COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Chính sách Quyền riêng tư

Vui lòng xem thông tin bên dưới về loại dữ liệu được thu thập dựa vào hoàn cảnh bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi https://www.healyworld.net/de/và khi ký kết hợp đồng với tư cách là đối tác phân phối và về cách các dữ liệu nói trên được sử dụng, xử lý và/hoặc tiết lộ.

Bên kiểm soát trong phạm vi của luật bảo vệ dữ liệu là:

Company: Healy World Pte Ltd
GM: 

Office Address:
186 Woodlands Industrial Park E5
#04-01G, Singapore 757515

Telephone: +65 6314 4290
Mobile: +65 96552020
E-Mail: imprint@healyworld.net

(Sau đây sẽ gọi là: HEALY)

Đơn vị Bảo vệ Dữ liệu của bên kiểm soát là:

SBS Data Protect GmbH

đại diện là ông Thilo Noack, giám đốc điều hành

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

Email: noack@sbs-data.de

Người dùng phải liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu có tên ở trên để thực hiện các quyền được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc trong trường hợp có câu hỏi liên quan đến việc sử dụng, thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân.

Là bên kiểm soát tuân theo các quy định của luật bảo vệ dữ liệu, HEALY cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người dùng và coi dữ liệu đó là bí mật. Việc thu thập, lưu trữ, thay đổi, chuyển giao, khóa, xóa và sử dụng dữ liệu cá nhân được thực hiện trên cơ sở các quy định theo luật định hiện hành, đặc biệt trên cơ sở Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR).

Tại HEALY, các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật và tổ chức sẽ bảo vệ dữ liệu của người dùng chống lại sự truy cập trái phép, sự thao túng, phá hủy hoặc mất mát do vô tình hoặc cố ý.

Healy World GmbH 2019

Định nghĩa các điều khoản

Nhà lập pháp yêu cầu dữ liệu cá nhân phải được xử lý một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch liên quan đến chủ thể dữ liệu (,tính hợp pháp, công bằng và minh bạch’); Để đảm bảo điều này, chúng tôi thông báo cho bạn các định nghĩa pháp lý cụ thể về các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Quyền riêng tư này:

1. Dữ liệu cá nhân

,Dữ liệu cá nhân’ có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân đã nhận dạng hoặc có thể nhận dạng (sau đây gọi là ,Chủ thể Dữ liệu’); một thể nhân có thể nhận dạng là một người có thể được nhận dạng, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một mã nhận dạng như tên, số chứng minh thư, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hay nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó.

2. Xử lý

‚Xử lý’ có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động nào được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc trên các tập hợp dữ liệu cá nhân, cho dù có hay không có phương tiện tự động, như thu thập, ghi, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham khảo, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc cung cấp theo cách khác, dựa theo hoặc kết hợp, hạn chế, xóa hoặc phá hủy.

3. Hạn chế xử lý

,Hạn chế xử lý‘ có nghĩa là việc đánh dấu dữ liệu cá nhân được lưu trữ với mục đích giới hạn việc xử lý chúng trong tương lai.

4. Xử lý hồ sơ

,Xử lý hồ sơ’ có nghĩa là bất kỳ hình thức xử lý dữ liệu cá nhân tự động nào bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân để đánh giá một số khía cạnh cá nhân nhất định liên quan đến một thể nhân, đặc biệt là để phân tích hoặc dự đoán các khía cạnh liên quan đến hiệu suất của thể nhân đó trong công việc, tình hình kinh tế, sức khỏe, sở thích cá nhân, mối quan tâm, độ tin cậy, hành vi, vị trí hoặc sự di chuyển.

5. Đặt biệt hiệu

,Đặt biệt hiệu’ là việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách mà dữ liệu cá nhân không còn được chỉ định cho một chủ thể dữ liệu cụ thể khi không sử dụng thông tin bổ sung, với điều kiện thông tin bổ sung đó được giữ riêng và phải tuân theo các biện pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được chỉ định cho một thể nhân đã được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng.

6. Hệ thống tệp tin

,Hệ thống tệp tin’ có nghĩa là bất kỳ tập hợp dữ liệu cá nhân có cấu trúc nào có thể truy cập theo các tiêu chí cụ thể, cho dù tập trung, phi tập trung hoặc phân tán trên cơ sở chức năng hoặc địa lý.

7. Bên kiểm soát

,Bên kiểm soát’ có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, đại lý hoặc bộ phận khác, đơn lẻ hoặc liên kết với người khác, xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân; trong đó mục đích và phương tiện của việc xử lý đó được xác định theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên, bên kiểm soát hoặc các tiêu chí cụ thể về đề cử có thể được quy định bởi luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên.

8. Đơn vị xử lý

,Đơn vị xử lý‘ có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, đại lý hoặc bộ phận khác xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho bên kiểm soát.

Healy World GmbH 2019

9. Người nhận

,Người nhận ‘có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, đại lý hoặc bộ phận khác, mà dữ liệu cá nhân được tiết lộ, cho dù là bên thứ ba hay không. Tuy nhiên, các cơ quan công quyền có thể nhận dữ liệu cá nhân trong khuôn khổ của một cuộc điều tra cụ thể theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên, nhưng các cơ quan này không được coi là người nhận; việc xử lý các dữ liệu do các cơ quan công quyền thực hiện cũng phải tuân thủ các quy tắc bảo vệ dữ liệu hiện hành theo mục đích xử lý.

10. Bên thứ ba

,Bên thứ ba‘ có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, đại lý hoặc bộ phận khác ngoài chủ thể dữ liệu, đơn vị kiểm soát, đơn vị xử lý và những người, dưới sự ủy quyền trực tiếp của tổ chức kiểm soát hoặc đơn vị xử lý, được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

11. Sự đồng ý

‚Sự đồng ý’ của chủ thể dữ liệu có nghĩa là bất kỳ sự biểu thị về mong muốn của chủ thể được đưa ra một cách tự nguyện, cụ thể, có ý thức và rõ ràng về dữ liệu mà anh ấy hoặc cô ấy, bằng một phát ngôn hoặc bằng một hành động khẳng định rõ ràng, biểu thị sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ấy hoặc cô ấy.

Tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu

Việc xử lý chỉ hợp pháp nếu có cơ sở pháp lý để xử lý. Căn cứ theo điều 6 (1) câu 1 đoạn a – f GDPR, cơ sở pháp lý để xử lý cụ thể là:

a. Chủ thể dữ liệu đã cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của anh ấy/cô ấy cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể;

b. Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là một bên của hợp đồng hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng;

c. Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà bên kiểm soát phải tuân theo;

d. Việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của chủ thể dữ liệu hoặc của một thể nhân khác;

e. Việc xử lý là cần thiết vì ảnh hưởng tới hiệu suất công việc được thực hiện vì lợi ích cộng đồng hoặc trong việc thực thi quyền chính thức được trao cho bên kiểm soát;

f. Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà bên kiểm soát hoặc bên thứ ba theo đuổi, trừ khi lợi ích đó bị chi phối bởi lợi ích hoặc quyền cơ bản và quyền tự do của chủ thể dữ liệu cần bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt trong trường hợp chủ thể dữ liệu là trẻ nhỏ.

Thông tin về việc thu thập dữ liệu cá nhân

Sau đây chúng tôi thông báo cho bạn về việc thu thập dữ liệu cá nhân khi sử dụng website của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là, ví dụ, tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, hành vi người dùng.

Phần 1 Thu thập dữ liệu cá nhân khi truy cập website của chúng tôi

Khi website được sử dụng cho mục đích lấy thông tin, HEALY chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của người dùng truyền đến máy chủ của HEALY. Nếu người dùng muốn xem website của HEALY, HEALY sẽ thu thập các dữ liệu cần thiết dưới đây vì lý do kỹ thuật để hiển thị website cho người dùng và để đảm bảo tính ổn định và bảo mật:

∙ Nơi yêu cầu

∙ Địa chỉ IP

∙ Ngày và thời gian yêu cầu

Healy World GmbH 2019

∙ Chênh lệch múi giờ so với Giờ GMT

∙ Nội dung của yêu cầu (trang cụ thể)

∙ Trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP

∙ Lượng dữ liệu được truyền trong mỗi trường hợp

∙ Website mà từ đó yêu cầu được gửi đi

∙ Trình duyệt

∙ Hệ điều hành và giao diện

∙ Ngôn ngữ và phiên bản của phần mềm trình duyệt

Sau khi đánh giá kỹ thuật những dữ liệu này sẽ bị xóa ngay lập tức. Căn cứ theo điều 6 (1) câu 1 đoạn f GDPR, dữ liệu thu thập này phục vụ cho việc bảo vệ các lợi ích ưu tiên hợp pháp của chúng tôi trong việc trình bày chính xác sản phẩm mà website của chúng tôi cung cấp như một phần cán cân lợi ích, cũng như tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản của EU về an toàn và bảo mật.

Phần 2 Sử dụng cookie

Ngoài các dữ liệu được đề cập ở trên, cookie hoặc các công nghệ tương tự như pixel (sau đây được gọi là „Coo-kie”) được sử dụng trên máy tính của bạn khi bạn sử dụng và truy cập website của chúng tôi. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được thiết bị đầu cuối của bạn lưu trên máy tính để lưu trữ một số thông tin nhất định hoặc các tệp hình ảnh, chẳng hạn như pixel. Lần sau, khi bạn truy cập website của chúng tôi với cùng một thiết bị đầu cuối, thông tin được lưu trữ trong Cookie sau đó sẽ được gửi lại cho website của chúng tôi („Cookie bên thứ nhất”) hoặc đến một website khác sở hữu cookie („Cookie bên thứ ba”).

Thông qua thông tin được lưu trữ và hồi lại, website tương ứng nhận ra rằng bạn đã truy cập trang bằng trình duyệt của thiết bị đầu cuối của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tối ưu hóa thiết kế và hiển thị website cho bạn theo sở thích của bạn. Chỉ duy nhất cookie được xác định trên thiết bị đầu cuối của bạn. Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được lưu trữ ngoài cookie khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc nếu điều này là hoàn toàn cần thiết để có thể sử dụng dịch vụ được cung cấp và dịch vụ do bạn gọi ra.

Website này sử dụng các loại cookie sau với phạm vi và chức năng được giải thích bên dưới:

∙ Cookies thực sự cần thiết (loại a)

∙ Cookies chức năng và hiệu suất (loại b)

∙ Cookies yêu cầu sự đồng ý (loại c)

Đối với mỗi loại công cụ mà chúng tôi sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn loại cookie nào được cài đặt và sử dụng trong từng trường hợp.

(1) Cookies thực sự cần thiết (loại a)

Cookie thực sự cần thiết đảm bảo các chức năng mà không có nó, bạn không thể sử dụng các website của chúng tôi theo đúng mong muốn. Những Cookie này được chúng tôi sử dụng độc quyền và do đó là cookie của bên thứ nhất. Điều này có nghĩa là tất cả thông tin được lưu trữ trong Cookie được trả lại cho website của chúng tôi.

Ví dụ, các cookie thực sự cần thiết dùng để đảm bảo rằng với tư cách là người dùng đã đăng ký, bạn luôn được đăng nhập khi truy cập các trang phụ khác nhau của website và do đó không phải nhập lại thông tin đăng nhập của bạn mỗi khi mở một trang mới.

Việc sử dụng Cookie thực sự cần thiết trên website của chúng tôi là cần thiết mà không cần sự đồng ý của bạn.

Vì lý do này, các Cookie thực sự cần thiết không thể bị vô hiệu hoặc kích hoạt riêng lẻ. Tuy nhiên, bạn có thể tắt

Cookie trong trình duyệt của mình bất cứ lúc nào (xem bên dưới).

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này nằm trong Điều 6 (1) câu 1 đoạn b GDPR.

Healy World GmbH 2019

(2) Cookie chức năng và hiệu suất (loại b)

Cookie chức năng giúp website của chúng tôi lưu trữ thông tin đã được nhập (chẳng hạn như tên đăng ký hoặc lựa chọn ngôn ngữ) và cung cấp cho bạn các chức năng nâng cao và cá nhân hơn dựa trên thông tin này. Những Cookie này chỉ thu thập và lưu trữ thông tin ẩn danh sao cho chúng không thể theo dõi hoạt động của bạn trên các website khác.

Cookie hiệu suất thu thập thông tin về cách các website của chúng tôi được sử dụng để cải thiện độ hấp dẫn, nội dung và chức năng của chúng. Các Cookie này giúp chúng tôi, ví dụ, xác định xem và các trang phụ nào của website được truy cập và trong đó nội dung nào người dùng đặc biệt quan tâm. Cụ thể, chúng tôi ghi lại số lượt truy cập một trang, số lượng trang phụ được xem, thời gian sử dụng website, thứ tự các trang được truy cập, thuật ngữ tìm kiếm nào dẫn bạn đến chỗ chúng tôi, quốc gia, khu vực và, nếu áp dụng, cả thành phố nơi bạn truy cập, cũng như tỷ lệ thiết bị di động truy cập website của chúng tôi. Chúng tôi cũng ghi lại các hoạt động, số lần „nhấp chuột“ và cuộn màn hình để biết khu vực nào trên website của chúng tôi được người dùng quan tâm đặc biệt. Sau đó, chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung website của chúng tôi cụ thể hơn theo nhu cầu của người dùng và tối ưu hóa các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Địa chỉ IP máy tính của bạn được truyền đi vì lý do kỹ thuật sẽ được tự động ẩn và không cho phép chúng tôi đưa ra bất kỳ kết luận nào về cá nhân người dùng.

Bạn có thể phản đối việc sử dụng Cookie chức năng và hiệu suất bất cứ lúc nào bằng cách điều chỉnh cài đặt Cookie cho phù hợp.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là Điều 6 (1) câu 1 đoạn f GDPR.

(3) Cookie yêu cầu sự đồng ý (loại c)

Cookie không thuộc nhóm thực sự cần thiết (loại a) hoặc Cookie chức năng hoặc hiệu suất (loại b) sẽ chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi bảo hộ quyền này cũng là để sử dụng thông tin mà chúng tôi có bằng phương tiện Cookie từ phân tích ẩn danh về hành vi sử dụng của khách truy cập vào website của chúng tôi để hiển thị cho bạn quảng cáo cụ thể cho một số sản phẩm trên website của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng bạn, người dùng, sẽ được hưởng lợi từ việc này vì chúng tôi sẽ hiển thị các quảng cáo hoặc nội dung dựa trên thói quen duyệt web của bạn, chúng tôi xem xét để hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn và chứ không phải các quảng cáo phân tán ngẫu nhiên hoặc một nội dung nào đó mà bạn ít quan tâm.

Cookie Tiếp thị có nguồn gốc từ các công ty quảng cáo bên ngoài (cookie của bên thứ ba) và được sử dụng để thu thập thông tin về các website được người dùng truy cập để tạo ra quảng cáo hướng tới nhóm đối tượng mục tiêu cho người dùng.

Từ chối Cookie tiếp thị

Bạn cũng có thể quản lý các Cookie được sử dụng cho quảng cáo online thông qua các công cụ được phát triển

ở nhiều quốc gia như một phần của các chương trình tự điều chỉnh, chẳng hạn như https://www.aboutads.info/ choices/ có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices có trụ sở tại châu Âu.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý sử dụng Cookie bất cứ lúc nào có hiệu lực cho tương lai về sau.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là Điều 6 (1) câu 1 đoạn a GDPR.

(4) Quản trị và xóa tất cả các cookie

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt trình duyệt Internet của mình để không cho phép lưu Cookie trên thiết bị đầu cuối hoặc máy sẽ hỏi mỗi lần truy cập bạn có cho phép cài đặt Cookie hay không. Sau khi đã tạo Cookie, bạn cũng có thể xóa chúng bất cứ lúc nào. Chi tiết về cách thức hoạt động của việc này có thể tìm thấy trong chức năng trợ giúp của trình duyệt.

Xin lưu ý rằng việc hủy kích hoạt Cookie nói chung có thể dẫn đến hạn chế về mặt chức năng của website chúng tôi.

Healy World GmbH 2019

Phần 3 Các tệp Nhật ký Máy chủ

Bạn có thể truy cập website của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Mỗi khi bạn truy cập website của chúng tôi, dữ liệu về việc sử dụng được truyền đến chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ CNTT/ máy chủ web của chúng tôi thông qua trình duyệt Internet của bạn và được lưu trữ trong nhật ký dữ liệu (được gọi là tệp nhật ký máy chủ). Những dữ liệu được lưu trữ này bao gồm, ví dụ, tên trang được truy cập, ngày và giờ truy cập, địa chỉ IP, lượng dữ liệu được truyền và nhà cung cấp yêu cầu.

Quá trình xử lý này được thực hiện dựa vào Điều 6 (1) câu 1 đoạn f GDPR vì lợi ích hợp pháp để đảm bảo website hoạt động không gặp sự cố và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Phần 4 Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân trong trường hợp có yêu cầu liên hệ

Khi bạn liên hệ với HEALY bằng email hoặc qua biểu mẫu liên hệ, HEALY lưu dữ liệu bạn cung cấp (địa chỉ email của bạn, nếu có, kèm họ tên của bạn), để trả lời các truy vấn. HEALY sẽ xóa dữ liệu được thu thập trong phạm vi này, một khi việc lưu trữ không còn cần thiết, ví dụ: khi điều bạn quan tâm đã được giải quyết. Mặt khác, việc xử lý sẽ bị hạn chế trong trường hợp có nghĩa vụ duy trì theo luật định.

Việc xử lý dữ liệu này được thực hiện dựa trên cơ sở Điều 6 (1) câu 1, đoạn a GDPR liên quan đến sự đồng ý của người dùng.

Phần 5 Thu thập dữ liệu cá nhân để ký kết hợp đồng với tư cách là đối tác phân phối

Để đi đến ký kết hợp đồng đối tác phân phối, chúng tôi yêu cầu dữ liệu cá nhân sau của bạn:

1. Chức danh,

2. Họ,

3. Tên

4. Địa chỉ,

5. Số điện thoại,

6. Địa chỉ email,

7. Mã số thuế bán hàng,

8. Thẻ tín dụng, ngân hàng và dữ liệu ghi nợ trực tiếp.

HEALY sử dụng những dữ liệu này dành riêng cho việc thực hiện hợp đồng và liên lạc với các đối tác phân phối cần thiết trong phạm vi này. Điều này bao gồm việc chuẩn bị, ký kết và xử lý hợp đồng, bảo hành và, nếu cần, hủy bỏ hợp đồng. Dữ liệu được lưu trữ cho đến khi việc thực hiện hợp đồng được hoàn thành. Trong trường hợp thời gian bảo lưu thương mại và pháp định, dữ liệu có thể được lưu trữ lên tới 10 năm.

Thông tin này là cần thiết cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng với đối tác phân phối. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là Điều 6(1) câu 1 đoạn b GDPR. Cơ sở pháp lý cho việc lưu trữ lâu hơn vì lý do thuế và luật thương mại là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý căn cứ theo Điều 6(1) câu 1 đoạn c GDPR.

Phần 6 Chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba

(1) HEALY chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng trong phạm vi cần thiết để thực hiện hợp đồng hoặc cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp của HEALY. HEALY sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài (đơn vị xử lý) để thực hiện hợp đồng. Để đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng, các thỏa thuận xử lý dữ liệu riêng biệt đã được ký kết với các nhà cung cấp dịch vụ.

Với tư cách là đối tác phân phối, bạn sẽ có quyền truy cập vào văn phòng hỗ trợ. Trong văn phòng hỗ trợ nói trên, bạn được phép xem tổng quan các đơn hàng mà bạn đã xúc tiến. Cuối cùng, thông tin sau đây về những người đặt hàng mà bạn đã xúc tiến sẽ được hiển thị:

Healy World GmbH 2019

Trạng thái (khách hàng/đối tác phân phối), họ, tên, email, giá trị ròng của hàng hóa cho các đơn hàng của tháng trước, số lượng thành viên trong nhóm, thời gian hoạt động trực tuyến gần đây nhất.

Thông tin này là cần thiết để tính toán và truy xuất nguồn gốc của các khoản thanh toán hoa hồng. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là Điều 6(1) câu 1 đoạn b GDPR.

Ngoài ra, bạn có thể xem tổng quan nhóm tại văn phòng hỗ trợ. Tổng quan này cung cấp thông tin về các đối tác phân phối được bạn tuyển dụng trong tuyến dưới của bạn. Cuối cùng, thông tin sau được hiển thị:

Trạng thái (khách hàng/đối tác phân phối), họ, tên, giá trị ròng của hàng hóa cho các đơn hàng của tháng trước, số lượng thành viên trong nhóm, thời gian hoạt động trực tuyến gần đây nhất.

Thông tin này là cần thiết để tính toán và truy xuất nguồn gốc của các khoản thanh toán hoa hồng. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là Điều 6(1) câu 1 đoạn b GDPR.

(2) Nếu bạn là thành viên, để tính hoa hồng chênh lệch của các đối tác phân phối ở tuyến trên của bạn, các đối tác phân phối mà bạn là tuyến dưới của họ cũng có thể xem được dữ liệu cá nhân nói trên về đơn hàng và tổng quan nhóm của bạn. Việc xử lý dữ liệu này là cần thiết để tính toán và truy xuất nguồn gốc của các khoản thanh toán hoa hồng. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là Điều 6(1) câu 1 đoạn b GDPR.

(3) Chúng tôi cần dữ liệu sau để xử lý việc thanh toán hoa hồng: Lời chào đầu thư, họ, tên, địa chỉ, chi tiết ngân hàng.
Thông tin này là cần thiết để tính toán và truy xuất nguồn gốc của các khoản thanh toán hoa hồng. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là Điều 6(1) câu 1 đoạn b GDPR.

(4) Để hoàn thành việc giao hàng, tên, họ, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của đối tác phân phối được cung cấp cho công ty vận chuyển. Việc chuyển giao dữ liệu này được thực hiện nhằm thực hiện hợp đồng với bạn, đối tác phân phối. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này nằm trong Điều 6 (1) câu 1 đoạn b GDPR.

(5) Để xử lý thanh toán, dữ liệu thanh toán của đối tác phân phối, cụ thể là tên, họ, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại được cung cấp cho nhà cung cấp thanh toán tương ứng. Việc xử lý dữ liệu này được tiến hành để thực hiện hợp đồng với bạn, đối tác phân phối và/hoặc trên cơ sở sự đồng ý của bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này nằm trong Điều 6 (1) câu 1 đoạn a hoặc đoạn b GDPR.

Phần 7 Sử dụng các công cụ bên ngoài

Nhiều công cụ từ các công ty khác nhau được tích hợp trên website của chúng tôi cho phép chúng tôi đánh giá hành vi người dùng hoặc để thiết lập liên kết với các website khác. Để đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, các thỏa thuận xử lý dữ liệu riêng biệt đã được ký kết với các công ty có tên dưới đây.

Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ sau:

Sử dụng Google Analytics

Website này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Inc. („Google“). Google Analytics sử dụng „cookie“, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn và giúp phân tích việc sử dụng website của bạn. Thông tin về việc bạn sử dụng website tương ứng do cookie tạo ra thường được truyền đến và lưu trữ bởi một máy chủ Google ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu IP Ẩn danh được kích hoạt trên website tương ứng, trong các Quốc gia Thành viên của Liên minh châu Âu hoặc tại các quốc gia khác ký kết Thỏa thuận về Khu vực kinh tế chung châu Âu, Google sẽ rút ngắn địa chỉ IP của bạn trước khi truyền. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được chuyển đến và rút ngắn bởi một máy chủ Google ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này thay mặt cho nhà điều hành website này để đánh giá việc sử dụng website của bạn, để tạo báo cáo về hoạt động của website và cung cấp thêm các dịch vụ liên quan đến việc sử dụng website và trang mạng cho nhà điều hành website này.

Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi trong phạm vi Google Analytics sẽ không được hợp nhất với dữ liệu Google khác.

Healy World GmbH 2019

Bạn có thể ngăn việc đặt cookie thông qua cài đặt phần mềm trình duyệt tương ứng; tuy nhiên, chúng tôi muốn cảnh báo trước rằng bạn có thể sẽ không thể sử dụng hết tất cả các tính năng của website trong trường hợp này. Hơn nữa, bạn có thể ngăn Google thu thập dữ liệu do cookie tạo ra và liên quan đến việc bạn sử dụng website (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) cũng như việc xử lý dữ liệu đã nói ở trên của Google bằng cách tải xuống và cài đặt phần mềm bổ sung cho plug-in của trình duyệt theo liên kết sau: http://tools.google.com.vn/dlpage/gaoptout?hl=de.

Website này sử dụng Google Analytics với tiện ích mở rộng „_ anonymousizeIp (). Do đó, các địa chỉ IP được xử lý sau khi rút ngắn, có nghĩa là chúng không liên kết với những người cụ thể. Nếu dữ liệu thu thập của bạn được liên kết trực tiếp với bạn, kết nối đó sẽ bị hủy ngay lập tức và do đó dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa ngay lập tức.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để có thể phân tích và thường xuyên cải thiện việc sử dụng website của chúng tôi. Các số liệu thống kê thu được cho phép chúng tôi cải thiện sản phẩm và khiến nó thú vị hơn với bạn với tư cách là người dùng. Đối với các trường hợp ngoại lệ trong đó dữ liệu cá nhân được truyền đến Hoa Kỳ, Google đã tự chịu sự điều chỉnh của khung thỏa thuận Privacy Shield giữa châu Âu và Hoa Kỳ, https://www.pri-vacyshield.gov/EU-US-Framework.

Thông tin của nhà cung cấp thứ ba: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,

Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Điều khoản dịch vụ:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, tổng quan về quyền riêng tư: http://www.google.com/intl/de/

analytics/learn/privacy.html và chính sách quyền riêng tư: http: //www.google.de/intl/de/ policies/privacy.

Ngoài ra, website này sử dụng Google Analytics để phân tích đa thiết bị về luồng người dùng; phân tích này được thực hiện thông qua ID người dùng. Bạn thậm chí có thể hủy kích hoạt phân tích sử dụng trên các thiết bị khác nhau trong tài khoản người dùng của thiết bị trong mục „Dữ liệu của tôi“, „Dữ liệu cá nhân“.

Việc sử dụng Google Analytics dựa trên cơ sở pháp lý của Điều 6(1) câu 1 đoạn a GDPR, sự đồng ý của bạn. Thời gian lưu trữ của các cookie, được đặt trên website này, tối đa 12 tháng.

Chức năng quảng cáo của Google Analytics

Nếu bạn đồng ý với việc sử dụng các chức năng quảng cáo của Google Analytics, website này sẽ sử dụng các chức năng nâng cao của Google Analytics bên cạnh các chức năng tiêu chuẩn. Các chức năng quảng cáo của Google Analytics được triển khai trên trang này bao gồm các báo cáo của Google Analytics về hiệu suất theo nhân khẩu học và sở thích.

Với mục đích này, chúng tôi sử dụng cookie bên thứ nhất (ví dụ: cookie của Google Analytics) và cookie bên thứ ba (ví dụ: cookie DoubleClick) để giúp chúng tôi phân tích ẩn danh và tập hợp các tính năng và sở thích nhân khẩu học mà khách truy cập vào website của chúng tôi thường có. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện website của mình.

Bạn có thể tránh tham gia vào quá trình theo dõi này theo nhiều cách khác nhau: a) bằng cách đặt phần mềm trình duyệt phù hợp; b) bằng cách hủy kích hoạt cài đặt quảng cáo của Google tại https://www.google.com/ads/ preferences/?hl=de c) bằng cách đặt cookie thích hợp [link to cookie settings page]. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng hết tất cả các chức năng của dịch vụ này. Thời gian lưu trữ lên tới 26 tháng. Việc sử dụng các chức năng quảng cáo của Google Analytics dựa trên cơ sở pháp lý của Điều 6(1) câu 1 đoạn a GDPR, sự đồng ý của bạn.

Sử dụng Google Maps

Trên website của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Google Maps để hiển thị vị trí của chúng tôi và để tạo mô tả tuyến đường. Dịch vụ này được cung cấp bởi Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, sau đây được gọi là „Google“.

Dịch vụ này được khung thỏa thuận Privacy Shield giữa châu Âu và Hoa Kỳ chứng nhận https://www.privacys-hield.gov/, Google đảm bảo rằng các yêu cầu bảo vệ dữ liệu của EU cũng sẽ được đáp ứng khi dữ liệu được xử lý tại Hoa Kỳ.

Healy World GmbH 2019

Để cho phép hiển thị một số phông chữ nhất định trên website của chúng tôi, sẽ có một kết nối đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ được tạo ra khi bạn mở website của chúng tôi.

Nếu bạn mở Google Maps tích hợp trên trang web của chúng tôi, Google sẽ lưu trữ Cookie trên thiết bị đầu cuối của bạn thông qua trình duyệt Internet của bạn. Cài đặt người dùng và dữ liệu của bạn được xử lý để hiển thị vị trí của chúng tôi và tạo mô tả tuyến đường. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi không thể loại trừ rằng Google sử dụng máy chủ ở Hoa Kỳ.

Cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) câu 1 đoạn f GDPR. Tối ưu hóa chức năng của trang web là lợi ích chính đáng của chúng tôi.

Kết nối với Google được thiết lập theo cách này cho phép Google xác định website nào đã gửi yêu cầu của bạn và mô tả tuyến đường sẽ được gửi tới địa chỉ IP nào.

Nếu bạn không đồng ý với quy trình này, bạn có thể tránh cài đặt Cookie bằng các thiết lập phù hợp trong trình duyệt Internet của mình. Chi tiết xin xem lại mục „Cookie“ ở trên.

Ngoài ra, việc sử dụng Google Maps và thông tin thu được thông qua Google Maps chịu sự chi phối của Điều khoản sử dụng Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de và Điều khoản sử dụng Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ngoài ra, Google cung cấp thêm thông tin tại https:// adssettings.google.com/authenticated và https://policies.google.com/privacy.

Để bảo vệ quyền và dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đã cung cấp cho Google Maps một giải pháp được gọi là hai lần nhấp, chỉ truyền dữ liệu tới Google sau khi bạn đã kích hoạt rõ ràng chức năng bản đồ.

Google Ads Conversion

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ Google Ads Conversion để thu hút sự chú ý đến các sản phẩm hấp dẫn của chúng tôi, được hỗ trợ bởi phương tiện quảng cáo (được gọi là Google Ads) trên các website bên ngoài. Liên quan đến dữ liệu của các chiến dịch quảng cáo, chúng tôi có thể xác định mức độ thành công của từng biện pháp quảng cáo. Điều này được thực hiện nhằm giúp chúng tôi hiển thị các quảng cáo hấp dẫn với bạn, khiến website của chúng tôi ngày một thú vị hơn và đạt được mức chi phí quảng cáo hợp lý.

Các phương tiện quảng cáo này được Google phân phối thông qua „Ad Servers“ (Các máy chủ quảng cáo). Chúng tôi sử dụng các Cookie Ad Server mà có thể đo được các tham số nhất định như hiển thị quảng cáo hoặc người dùng có mở ra xem không để đo lường thành công. Nếu bạn truy cập website của chúng tôi thông qua quảng cáo Google, Google Ads sẽ lưu trữ Cookie trên thiết bị đầu cuối của bạn. Những Cookie này thường mất hiệu lực sau 30 ngày và không chủ đích nhận dạng cá nhân bạn. Một cookie ID duy nhất, số lượng ấn tượng quảng cáo mỗi lần tìm (tần suất), ấn tượng cuối cùng (liên quan đến chuyển đổi cách xem bài đăng) và thông tin từ chối (đánh dấu rằng người dùng không muốn được nhắc đến) thường được lưu trữ dưới dạng giá trị phân tích cho Cookie này.

Những cookie này cho phép Google nhận ra trình duyệt Internet của bạn. Nếu người dùng truy cập một số trang nhất định trên website quảng cáo và Cookie lưu trên máy tính của họ chưa hết hạn, Google và người dùng có thể nhận ra rằng người dùng đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển thẳng tới trang đó. Mỗi người dùng quảng cáo được chỉ định một Cookie khác nhau. Do đó, cookie không thể bị theo dõi thông qua các website của người dùng quảng cáo. Chúng tôi không tự mình thu thập và xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trong các biện pháp quảng cáo nói trên. Chúng tôi chỉ nhận các đánh giá thống kê từ Google. Dựa trên những đánh giá này, chúng tôi có thể xác định biện pháp quảng cáo nào đặc biệt hiệu quả. Chúng tôi không nhận thêm bất kỳ dữ liệu nào từ việc sử dụng phương tiện quảng cáo, đặc biệt, chúng tôi không thể xác định người dùng dựa trên thông tin này.

Do các công cụ tiếp thị được sử dụng, trình duyệt của bạn sẽ tự động thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ Goo-gle. Chúng tôi không tác động đến mức độ và việc sử dụng thêm dữ liệu do Google thu thập qua việc sử dụng công cụ này và do đó chỉ thông báo cho bạn theo hiểu biết của chúng tôi: Bằng cách tích hợp Ads Conversion, Google nhận được thông tin mà bạn đã mở phần có liên quan tới website của chúng tôi hoặc nhấp vào quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ Google, Google có thể gán số lượt truy cập với tài khoản của

Healy World GmbH 2019

bạn. Ngay cả khi bạn chưa đăng ký với Google hoặc chưa đăng nhập, nhà cung cấp có thể tìm ra và lưu trữ địa chỉ IP của bạn.

Đối tượng Tùy chỉnh của Facebook – Facebook Pixel

Website sử dụng chức năng tiếp thị „Custom Audiences“ (Đối tượng tùy chỉnh) của Facebook Inc. („Facebook“) để liên lạc lại với bạn trong vòng 6 tháng. Điều này cho phép người dùng website xem quảng cáo dựa trên sở thích („Facebook Ads“) khi truy cập mạng xã hội Facebook hoặc các website khác, cũng sử dụng quy trình này. Chúng tôi sử dụng công cụ này để tìm hiểu sở thích của bạn, từ đó hiển thị quảng cáo mà bạn quan tâm, khiến website của chúng tôi thú vị hơn với bạn.

Do các công cụ tiếp thị được sử dụng, trình duyệt của bạn sẽ tự động thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ Face-book. Chúng tôi không tác động đến mức độ và việc sử dụng thêm dữ liệu do Facebook thu thập qua việc sử dụng công cụ này và do đó chỉ thông báo cho bạn theo hiểu biết của chúng tôi: Bằng cách tích hợp Custom Audi-ences của Facebook, Facebook nhận được thông tin mà bạn đã mở phần có liên quan tới website của chúng tôi hoặc nhấp vào quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ Facebook, Facebook có thể gán số lượt truy cập vào tài khoản của bạn. Ngay cả khi bạn chưa đăng ký với Facebook hoặc chưa đăng nhập, nhà cung cấp có thể tìm ra và lưu trữ địa chỉ IP của bạn và các tính năng nhận dạng bổ sung.

Bạn có thể hủy kích hoạt chức năng „Custom Audiences của Facebook“ tại đây với tư cách là người dùng đã đăng nhập tại https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Để biết thêm thông tin về cách thức xử lý dữ liệu của Facebook, vui lòng truy cập https://www.facebook.com/ about/privacy

Cookie được sử dụng: loại c. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần „Cookie“.

Việc sử dụng Custom Audiences của Facebook dựa trên cơ sở pháp lý của Điều 6(1) câu 1 đoạn a GDPR, sự đồng ý của bạn.

Phần 8 Trang fanpage Facebook

Đối với dịch vụ thông tin được cung cấp trên trang này, HEALY sử dụng nền tảng kỹ thuật và các dịch vụ của Face-book Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland („Facebook“).

Theo quan điểm của ECJ, Facebook và nhà điều hành fanpage Facebook là những bên đồng kiểm soát trong phạm vi Điều 26 GDPR liên quan đến dữ liệu cá nhân được xử lý thông qua trang fanpage của Facebook. Vì lý do này, Facebook và HEALY đã ký kết thỏa thuận về trách nhiệm chung, đươc áp dụng tại đây.

HEALY cung cấp cho bạn thông tin về xử lý dữ liệu trên trang fanpage Facebook của chúng tôi như sau:

(1) Bên kiểm soát

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên fanpage Facebook của HEALY được thực hiện dựa trên trách nhiệm chung với:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (2) Xử lý dữ liệu
Khi bạn truy cập fanpage Facebook, địa chỉ IP thiết bị của bạn sẽ được truyền đến Facebook. Theo thông tin do Facebook cung cấp, địa chỉ IP trên được ẩn danh và bị xóa sau 90 ngày, ít nhất nếu đó là địa chỉ IP của Đức. Face-book cũng lưu trữ thông tin bổ sung về các thiết bị của người dùng, ví dụ: trình duyệt Internet được sử dụng. Điều này cho phép Facebook liên kết địa chỉ IP với người dùng cá nhân. Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình trong khi truy cập fanpage của chúng tôi, cookie chứa Facebook ID của bạn sẽ được tạo ra trên thiết bị của bạn. Do cookie này, Facebook có thể theo dõi mỗi lần bạn truy cập fanpage của chúng tôi và cách bạn đã sử dụng nó. Facebook dùng thông tin này để hiển thị nội dung hoặc quảng cáo được cá nhân hóa cho bạn.

Healy World GmbH 2019

Nếu muốn tránh điều này, bạn nên đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của mình và/hoặc hủy kích hoạt chức năng „Duy trì đăng nhập“. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên xóa cookie hiện có khỏi thiết bị của mình rồi đóng và khởi động lại trình duyệt. Thông qua biện pháp này, thông tin Facebook dùng để liên kết dữ liệu với bạn sẽ bị xóa.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng các tính năng tương tác của fanpage của chúng tôi, bạn sẽ lại phải đăng nhập vào Facebook bằng thông tin đăng nhập Facebook của bạn. Do đó, Facebook sẽ một lần nữa liên kết dữ liệu với bạn.

Facebook cũng không tuyên bố cụ thể và rõ ràng và chúng tôi cũng không rõ Facebook dùng dữ liệu thu được từ những lần truy cập Facebook của bạn cho mục đích riêng của mình bằng cách nào, các hoạt động trên Face-book được liên kết với người dùng cá nhân để làm gì, Facebook sẽ lưu trữ những dữ liệu này trong bao lâu và liệu dữ liệu thu được từ lần truy cập vào Facebook của bạn có được tiết lộ cho bên thứ ba hay không. Chúng tôi chỉ có thể giới thiệu đến bạn, với tư cách là người dùng fanpage của chúng tôi, về các tuyên bố của Facebook liên quan đến bảo vệ dữ liệu.

Dữ liệu liên quan đến bạn được thu thập trong phạm vi này được Facebook xử lý và có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu.

Facebook mô tả một cách tổng quát những thông tin mà Facebook thu thập và cách họ sử dụng thông tin đó trong chính sách sử dụng dữ liệu. Ở đó, bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về cách liên hệ với Facebook và về cách điều chỉnh cài đặt quảng cáo. Bạn có thể xem chính sách sử dụng dữ liệu tại: http://de-de.facebook.com/ about/privacy

Chính sách sử dụng dữ liệu đầy đủ của Facebook có tại:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Chính sách dữ liệu của Facebook bao gồm thông tin thêm về xử lý dữ liệu:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Tùy chọn từ chối có thể được cài đặt tại đây: https://www.facebook.com/settings?tab=ads và tại đây http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., công ty mẹ tại Hoa Kỳ của Facebook Ireland Ltd., được chứng nhận theo khung thỏa thuận Pri-vacy-Shield giữa châu Âu và Hoa Kỳ và do đó cam kết tuân thủ các quy định của luật bảo vệ dữ liệu châu Âu. Thông tin thêm về trạng thái Privacy Shield của Facebook có tại: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Chúng tôi, với tư cách là nhà điều hành fanpage Facebook, không thể đánh giá việc chuyển giao và xử lý thêm dữ liệu cá nhân của người dùng ở (đến) nước thứ ba, như Hoa Kỳ và các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến người dùng.

(3) Chức năng nhận thức

Ngoài ra, Facebook cung cấp trong phạm vi cái gọi là chức năng „Nhận thức“ một số dữ liệu thống kê cho SBS-Legal với tư cách là nhà điều hành fanpage. Những thống kê này được Facebook tạo ra và cung cấp. Là người vận hành fanpage, chúng tôi không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc tạo ra các thống kê này và đặc biệt là không thể ngăn chặn chức năng này. Trong phạm vi chức năng „Nhận thức“, các thông tin sau đây được cung cấp cho chúng tôi lần lượt theo danh mục „người hâm mộ“, „người theo dõi“, „người tiếp cận“ và „người tương tác“ trong khoảng thời gian có thể lựa chọn:

Các hoạt động trên trang, như số lượt truy cập trang, số lượt xem trước trang, hoạt động trên trang, các hoạt động tiếp cận như số lượt ấn „Thích“, số người tiếp cận và các đề xuất, các hoạt động đóng góp như tương tác đóng góp, xem video, nhận xét, chia sẻ.

Ngoài ra, chúng tôi được cung cấp thông tin thống kê về các nhóm Facebook được liên kết với fanpage của chúng tôi. Khi tạo tài khoản Facebook, người dùng đã chấp thuận các điều khoản dịch vụ của Facebook. Theo đó, chúng tôi cũng có thể xác định người theo dõi, người hâm mộ trang và xem hồ sơ cá nhân của họ và các thông tin khác mà họ chia sẻ.

Healy World GmbH 2019

Facebook cung cấp thêm thông tin tại liên kết sau:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY sử dụng dữ liệu sẵn có này ở dạng tổng hợp, để đóng góp và hoạt động trên fanpage hấp dẫn hơn đối với người dùng, ví dụ để lên kế hoạch nội dung và thời gian đóng góp. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là Điều 6(1) câu 1 đoạn f GDPR, cụ thể là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc tối ưu hóa sản phẩm.

(4) Thời gian lưu trữ

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin được Facebook chuyển giao, miễn là lợi ích của chúng tôi không bị chi phối bởi lợi ích của bạn trong việc xóa hoặc ẩn danh thông tin đã nói ở trên.

Vui lòng xóa liên kết giữa hồ sơ người dùng của bạn và fanpage của chúng tôi bằng chức năng „Bỏ thích trang này“ và/hoặc „Hủy theo dõi trang“, nếu bạn không muốn việc xử lý dữ liệu như đã mô tả được thực hiện trong tương lai.

(5) Quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu

Trong trường hợp yêu cầu về thông tin hoặc có thắc mắc liên quan đến quyền của bạn, được liệt kê ở cuối Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với Facebook, vì chỉ Facebook mới có quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, nếu bạn gửi yêu cầu đến cho chúng tôi, tất nhiên chúng tôi sẽ xử lý và cũng chuyển tiếp yêu cầu này đến Facebook.

Phần 9 Trẻ em

Các sản phẩm của chúng tôi nhắm tới người trưởng thành. Những người dưới 18 tuổi không nên chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Phần 10 Quyền của chủ thể dữ liệu

Chủ thể dữ liệu có quyền:

∙ Được thông báo hoặc xác nhận về việc xử lý dữ liệu của họ

∙ Cải chính hoặc xóa dữ liệu của họ

∙ Hạn chế xử lý

∙ Từ chối xử lý

∙ Mang dữ liệu đi

∙ rút lại sự đồng ý của họ, với hiệu lực trong tương lai

∙ khiếu nại với cơ quan giám sát

Danh sách tất cả các cơ quan giám sát chịu trách nhiệm tại Đức được liệt kê tại https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn thực hiện các quyền của mình. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn có thêm thông tin về các điều khoản bảo vệ dữ liệu.

Chính sách Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối vào: Ngày 24 tháng 9 năm 2019

Scroll to Top