COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Gizlilik Politikası

Ziyaretiniz ve/veya https://www.healyworld.net/de/ adresli internet varlığımızı kullanmanız bağlamında ve bir dağıtım ortağı olarak sözleşme yaparken hangi verilerin toplandığı ve söz konusu verilerin nasıl kullanıldığı, işlen-diği ve/veya ifşa edildiği hakkındaki bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Veri Koruma Kanunu kapsamında veri sorumlusu:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Millicent B.V.
E-Mail: imprint@healyworld.net
Phone: +31 800 3336222

(Bundan böyle şu şekilde anılacaktır: HEALY)

Veri Sorumlusunun Veri Koruma Yetkilisi:

SBS Data Protect GmbH

Genel Müdür Bay Thilo Noack tarafından temsil edilir

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-posta: noack@sbs-data.de

Kullanıcı, bu Gizlilik Politikasında belirtilen hakların kullanılması veya kişisel verilerin kullanımı, toplanması ve işlenmesi ile ilgili soruları için yukarıda belirtilen Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçmelidir.

Veri Koruma Kanunu hükümlerine uygun veri sorumlusu olarak HEALY, kullanıcılarının kişisel verilerini ve gizli-liğini korumayı ve bu verilere gizli olarak işlem yapmayı garanti eder. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, değiştirilmesi, aktarılması, kilitlenmesi, silinmesi ve kullanılması, yürürlükteki yasa hükümleri, özellikle de Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) temelinde gerçekleştirilir.

HEALY’de, teknik ve organizasyonel koruma önlemleri, kullanıcının verilerini yetkisiz erişime, kazara veya kasıtlı manipülasyon, imha veya kayba karşı korur.

Healy World GmbH 2019

Terimlerin Açıklamaları

Yasa koyucu, kişisel verilerin, veri konusu ile ilgili olarak (yasallık, adalet ve şeffaflık) yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmesini istemektedir; bunu garanti etmek için sizi, bu Gizlilik Politikasında da kullanılan terimlerin ayrı ayrı yasal tanımları hakkında bilgilendiriyoruz:

1. Kişisel veriler

“Kişisel veriler”, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir (bundan sonra “Veri Konusu”); tanımlanabilir bir gerçek kişi, özellikle bir ad, bir kimlik numarası, konum verisi, bir çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü özelliklere dair bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak, doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişidir.

2. Veri işleme

“Veri işleme”, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde otomatik yollarla olsun veya olmasın gerçekleştiri-len toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanım, aktarma, yayma veya başka türlü mümkün yollarla ifşa, hizalama veya kombinasyon, kısıtlama, silme veya imha etme gibi tüm işlemler veya işlemler kümesi anlamına gelir.

3. Veri işlemenin sınırlandırılması

“Veri işlemenin sınırlandırılması”, saklanan kişisel verilerin gelecekte uygulanacak işlemlerini sınırlamak amacıyla işaretlenmesi anlamına gelir.

4. Profil çıkarma

“Profil çıkarma”, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kişisel verilerin kullanılmasın-dan oluşan, özellikle o gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışı, konum veya hareketleriyle ilgili yönleri analiz etmek veya tahmin etmek için kullanılan kişi-sel verilerin otomatik olarak işlenmesi anlamına gelir.

5. Anonimleştirme

“Anonimleştirme”, kişisel verilerin, ek bilgiler kullanılmadan, bu ek bilgilerin ayrı saklanması ve kişisel verile-rin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamak üzere teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması şartıyla, belirli bir veri konusuna atfedilemeyeceği şekilde işlenmesi anlamına gelir.

6. Dosya sistemi

“Dosyalama sistemi”, işlevsel veya coğrafi temelde ister merkezileştirilmiş, ister merkezsizleştirilmiş veya dağıtıl-mış olsun, belirli kriterlere göre erişilebilen, herhangi bir yapılandırılmış kişisel veri kümesi anlamına gelir.

7. Veri sorumlusu

“Veri sorumlusu”, yalnız veya diğerleriyle ortaklaşa olarak kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, ajans veya diğer kuruluşlardır; bu tür işlemelerin amaç ve araç-larının Birlik veya Üye Devlet yasaları ile belirlendiği durumlarda, veri sorumlusu olunması veya veri sorumlusu olmaya aday gösterilmesine ilişkin belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet yasaları tarafından sağlanabilir.

8. Veri İşleyen

“Veri İşleyen”, veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, ajans veya diğer kuruluş anlamına gelir.

Healy World GmbH 2019

9. Alıcı

“Alıcı”, üçüncü taraf olsun veya olmasın, kişisel verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, ajans veya diğer kuruluş anlamına gelir. Ancak, Birlik veya Üye Devlet yasalarına uygun olarak belirli bir araştırma/ soruşturma çerçevesinde kişisel veri alabilen kamu yetkilileri alıcı olarak kabul edilmez; bu verilerin ilgili kamu yetkilileri tarafından işlenmesi, veri işlemenin amaçlarına göre uygulanabilir veri koruma kurallarına uygun ola-caktır.

10. Üçüncü taraf

“Üçüncü taraf”, veri konusu, veri sorumlusu ve veri işleyen dışında olan, veri sorumlusunun veya veri işleyenin direkt yetkisi altında kişisel bilgileri işlemeye yetkili olan gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, ajans veya kuruluş anlamına gelir.

11. Rıza

Veri konusunun “Rızası”, veri konusunun kendi isteklerinin, bir beyan veya açık olumlu bir eylemle, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bir anlaşmayı belirttiği, özgürce verilmiş, spesifik, bilgilendirilmiş ve belirsizliğe yer vermeyen bir şekilde gösterilmesi anlamına gelir.

Veri işlemenin yasallığı

Veri işleme, yalnızca işleme için yasal bir temel varsa, yasal olacaktır. GDPR Madde 6 (1), fıkra 1, a – f bentleri uya-rınca, veri işleme için yasal dayanak özellikle aşağıdakiler şeklinde olabilir:

a. veri konusu kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine rıza göstermişse;

b. veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya veri konusunun talebi ile bir sözleş-meye girmeden önce girişimde bulunmak üzere, veri işlemenin gerekli olması durumunda;

c. veri sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması durumunda;

d. veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için işlemenin gerekli olması duru-munda;

e. kamu yararı için yürütülen bir işin gerçekleştirilmesi veya veri sorumlusuna verilen resmi yetkinin yerine getirilmesinde işlemenin gerekli olması durumunda;

f. veri sorumlusu veya üçüncü bir tarafça gerçekleştirilmeye çalışılan meşru çıkarların amaçları için, bu çıkarla-rın, özellikle veri konusu çocuksa, kişisel verilerin korunmasını gerektiren veri konusunun çıkarları veya temel hak ve özgürlükleriyle geçersiz kılınması haricinde, veri işlemenin gerekli olması durumunda.

Kişisel verilerin toplanması hakkında bilgi

Aşağıda, internet sitemizi kullanırken kişisel verilerin toplanması hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Kişisel veriler, örneğin, isim, adres, e-posta adresi, kullanıcı davranışıdır.

Böl. 1 İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kişisel verilerin toplanması

İnternet sitesi bilgi edinmek amacıyla kullanıldığında, HEALY sadece kullanıcının tarayıcısının HEALY sunucusuna ilettiği kişisel verileri toplar. Kullanıcı HEALY’nin internet sitesini görüntülemek isterse, HEALY internet sitesini kullanıcıya göstermek ve istikrar ve güvenlik sağlamak üzere, teknik nedenlerden dolayı gerekli olan aşağıdaki verileri toplar:

∙ Sorgulama yeri

∙ IP adresi

Healy World GmbH 2019

∙ İsteğin tarih ve saati

∙ Greenwich Saati’ne (GMT) göre saat dilimi farkı

∙ İsteğin içeriği (spesifik sayfa)

∙ Erişim durumu/HTTP durum kodu

∙ Her bir durumda iletilen veri miktarı

∙ İsteğin gönderildiği internet sitesi

∙ İnternet tarayıcısı

∙ İşletim sistemi ve arayüzü

∙ İnternet tarayıcısı yazılım dili ve versiyonu

Teknik değerlendirmeden hemen sonra bu veriler silinecektir. GDPR Madde 6 (1), fıkra 1, bent f uyarınca, bu veri toplama, temel AB veri koruma yönetmeliğiyle güvenlik ve gizlilik açısından uyumun ve çıkarların öneminin bir parçası olarak, internet sitemizin doğru sunumunda ağır basan meşru çıkarlarımızın korunmasına hizmet eder.

Böl. 2 Çerezlerin kullanımı

Yukarıda belirtilen verilere ek olarak, internet sitemizi kullandığınızda ve ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızda tanımlama bilgileri veya pikseller (bundan böyle genellikle “Çerezler” olarak anılacaktır) gibi benzer teknolojiler kullanılır. Çerezler, bilgisayarınızda belirli bilgileri veya piksel gibi görüntü dosyalarını saklamak için terminal ciha-zınız tarafından saklanan küçük metin dosyalarıdır. Aynı terminal cihazını kullanarak gerçekleştirdiğiniz bir sonraki internet sitemizi ziyaretinizde, Çerezlerde saklanan bilgiler daha sonra internet sitemize (“Birinci Taraf Çerez”) veya çerezin ait olduğu başka bir internet sitesine (“Üçüncü Taraf Çerez”) geri gönderilir.

İlgili internet sitesi, saklanan ve geri gönderilen bilgiler aracılığıyla, terminal cihazınızın tarayıcısıyla ona zaten eriştiğinizi ve ziyaret ettiğinizi hatırlar. Bu bilgileri, internet sitesini sizin tercihlerinize göre en uygun şekilde tasar-lamak ve görüntülemenizi sağlamak için kullanıyoruz. Terminal cihazınızda sadece çerezin kendisi tanımlanır. Kişi-sel veriler, yalnızca sizin açık rızanız sonrasında veya sizin uygun şekilde sunulan ve aranan hizmeti kullanabilme-niz için kesinlikle gerekliyse saklanacaktır.

Bu internet sitesi, kapsamı ve işleyişi aşağıda açıklanan çerez türlerini kullanır:

∙ Kesinlikle gerekli olan Çerezler (tip a)

∙ İşlevsel ve performans Çerezleri (tip b)

∙ Rıza gerektiren Çerezler (tip c)

Kullandığımız araçların her biri için, her durumda hangi çerez türlerinin ayarlandığını ve kullanıldığını size bildi-receğiz.

(1) Kesinlikle gerekli olan Çerezler (tip a)

Kesinlikle gerekli olan çerezler, eksikliğinde internet sayfalarımızı amaçlandığı şekilde kullanamayacağınız fonk-siyonları garanti eder. Bu Çerezler sadece bizim tarafımızdan kullanılmaktadır ve bu nedenle birinci taraf çerezle-ridir. Bu, Çerezlerde saklanan tüm bilgilerin bizim internet sitemize döneceği anlamına gelir.

Kesinlikle gerekli Çerezler, örneğin, kayıtlı bir kullanıcı olarak, internet sitemizin çeşitli alt sayfalarına erişirken daima giriş yapmış halde kalmanızı ve böylece her yeni sayfa açıldığında giriş bilgilerinizi tekrar girmeniz gerek-memesini sağlamaya hizmet eder.

İnternet sitemizde kesinlikle gerekli olan Çerezlerin kullanımı, sizin rızanız olmadan mümkündür. Bu nedenle, kesinlikle gerekli olan Çerezler bireysel olarak devre dışı bırakılamaz veya aktifleştirilemez. Ancak, bu Çerezleri kendi internet tarayıcınızda istediğiniz her an devre dışı bırakabilirsiniz (aşağıya bakınız).

Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir.

Healy World GmbH 2019

(2) İşlevsel ve performans Çerezleri (tip b)

İşlevsel Çerezler, internet sitemizin daha önceden girilmiş olan bilgileri (kayıtlı isim veya dil seçimi gibi) sakla-masını ve bu bilgilere dayanarak size daha gelişmiş ve daha kişisel işlevler sunmasını mümkün kılar. Bu Çerezler sadece anonim bilgileri toplar, dolayısıyla diğer internet sitelerindeki hareketlerinizi takip edemez.

Performans Çerezleri, internet sitemizin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek üzere, nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi toplar. Bu Çerezler, örneğin, internet sitemizin alt sayfalarının ziyaret edilip edilmediğini ve hangi alt sayfaların ziyaret edildiğini ve özellikle hangi içerik kullanıcılarının ilgilendiğini belirleme konularında bize yardımcı olur. Özellikle, bir sayfaya yapılan ziyaretlerin sayısını, görüntülenen alt sayfaların sayısını, internet site-mizde harcanan süreyi, ziyaret edilen sayfaların sırasını, hangi arama terimlerinin sizi bize yönlendirdiğini, hangi ülkeden, bölgeden ve mevcutsa şehirden erişim yapıldığını ve yanı sıra internet sitemize erişen mobil cihazların oranını kaydederiz. Ayrıca, internet sitemizin hangi alanlarının kullanıcılar için özellikle ilgi çekici olduğunu anla-mak üzere hareketleri, “tıklamaları” ve bilgisayar faresiyle kaydırmayı kaydederiz. Akabinde, internet sitemizin içeriğini kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre daha özel olarak uyarlayabilir ve sunduklarımızı en iyi hale getirebili-riz. Bilgisayarınızın teknik nedenlerden dolayı ilettiği IP adresi otomatik olarak anonimleştirilir ve bireysel kullanıcı hakkında herhangi bir sonuç çıkarmamıza izin vermez.

Çerez ayarlarınızı uygun şekilde ayarlayarak, istediğiniz zaman işlevsel ve performans Çerezi kullanımına itiraz edebilirsiniz.

Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent f’dir.

(3) Rıza gerektiren Çerezler (tip c)

Kesinlikle gerekli olan Çerezler (tip a) ile işlevsel ya da performans Çerezleri (tip b) haricindeki Çerezler, yalnızca sizin rızanızdan sonra kullanılır.

Ayrıca, internet sitelerimizde ürünlerimizden bazılarına yönelik size özel reklamlar göstermek üzere, Çerezler ara-cılığıyla ziyaretçilerimizin internet sitelerimizdeki kullanım davranışlarının anonim analizinden elde ettiğimiz bilgi-leri kullanma hakkını saklı tutarız. Siz kullanıcının, bundan faydalanacağına inanıyoruz, çünkü tarama alışkanlıkla-rınıza göre reklam veya içerik göstereceğiz, ilgi alanlarınıza uygun olacağını düşünüyoruz ve rastgele dağıtılmış reklamlar veya ilginizi daha az çekebilecek belirli içerikler daha az gösterilecektir.

Pazarlama Çerezleri, harici reklamcılık şirketlerinden (üçüncü taraf çerezleri) kaynaklanır ve kullanıcı için hedef grup odaklı reklam oluşturmak üzere kullanıcının ziyaret ettiği internet siteleri hakkında bilgi toplamak için kul-lanılır.

Pazarlama Çerezleri onayını geri çekme

Çevrimiçi reklamcılık için kullanılan Çerezleri, birçok ülkede kendi kendini düzenleyen ABD merkezli https://www. aboutads.info/choices/ veya AB merkezli http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices gibi program-ların bir parçası olarak geliştirilen araçlarla da yönetebilirsiniz.

Çerezler için verdiğiniz bu rızayı, gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman buradan geri çekebilirsiniz.

Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent a’dır.

(4) Tüm çerezlerin yönetimi ve silinmesi

Ek olarak, internet tarayıcınızı Çerezlerin terminal cihazınızda saklanmasını genel olarak önleyecek şekilde ayar-layabilirsiniz veya Çerezlerin ayarlanmasını kabul edip etmediğiniz her defasında sorulur. Çerezler bir defa ayar-landıktan sonra, bunları istediğiniz zaman silebilirsiniz. Tüm bunların nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgileri internet tarayıcınızın yardım işlevinde bulabilirsiniz.

Çerezlerin genel olarak devre dışı bırakılmasının, internet sitemizin işlevsel olarak sınırlanmasına yol açabilece-ğini lütfen unutmayın.

Healy World GmbH 2019

Böl. 3 Sunucu Günlük Dosyaları

Herhangi bir kişisel bilginizi vermeden internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İnternet sitemize her eriştiğinizde, kullanım verileri bize veya web host/IT servis sağlayıcımıza internet tarayıcınız yoluyla iletilir ve günlük verilerinde (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır) saklanır. Bu saklanan veriler, örneğin, erişim sağlanan sayfanın adını, erişim tarih ve saatini, IP adresini, aktarılan veri miktarını ve talep eden sağlayıcıyı içerir.

Bu veri işleme, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent f’ye dayanarak, internet sitemizin sorunsuz çalışmasının sağlan-ması ve hizmetlerimizin geliştirilmesi konusundaki meşru çıkarlarımız için yürütülmektedir.

Böl. 4 İletişim talebi durumunda kişisel verilerin toplanması ve kullanılması

HEALY ile e-posta yoluyla veya iletişim formu aracılığıyla iletişim kurduğunuzda, HEALY, sorunuzu cevaplamak üzere sağladığınız verileri (e-posta adresiniz, eğer varsa adınız ve soyadınız) saklar. HEALY, bu bağlamda topla-nan verileri, saklama artık gerekli olmadığında, örneğin sorununuz ele alındıktan sonra, siler. Aksi takdirde, yasal saklama zorunlulukları halinde veri işleme sınırlandırılacaktır.

Bu veri işlemenin yasal dayanağı, kullanıcılar tarafından verilen rıza ile bağlantılı olarak, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent a’dır.

Böl. 5 Dağıtım ortağı olarak bir sözleşmenin akdi üzerine kişisel verilerin toplanması

Bir dağıtım ortağı sözleşmesinin akdi için, sizden aşağıdaki kişisel bilgileri isteriz:

1. Unvanınız,

2. Soyadınız,

3. Adınız

4. Adresiniz,

5. Telefon numaranız,

6. E-posta adresiniz,

7. Satış vergisi kimlik numarası,

8. Kredi kartı, banka ve doğrudan borç verileri.

HEALY, bu verileri sadece sözleşmenin yerine getirilmesi ve bu bağlamda gerekli olması durumunda dağıtım ortaklarıyla iletişim için kullanmaktadır. Buna, sözleşmenin hazırlanması, akdi ve işlenmesi, garantiler ve gerekirse sözleşmenin iptali dahildir. Veriler, sözleşmenin yerine getirilmesi tamamlanıncaya kadar saklanır. Ticari ve yasal saklama süreleri durumunda, veriler 10 yıla kadar saklanabilir.

Bu bilgi, dağıtım ortağı sözleşmesinin akdi ve yerine getirilmesi için gereklidir. Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir. Vergi ve ticaret hukuku sebepleriyle daha fazla saklama için yasal dayanak, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent c uyarınca yasal zorunluluk ile uyum gerekliliğidir.

Böl. 6 Üçüncü taraflara veri aktarımı

(1) HEALY, yalnızca kullanıcıların kişisel verilerini, sözleşmenin yerine getirilmesi için veya HEALY’in meşru çıkar-ları için gerekli olduğu ölçüde açıklar. HEALY, sözleşmenin yerine getirilmesi için harici hizmet sağlayıcıları (veri işleyenler) kullanır. Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını sağlamak üzere, hizmet sağlayıcılarla ayrı veri işleme anlaşmaları yapılmıştır.

Bir dağıtım ortağı olarak, müşterilerle ilişkisi olmayan departmanlara, yani arka ofislere erişebileceksiniz. Bu arka ofislerde sizin teşvikinizle verilen siparişlere göz atabileceksiniz. Bu amaçla, sizin teşvikinizle sipariş veren kişiler hakkında aşağıdaki bilgiler size gösterilecektir:

Healy World GmbH 2019

Durum (müşteri / dağıtım ortağı), soyadı, adı, e-posta, önceki ayın siparişleri için malların net değeri, takım üyesi sayısı, en son çevrimiçi etkinlik zamanı.

Bu bilgi komisyon taleplerinin hesaplanması ve izlenebilirliği için gereklidir. Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir.

Ayrıca, arka ofiste takıma genel bakış görüntülemesi yapabilirsiniz. Bu genel bakış, sizin tuttuğunuz ve altı-nızda yer alan dağıtım ortakları hakkında bilgi sağlar. Bu amaçla, aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

Durum (müşteri / dağıtım ortağı), soyadı, adı, önceki ayın siparişleri için malların net değeri, takım üyesi sayısı, en son çevrimiçi etkinlik zamanı.

Bu bilgi komisyon taleplerinin hesaplanması ve izlenebilirliği için gereklidir. Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir.

(2) Bir üyeyseniz, üstünüz olan dağıtım ortaklarının kademeli komisyonunun hesaplanması için, siparişlerinizde ve takım genel görünümünüzde yukarıda belirtilen kişisel veriler de alt sırasında yer aldığınız dağıtım ortakla-rına gösterilir. Bu veri işlemesi, komisyon taleplerinin hesaplanması ve izlenebilirliği için gereklidir. Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir.

(3) Komisyon ödemelerini işleme koymak için aşağıdaki verilere ihtiyacımız bulunmaktadır: Hitap, soyadı, adı, adres, banka bilgileri.
Bu bilgi komisyon taleplerinin hesaplanması ve izlenebilirliği için gereklidir. Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir.

(4) Teslimin yapılabilmesi için, dağıtım ortağının adı, soyadı, adresi, e-posta adresi ve telefon numarası sevkiyat şirketine verilir. Bu veri aktarımı, dağıtım ortağı olan sizinle yapılan sözleşmenin yerine getirilmesi için gerçek-leştirilir. Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir.

(5) Ödeme işlemi için, dağıtım ortağının ödeme verileri, yani adı, soyadı, adresi, e-posta adresi, telefon numarası ilgili ödeme sağlayıcısına verilir. Bu veri işlemesi, dağıtım ortağı olan sizinle yapılan sözleşmenin yerine getiril-mesi için ve/veya sizin tarafınızdan verilen rızaya dayanarak gerçekleştirilir. Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir.

Böl. 7 Harici araçların kullanımı

Kullanıcı davranışınızı değerlendirmemizi veya diğer internet siteleriyle bağlantılar kurmamızı sağlayan farklı şir-ketlerin çeşitli araçları internet sitemize entegre edilmiştir. Kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak üzere aşa-ğıda belirtilen hizmet sağlayıcılarla ayrı veri işleme anlaşmaları yapılmıştır.

Aşağıdaki hizmet sağlayıcılarla ortak çalışıyoruz:

Google Analytics Kullanımı

Bu internet sitesi Google Inc. („Google“) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kul-lanır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesi kullanımınızı analiz etmemizi sağlayan “çerez-ler” adı verilen metin dosyalarını kullanır. Çerez tarafından oluşturulan ilgili internet sitesi kullanımınızla ilgili bilgiler, genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve bu sunucu tarafından saklanır. Ancak, IP Anonim-leştirme ilgili internet sitesinde etkinleştirilirse, Avrupa Birliği’ne Üye Devletlerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nın diğer akit devletlerinde, Google, iletimden önce IP adresinizi kısaltacaktır. Yalnızca istisnai durum-larda, tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılacak ve kısaltılacaktır. Google, bu bilgileri bu internet sitesinin işletmecisi adına, internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi faaliyetleri hakkında rapor-lar üretmek ve bu internet sitesinin işletmecisine internet sitesi kullanımı ve internet kullanımıyla ilgili daha fazla hizmet sunmak üzere kullanır.

İnternet tarayıcınız tarafından Google Analytics bağlamında iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştiril-meyecektir.

Healy World GmbH 2019

Çerezlerin yerleştirilmesini karşılık gelen internet tarayıcınızın yazılım ayarlarıyla engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu internet sitesinin tüm özelliklerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, aşa-ğıdaki bağlantı altında bulunan internet tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek, çerez tarafından oluşturulan ve internet sitesini kullanımınıza ilişkin (IP adresiniz dahil) bilgilerin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bu internet sitesi “_ anonymizeIp()” uzantılı Google Analytics’i kullanır. Böylece, IP adresleri kısaltıldıktan sonra işlenir, bu da belirli kişilerle birleştirilemeyecekleri anlamına gelir. Toplanan verileriniz doğrudan sizinle birleşti-rildiyse, bu bağlantı derhal hariç tutulur ve kişisel veriler böylece hemen silinir.

İnternet sitemizin kullanımını analiz etmek ve düzenli olarak iyileştirmek için Google Analytics’i kullanıyoruz. Elde edilen istatistikler, sunduklarımızı geliştirmemizi ve kullanıcı olan sizin için daha ilginç hale getirmemizi sağlar. Kişisel verilerin Amerika Birleşik Devletleri’ne iletildiği istisnalar için, Google kendisini AB-ABD Gizlilik Kalkanı’na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework tabi tutmuştur.

Üçüncü taraf sağlayıcının bilgileri: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,

Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Hizmet kullanım şartları:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, gizliliğe genel bakış: http://www.google.com/intl/de/analy-

tics/learn/privacy.html, ve gizlilik politikası: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ayrıca, bu internet sitesi, kullanıcı dolaşımlarının çapraz-aygıt analizi için Google Analytics’i kullanır; bu analiz bir kullanıcı kimliği yoluyla gerçekleştirilir. Kullanıcı hesaplarındaki farklı cihazlarda kullanımın analizini “Verilerim”, “Kişisel Veriler” altında devre dışı bırakma seçeneğiniz bulunmaktadır.

Google Analytics kullanımı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent a’nın yasal dayanağı olan sizin rızanızı temel alır. Bu internet sayfasına yerleştirilen çerezlerin saklama süresi 12 aya kadardır.

Google Analytics reklam işlevi

Google Analytics reklam işlevlerinin kullanılmasına rıza gösterirseniz, bu internet sitesi standart işlevlere ek ola-rak Google Analytics’in gelişmiş işlevlerini kullanacaktır. Bu sitede uygulanan Google Analytics reklam işlevleri, demografik özelliklere ve ilgi alanlarına göre performans hakkında Google Analytics raporlarını içerir.

Bu amaçla, sitemize gelen ziyaretçilerin anonim ve toplu olarak genellikle hangi demografik özelliklere ve ilgi alanlarına sahip olduğunu analiz etmemize yardımcı olmak üzere birinci taraf çerezlerini (örneğin, Google Analy-tics çerezleri) ve üçüncü taraf çerezlerini (örneğin, DoubleClick çerezleri) bir arada kullanıyoruz. Bu bilgileri inter-net sitelerimizi geliştirmek için kullanıyoruz.

Bu izleme sürecinde yer almaktan çeşitli yollarla kaçınabilirsiniz: a) internet tarayıcınızın yazılımını uygun şekilde ayarlayarak; b) Google reklam ayarlarını https://www.google.com/ads/preferences/?hl=de adresinden devre dışı bırakarak c) uygun çerezi ayarlayarak [çerez ayarları sayfasına bağlantı]. Bu durumda, size sunulanların tüm işlevlerinden tam olarak yararlanamayabileceğinizi belirtiriz. Saklama süresi 26 aya kadardır. Google Analytics reklam işlevlerinin kullanımı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent a’nın yasal dayanağı olan sizin rızanızı temel alır.

Google Maps Kullanımı

İnternet sitemizde, konumumuzu göstermek ve bir rota açıklaması oluşturmak için Google Maps’i kullanıyoruz. Bu hizmet, bundan sonra “Google” olarak anılacak olan Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ire-land tarafından sağlanmaktadır.

AB-ABD Gizlilik Kalkanı https://www.privacyshield.gov/ kapsamındaki sertifikasıyla Google, AB veri koruma gereksinimlerinin, veriler ABD’de işlendiğinde de karşılanacağını garanti eder.

İnternet sitemizde belirli yazı tiplerinin görüntülenmesini sağlamak için, internet sitemiz çağrıldığında ABD’deki Google sunucusuyla bağlantı kurulur.

Healy World GmbH 2019

İnternet varlığımıza entegre olan Google Maps bileşenini kullanırsanız, Google, terminal cihazınıza internet tara-yıcınız yoluyla bir Çerez saklar. Konumumuzu göstermek ve bir rota açıklaması oluşturmak için kullanıcı ayarlarınız ve verileriniz işlenir. Bu bağlamda, Google’ın ABD’deki sunucuları kullanmasını önleyemeyiz.

Yasal dayanak, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent f’dir. Meşru çıkarımız, internet varlığımızın işlevselliğinin optimi-zasyonudur.

Google’la bu şekilde kurulan bağlantı, sorgunuzu hangi internet sitesinin gönderdiğini ve rota açıklamasının hangi IP adresine gönderileceğini Google’ın belirlemesini sağlar.

Bu veri işlemeyi kabul etmiyorsanız, internet tarayıcınıza uygun ayarlarla Çerezlerin yüklenmesini önleyebilirsiniz.

Detaylar yukarıda yer alan “Çerezler” altında bulunabilir.

Ayrıca, Google Maps’in kullanımı ve Google Maps’den elde edilen bilgiler, Google Kullanım Şartları’na https:// policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de ve Google Maps Kullanım Şartları’na https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html tabidir.

Ayrıca Google, aşağıdaki adreslerde daha fazla bilgi sunmaktadır: https://adssettings.google.com/authentica-ted ve

https://policies.google.com/privacy.

Haklarınızı ve kişisel verilerinizi korumak için Google Maps’e, yalnızca siz harita işlevini açıkça etkinleştirdikten sonra Google’a veri aktaran, iki tıklamalı bir çözüm sağladık.

Google Ads Dönüşümü

Harici internet sitelerindeki reklam medyası (Google Ads) tarafından desteklenen cazip kampanyalarımıza dik-kat çekmek için Google Ads Dönüşümü hizmetlerini kullanıyoruz. Reklam kampanyalarının verileriyle ilgili olarak, bireysel reklam önlemlerinin ne kadar başarılı olduğunu belirleyebiliriz. Bunu, sizi ilgilendiren reklamları takip etmeye, internet sitemizi sizin için daha ilginç bir hale getirmeye ve reklam maliyetlerinin adil bir şekilde hesap-lanmasını sağlamaya yönelik çıkarımızı gerçekleştirmek için kullanıyoruz.

Bu reklam medyası, Google tarafından “Reklam Sunucuları” adlı yolla sağlanır. Başarıyı ölçmek için reklamların gösterilmesi veya kullanıcıların tıklamaları gibi belirli parametreleri ölçebilen Reklam Sunucusu Çerezleri kulla-nıyoruz. Eğer internet sitemize bir Google reklamı yoluyla erişirseniz, Google Ads terminal cihazınızda bir Çerez saklar. Bu Çerezler genellikle 30 gün sonra geçerliliğini yitirir ve sizi kişisel olarak tanımlamayı amaçlamaz. Ben-zersiz çerez kimliği, yerleşim başına reklam etki sayısı (sıklık), son etki (görüntüleme sonrası dönüşümler için geçerlidir) ve vazgeçme bilgileri (kullanıcının artık adreslenmek istemediğini belirtir) genellikle bu Çerez için ana-liz değerleri olarak saklanır.

Bu çerezler, Google’ın internet tarayıcınızı tanımasını sağlar. Eğer bir kullanıcı, reklam kullanıcısının internet site-sindeki belirli sayfaları ziyaret ederse ve bilgisayarında saklanan Çerez’in süresi dolmamışsa, Google ve kullanıcı, kullanıcının reklamı tıkladığını ve o sayfaya yönlendirildiğini görebilir. Her reklam kullanıcısına farklı bir Çerez ata-nır. Bu nedenle çerezler, reklam kullanıcılarının internet siteleri üzerinden izlenemez. Yukarıda belirtilen reklam-cılık ölçümlerinde hiçbir kişisel bilgiyi toplamıyoruz ve işlemiyoruz. Yalnızca Google’dan istatistiksel değerlendir-meler alıyoruz. Bu değerlendirmelere dayanarak, kullanılan reklamcılık ölçümlerinden özellikle hangisinin etkili olduğunu belirleyebiliriz. Reklam medyası kullanımından başka hiçbir veri almıyoruz, özellikle bu bilgilere daya-narak kullanıcıları tanımlayamıyoruz.

Kullanılan pazarlama araçları nedeniyle, internet tarayıcınız Google sunucusuyla otomatik olarak doğrudan bağ-lantı kurar. Bu araç kullanılarak Google tarafından toplanan verilerin kapsamı ve kullanımı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle sizi bilgi durumumuza göre bilgilendiririz: Google, Ads Dönüşümü entegre ederek, inter-net sitemizin ilgili bölümünü çağırdığınız veya bizden gelen bir reklamı tıkladığınız bilgisini alır. Bir Google hizme-tiyle kaydolduysanız, Google, ziyareti hesabınıza atayabilir. Google’la kaydolmasanız veya giriş yapmamış olsanız bile, sağlayıcının IP adresinizi bulması ve saklaması mümkündür.

Healy World GmbH 2019

Facebook Özel Hedef Kitleleri – Facebook Pixel

İnternet sitesi, 6 ay içinde sizinle tekrar iletişim kurmak için Facebook A.Ş.’ye (“Facebook”) ait yeniden pazarlama işlevi olan “Özel Hedef Kitleler” işlevini kullanır. Bu, internet sitesinin kullanıcılarının, Facebook sosyal ağını veya süreci kullanan diğer siteleri ziyaret ederken ilgi alanına dayalı reklamları (“Facebook Ads”) görmesini sağlar. Bunu, sizi ilgilendiren reklamları takip etmeye, internet sitemizi sizin için daha ilginç hale getirmeye yönelik çıka-rımızı gerçekleştirmek için kullanıyoruz.

Kullanılan pazarlama araçları nedeniyle, internet tarayıcınız Facebook sunucusuyla otomatik olarak doğrudan bağlantı kurar. Bu araç kullanılarak Facebook tarafından toplanan verilerin kapsamı ve kullanımı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle sizi bilgi durumumuza göre bilgilendiririz: Facebook, Facebook Özel Hedef Kitle-leri entegre ederek, internet varlığımızın ilgili internet sitesini çağırdığınız veya bizden gelen bir reklamı tıkladı-ğınız bilgisini alır. Bir Facebook hizmetiyle kaydolduysanız, Facebook ziyareti hesabınıza atayabilir. Facebook’la kaydolmasanız veya giriş yapmamış olsanız bile, sağlayıcının IP adresinizi ve ek tanımlama özelliklerini bulması ve saklaması mümkündür.

“Facebook Hedef Kitle” işlevini burada ve oturum açmış bir kullanıcı olarak https://www.facebook.com/settin-gs/?tab=ads#_ adresinden devre dışı bırakabilirsiniz.

Facebook’un veri işleme uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen https://www.facebook.com/about/ privacy adresini ziyaret ediniz.

Kullanılan Çerezler: tip c Daha fazla bilgiyi “Çerezler” bölümünde bulabilirsiniz.

Facebook Hedef Kitle kullanımı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent a’nın yasal dayanağı olan sizin rızanızı temel alır.

Böl. 8 Facebook hayran sayfası

Bu sayfada sunulan bilgi hizmeti için, HEALY, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”) teknik platformunu ve hizmetlerini kullanmaktadır.

ECJ’nin görüşüne göre, Facebook ve bir Facebook hayran sayfasının işletmecisi, Facebook hayran sayfası üze-rinden işlenen kişisel verilerle ilgili olarak GDPR Madde 26 kapsamındaki ortak veri sorumlularıdır. Bu nedenle, Facebook ve HEALY, ortak sorumlulukları hakkında, buradan da ulaşılabilen bir anlaşma yapmıştır.

HEALY size Facebook hayran sayfamızdaki veri işleme hakkında, aşağıdaki bilgileri sunar:

(1) Veri sorumluları

Kişisel verilerinizin HEALY’nin Facebook hayran sayfasında işlenmesi, aşağıdakilerle ortak sorumluluk altında gerçekleştirilir:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (2) Veri işleme
Bir Facebook hayran sayfasını ziyaret ettiğinizde, cihazınızın IP adresi Facebook’a iletilir. Facebook tarafından verilen bilgilere göre, söz konusu IP adresinin bir Alman IP adresi olması durumunda, en az 90 gün sonra anonim hale getirilip silinir. Facebook ayrıca, kullanıcılarının cihazları hakkında, örneğin, kullanılan internet tarayıcısı gibi ek bilgileri saklar. Bu, Facebook’un IP adreslerini bireysel kullanıcılara bağlamasını sağlayabilir. Hayran sayfamızı ziyaret ederken Facebook hesabınızla giriş yaptıysanız, Facebook kimliğinizi içeren bir çerez cihazınızda olacak-tır. Bu çerez sayesinde Facebook, hayran sayfamızı ziyaret ettiğinizi ve onu nasıl kullandığınızı izleyebilmektedir. Facebook, bu bilgileri size kişiselleştirilmiş içerik veya reklam göstermek için kullanır.

Bundan kaçınmak istiyorsanız, Facebook hesabınızdan çıkmalı ve/veya “Oturumumu açık tut” fonksiyonunu devre dışı bırakmalısınız. Ayrıca, mevcut çerezleri cihazınızdan silmenizi ve internet tarayıcınızı kapatıp yeniden başlatmanızı öneririz. Bu önlem sayesinde, Facebook’un verileri size bağlayabileceği Facebook bilgileri silinir.

Ancak, hayran sayfamızın etkileşimli özelliklerini kullanmak istiyorsanız, Facebook giriş bilgilerinizle bir kez daha Facebook’a giriş yapmanız gerekecektir. Dolayısıyla, Facebook bir kez daha veriyi size bağlayabilecektir.

Healy World GmbH 2019

Facebook’un sayfalarına yaptığınız ziyaretlerden elde ettiği verileri kendi amaçları için ne şekilde kullandığını, Facebook sayfasındaki etkinliklerin bireysel kullanıcılarla ne ölçüde bağlantılı olduğunu, Facebook’un bu verileri ne kadar süreyle sakladığını ve Facebook sayfasını ziyaretinizden elde edilen verilerin üçüncü şahıslara ifşa edilip edilmediğini Facebook kesin ve net olarak belirtmemektedir ve bunları biz de bilmeyiz. Sizi, hayran sayfamızın kullanıcıları olarak, yalnızca Facebook’un veri korumaya ilişkin ifadelerine yönlendirebiliriz.

Bu bağlamda, sizinle ilgili toplanan veriler Facebook tarafından işlenir ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelere akta-rılabilir.

Facebook, Facebook’un hangi bilgileri elde ettiğini ve veri kullanım politikasında nasıl kullandığını genel olarak açıklar. Burada, Facebook ile nasıl bağlantı kurulacağı ve reklam ayarlarının nasıl düzenleneceği ile ilgili bilgiler de bulabilirsiniz. Veri kullanım politikası bu adreste bulunmaktadır: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Facebook’un tüm veri kullanım politikası bu adreste bulunmaktadır:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Facebook’un veri politikası, veri işleme hakkında daha fazla bilgi içermektedir:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Dışarıda kalma seçenekleri burada bulunmaktadır: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ve http://www.youronlinechoices.com

Facebook Ireland Ltd.’nin ABD’deki ana şirketi olan Facebook A.Ş., AB -ABD Gizlilik Kalkanı altında sertifikalandı-rılmıştır ve dolayısıyla Avrupa veri koruma kanunu hükümlerine uymayı taahhüt eder. Facebook’un Gizlilik Kalkanı durumu hakkında daha fazla bilgi, bu adreste bulunabilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Facebook hayran sayfasının işletmecileri olarak, kullanıcıların kişisel verilerinin Amerika Birleşik Devletleri gibi üçüncü ülkelere aktarılmasını ve daha fazla işlenmesini ve kullanıcı olan sizin için ilgili potansiyel riskleri değer-lendiremiyoruz.

(3) Insights işlevi

Ek olarak Facebook, “Insights” olarak bilinen işlev bağlamında, hayran sayfası operatörü olarak SBS-Legal’e bir dizi istatistiksel veri sağlamaktadır. Bu istatistikler Facebook tarafından üretilir ve sunulur. Hayran sayfasının işlet-mecileri olarak, bu istatistiklerin oluşturulmasında herhangi bir etkimiz yoktur ve bilhassa bu işlevi önleyemiyo-ruz. “Insights” işlevi bağlamında, bize sırasıyla “hayranlar”, “takipçiler”, “ulaşılan insanlar” ve “etkileşimde bulu-nan insanlar” kategorileri için seçilebilir bir süre boyunca aşağıdaki bilgiler sağlanmaktadır:

sayfa ziyaretleri, sayfa ön izlemeleri gibi sayfa etkinlikleri, sayfadaki etkinlikler, “Beğen” tıklamaları gibi erişim aktiviteleri, erişilen kişiler ve tavsiyeler, katkı etkileşimleri, katkıların görüntülenmesi, videoların izlenmesi, yorum-lar, paylaşımlar gibi katkı aktiviteleri.

Ek olarak, hayran sayfamıza bağlı olan Facebook grupları hakkında tarafımıza istatistiksel bilgi verilmektedir. Facebook’un, her kullanıcının Facebook profili oluşturma bağlamında kabul ettiği hizmet şartlarına göre, sayfa-nın abonelerinin ve hayranlarının kimliğini belirleyebilir, profillerini ve paylaştığı diğer bilgileri görebiliriz.

Facebook tarafından aşağıdaki bağlantıda daha fazla bilgi sağlanmaktadır:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY, hayran sayfasındaki katkıları ve etkinlikleri kullanıcılara daha cazip hale getirmek için, örneğin katkıların içeriğini ve zamanlamasını planlamak için, bu verileri toplu olarak kullanabilir. Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent f’dir, yani sunduklarımızın en iyi hale getirilmesindeki meşru çıkarımızdır.

Healy World GmbH 2019

(4) Saklama süresi

Facebook tarafından iletilen bilgileri, yalnızca, çıkarlarımız, söz konusu bilgilerin silinmesi veya anonimleştirilmesi konusundaki çıkarınızla hükümsüz kılınmadığı sürece saklarız.

Açıklanan veri işlemenin gelecekte yapılmasını istemiyorsanız, lütfen “Bu Sayfayı Beğenme” ve/veya “Bu Sayfayı Takip Etme” işlevlerini kullanarak kullanıcı profilinizle hayran sayfamız arasındaki bağlantıyı kaldırın.

(5) Veri konusu olarak haklarınız

Bu Gizlilik Politikasının sonunda listelenen haklarınızla ilgili bilgi talepleriniz veya diğer sorularınız için, yalnızca

Facebook kullanıcı verilerine tam erişime sahip olduğundan, doğrudan Facebook ile iletişim kurmanızı öneririz.

Ancak, sorunuzu bize gönderirseniz, elbette işleme koyarız ve ayrıca Facebook’a iletiriz.

Böl. 9 Çocuklar

Sunduklarımız genellikle yetişkinlere yöneliktir. 18 yaşın altındaki kişiler, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin rızası olmadan bize hiçbir kişisel veri iletmemelidir.

Böl. 10 Veri konularının hakları

Veri konularının hakları aşağıdaki gibidir:

∙ Verilerinin işlenmesi hakkında bilgi almak veya onaylamak

∙ Verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini istemek

∙ Veri işlemenin sınırlandırılması

∙ Veri işlemeye itiraz etmek

∙ Veri taşınabilirliği

∙ İleriye dönük geçerli olmak üzere, verilen rızayı iptal etmek

∙ Denetleme makamına şikayette bulunmak

Almanya’dan sorumlu tüm denetleme yetkililerinin listesini şu adreste bulabilirsiniz:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Bu bilgilerin haklarınızı kullanmanıza yardımcı olacağını umarız. Veri koruma hükümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Gizlilik Politikası en son aşağıdaki tarihte güncellenmiştir: 24 Eylül 2019

Scroll to Top