COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Політика конфіденційності

Нижче Ви знайдете інформацію про те, які дані збиратимуться під час Вашого відвідування та/або корис-тування нашим інтернет-сайтом https://www.healyworld.net/de/, а також при укладенні з нами договору в якості партнера-дистрибутора, і яким чином ці дані будуть застосовуватися, оброблятися та/або переда-ватися.

Функції контролера в галузі захисту даних виконує:

LLC Healy World Ukraine,
Ukraine, 20, Ioannes Paulus II Street, Kiev, 01042
General Director Aksaitov Renat Shamilevich
valen-legal@valen-legal.com

Email: imprint@healyworld.net
Phone: +380443336888

(надалі: HEALY)

Відповідальним за захист даних органом контролера є:

SBS Data Protect GmbH

в особі керуючого директора пана Тіло Ноука

Hans-Henny-Jahnn Weg 49 22085 Hamburg
Ел. пошта: noack@sbs-data.de

Користувач має зв’язатися з вищезазначеним органом захисту даних для того, щоб отримати права, викла-дені в цій Політиці конфіденційності, а також при виникненні питань стосовно використання, збору та обробки персональних даних.

Виконуючи функції контролера згідно з положеннями Закону про захист даних, HEALY зобов’язується захищати персональні дані та приватну сферу своїх користувачів, зберігаючи подібну інформацію в конфі-денційності. Збір, зберігання, зміна, передача, блокування, стирання і використання персональних даних здійснюються відповідно до застосовних положень законодавства – зокрема, на підставі Загального регла-менту про захист даних (GDPR).

Технічні та організаційні заходи захисту, вживані HEALY, захищають дані користувача від будь-якого несанк-ціонованого доступу, випадкових або навмисних маніпуляцій, знищення або втрати.

Визначення термінів

Згідно з вимогами законодавства персональні дані повинні оброблятися відповідним закону, чесним і про-зорим чином в усьому, що стосується суб’єкта даних («законність, чесність і прозорість»). Щоб забезпечити дотримання закону, ми повідомляємо Вам індивідуальні юридичні визначення термінів, які використову-ються надалі в нашій Політиці конфіденційності:

1. Персональні дані

«Персональні дані» означає будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої або потенційно іденти-фікованої фізичної особи (надалі: «Суб’єкт даних»); потенційно ідентифікованою фізичною особою є така, що може бути ідентифікована у прямий або непрямий спосіб, зокрема, шляхом посилання на такі іденти-фікатори особистості, як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або одну чи декілька відмінних рис, притаманних фізичній, фізіологічній, генетичній, психічній, економічній, культурній або соціальній ідентичності цієї фізичної особи.

2. Обробка

«Обробка» означає будь-яку операцію або низку операцій, що виконується з персональними даними або набором персональних даних, автоматичним чи іншим способом, зокрема: збір, запис, організацію, струк-турування, зберігання, адаптацію або зміну, вибірку, консультування, використання, розголошення шляхом передачі, розповсюдження або надання доступу іншим чином, упорядкування або комбінування, обме-ження, стирання або знищення.

3. Обмеження обробки

«Обмеження обробки» означає маркування збережених персональних даних з метою обмеження їхньої обробки в майбутньому.

4. Профілювання

«Профілювання» означає будь-яку форму автоматизованої обробки персональних даних, що полягає у використанні персональних даних для оцінки певних особистих аспектів, пов’язаних з фізичною особою – зокрема, для аналізу або прогнозування показників, що стосуються виконання робочих обов’язків, еко-номічного положення, стану здоров’я, індивідуальних уподобань, інтересів, ступеня надійності, поведінки, місцезнаходження або пересування цієї фізичної особи.

5. Псевдонімізація

«Псевдонімізація» означає обробку персональних даних таким способом, завдяки якому персональні дані більше не можна співвіднести з конкретним суб’єктом даних без залучення додаткової інформації за умови, що подібна додаткова інформація буде зберігатися окремо, і за допомогою технічно-організаційних захо-дів буде забезпечена неможливість співвіднесення персональних даних з будь-якою ідентифікованою або потенційно ідентифікованою фізичною особою.

6. Система файлів

«Система файлів» означає будь-який структурований набір персональних даних, доступ до яких можна отримати відповідно до спеціальних критеріїв, чи то централізованих, децентралізованих або розподіле-них за функціональним або географічним принципом.

7. Контролер

«Контролер» означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агентство або іншу установу, яка одноособово або спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки персональних даних; у випадках, коли цілі та засоби подібної обробки визначаються законодавством Союзу або держави-члена, контролер або специфічні критерії для його призначення можуть обиратися за законодавством Союзу або держа-ви-члена.

8. Обробник

«Обробник» означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агентство або іншу установу, яка веде обробку персональних даних за дорученням контролера.

9. Отримувач

«Отримувач» означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агентство або іншу установу, якій розкриваються персональні дані, незалежно від того, є вона третьою стороною чи ні. Втім, державні органи, які можуть отримувати персональні дані в рамках особливого запиту з дотриманням законодав-ства Союзу або держави-члена, не вважаються отримувачами; обробка таких даних цими державними органами має відповідати застосовним правилам захисту даних з урахуванням мети конкретної обробки.

10. Третя сторона

«Третя сторона» означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агентство або іншу установу (за винятком суб’єкта даних), контролера, обробника, а також осіб, уповноважених здійснювати обробку персональних даних під безпосереднім наглядом контролера або обробника.

11. Згода

«Згода» з боку суб’єкта даних означає будь-яке добровільно надане, цілеспрямоване, інформоване та недвозначне волевиявлення суб’єкта даних у формі ствердження або чіткої позитивної дії, за допомогою якого він надає згоду на обробку пов’язаних з ним персональних даних.

Законність обробки

Обробка даних є законною лише за наявності правових підстав для такої обробки. Відповідно до Ст. 6 (1), абз. 1, пунктів a) – f) GDPR (Загального регламенту про захист даних), правові підстави для обробки даних можуть включати, зокрема, наступне:

a. суб’єкт даних надав згоду на обробку своїх персональних даних для однієї або декількох конкретних цілей;

b. обробка даних є необхідною для виконання умов договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття певних заходів на прохання суб’єкта даних перед укладенням договору;

c. обробка даних є необхідною для дотримання законного зобов’язання, суб’єктом якого є контролер;

d. обробка даних є необхідною для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта даних або іншої фізич-ної особи;

e. обробка даних є необхідною для виконання завдання, яке служить громадським інтересам, або для здійснення офіційних повноважень, якими наділений контролер;

f. обробка даних є необхідною для задоволення законних інтересів контролера або третьої сторони,

окрім випадків, коли такі інтереси підкоряються інтересам або фундаментальним правам і свободам

суб’єкта даних, які вимагають захисту персональних даних, особливо коли суб’єктом даних є дитина.

Інформація щодо збору персональних даних

Нижче Ви знайдете інформацію про збір персональних даних при користуванні нашим веб-сайтом. Персо-нальними даними є, наприклад, ім’я, адреса, електронні адреси та поведінка користувача.

Розділ 1 Збір персональних даних при відвідуванні нашого веб-сайту

Коли веб-сайт використовується з метою отримання інформації, HEALY збирає лише персональні дані, які браузер користувача передає на сервер HEALY. Якщо користувач бажає переглянути веб-сайт HEALY, HEALY здійснить збір таких даних, які потрібні з технічних причин для того, щоб відобразити веб-сайт для користувача, а також забезпечити стабільність та безпеку:

∙ Місце запиту

∙ IP-адреса

∙ дата і час надходження запиту

∙ різниця в часових поясах відносно Середнього часу за Гринвічем (GMT)

∙ зміст запиту (конкретна сторінка)

∙ статус доступу / код стану HTTP

∙ об’єм даних, передаваних у кожному випадку

∙ веб-сайт, з якого надійшов запит

∙ браузер

∙ операційна система та її інтерфейс

∙ мова та версія програмного забезпечення браузера

Після технічного аналізу ці дані будуть негайно видалені. Відповідно до Ст. 6 (1), абз. 1, пункту f) GDPR, такий збір даних призначений для забезпечення наших законних переважних інтересів при належному пред-ставленні пропозицій на веб-сайті як частина зважування інтересів, а також для дотримання основопо-ложних вимог законодавства ЄС щодо захисту даних стосовно безпеки та конфіденційності.

Розділ 2 Використання файлів «кукі»

На додаток до вищеперелічених даних при відвідуванні та користуванні нашим веб-сайтом на Вашому комп’ютері використовуються файли «кукі» або споріднені технології, наприклад, пікселі (надалі в цілому іменовані «кукі»). «Кукі» – це невеликі текстові файли, які зберігаються Вашим кінцевим пристроєм на Вашому комп’ютері для збереження певної інформації, або графічні файли – зокрема, пікселі. Наступного разу при Вашому вході на наш веб-сайт із застосуванням того ж кінцевого пристрою збережена в «кукі» інформація в подальшому відсилатиметься назад на наш веб-сайт («основні кукі») або на веб-сайт третьої сторони, до якого ці «кукі» належать («сторонні кукі»).

Завдяки збереженій та поверненій інформації відповідний веб-сайт розпізнає, що Ви в минулому вже отри-мували доступ і відвідували його за допомогою браузера Вашого кінцевого пристрою. Ми використовуємо цю інформацію, щоб забезпечити оптимальний дизайн і відображення веб-сайту для Вас у залежності від Ваших уподобань. На Вашому кінцевому пристрої ідентифікується лише сам файл «кукі». Персональні дані зберігатимуться на додаток до цього виключно за наявності Вашої явно вираженої згоди, або в разі, коли це є безумовно необхідним для надання Вам можливості користуватися запропонованими послугами та запитувати їх відповідним чином.

На нашому веб-сайті застосовуються такі типи файлів «кукі», обсяг і функції яких роз’ясняються нижче:

∙ Абсолютно необхідні «кукі» (тип a)

∙ Функціональні та експлуатаційні «кукі» (тип b)

∙ «Кукі», що потребують згоди (тип c)

При використанні кожного з цих інструментів ми будемо повідомляти Вам, якого типу «кукі» встановлю-ються і застосовуються в тому чи іншому випадку.

(1) Абсолютно необхідні «кукі» (тип a)

Файли «кукі», що є абсолютно необхідними, гарантують доступність функцій, без яких Ви б не змогли кори-стуватися нашими веб-сторінками у належному обсязі. Такі «кукі» використовуються виключно нами і тому належать до категорії «основних кукі». Це означає, що вся інформація, збережена в «кукі», повертається на наш веб-сайт.

Абсолютно необхідні «кукі» призначені, поміж іншим, для того, щоб гарантувати, що Ви як зарєстрова-ний користувач завжди залишатиметесь у системі і при переході на різні підсторінки нашого веб-сайту не будете змушені щоразу повторно вводити свої реєстраційні дані, викликаючи нову сторінку.

Використання абсолютно необхідних «кукі» на нашому веб-сайті можливе без Вашої згоди. З цієї причини файли «кукі», які належать до типу абсолютно необхідних, не можна активувати або деактивувати в індиві-дуальному порядку. Однак Ви можете в будь-який час деактивувати «кукі» в своєму браузері (див. нижче).

Правовою основою для такої обробки даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт b) GDPR.

(2) Функціональні та експлуатаційні «кукі» (тип b)

Функціональні файли «кукі» дозволяють нашому веб-сайту зберігати інформацію, яка вже вводилася раніше (наприклад, зареєстроване ім’я користувача або вибір мови), щоб запропонувати Вам удоскона-лені та більш персоналізовані функції на основі цієї інформації. «Кукі» цього типу збирають і зберігають лише анонімну інформацію, тому вони не здатні відстежувати Ваші пересування по інших веб-сайтах.

Експлуатаційні «кукі» збирають інформацію про те, як використовуються наші веб-сторінки, щоб підви-щити їхню привабливість, покращити їхній зміст і функції. Такі «кукі» допомагають нам, зокрема, визначити, чи відвідуються користувачами підсторінки нашого веб-сайту (а якщо відвідуються, то які), і в якому кон-тенті їхні відвідувачі передусім зацікавлені. Поміж іншим, ми записуємо кількість відвідувачів веб-сайту, кількість переглянутих підсторінок, час, проведений на нашому веб-сайті, послідовність, у якій викли-калися сторінки, критерії пошуку, які привели Вас до нас, країну, регіон і, за певних умов, місто/населе-ний пункт, з якого надійшов запит, а також співвідношення мобільних пристроїв, які отримують доступ до наших веб-сторінок. Окрім цього, ми реєструємо пересування, «кліки» та прокручування за допомогою комп’ютерної миші, щоб зрозуміти, які розділи нашого веб-сайту викликають у користувачів особливий інтерес. У подальшому це надає нам можливість краще адаптувати контент нашого веб-сайту до індиві-дуальних потреб наших користувачів та оптимізувати наші пропозиції. IP-адреса Вашого комп’ютера, яка передається з технічних причин, автоматично анонімізується і не дозволяє нам зробити будь-яких виснов-ків щодо особистості користувача.

Ви можете в будь-який момент заперечити проти застосування функціональних та експлуатаційних «кукі» шляхом внесення відповідних змін до Ваших налаштувань «кукі».

Правовою основою для такої обробки даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт f) GDPR.

(3) «Кукі», що потребують згоди (тип c)

Файли «кукі», які не є абсолютно необхідними (тип a) і не належать до функціонального або експлуатацій-ного типу (тип b), використовуються лише за наявності Вашої згоди.

Ми також зберігаємо за собою право застосовувати інформацію, отриману за допомогою «кукі» шляхом анонімного аналізу поведінки користувачів на наших веб-сайтах для того, щоб пропонувати Вам цілеспря-мовану рекламу деяких наших продуктів на наших власних веб-сторінках. Ми дотримуємося думки, що Ви як користувач отримаєте певну користь від цього, оскільки ми відображатимемо рекламні оголошення, засновані на Ваших звичках пошуку, які ми вважаємо відповідними Вашим інтересам, і Ви будете бачити менше оголошень, пропонованих у довільному порядку, які можуть Вас не особливо цікавити.

Маркетингові файли «кукі» встановлюються зовнішніми рекламними компаніями («сторонні кукі») і вико-ристовуються для збору інформації про веб-сайти, відвідувані нашими користувачами, щоб створювати для них цільову рекламу, орієнтовану на інтереси певної групи.

Опція відмови від маркетингових «кукі»

Ви також можете керувати застосуванням файлів «кукі», встановлюваних у цілях онлайн-реклами, за допо-могою інструментів, передбачених законодавством багатьох країн як частина програм регулювання – наприклад, https://www.aboutads.info/choices/ (для користувачів у США) або http://www.youronlinechoices. com/uk/your-ad-choices (для користувачів у ЄС).

На нашому веб-сайті Ви маєте можливість відкликати свою згоду на використання «кукі» в будь-який час з дією на майбутнє.

Правовою основою для такої обробки даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт a) GDPR.

(4) Адміністрування і видалення всіх файлів «кукі»

На додаток до цього Ви можете налаштувати свій інтернет-браузер таким чином, щоб зберігання «кукі» на Вашому кінцевому пристрої було в цілому заборонено – інакше Вам щоразу видаватиметься запитання, чи погоджуєтесь Ви з встановленням «кукі». Після того, як «кукі» було встановлено, Ви також можете у будь-який час їх видалити. Які саме операції для цього необхідно виконати, пояснюється у функції підказки Вашого браузера.

Будь ласка, пам’ятайте, що загальна деактивація файлів «кукі» може призвести до функціональних обме-жень при користуванні нашим веб-сайтом.

Розділ 3 Файли журналу сервера

Ви можете відвідувати наш веб-сайт, не повідомляючи жодних персональних даних. Кожного разу при Вашому вході на наш веб-сайт дані користувача пересилаються нам або нашому веб-серверу / провайдеру IT-послуг через Ваш інтернет-браузер, після чого вони зберігаються в журналі подій (у так званих «файлах журналу сервера»). До збережених у такий спосіб даних належать, зокрема, назва викликаної сторінки, дата і час доступу, IP-адреса, об’єм переданих даних і провайдер, від якого надійшов запит.

Подібна обробка даних здійснюється на підставі ст. 6(1), абз. 1, пункту f) GDPR у законних інтересах, пов’я-заних із забезпеченням безперебійної роботи нашого веб-сайту та покращення якості надаваних нами послуг.

Розділ 4 Збір і використання персональних даних при запиті контакту

Коли Ви запитуєте контакт із HEALY через електронну пошту або форму зворотного зв’язку, HEALY збері-гає повідомлені Вами персональні дані (Вашу електронну адресу та, якщо це застосовно, Ваше ім’я і пріз-вище) для того, щоб відреагувати на Ваш запит. HEALY видалить дані, зібрані в рамках цієї процедури, після того, як їхнє зберігання перестане бути необхідним – наприклад, після відповіді на поставлене Вами запи-тання. В інших випадках їхня обробка буде обмежена згідно з передбаченими законодавством зобов’язан-нями щодо утримання даних.

Така обробка даних здійснюється на підставі ст. 6(1), абз. 1, пункту a) GDPR у зв’язку зі згодою, наданою користувачами.

Розділ 5 Збір персональних даних після укладення договору в якості партнера-дистрибутора

Для укладення договору з Вами як партнером-дистрибутором нам потрібні такі Ваші персональні дані:

1. посада;

2. прізвище;

3. ім’я;

4. адреса;

5. номер телефону;

6. електронна адреса;

7. ідентифікаційний номер платника податку з продажу;

8. номер кредитної картки, банківські реквізити і дані отримувача платежу при прямому дебетуванні.

Вищезазначені дані використовуються HEALY виключно для виконання умов договору і встановлення зв’язку з партнерами-дистрибуторами, необхідного в цьому контексті. Під цим розуміється підготовка, укладення і обробка договору та супутніх гарантій, а також, у разі потреби, розірвання договору. Ці дані зберігаються доти, поки договірні зобов’язання не будуть виконані в повному обсязі. Якщо цього вимага-ють правила ведення комерційної діяльності або положення законодавства, термін утримання даних може тривати до 10 років.

Інформація такого роду є необхідною для укладення і виконання договору з партнером-дистрибутором. Правовою основою для обробки цих даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт b) GDPR. Правовою основою для подальшого зберігання даних відповідно до вимог податкового і торгового права є необхідність дотри-мання передбачених законом зобов’язань згідно зі ст. 6(1), абз. 1, пунктом c) GDPR.

Розділ 6 Передача даних третім сторонам

(1) HEALY розкриває персональні дані користувачів лише в тому обсязі, наскільки це потрібно для вико-нання умов договору або забезпечення законних інтересів HEALY. При виконанні договору HEALY кори-стується допомогою зовнішніх провайдерів послуг (обробників). Щоб гарантувати захист персональних даних користувачів, з провайдерами послуг були укладені окремі угоди про обробку даних.

Як партнер-дистрибутор Ви матимете доступ до нашого операційного бек-офісу. У цьому бек-офісі Ви зможете переглянути список замовлень, які були розміщені за Вашою ініціативою. З цією метою Вам відображатиметься така інформація про осіб, які розміщали відповідні замовлення:

Статус (клієнт/партнер-дистрибутор), прізвище, ім’я, електронна адреса, нетто-вартість товарів, замов-лених у попередньому місяці, кількість персоналу і час останньої онлайн-операції.

Ця інформація є необхідною для проведення розрахунків і відстежуваності прав на комісійну винаго-роду. Правовою основою для обробки цих даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт b) GDPR.

Окрім того, Ви зможете ознайомитися зі списком працівників нашого бек-офісу. Цей огляд дозволить Вам отримати інформацію про партнерів-дистрибуторів, рекрутованих Вами по низхідній лінії. З цією метою Вам будуть розкриті такі персональні дані:

Статус (клієнт/партнер-дистрибутор), прізвище та ім’я, нетто-вартість товарів, замовлених у попе-редньому місяці, кількість персоналу і час останньої онлайн-операції.

Ця інформація є необхідною для проведення розрахунків і відстежуваності прав на комісійну винаго-роду. Правовою основою для обробки цих даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт b) GDPR.

(2) Якщо Ви є одним з учасників, для розрахунку диференційної комісії партнерів-дистрибуторів, що сто-ять вище від Вас, вищеперелічені персональні дані стосовно Ваших замовлень і списку Ваших співпра-цівників будуть також видимі для партнерів-дистрибуторів, яким Ви підпорядковані. Ця обробка даних
є необхідною для проведення розрахунків і відстежуваності прав на комісійну винагороду. Правовою основою для обробки цих даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт b) GDPR.

(3) Для обробки комісійних платежів нам потрібні наступні дані: Звернення, прізвище, ім’я, адреса, банківські реквізити.

Ця інформація є необхідною для проведення розрахунків і відстежуваності прав на комісійну винаго-роду. Правовою основою для обробки цих даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт b) GDPR.

(4) Для того, щоб компанія-експедитор змогла здійснити доставку товарів, їй повідомляються ім’я, пріз-вище, адреса, електронна адреса і номер телефону партнера-дистрибутора. Ця передача даних від-бувається з метою виконання договору, укладеного з Вами як партнером-дистрибутором. Правовою основою для такої обробки даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт b) GDPR.

(5) З метою обробки платежу відповідному провайдеру платіжних послуг повідомляються платіжні рекві-зити партнера-дистрибутора, а саме: ім’я, прізвище, адреса, електронна адреса і номер телефону. Ця обробка даних відбувається з метою виконання договору, укладеного з Вами як партнером-дистрибу-тором, і/або на підставі наданої Вами згоди. Правовою основою для такої обробки даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт a) GDPR.

Розділ 7 Використання зовнішніх інструментів

На нашому веб-сайті інтегровані численні інструменти від компаній різного типу, які дозволяють нам оці-нювати Вашу поведінку користувача або встановлювати контакт з іншими веб-сайтами. Щоб гаранту-вати захист Ваших персональних даних, з нижчепереліченими компаніями були укладені окремі угоди про обробку даних.

Ми співпрацюємо з наступними провайдерами послуг:

Користування Google Analytics

На цьому веб-сайті використовується Google Analytics – служба веб-аналітики, що надається компанією Google Inc. (надалі – „Google“). Google Analytics використовує так звані «cookie» — текстові файли, які вста-новлюються на Вашому комп’ютері і дозволяють нам аналізувати Ваше користування нашим веб-сайтом. Згенерована «кукі» інформація про Ваше відвідування відповідного веб-сайту зазвичай передається і зберігається на одному з серверів Google у Сполучених Штатах. Однак, якщо на відповідному веб-сайті активована функция анонімізації IP-адрес, на території країн-членів Європейського Союзу або інших дер-жав, що є учасниками Угоди про Європейський економічний простір, Google скорочуватиме Вашу IP-ад-ресу перед тим, як її передати. Лише у виняткових випадках на сервер Google у Сполучених Штатах може передаватися повна IP-адреса, яка скорочуватиметься вже після цього. Google буде застосовувати таку інформацію за дорученням оператора відповідного веб-сайту для того, щоб аналізувати Ваше відвідування веб-сайту, складати звіти про діяльність на веб-сайті, а також забезпечувати подальше надання послуг, пов’язаних з користуванням веб-сайтом і мережею, оператору цього веб-сайту.

IP-адреса, передана Вашим браузером у рамках служби Google Analytics, не змішуватиметься з іншими даними Google.

Ви можете заборонити розміщення файлів «кукі», змінивши відповідні налаштування програмного забез-печення в своєму браузері; втім, ми звертаємо Вашу увагу на те, що в такому разі Ви, можливо, не зможете користуватися всіма опціями цього веб-сайту в повній мірі. Більш того, у Вас є можливість заборонити збір даних, генерованих «кукі» і пов’язаних з Вашим використанням веб-сайту (в тому числі Вашої IP-адреси), компанією Google, а також обробку подібних даних, шляхом встановлення під’єднуваного модуля брау-зера, який можна завантажити за наступним посиланням: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

На цьому веб-сайті служба Google Analytics використовується з розширенням „ _anonymizeIp()“. Таким чином, IP-адреси піддаються обробці після їхнього скорочення, а це означає, що їх не можна співвіднести

з конкретними особами. Якщо отримані від Вас дані безпосередньо пов’язані з Вашою особою, такий зв’я-зок буде автоматично виключений, і будь-які персональні дані будуть негайно видалені.

Ми використовуємо Google Analytics для того, щоб аналізувати і регулярно вдосконалювати роботу нашого веб-сайту. Отримана статистика дозволяє нам покращувати наші пропозиції та робити веб-сайт більш цікавим для Вас як користувача. У тих виняткових випадках, коли персональні дані передаються на сервер у Сполучених Штатах, Google дотримується положень Угоди про правила обміну конфіденційною інформацією між ЄС і США: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Інформація про стороннього провайдера: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ireland, факс: +353 (1) 436 1001. Умови надання послуг:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, огляд конфіденційності: http://www.google.com/intl/de/ analytics/learn/privacy.html, а також політика конфіденційності: http://www.google.de/intl/de/policies/ privacy.

Окрім того, Google Analytics застосовується на цьому веб-сайті з метою крос-платформного аналізу шля-хів користувачів; цей аналіз здійснюється за допомогою користувацького ідентифікатора. У якості опції Ви можете деактивувати аналіз користування веб-сайтом з різних пристроїв, змінивши налаштування у роз-ділі «Мої дані» / «Персональні дані» на аккаунті відповідного користувача.

Правовою основою для застосування Google Analytics служить ст. 6(1), абз. 1, пункт a) GDPR, а також Ваша згода. Термін зберігання файлів «кукі», розміщених на цій веб-сторінці, становить до 12 місяців.

Рекламна функція Google Analytics

Якщо Ви погоджуєтесь із використанням рекламних функцій Google Analytics, цей веб-сайт буде засто-совувати розширені функції Google Analytics на додаток до стандартного набору функцій. До рекламних функцій Google Analytics, реалізованих на цьому веб-сайті, входять звіти Google Analytics про ефектив-ність за демографічними критеріями та групами інтересів.

З цією метою ми використовуємо основні файли «кукі» (напр., «кукі» Google Analytics) водночас зі сторон-німи файлами «кукі» (напр., «кукі» DoubleClick), що допомагає нам анонімно і агреговано проаналізувати, які демографічні риси та інтереси зазвичай мають відвідувачі нашого веб-сайту. Ця інформація застосову-ється нами для покращення наших веб-сайтів.

Ви можете відмовитися від участі в цьому процесі стеження різними способами: a) змінюючи налашту-вання програмного забезпечення у Вашому браузері відповідним чином; b) деактивуючи рекламу Google

у налаштуваннях на сторінці: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=de c) встановлюючи належний файл «кукі» [посилання на сторінку з налаштуваннями «кукі»]. Звертаємо Вашу увагу на те, що в такому разі Ви, можливо, не зможете користуватися всіма функціями цієї пропозиції в повному обсязі. Термін зберігання даних триває до 26 місяців. Правовою основою для застосування рекламних функцій Google Analytics служить ст. 6(1), абз. 1, пункт a) GDPR, а також Ваша згода.

Користування Google Maps

На нашому веб -сайті ми використовуємо службу Google Maps, щоб відобразити наше місцезнаходження і створити опис маршруту. Ця служба забезпечується компанією Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія (надалі іменованою „Google“).

Як компанія, сертифікована згідно з Угодою про правила обміну конфіденційною інформацією між ЄС і США (https://www.privacyshield.gov/), Google гарантує, що вимоги ЄС щодо захисту даних також будуть дотримуватися при обробці даних у Сполучених Штатах.

Щоб уможливити відображення певних шрифтів на нашому веб-сайті, зв’язок із сервером Google у США встановлюється щоразу при виклику нашого веб-сайту.

Коли Ви запитуєте компонент, який був інтегрований службою Google Maps у нашу інтернет-присутність, Google зберігає файл «кукі» на Вашому кінцевому пристрої через Ваш інтернет-браузер. Ваші користу-вацькі налаштування і дані обробляються для того, щоб відобразити наше місцезнаходження і створити опис маршруту. В цьому контексті не можна повністю виключити, що Google користуватиметься серве-рами, розташованими у США.

Правовою основою для цього служить ст. 6(1), абз. 1, пункт f) GDPR. Наш законний інтерес полягає в опти-мізації функціональності нашої інтернет-присутності.

Зв’язок з Google, встановлений у такий спосіб, дозволяє Google визначити, з якого веб-сайту було відправ-лено Ваш запит, і на яку IP-адресу має бути надісланий опис маршруту.

Якщо Ви не погоджуєтесь із такою обробкою даних, Ви можете відмовитися від встановлення «кукі», обравши відповідні налаштування в своєму інтернет-браузері. Докладніше про це можна прочитати в роз-ділі «Кукі».

Окрім того, порядок використання Google Maps та інформації, отриманої за допомогою Google Maps,

керується Умовами користування Google (https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de) і Умовами

користування Google Maps

(https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html).

Google також надає додаткову інформацію на сторінках: https://adssettings.google.com/authenticated і https://policies.google.com/privacy.

Щоб захистити Ваші права і персональні дані, ми забезпечили Google Maps так званою «технологією подвійного кліка», яка передає дані на сервер Google лише після того, як Ви явно активували функцію кар-тографії.

Конверсія рекламних оголошень Google

Ми застосовуємо службу конверсії рекламних оголошень Google («Google Ads Conversion»), щоб привер-нути увагу до наших привабливих пропозицій за допомогою рекламних носіїв (так званих «рекламних ого-лошень Google») на зовнішніх веб-сайтах. Отримуючи дані про рекламні кампанії, ми можемо визначити, наскільки успішними були ті чи інші рекламні заходи. Це необхідно нам для того, щоб реалізувати наш інте-рес у пропонуванні Вам реклами, яка викликає Вашу зацікавленість, зробити наш веб-сайт цікавішим для Вас, а також забезпечити прозорий розрахунок витрат на рекламу.

Доступ до цих рекламних носіїв надається користувачам Google через так звані «сервери контекстної реклами». Ми використовуємо «кукі рекламних серверів», які здатні вимірювати деякі параметри – напри-клад, частоту розміщення рекламних оголошень або кількість користувацьких «кліків» – що дозволяє визна-чити ступінь успіху. Якщо Ви увійдете на наш веб-сайт через рекламне оголошення Google, служба Google Ads збереже файл «кукі» на Вашому кінцевому пристрої. «Кукі» такого типу, як правило, втрачають дію по закінченні 30 днів і не призначені для ідентифікації Вашої особи. Унікальний ідентифікаційний номер «кукі», кількість показів реклами при одному розміщенні (частота), останній показ (який має значення для конвер-сій після перегляду) та інформація про опцію відмови (мітка про те, що користувач не бажає отримувати подальших повідомлень) зазвичай зберігаються як параметри аналізу для відповідного файлу «кукі».

Такі «кукі» дозволяють Google розпізнати ваш інтернет-браузер. Якщо користувач відвідує певні сторінки на веб-сайті користувача реклами, і термін зберігання «кукі» на його комп’ютері ще не минув, Google та користувач реклами можуть встановити, що цей користувач натиснув на рекламне оголошення і був пере-спрямований до відповідної сторінки. Кожному користувачеві реклами присвоюється власний файл «кукі».

У зв’язку з цим «кукі» не можна відстежувати через веб-сайти користувачів реклами. При вжитті вищеопи-саних рекламних заходів ми самостійно не збираємо і не обробляємо жодних персональних даних. Ми тільки отримуємо статистичні оцінки від компанії Google. Ці оцінки дають нам змогу визначити, які із впро-ваджених рекламних заходів були особливо ефективними. Ми не отримуємо жодних додаткових даних щодо користування рекламними носіями і, зокрема, не можемо ідентифікувати користувачів на основі цієї інформації.

Завдяки застосовуваним маркетинговим інструментам Ваш браузер автоматично встановлює прямий зв’я-зок із сервером Google. Ми не маємо впливу на об’єм і подальше використання даних, зібраних Google за допомогою цього інструмента, тому ми інформуємо Вас у міру поточного рівня знань: Інтегруючи службу Ads Conversion, Google отримує інформацію про те, що Ви викликали пов’язану з нею частину нашого веб-сайту або натиснули на рекламне оголошення від нас. Якщо Ви зареєстровані в сервісі Google, Google може співвіднести відвідування веб-сайту з Вашим аккаунтом. Навіть якщо Ви не зареєструвалися або не авторизувалися на Google, існує можливість того, що провайдер відстежить і збереже Вашу IP-адресу.

Facebook Custom Audiences – Facebook Pixel

На нашому веб-сайті використовується функція ремаркетингу „Custom Audiences“ від компанії Facebook Inc. (надалі – „Facebook“) для того, щоб знову встановити контакт з Вами через 6 місяців. Це дозволяє користувачам веб-сайту переглядати рекламні оголошення, засновані на інтернет-контексті („реклама Facebook“), при відвідуванні соціальної мережі Facebook або інших веб -сайтів, які теж користуються цією технологією. Це необхідно нам для того, щоб реалізувати наш інтерес у пропонуванні Вам реклами, яка викликає Вашу зацікавленість, та зробити наш веб-сайт цікавішим для Вас.

Завдяки застосовуваним маркетинговим інструментам Ваш браузер автоматично встановлює прямий зв’язок із сервером Facebook. Ми не маємо впливу на об’єм і подальше використання даних, зібраних Facebook за допо-могою цього інструмента, тому ми інформуємо Вас у міру поточного рівня знань: Інтегруючи службу Facebook Custom Audiences, Facebook отримує інформацію про те, що Ви викликали пов’язану з нею частину нашого веб-сайту або натиснули на рекламне оголошення від нас. Якщо Ви зареєстровані в сервісі Facebook, Facebook може співвіднести відвідування веб-сайту з Вашим аккаунтом. Навіть якщо Ви не зареєструвалися або не авто-ризувалися на Facebook, існує можливість того, що провайдер відстежить і збереже Вашу IP-адресу.

Ви можете деактивувати функцію „Facebook Custom Audiences“ на нашому веб-сайті, а також, якщо Ви є зареєстрованим користувачем, на сторінці: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Щоб отримати докладнішу інформацію про порядок обробки даних на Facebook, будь ласка, перейдіть за посиланням: https://www.facebook.com/about/privacy

Використовувані «кукі»: тип c. Додаткову інформацію можна знайти в розділі «Файли кукі».

Правовою основою для застосування Facebook Custom Audiences служить ст. 6(1), абз. 1, пункт a) GDPR, а також Ваша згода.

Розділ 8 Фан-сторінка Facebook

Для надання інформаційного сервісу, запропонованого на цьому веб-сайті, HEALY користується технічною платформою та послугами компанії Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ірландія (надалі – „Facebook“).

З точки зору Європейського суду, Facebook і оператор фан-сторінки Facebook є спільними контролерами згідно з положеннями ст. 26 GDPR в аспекті обробки персональних даних, яка здійснюється через фан-сто-рінку Facebook. З огляду на це Facebook і HEALY уклали між собою угоду про спільну відповідальність, з якою можна ознайомитися тут.

HEALY повідомляє Вам таку інформацію щодо обробки даних на нашій фан-сторінці Facebook:

(1) Контролери

Обробка Ваших персональних даних на фан-сторінці Facebook, присвяченій HEALY, виконується у спільній відповідальності з:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ірландія.

(2) Обробка даних

Коли Ви відвідуєте фан -сторінку Facebook, IP-адреса Вашого пристрою передається на сервер Facebook. Згідно з інформацією, наданою Facebook, зазначена IP-адреса анонімізується та видаляється по закін-ченні 90 днів – принаймні, якщо мова йде про IP-адресу на території Німеччини. Facebook також зберігає додаткову інформацію про пристрої своїх користувачів – наприклад, про застосовуваний інтернет-брау-зер. Це іноді дозволяє Facebook співвідносити IP-адреси з індивідуальними користувачами. Якщо Ви авто-ризувалися на своєму аккаунті у Facebook при відвідуванні нашої фан-сторінки, на Вашому пристрої буде встановлено файл «кукі» з Вашим ідентифікаційним номером користувача Facebook. Завдяки цьому «кукі» Facebook може відстежити, коли Ви відвідували нашу фан- сторінку і як Ви нею користувалися. Facebook використовує цю інформацію для того, щоб відображати для Вас контент або рекламу, яка відповідає Вашим особистим інтересам.

Якщо Ви хотіли б відмовитися від цього, Вам потрібно вийти зі свого аккаунта на Facebook та/або деак-тивувати функцію «Не виходити з системи». Окрім того, ми рекомендуємо Вам видалити вже наявні на Вашому пристрої «кукі», а потім закрити і перезапустити свій браузер. У результаті цієї процедури зібрана Facebook інформація, яка дозволяє Facebook співвідносити дані з Вашим аккаунтом, буде видалена.

Втім, якщо Ви бажаєте користуватися інтерактивними опціями нашої фан-сторінки, Вам необхідно ще раз увійти в свій аккаунт на Facebook за допомогою Ваших реєстраційних даних користувача Facebook. Це знову надасть Facebook змогу прив’язувати дані до Вашого облікового запису.

Facebook не надає вичерпної та чіткої інформації з цього приводу, і ми не знаємо, яким саме чином Facebook використовує у власних інтересах дані, отримані при відвідуванні Вами сторінок Facebook, у якому обсязі діяльність на сторінках Facebook пов’язується з індивідуальними користувачами, як довго Facebook збері-гає ці дані, і чи розкриваються дані, отримані від Вас при користуванні сторінками Facebook, третім сторо-нам. Ми можемо тільки переспрямувати Вас до умов і положень Facebook стосовно захисту даних.

Пов’язані з Вами дані, які збираються в ході цієї процедури, обробляються Facebook і можуть передава-тися до країн за межами Європейського Союзу.

Facebook описує в загальних рисах, якого роду інформація збирається Facebook, і як вона в подальшому використовується відповідно до її політики обробки даних. На цій сторінці Ви також можете дізнатися, як зв’язатися з Facebook і як регулювати свої налаштування щодо реклами. З політикою обробки даних можна ознайомитися за цією адресою: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Повний текст умов і положень Facebook щодо обробки даних доступний на сторінці:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

У політиці Facebook також наводиться додаткова інформація щодо обробки даних: https://www.facebook.com/about/privacy/
Прочитати про опції відмови можна тут: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, а також тут:

http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., розташована в США материнська компанія Facebook Ireland Ltd., сертифікована згідно з Угодою про правила обміну конфіденційною інформацією між ЄС і США і тому зобов’язується дотримува-тися вимог законодавства Європейського Союзу в сфері захисту даних. Докладнішу інформацію про ста-тус Facebook у рамках вищезазначеної угоди Ви можете отримати на сторінці: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Діючи в якості операторів фан-сторінки Facebook, ми не в змозі відстежити об’єм та подальшу обробку персональних даних користувачів з їхньою можливою передачею в треті країни (зокрема, Сполучені Штати), а також оцінити супутні потенційні ризики для Вас як користувача.

(3) Функція «Статистика»

На додаток до цього, Facebook у рамках так званої функції «Статистика» („Insights“) надає компанії «SBS-Legal» як оператору фан-сторінки певний набір статистичних даних. Ці статистичні звіти генеруються і забезпечуються Facebook. Як оператори фан-сторінки ми не маємо впливу на генерування подібних ста-тистичних даних і в будь-якому разі не можемо деактивувати цю функцію. У контексті функції «Статистика» нам повідомляється наступна інформація окремо за категоріями «фани», «підписники», «люди, з якими встановлено контакт» і «люди, що спілкуються» за довільно обраний період часу:

діяльність користувачів на сторінці, як-от відвідування сторінки, попередній перегляд сторінки, операції на сторінці, дії з метою входу в контакт (наприклад, натискання на «лайк»), люди, з якими було встанов-лено контакт, рекомендації, а також участь у спілкуванні – обмін публікаціями, перегляд відео, коментарі, репости.

Окрім того, ми отримуємо статистичну інформацію про групи Facebook, посилання на які містяться на нашій фан-сторінці. Відповідно до умов надання послуг Facebook, з якими кожен користувач погоджується

під час створення профілю на Facebook, ми також маємо можливість ідентифікувати підписників і фанів сторінки, а також переглядати їхні профілі та іншу інформацію, якою вони діляться.

Додаткова інформація наводиться на цій сторінці Facebook:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY використовує ці доступні дані в агрегованій формі, щоб зробити публікації та взаємодію на фан-сто-рінці більш привабливими для користувачів – наприклад, для планування часу розміщення публікацій та їхнього змісту. Правовою основою для такої обробки даних служить ст. 6(1), абз. 1, пункт f) GDPR, а саме наша законна зацікавленість у оптимізації наших пропозицій.

(4) Період зберігання даних

Ми зберігаємо інформацію, отриману від Facebook, лише так довго, як наші інтереси не переважуються Вашим інтересом у знищенні або анонімізації відповідних даних.

Якщо Ви не бажаєте, щоб вищеописана обробка даних здійснювалася в майбутньому, будь ласка, видаліть прив’язку Вашого профілю користувача до нашої фан-сторінки за допомогою функцій «Сторінка більше не подобається» або «Відписатися від сторінки».

(5) Ваші права як суб’єкта даних

У разі потреби додаткової інформації або виникнення інших питань стосовно Ваших прав, які перелічено наприкінці цієї Політики конфіденційності, ми рекомендуємо Вам зв’язатися безпосередньо з компанією Facebook, оскільки лише Facebook має повний доступ до користувацьких даних. Втім, якщо Ви надішлете свій запит нам, ми безумовно розглянемо його, а також передамо на подальший розгляд до Facebook.

Розділ 9 Діти

Наша пропозиція в цілому спрямована на дорослих користувачів. Особам віком до 18 років не дозволя-ється передавати будь-які персональні дані без згоди їхніх батьків або законних опікунів.

Розділ 10 Права суб’єктів даних

Суб’єкти даних мають право на:

∙ отримання інформації або підтвердження обробки їхніх даних

∙ виправлення або стирання їхніх даних

∙ обмеження обробки

∙ заперечення проти обробки даних

∙ переносимість даних

∙ відкликання своєї згоди з дією на майбутнє

∙ подання скарги до наглядового органу

Перелік усіх компетентних наглядових органів на території Німеччини наведено тут:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Сподіваємося, що ця інформація допоможе Вам скористатися своїми правами в належному обсязі. Якщо Ви бажаєте отримати додаткову інформацію щодо положень законодавства про обробку даних, будь ласка, звертайтеся до нас у будь-який момент.

Дата останнього оновлення Політики конфіденційності: 24 вересня 2019 р.

Scroll to Top