COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Умови і положення продажу і доставки для комерційних клієнтів

§ 1. Загальна інформація — огляд

1.1. Дані умови і положення продажу і доставки для комер-ційних клієнтів використовуються тільки для доставок комерційним клієнтам. Умови і положення використо-вуються виключно і, додвтково, до усіх майбутніх бізнес-відносин, навіть якщо такі відносини повторно не було узгоджено окремо. Ми ніколи не визнаємо будь-яких умов і положень покупця, якщо вони суперечать або відрізняються від наших умов продажу і доставки, за виключенням надання нами окремого письмового прийняття їх чинності. Наші умови і положення продажу

і доставки застосовуються навіть тоді, коли ми робимо доставку покупцю без застереження, незважаючи на суперечливі умови і положення або такі умови і положення, які відрізняютьс явід наших умов і положень продажу і доставки.

1.2. Окремі умови і положення застосовуються до наявних сервісів (зокрема, але не обмежуючись ними, навчання і семінари).

1.3. Ми не укладаємо додаткові угоди на ґрунті усних домовленостей.
1.4. Договори набувають чинності того моменту, як ми від-правили письмове пдітвердження або одразу виконали доставку. При сплаті через PayPal, миттєвий банківський переказ «Sofort» або звичайний банківський переказ договори також набувають чинності з моменту пдітвер-дження платіжного доручення відповідним постачаль-ником платіжного сервсу або фінансовою установою. Умовою набуття чинності договрами, які формує наша Інтернет-крамниця, завжди є завершення процесу роз-міщення замовлення, тобтоі відправка замовлення.

1.5. Характеристики, які заявлено в специфікаціях замов-лення (тобто підтвердженні замовлення) повністю і послідовно зумовлені характеристиками товару, який доставляється.

1.6. Заяви, які ми робимо у зв’язку з виконанням даного договору (наприклад, специфікації замовлення/підтвер-дження тощо), не надають жодної гарантії у випадках сумніву. За таких випадків сумніву тільки окреме письмо-ве підтвердження від нас матиме чинність гарантії.

1.7. Замовлення можуть бути змінені тільки за виняткових обставин і, за таких обставин, якщо виробництво не було розпочато. Будь-які витрати на зміни, які бажає внести покупець, відбуваються за кошти покупця.

§ 2. Пропозиція — документація з пропозиціями

2.1. Всі пропозиції мають необов’язковий характер, якщо не узгоджено інше.
2.2. Кресленя, ілюстративний матеріал, виміри, вага і інші дані стають обов’язковими, якщо про це окремо узгодже-но в письмовій формі.

§ 3. Ціни — умови платежу

3.1. Якщо підтвердження замовлення не містить інших умов або не інснує інших уздоджень, то наші ціни фран-ко-завод є дійнсими, зокрема разом з упаковкою, але з виставленими окремо цінами на доставку.

3.2. Ми приймаємо тільки наступні засоби оплати від комер-ційних клієнтів, які розміщують замовлення: передопла-та готівкою, переказ PayPal, або післяплатою при достав – ці. Ми також приймаємо суму від сплати по відношенню до другого замовдення комерційного клієнта.

3.3. При оплаті звичайним банківським переказом, ми досталяємо товари після отримання платежу. Коли клієнти розміщують замовлення в Інтернет-крамниці, ми надаємо клієнтам наші платіжні банківські реквізити, коли формуємо замовлення, і його підтвердження.

3.4. Наші ціни містять визначений законом податок на дода-ну вартість; податок стягується відповідно затвердженої законом ставки на дату рахунка-фактури і прописується в окремій комірці нашого рахунку-фактури.

3.5. Якщо підтвердження замовлення не містить інших умов або не інснує інших уздоджень, то наші ціни франко-за-вод є дійнсими, зокрема разом з упаковкою, але з вистав-леними окремо цінами на доставку. Якщо покупець не здійснює виплату, ми маємо право стягувати штрафний відсоток за ставкою вісім відсотків, що додаються до відповідної базової годової відсоткової ставки. Якщо за заткої стуації ми зможемо показати більші збитки, які було спричинено несплатою, ми також маємо право вимагати компенсацію таких збитків.

3.6. Клієнти мають права тільки накомпенсацію виплат

з нашої сторони, якщо зустрічні позови клієнтів, підтримані судом, є безсуперечними або визнано нами. Клієнти в подальшому мають право користатися правом затримки, коли їх зустрічний позов має подібну юридичну площину.

§ 4. Час доставки

4.1. Час доставки обчислюється тільки з того часу, коли будь-які технічні пистання вже врішено.
4.2. Ми гарантуємо вчасне постачання об’єкту доставки тільки за умови того, в якому місці ми отримаємо об’єкт доставки, або якщо ми отримали вчасно необхідний комплект постачання. Проте, ми одразу сповіщаємо покупця про будь-яку відсутність або прибуття із запізенням об’єкту доставки або комплекту постачання. Покупець несе тягар доказування будь-якої нашої відпо-відальності за порушення нами обов’язків, пов’язаних з постачанням об’єкту доставки.

4.3. Виконання наших забов’язань з доставки потребує вчасного і належного виконання своїх обов’язків покуп-цем. Ми залишаємо за собою право затримки виконання доставки, доки покупець не виконає свої обов’язки.

4.4. Якщо затримка приймання тоавру відбувається зі сто-рони покупця або покупець порушує інщі забов’язання співпраці, ми маємо право отримати компенсацію поточ-них збитків, зокрема будь-яких додаткових витрат. Ми залишаємо за собою право висувати майбутні претензії.

4.5. Якщо у випадку тавкої затримки покупець не може задовольнити нашу письмову вимогу щодо прийняття доставки протягом розумного відрізку часу, ми маємо право відмовити в виконанні договору і вимагати отри-мання компенсації за невиконання зі сторони покупця.

В цьому випадку ми маємо право обрати стягенння з покупця одноразової компенсації, яка складає 20 відсо-тків від узгодженої покупної нетто-ціни, якщо покупець не доведе, що наша фактична втрата була меншою, або виникла необхідність компенсації дісних втрат.

4.6. За обставин, зазначених в Розділі 4.4, ризик випадкової втрати або пошкодження придбаного об’єкту переда-ється покупцю з того часу, протягом якого покупець затримує прийом об’єкту або не проводить платіж у визначені дати.

4.7. Дозволяється доставка замовлення по частинах.

4.8. У випадку старйку, який негативно впливає на час доставки, або обставин непереборної сили, або інших видадків (на які неможливо вплинути) і спричинену цим затримку доставки, дата доставки може переноси-тися відповідно до таких обставин. Це не стосується будь-яких інших залишившихся забов’язань за цим договором доставки.
§ 5. Умови перевезення товарів — перехід ризиків

5.1. Якщо ми не можемо власними смлами організувати перевезення товару, усі партії товарів буде відправлено за власний ризик покупця; покупець також бере на себе відповідальність за страхування товарів. Ризик перехо-дить в той час, коли ми передаємо товар компанії-пере-візнику або покупцю.
5.2. Компенсація за явні пошкодження, які виникли під час пеервезення, одразу вимагається від компанії-пе-ревізника в письмовій формі під час прийому товару; компенсація прихованих пошкодженнь — протягом сіми днів від дати виявлення.
5.3. Якщо ми організуємо перевезення товару, ми залишає-мо за собою право обирати маршрут і засіб перевезен-ня.
§ 6. Гарантія і відповідальність за інші дефекти

6.1. Ми надаємо гарантію тільки через домовленості, які є індивідуальними для окремих договорів.
6.2. Розділ 377 Комерційного кодексу Ніімеччини («Handelsgesetzbuch», HGB) стверджує, що покупці за-бов’язані перевіряти товари і, за необхідності, надавати повідомлення про будь-які дефекти; цей обов’язок також застосовується, якщо клієнти є покупцями, як визначено Розділом 14 Німецького Цивільного кодексу («Bürgerliches Gesetzbuch», BGB) і торгівля утворює частку їх участі в торгових операціях або індивідуальне партнерство.

6.3. Визначений законом гарантійний термін для нових товарів обмежується одним роком, за винятком вимог компенсацій за Розділом 7 даних умов і положень.

6.4. Всі гарантії не стосуються вживаних товарів, за винятком вимог компенсацій за Розділом 7 даних умов і положень.

Крім того, скарги не розглядаються, якщо товар має неналежну якість або є окремими предметами, а експлу-атація товару знижена несуттєво. Дефекти, яки виявлено під час купівлі не можуть бути використані у якості під-став для скарг. Скарги, які ґрунтуються на незаперечних пошкодженнях, якы характеризують почточний стан пристрою, такий як зміни кольору або нерівномірна

структура натурального шпону чи шкіри, не вважа-ються дефектами, оскільки така причина не залежить від матеріалу чи виробника. Це також застосовується до незначних коливань у якості, вазі, розміру, товщині, ширині, остаткування, шаблону і кольору, де такі варіації дозволені чинною нормою.
6.5. Якщо придбаний об’єкт має дефекти, за які ми несемо відповідальність, покупець всупереч Розділу 439(1) BGB має право або на ремонт або на заміну — саме такий вибір ми надаємо. Покупець сплачує кошти, які необхідні для такого сервісу, якщо витрати на них зросли через знаходнення об’єкта, який належить доставити, в тому місці, яке відрізняється від основного місця іедення основного бізнесу покупця, за винятком переміщення об’єкту до іншого місця знаходження, де його далі будуть використовувати.

6.6. Якщо ремонт або заміна не можливі після двох спроб, покупець має право обирати між розірванням договору або оториманням відповідної знижки від вартості покупки. Будь-які подальші права покупця буде анульо-вано. Це також містить будь-які компенсаційні вимоги покупця.
6.7. Якщо покупець використовує свох права згідно статей про відшкодування з Розділів 478 і 479 BGB, ми склада-ємо з себе відповідальність за компенсацію настільки, наскільки це дозволяє закон.

§ 7. Відповідальність

7.1. Ми несемо необмежену відповідальність за статями, які визначені законом, за травмування життя, уінцівок і здоров’я, зумовлене порушенням обов’язків, які виникли

в результаті нашої недбалості або намірів, наших юридичних представників або торгових агентів, а також за втарти, які визначено сферами відповідальності в Німецькому Законі про відповідальність виробника

за продукцію («Produkthaftungsgesetz», ProdHaftG).

Визначені законом статті регулюють нашу відповідаль-ність за втрати, які не підпадають під сфери попредніх тверджень і є наслідком порушення договору через наші внутрішні обставини або грубу недбалість з нашої сто-рони, або наших юридичних представників чи агентів. В таких випадках, тим не менш, наша відповідальність обмежується компенсацією за типові та прогнозовані втрати, якщо ми, наші юридичні представники або наші агенти діяли заради певних цілей. Якщо ми надали гарантію якості товару або комплектуючих за цим договором, ми також несемо відповідальність за вміст таких гарантій. Проте, за шкоду, яка спричинено відсут-ністю гарантованої якості, хоча це прямо не пов’язано з товаром, ми несемо відповідальність, якщо ризик такої шкоди чітко прописаний за умов нашої гаранії на якість продукції.

7.2. Ми також несемо відповідальність за втрати, спричине-ні звичайною недбалістю, за умов, що така недбалість стосується порушення таких обов’язків за договром, які,
з об’єктивної точки зору покупця, важливі для виконання ключових обов’язків за договором і невиконання яких впливає на виконанння замовлення більш ніж просто несуттєво. Проте. ми тільки несемо відповідальність. якщо втрати типово поєднані з договором і є прогно-зованими.
7.3. Подальша відповідальність виключається незалежно від законної суті винунутої претензі чи позову; особливо це також застосовується до деліктових позовів і компен-сацій марних витрат замість об’єкту, який було узгоджено в договорі.

7.4. Якщо наша відповідальність є обмеженою або виключе-ною, це обмеження також застосовується до особистої відповідальності нахих працівників, роочих, персоналу, представників і агентів.

§ 8. Анулювання договору

Ми маємо право анулювати договір в будь-який час без попередження, якщо фінансове становище покупця погіршилося матеріально і надалі загрожує можли-востям покупця виконувати свої обов’язки. Ці умови вважаються дійсними, наприклад, якщо покупець зупиняє оплату, він стає суб’єктом примусових заходів щодо платіжних забов’язань, опротестованих рахунків

і чеків або він стає несплатоспроможним, що потребує відповідних процедур або початку справи вилучення його залишкових активів. Ми застосовуємо дані права, якщо ми не були сповіщені про такий поточний стан на момент укладання договору.
§ 9. Відсутність права анулювання у покупця Комеційні клієнти не покупають продукцію задля вдоволення власних потреб, тому вони не мають права анулювання договору. Таке право мають тільки такі

клієнти, які визначені в Розділі 13 BGB.

§ 10. Збереження права власності

10.1. Право власності на об’єкт купівлі залишається за нами, доки ми не отримаємо усі платежі, які ми маємо отримати в межах комерційних відносин.

10.2. Покупець забов’язовується обережно поводитися з придбаним об’єктом купівлі. Окремо покупець повинен перевірити за власні кошти об’єкт купівлі на предмет достатнього покриття від пошкоджень від вогню чи води, або кражі за вартістю заміщення.

10.3. В випадку виїмки або іншого втручання щодо об’єкту купівлі покупець одразу повідомляє нам про такі факти
в письмовій формі, щоб ми могли укласти скаргу відпо-відно до Розділу 771 Німецького Цивільного проце-
суального кодексу («Zivilprozessordnung», ZPO). Якщо третя сторонв не здатна відшкодувати судові або інші юридичні витрати, пов’язані з позовом за Розділом 771 ZPO, ми передаємо відповідальність за понесені втрати покупцю.

10.4. Покупець має право повторно продавати викуплений об’єкт як частину своєї звичайної комерційної діяльності; проте, такий продаж є поступкою нам всієї дебеторської заборгованісті, яка накопичена його покупцями або третіми сторонами до вартості кінцевої суми рахун-ку-фактури (зокрема податок на додану вартість) або дебеторської заборгованості перед нами, незалежно від того, чи було плтім повторно продано викуплений об’єкт або його в подальшому не використовували. Покупець залишає за собою право стягнення за такими дебетор-ськими заборгованостями навіть після поступки. Ми зберігаємо за собою наші уповноваження на стягнення за дебеторськими заборгованостями самостійно за даним договором. Тим не менш, ми не стягуємо дебетор-

ські заборгованості, доки покупець виконує свої платіжні забов’язання з отриманих доходів, не затримує виплати в, в окремих випадках, не вимагає відкриття справи про несплатоспроможність або не припиняє виплати. Проте, якщо це стане прецедентом, ми можемо в такому випадку примусити покупця надати нам інформацію про дебеторські заборгованості, якими поступається, інформацію про стягнення за цим договором усі доку-менти по цій справі і повідомити боржника (третіх осіб) про поступку.

10.5. Будь-яка обробка або внесення змін до викупленого

об’єкту, яку здійснює покупець, робиться завжди від

його імені. Якщо викуплений об’єкт знаходиться серед

інших об’єктів, які не належать нам, ми будемо приймати

участь на правах пайовика відносно нового об’єкту

за співвідношенням вартості викупленого об’єкту

(кінцевої суми за рахунком-фактурою разом з податком

на додану вартість) до вартості інших об’єктів у власності

на час такого комбінування. Подібні умови і положення

застосовуються до об’єктів, утворених за такої форми

власності, як і на викуплені об’єкти за умов збереження

права власності.

10.6. Для забезпечення дебеторської заборгованості зі сторони покупця покупець також поступається нам де-беторськими заборгованостями, які накопичені третіми сторонами шляхом комбінування викупленого об’єкту з нерухомістю.

§ 11. Регулююче право

Договірні відносини, які регулюються даними умовами

і положеннями продажу і доставку, діють за законодав-ством Федиративної Республіки Німеччина; положення Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980

року не застосовуються.

§ 12. Місце вирішення спорів — місце виконання

12.1. Суд за місцем основної підприємницької діяльності нашої компанії має юрисдикцію у вирішенні будь-яких спорів, які виникають в межах договірних відносин, якщо покупець є продавцем або юридичною особою згідно публічного права, зокрема має доступ до спеці-альних коштів публічних установ. Проте, ми зберігаємо за собою право вжити юридині заходи проти покупця в суді за його місцем проживання або ведення підприєм-ницької діяльності.

12.2. Місце вирішення будь-яких спорів, які виникають в межах даного договору, занходиться за місцем нашої осноної підприємницької діяльності, якщо покупець є продавцем або юридичною особою згідно публічного права і підтвердження замовлення не потребує іншого.
§ 13. Роздільність

Якщо окремі полодження даного договору не матимуть юридичної сили або втратять свою юридичну силу в наслідок виниклих обставин або в даному договорі буде виявлено лакуни, то юридична сила залишившихся пололжень даного договру залишатиметься незмінною. Відповідні положення, які максимально відповідають тому, про що сторони мали домовленості відносно розглянутої ситуації, буде втсановлено замість таких положень, які нечинні і даному договорі, або замість лакун.

§ 14. Тимчасове застосування

Вище окреслені умови і пололження продажу і доставки дійсні з 1 грудня 2018 року.

Умови і положення LLC Healy World Ukraine для закупівель систем

§ 1. Визначення обсягу даних умов і положень

1.1. Дані умови і положення застосовуються до пристроїв Healy, до складу яких входить апаратне і програмне забезпечення.

1.2. Клієнти додатково стають суб’єктами наших Умов і положень для клієнтів.
1.3. Комерційні клієнти додатково стають суб’єктами наших Умов і положень продажу і доставки.
§ 2. Предмет договору

2.1. Покупець (системи) отримує шляхом покупки пристрої, які визначено за сервісним графіком, зокрема програмне забезпечення; програми, які визначено за сервісним графіком, і відповідна документації до системи (для всіх компонентів системи) за умовами і положеннями даного договору. Сервісний графік є частиною договору.
2.2. (Передача товару, дозвоолу на експлуатацію) Апаратне забезпечення передається у власність покупця. Клієнт отримує невиключне право використовувати без обмежень програмне забезпечення. Під час передачі апаратного забезпечення третім сторонам право використовувати програмне забезпечення, яке наслідує право використання апаратного забезпечення. Ми вимагаємо, щоб клієнт повідомляв третю сторону про те, що клієнт повинен надавати LLC Healy World Ukraine докази пердачи на законних засадах власності (зокрема серійного номера і реквізитів цедента) і співпрацювати

з цього приводу. В такому випадку клієнт забов’язаний, одночано з передачею, фізично знищити всі залишені копії програм, якими ві ще користується після передачі власності третій стороні.

2.3. (Обсяг прав клієнта) Отримання зворотньої дії договору через його анулювання також впливає на увесь договір, якщо порушення виконання або порушення договору зі сторони постачальника стосуються тільки одного компоненту системи, а також обмеження чи відмови повного користування системою.

§ 3. Доставка, витарти на перевезення, затримка зі сторони постачальника
3.1. (Витрати на перевезення) Клієнт сплачуює усі витрати на перевезення від місця розташування постачальника.
3.2. (Час доставки) Час доставки визначається сторонами згідно сервісного графіку.

3.3. (Права клієнта у випадку затримки) Після того, як поста-чальник затримує доставку більше від часу, визначеного
в сервісному графіку, клієнт має право розторгнути ча-стину договору на апаратне і програмне забезпечення, лставку яких затримує постачальник. В цьому випадку клієнт має право, хоча необов’язково, на зворотню дію усього договору за Розділом 2.3. У зв’язку з цим вимоги компенсацї зі сторони клієнта не будуть змінені.

§ 4. Обсяг дозволу на використання

4.1. (Використання системи) клієнт має невиключне право використання програмного забезпечення, яке він отрмує разом з системою, тип якої визначено в сервсному графіку, а також на таке використання опису відповідного програмного забезпечення/документації користувача.
4.2. (Дозвіл на розповсюдження) Клієнту буде дозволе-но розповюджувати програми тільки в формі для зчитування машинами або в друкованій формі і тільки до ступіню, який відповідає наміру використання про-гармного забезпечення. До цього також входять носії

з оригінальними даними для завантаження і установка на засоби зберігання, до основної пам’яті/оперативної пам’яті і до пам’яті тимчасвого збереження, такої, як кеш, тому що усе це забезпечення пов’язано з використанням і технічними потребами. На пристрої для збереження може бути створено тільки одну копію для резервного коміювання.
4.3. (Одночасне використання) Одночасне використання програмного забезпечення і його програм в кілької сти-стемах і/або в мережі дозволяється тільки з попередньо-го дозволу постачальника.

4.4. (Дозвіл на внесення змін) Клієнт отримує дозвіл на зміни в коді програм тільки за крайньої необхідності для усунення помилок. Клієнт сплачує усі витрати, пов’язані

з такими змінами. Під час дії гарантії клієнт організує внесення таких змін в співробітництві з постачальником, і таким чином постачальник матиме можливість усунути помилку (помилки) власними силами.

4.5. (Декомпіляція) Декомпіляція програмного забезпечен-

ня дозволяється тільки якщо постачальник не надає потрібну інформацію для встановлення функціональ-ної сумісності, хоча запит на таке встановлення було надіслано.

§ 5. Гарантія на забов’язання з обслуговування Якщо постачальник бере на себе забов’язання з обслуговування, єдиною дією, яка потребує компенсації під час дії гараніних забов’язань стає така дія, на яку не розповсюджуються гарантійні забов’язання.

§ 6. Ціна покупки

6.1. (Специфікація, платіжні умови) Ціна покупки — разом з сумою та платіжними умовами, такими, як кінцева дата платежу — визначається сторонами зігдно сервісного графіку.

6.2. (Додаткові сервіси) Якщо інше не вказано в сервісному графіку, всі узгоджені додаткові сервіси також вважають-ся сплаченими відповідно до ціни покупки, визначеної в Розділі 6.1.

6.3. (Право використання) клієнт не має повноважень пере-давати третім сторонам право, яке йому було надано на використання програмного забезпечення, доки не буде здйснено оплату в повному обсязі. Копії, виготовлені клієнтом, не можеть бути предметом продажу.

§ 7. Промислові права власності третьої сторони

7.1. (Відшкодування) Посатчальник відшкодовує клієнту і убезпечує клієнта від усіх позовів третіх сторін проти клієнта, які спричинені порушенням промислових прав власності третіми стронами по відношенню до апарат-ного забезпечення і/або відповідного програмного забезпечення.
7.2. (Внесення змін) Постачальник уповноважений і забов’я-заний виконати за власний кошт і в приміщеннях клієнта зміни, які вимагає третя сторона на ґрунті промислових прав власності. Клієнт забов’язаний забезпечити нам використання для таких цілей.

§ 8. Дата набуття чинності

Вище окреслені умови і пололження закупівлі систем дійсні з 1 грудня 2018 року.

Умови і положення LLC Healy World Ukraine для закупівель модулей або використання хмаринкового сервісу

§ 1. Визначення обсягу даних умов і положень

1.1. Дані умови і положення застосовуються до вісх модулів (програмного забезпечення) і хмаринкових сервісів.

1.2. Клієнти додатково стають суб’єктами наших Умов і положень для клієнтів.
1.3. Комерційні клієнти додатково стають суб’єктами наших Умов і положень продажу і доставки.
§ 2. Предмет договору

2.1. (Право використувувати модулі) Постачальник надає клієнту без права передачі будь-яким чином неви-ключне право використовувати модулі з переліку в сервісному графіку, зокрема будь-які додаткові програми

і матеріали до кожної з програм протягом необмеженого терміну і всієї комерційної діяльності.
2.2. (Право використувувати хмаринкові сервіси) Постачальник надає клієнту без права передачі будь-яким чином невиключне право використовувати хма-ринкові сервіси з переліку в сервісному графіку проятгом терміну, визначеного під час купівлі.

§ 3. Доставка, витарти на перевезення

3.1. (Доставка) Для кожного модулю постачальник надає копію в форматі для зчитування машинами.
3.2. (Документація користувача) Постачальник здійснює доставку документації на кожний модуль.
3.3. (Витрати на перевезення) Такі кошти не сплачуються. Клієнт отримує сервіс за договром через електронну активацію.

§ 4. Обсяг дозволу на використання

Розділ 4 даних Умов і положень для закупівель стстем

застосовується в цьому випадку в повному обсязі.

§ 5. Гарантія

Постачальник не гарантує, що надане програмне забез-печення і хмаринкові сервіси задоволльняють окремі потерби клієнта, за винятком того, що клієнт є спожива-чем. Це також зостосовується до помилок, спричнених впливом апаратного або програмного забезпечення від сторонніх виробників, такого як пошкодження через імпортовану зловмисну програму (наприклад, віруси).
6. Право власності щодо промислових прав власності на програмне забезпечення
6.1. (Право власності на програмне забезпечення) Право власності на програмне забезпечення, яке надається клієнту, зокрема з усією документацією, залишається за постачальником.

6.2. (Права на програмне забезпечення) Постачальник залишається власником усіх прав на модулі, які отримує клієнт, зокрема відповідні матеріали, навіть якщо клієнт вносить до них зміни або використовує їх сумісно зі своїм програмним забезпеченням або програмамним забез-печенням сторонніх виробників. Клієнт також додає відповідне повідомлення про захист авторських прав в разі таких змін або сумісного використання, а також коли робить копії програмного забезпечення.

6.3. (Продаж окремих частин заборонено) Клієнт не має права повтооно продавати третім сторонам модулі або хмаринкові сервіси, які є основою даного договору, без передачі третім сторонам права власності на всю систе-му Healy (зокрема апаратне забезпечення).

§ 7. Використання/оплата ліцензії

Клієнт повинен сплатити за одноразову ліцензію.

§ 8. Доступ до хмаринкових сервісів, оплата

8.1. (Доступ) Постачальник надає клієнту доступ до хмарни-кових сервісів, які розроблено постачальником.
8.2. (Хмаринковий сервіс) Погстачальник надає клієнту до-ступ до хмаринкових сервісів на безкоштовних засадах від часу заключення договору на термін, визначений при купівлі. Коли термін, визначений в попередньому твердженні спливає, постачальних забов’язаний запро-понувати своїм клієнтам доступ до хмарини на засадах, визначених в переліку цін.
§ 9. Обов’язки клієнта

9.1. Клієнт не може робити отримані модулі, хмаринкові сервіси і відповідну документацію доступною повністю або частково для третіх сторін.

9.2. Клієнт не може ніяким чином вносити зміни до мар-кування постачальника, повідомлення про захист автор-ських прав або інформацію про власність в модулях і відповідній документації.

Умови і положення LLC Healy World Ukraine для клієнтів

Наступні умови і положення в сукупності надають певну юридичну інформацію про ваші права згідно законовдавства для заключених договорів дистанційних

і електронних операцій.

§ 1. Обсяг

Дані умови і положення застосовуються до всіх доставок клієнтам, які здійснює LLC Healy World Ukraine (як визначено в Розділі 13 Німецького Цивільного кодексу [«Bürgerliches Gesetzbuch», BGB]). Якщо ви купуєте нашу продукцію як комерційний клієнт (наприклад, лікар або пред-ставник альтернативної медицини) і не для власного використання, дані умови і положення до вас не засто-совуються. Ми маємо окремі умови і положення, які ми застосовуємо до визначених сервісів (зокрема, але не обмежуючись, навчання і семінари).

§ 2. Контрагент за договором

Ви укладаєте договір з

LLC Healy World Ukraine,
Ukraine, 20, Ioannes Paulus II Street, Kiev, 01042
General Director Aksaitov Renat Shamilevich
valen-legal@valen-legal.com

VAT: 429980926557

Email: imprint@healyworld.net
Phone: +380443336888

§ 3. Додаткові угоди

Ми не укладаємо додаткові угоди в усній формі.

§ 4. Ціни і вартість доставки

4.1. Ціни, визначені в шашому переліку цін, містять податок на додану вартість і інші фактоори цвноутворення.

4.2. Крім того ми стягуємо окрему платню за доставку, відпо-відно до нашого переліку цін.
4.3. Ми приймаємо тільки наступні засоби оплати від клієн-тів, які розміщують своє перше замовлення: звичайний банківський переказ, переказ PayPal, або післяплата при доставці. Ми також приймаємо суму від сплати по відношенню до другого замовдення клієнта.

4.4. При оплаті звичайним банківським переказом, ми досталяємо товари після отримання платежу. Коли клієнти розміщують замовлення в Інтернет-крамниці, ми надаємо клієнтам наші платіжні банківські реквізити, коли формуємо замовлення, і його підтвердження.

§ 5. Доставка

5.1. Інформація про терміни доставки розглядається як

оцінювальна.

5.2. Якщо замовлений товар не буде в наявності для вчасної доставки через нашого постачальника, який не забезпечив надання нам товару у вижначені терміни, ми обов’язково одразу сповістимо вас про це. В цьому випдку ви можете або очикувати на замовдену продук-цію або скасувати ваше замовлення. Додаткові права покупця, визначені законодавством, таким чином, не порушуються. Якщо ви скасували замовлення, ми одразу повернемо вам усі кошти, які ви вже сплатили.

5.3. У випадку старйку, який негативно впливає на час доставки, або обставин непереборної сили, або інших видадків (на які неможливо вплинути) і спричинену цим затримку доставки, дата доставки може переноси-тися відповідно до таких обставин. Це не стосується будь-яких інших залишившихся забов’язань за цим договором доставки.
§ 6. Обов’язок кліента повідосляти про дефекти

Ви повинні повідомити про очевидні дефекти не пізніше двох тижнів після отримання продукції, інакше ви втратите гарантійні права за домовленічстю/законодав-ством. Буде цілком достатньо, якщо ви надійшлете таке повідомленя вчасно, тобто протягом терміну, коли ви можете повідомити про очевидні дефекти.

§ 7. Компенсація за зустрічними позовами і право затримки
7.1. Ви можете скористатися правом затримки (наприклад, правом зупинки виконання ваших обов’язків) тільки якщо ваші зустрічні позови підтримано судовими орга-нами або ми визнали такі вимоги у письмовій формі.

7.2. Ви можете використати право затримки тільки якщо ваші позови є наслідком відповідних договірних відносин.

§ 8. Збереження права власності

Право власності на товари залишається за нами, доки не буде проведено сплату в повному обсязі.
§ 9. Вартість товарів, що повертаються

Якщо ви маєте законне право відповдно до Розділів 312g

і 355 BGB анулювати договір, про це вас повідомлять окремо; додаткове застосування даного положення: ви

повинні сплатити вартість зворотнього преревезення, якщо товари, які ви отримали, відповідають тим, які ви замовляли.

Якщо ви маєте законне право відповдно до Розділів 312g

і 355 BGB анулювати договір, ви можете не повертати або обмінювати товари, які ви отримали, якщо такі товари відповідають тим, які ви замовляли.
§ 10. Гарантія, відповідальність

10.1. Ваші права на гарантію застосовуються на термін, який складає два роки (відповідно до Розділу 438(2) BGB).

10.2. Ми не несемо відповідальності за порушення обов’яз-ків через легку недбалість, яка не спричиняє травмуван-ня життя, кінцівок, здоров’я або порушує гарнтії, і якщо така недбалість не створює підстав для позовів згідно Німецького Закону про відповідальність виробника за продукцію («Produkthaftungsgesetz», ProdHaftG). Проте, ми залишаємо за собою відповідальність за будь-яке порушення обов’язків, які потребують належного виконання договору в першу чергу і на виконання якого поже зазвичай покластися клієнт. Це також застосову-ється до будь-якого порушення нашими агентами. 10.3. Подальша відповідальність виключається незалежно від законної суті винунутої претензі чи позову; особливо це також застосовується до деліктових позовів і компен-сацій марних витрат замість об’єкту, який було узгоджено

в договорі.

§ 11. Необхідна примітка згідно Розділу 36 VSBG

Ми не бажаємо і не приймаємо вимог на участь в проце-сах вирішення спорів в внутрішніх органах судочинства клієнта.

§ 12. Дата набуття чинності

Вище окреслені умови і пололження дійсні з 1 грудня 2018 року.

Наступна інформація про повернення застосовується тільки для клієнтів

Клієнти корстуються правом анулювати договір купівлі на засадах натупних положень. Клієнт, або споживач є будь-якою фізичною особою, яка здійснює юридичні операції для цілей, що не можуть бути цілком пов’язаними з комерцій-ною діяльністю чи самозанятістю.

Інформація про анулювання договору на повер-нення товарів, які доставлено

Право на анулювання договору

Ви маєте право анулювати даний договір протягом чотир-надцяти днів без вказання причин. Кінцевий
термін анулювання вашого договору є чотирнадцятим днем, який наступає після того, як ви або третя сторона, що діє від вашого імені і не є перевізником товару, приймаєте товар у власність. Щоб використати право анулювання даного договору купівлі, ви повинні зв’язатися з нами за такими реквізитами: LLC Healy World Ukraine,
Ukraine, 20, Ioannes Paulus II Street, Kiev, 01042

Ви повинні надати чітке повідомлення (наприклад, лист, який надіслано поштою, факс або електронний лист), в яко-му ви сповіщаєте про ваше рішення анулювати даний дого-вір. Ви також можете скористатися доданим зразком форми анулювання договору купівлі, хоча такий документ не є обов’язковим. Щоб вкластися в термін анулювання вашого договору купівлі, достатньо надіслати нам повідомлення,

в якому ви використовуєте ваше право на анулювання до того, як пройде цей термін.

Після анулювання договору

Якщо ви анулюєте даний договір купівлі, ми повинні одразу

відшкодувати вам усі отримані від вас платежі, зокрема

оплату за доставку (за винятком додаткових витрат,

пов’язаних з засобом доставки, які відрізняються від стан-

датного — найбільш економічного засобу доставки, який

ми пропонуємо) протягом чотирнадцяти днів від дати отри-

мання нами вашого повідомлення про анулювання даного

договору купівлі. Для такого відшкодування ми викоритову-
ємо такий самий засіб платежу, який було використано для попередньої операції, якщо ми не узгодили з вами інший засіб; а будь-яких обставин за таке відшкодування додаткові кошити не стягуються.

Ми можемо відмовити вам у відшкодуванні, доки ми не отримаємо товару або ви не надішлете нам доказ про зворотнє відправдення товару, задежно від того, що ми отримаємо раніше.

Ви повинні одразу надіслати або віддати товар нам в будь-якому випадку протягом чотирнадцяти днів від дати, коли ви повідомили нам про анулювання даного договору купівлі. Ви встигнете у визначений термій, якщо ви надішлите (тобто відвантажите) товар до того, як мине чотирнадцять днів. Ви несете відповідальність за покриття прямих витрат, які пов’язані з поверненням товару.
Ви тільки повинні сплатити будь-яку потенційну втрату від вартості товару, якщо така втрата вартості спричинена вашим поводженням з товаром чином, який не відповідає огляду стану товару, його харектеристик і працездатності.

Кінець інформації

Інформація про анулювання договору на поста-чання сервісів

Право на анулювання договору

Ви маєте право анулювати даний договір протягом чотирнадцяти днів без вказання причин. Кінцевий термін анулювання вашого договору є чотирнадцятим днем, який наступає після дня укладання даного договору. Щоб використати право анулювання даного договору, ви повинні зв’язатися з нами за такими реквізитами:

LLC Healy World Ukraine,
Ukraine, 20, Ioannes Paulus II Street, Kiev, 01042
General Director Aksaitov Renat Shamilevich
valen-legal@valen-legal.com

VAT: 429980926557

Email: imprint@healyworld.net
Phone: +380443336888

Ви повинні надати чітке повідомлення (наприклад, лист, який надіслано поштою, факс або електронний лист), в якому ви сповіщаєте про ваше рішення анулювати даний договір. Ви також можете скористатися доданим зразком форми анулювання договору, хоча такий документ не є обов’язковим. Щоб вкластися в термін анулювання вашого договору, достатньо надіслати нам повідомлення, в якому ви використовуєте ваше право на анулювання до того, як пройде цей термін.

Після анулювання договору

Якщо ви анулюєте даний договір, ми повинні одразу відшко-дувати вам усі отримані від вас платежі, зокрема оплату за доставку (за винятком додаткових витрат, пов’язаних з засобом доставки, які відрізняються від стандатного — най-більш економічного засобу доставки, який ми пропонуємо) протягом чотирнадцяти днів від дати отримання нами вашого повідомлення про анулювання даного договоруДля такого відшкодування ми викоритовуємо такий самий засіб платежу, який було використано для попередньої операції, якщо ми не узгодили з вами інший засіб; а будь-яких обставин за таке відшкодування додаткові кошити не стягуються.

Якщо ви замовляли сервіси, виконання яких розпочалося до закінчення терміну анулювання договру, ви повинні сплатити відповідну суму за надані сервіси до того часу, як ви повідомили нам про використання свого права анулю-вання даного договору, пропорційно до загального обсягу сервісів, як визначено в договорі.

Кінець інформації

LLC Healy World Ukraine,
Ukraine, 20, Ioannes Paulus II Street, Kiev, 01042
General Director Aksaitov Renat Shamilevich
valen-legal@valen-legal.com

VAT: 429980926557

Email: imprint@healyworld.net
Phone: +380443336888

Scroll to Top