COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Healy World sistem alımları için şartlar ve koşullar

§ 1 Bu şart ve koşulların kapsamı

1.1 Bu hüküm ve koşullar, donanım ve yazılımdan oluşan Healy cihazları için geçerli olacaktır.
1.2 Tüketiciler, Tüketiciler için Şartlar ve Koşullarımıza da tabidir.

1.3 Ticari müşteriler, Satış ve Teslimat Şart ve Koşullarımıza da tabidir.
§ 2 Sözleşmenin konusu

2.1 (Sistem) Müşteri, yazılım hizmet programında belirtilen uygu-lamalar ve bu sözleşmenin şart ve koşullarına dayanarak ilgili sistem dokümantasyonu (tüm sistem bileşenleri için) dahil olmak üzere hizmet programında belirtilen cihazları satın alarak elde eder. Hizmet programı sözleşmenin bir parçasını oluşturur.
2.2 (Malların devri, kullanma izni) Donanım, müşterinin mülkiyetine devredilecektir. Müşteriye yazılımı zaman sınırı olmadan kullanabilmesi için münhasır olmayan bir hak verilir. Donanımı üçüncü şahıslara devrederken, yazılımı kullanma hakkı donanım hakkıyla birlikte geçer. Müşteri, Healy World GmbH şirketine mülkün yasal olarak devredildiğine dair kanı-tı (seri numarası ve devredenin ayrıntıları dahil) sunduğunu üçüncü tarafa bildirecektir ve bununla iş birliği yapacaktır. Bu durumda, müşteri, bu transferle aynı anda, mülkiyeti üçüncü tarafa devrettikten sonra hâlâ elinde bulunan kalan tüm program kopyalarını fiziksel olarak siler.

2.3 (Müşteri haklarının kapsamı) Aynı zamanda, sözleşmenin yerine getirilmesinin ihlali veya sağlayıcının sözleşmeyi ihlali yalnızca bir sistem bileşenini ilgilendiriyor, ancak sistemin genel kullanımını sınırlıyor veya etkisiz hale getiriyorsa, sözleşmeyi iptal ederek geri dönmek sözleşmenin tamamını etkileyecektir.

§ 3 Teslimat, nakliye ücretleri, sağlayıcı gecikmesi

3.1 (Nakliye ücretleri) Müşteri, sağlayıcının bulunduğu yerden nakliye için olan ücreti ödeyecektir.

3.2 (Teslim süresi) Teslim süresi taraflarca hizmet programında belirtilecektir.
3.3 (Gecikme durumunda müşteri hakları) Sağlayıcı, hizmet programında belirtilen belirli bir süreden daha uzun süre geciktikten sonra müşteri, tedarikçinin teslim etmekte ge-ciktiği cihazlar veya programlar için sözleşmenin bir kısmını iptal etme hakkına sahip olur. Bu durumda, müşteri zorunlu olmasa da sözleşmenin tamamından Bölüm 2.3 uyarınca geri dönme hakkına sahip olur. Müşterinin tazminat talepleri bundan etkilenmez.

§4 Kullanım izninin kapsamı

4.1 (Sistem ile ilgili kullanım) Müşteri, hizmet programında ayrın-tılı olarak belirtilen tipte bir sistemde kendisine sunulan yazılı-mın münhasır olmayan kullanımına ve ilgili program tanımını/ kullanıcı belgelerini kullanma hakkına sahip olacaktır.

4.2 (Çoğaltma izni) Müşteriye, sağlanan programları makinede okunabilir veya basılı bir biçimde, yalnızca programın kullanım amacına uygun ölçüde çoğaltma izni verilir. Bu, kullanımla ilgili ve teknik olarak gerekli olması koşuluyla, ori-jinal veri taşıyıcılarına yüklenmesini ve depolama ortamına, birincil belleğe/rastgele erişilebilir belleğe ve önbellek gibi geçici depolama belleğine kurulmasını da içerir Yedekleme amacıyla depolama ortamında bir kopya oluşturulabilir.

4.3 (Eş zamanlı kullanım) Yazılımın ve programlarının birden fazla sistemde ve/veya bir ağda eş zamanlı olarak kullanılma-sına, yalnızca sağlayıcının önceden izin vermesiyle imkan tanınacaktır.

4.4 (Değişiklik izni) Müşterinin, program kodunu yalnızca hataları düzeltmek için gereken ölçüde değiştirmesine izin verilecektir. Müşteri, bu tür değişikliklerle ilgili tüm masrafları ödeyecektir. Garanti süresi boyunca, müşteri bu tür deği-şiklikleri sağlayıcıyla koordinasyon içinde organize edecek ve böylece bu hataları kendisinin düzeltmesi için bir fırsata sahip olabilecektir.

4.5 (Ters derleme) Yazılımın ters derlenmesine yalnızca, talep edilmesine rağmen sağlayıcı birlikte çalışmayı sağlamak üzere gereken bilgileri paylaşmadığında izin verilir.

§ 5 Bakım yükümlülüklerinin yanı sıra garanti

Sağlayıcının bir bakım yükümlülüğünü üstlenmesi durumun-da, garanti yükümlülüğü süresince ödeme gerektiren tek faaliyet, garanti kapsamında olmayan eylemdir.

§ 6 Satın alma fiyatı

6.1 (Şartname, ödeme şartları) Satın alma fiyatı – tutarı ve son ödeme tarihi gibi ödeme şartları dahil – taraflarca hizmet programında belirtilecektir.

6.2 (Yardımcı hizmetler) Hizmet programında aksi belirtilmediği sürece, kabul edilen tüm yardımcı hizmetlerin ayrıca Bölüm 6.1’de belirtilen satın alma fiyatı ile ödendiği kabul edilir.

6.3 (Kullanım hakkı) Müşteriye, tam ödeme yapılana kadar kullanma hakkını vermiş olduğu yazılımı üçüncü taraflara devretme yetkisi verilmeyecektir. Müşteri tarafından üretilen kopyalar tekrar satılamaz.

§ 7 Üçüncü taraf sınai mülkiyet hakları

7.1 (Tazminat) Sağlayıcı, üçüncü tarafların donanım ve/veya ilgili sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmesinden doğan tüm üçüncü taraf iddialarına karşı müşteriyi tazmin etmeli ve zararsız tutmalıdır.

7.2 (Değişiklikler) Sağlayıcı, sınai mülkiyet haklarına dayalı üçüncü şahıs iddiaları nedeniyle talep edilen değişiklikleri masrafları kendi karşılayarak, müşterinin yerinde gerçekleş-tirme hakkına sahip olacaktır. Müşteri bize bu amaçlar için kullanım sağlayacaktır.

§ 8 Yürürlük tarihi

Yukarıdaki sistem alımı şart ve koşulları 1 Aralık 2018 tarihin-den itibaren geçerli olacaktır.

Healy World, Healy modül alımları veya bulut hizmeti kullanımı için şartlar ve koşullar

§ 1 Bu şart ve koşulların kapsamı

1.1 Bu hüküm ve koşullar tüm modüller (yazılım) ve bulut hizmet-leri için geçerli olacaktır.
1.2 Tüketiciler, Tüketiciler için Şartlar ve Koşullarımıza da tabidir.

1.3 Ticari müşteriler, Satış ve Teslimat Şart ve Koşullarımıza da tabidir.
§ 2. Sözleşmenin konusu

2.1 (Modül kullanma hakkı) Sağlayıcı, müşteriye herhangi bir ek program ve her biriyle ilişkili materyal dahil olmak üzere, hiz-met programında listelenen modülleri sınırsız bir süre için ve ticari hizmet süresi boyunca, başka bir şekilde devredilemez olan ve münhasır olmayan kullanım hakkını devredecektir.

2.2 (Bulut hizmetlerini kullanma hakkı) Sağlayıcı, müşteriye hizmet planında listelenen bulut hizmetlerini, satın alımda belirtilen süre boyunca, başka bir şekilde devredilemez olan ve münhasır olmayan kullanım hakkını verecektir.

§ 3. Teslimat, nakliye ücretleri

3.1 (Teslimat) Her modül için sağlayıcı, müşteriye makine tarafın-dan okunabilen bir kopya gönderecektir.
3.2 (Kullanıcı belgeleri) Sağlayıcı, her bir modül ile ilgili belgeleri teslim edecektir.
3.3 (Nakliye ücretleri) Bu tür masraflar ödenmeyecektir. Müşteri, sözleşmeli hizmeti elektronik aktivasyon yoluyla alır.

§ 4. Kullanım izninin kapsamı

Sistem Satın Alma Şart ve Koşullarımızdaki Bölüm 4 burada aynı kapsamda geçerlidir.

§ 5. Garanti

Sağlayıcı, sağlanan yazılım ve bulut hizmetlerinin, müşterinin tüketici olması haricinde, müşterinin kendi özel gereksinim-lerini karşıladığını garanti etmeyecektir. Aynı şey, üçüncü taraf donanım veya yazılımın veya dışarıdan yüklenen zararlı yazılımlardan kaynaklanan hasarlar (örneğin virüsler) gibi diğer üçüncü taraf etkilerinden kaynaklanan hatalar için de geçerli olacaktır.
6. Yazılımın mülkiyeti ve sınai mülkiyet hakları

6.1 (Yazılımın mülkiyet hakkı) Tüm belgeler de dahil olmak üzere müşteriye sağlanan yazılımın mülkiyet hakkı sağlayıcıya ait kalacaktır.

6.2 (Yazılım hakları) Sağlayıcı, müşteri değiştirse veya kendi veya üçüncü taraf programlarıyla birleştirse bile, ilişkili malzeme de dahil olmak üzere müşteriye sağlanan modüller için tüm haklara sahip olmaya devam edecektir. Müşteri, bu gibi modifikasyonlar veya kombinasyonlar için ve kopya üretirken ilgili bir telif hakkı bildirimini bünyesinde bulunduracaktır.

6.3 (Ayrıca yeniden satılamaz) Müşteri, tüm Healy sisteminin (donanım dahil olmak üzere) mülkiyet hakkını üçüncü tarafa devretmeden, üçüncü taraflara bu sözleşmenin temelini oluşturan modülleri veya bulut hizmetlerini yeniden satma hakkına sahip olmayacaktır.

§ 7. Kullanım/lisans ücreti

Müşteri bir kereliğe mahsus olarak lisans ücreti ödeyecektir.

§ 8. Bulut hizmetlerine erişim, ücretler

8.1 (Erişim) Sağlayıcı, müşteriye sağlayıcı tarafından sağlanan bulut hizmetlerine erişim izni verecektir.
8.2 (Bulut hizmeti) Sağlayıcı, müşteriye sözleşmenin yapıldığı zamandan ve satın alma sırasında belirtilen süre boyunca ücretsiz olarak bulut hizmetlerine erişim izni verecektir.
Önceki hükümde belirtilen süre geçtikten sonra, sağlayıcı müşterilerine fiyat listesinde belirtilen şartlar üzerinden bulut erişimi sunacaktır.

§ 9. Müşteri yükümlülükleri

9.1 Müşteri, sağlanan modülleri ve bulut hizmetlerini ve ilgili bel-geleri üçüncü taraflara tamamen veya kısmen sağlayamaz.

9.2 Müşteri, sağlayıcının işaretlerini, telif hakkı bildirimlerini veya modüllerdeki ve ilgili belgelerdeki mülkiyet bilgilerini hiçbir şekilde değiştiremez.

Healy World tüketiciler için şartlar ve koşullar

Aşağıdaki şartlar ve koşullar birlikte, uzaktan ve elektronik işlemler konusunda imzalanan sözleşmeler için mevzuat kapsamında haklarınız hakkında bazı yasal bilgiler sağlar.

§ 1. Kapsam

Bu şartlar ve koşullar, Healy World tarafından tüketicilere yapılan tüm teslimatlar için geçerli olacaktır. Ürünlerimizi ticari bir müşteri olarak satın alıyorsanız (örneğin, bir doktor veya alternatif tıp pratisyeni olarak) ve kişisel kullanım için değilse, bu şartlar ve koşullar sizin için geçerli değildir. Verilen hizmetler için (eğitim ve seminerler dahil ancak bunlarla sı-nırlı olmamak üzere) uygulanacak ayrı şartlar ve koşullarımız bulunmaktadır.

§ 2. Sözleşmedeki diğer taraf

Healy World ile bir sözleşme imzalayacaksınız. Sorularınız, şikayetleriniz veya endişeleriniz varsa hafta içi 10:00-16:00 saatleri arasında +90 232 502 27 90 numaralı telefonu arayarak veya office.tr@healyworld.net adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

§ 3. Yardımcı anlaşmalar

Sözlü nitelikte hiçbir yardımcı anlaşma yapılmayacaktır.

§ 4. Fiyatlar ve teslimat ücretleri

4.1 Fiyat listemizde belirtilen fiyatlara katma değer vergisi ve diğer fiyatlandırma bileşenleri dahildir.
4.2 Ek olarak, teslimatı, listemizde belirtilen fiyatlardan ayrı olarak ücretlendireceğiz.
4.3 İlk siparişlerini veren ticari müşterilerden yalnızca aşağıdaki ödeme yöntemlerini kabul edeceğiz: normal banka hava-lesi, PayPal ve teslimatta ödeme. Ayrıca, müşterinin ikinci siparişinden itibaren hesaba mahsuben ödemeleri de kabul edeceğiz.

4.4 Normal banka havalesiyle yapılan ödemelerde, ödemeyi aldıktan sonra malı teslim edeceğiz. Müşteriler online ma-ğazamızdan sipariş verdiğinde, sipariş esnasında ve sipariş onayları ile birlikte banka hesap bilgilerimizi vereceğiz.

§ 5. Teslimat

5.1 Teslimat sürelerine ilişkin bilgiler, tahmini teslimat süreleri olarak görülür.
5.2 Sipariş edilen ürün, tedarikçimizin bize zamanında mal sağ-lamaması nedeniyle zamanında teslimat için uygun değilse, sizi gecikmeden bilgilendiririz. Bu durumda, sipariş edilen ürünü bekleme veya siparişinizi iptal etme seçeneğiniz ola-caktır. Kanunla sağlanan ek alıcı hakları bundan etkilenmez. Siparişinizi iptal ederseniz, ödemiş olduğunuz ücreti size derhal iade ederiz.
5.3 Teslim sürelerini etkileyen bir grev ya da mücbir sebep veya başka bir olay (üzerinde etkimizin olmadığı) üzerine ve tesli-min ertelenmesi durumunda, buna bağlı olarak teslim tarihi ertelenir. Sipariş sözleşmesi altında kalan diğer yükümlülük-ler bundan etkilenmez.

§ 6 Müşterinin kusurları bildirme yükümlülüğü

Ürünü aldıktan sonra en geç iki hafta içinde bariz hataları bize bildirmelisiniz, aksi takdirde kararlaştırılan/yasal garanti haklarını kaybedersiniz. Belirgin kusurları bildirmek üzere son tarihi geçirmeden raporunuzu zamanında göndermeniz yeterli olur.

§ 7. Karşı davaları dengeleme ve elde tutma hakkı

7.1 Yalnızca karşı davalarınız bir mahkeme tarafından onaylan-mış ya da tarafımızca yazılı olarak kabul edilmişse, elde tutma hakkına sahip olursunuz (yani yükümlülüklerinizi yerine getirmeyi durdurma hakkına sahip olursunuz).

7.2 Sadece, haklarınız aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanıyor-sa, elde tutma hakkını kullanabilirsiniz.
§ 8. Mülkiyeti elinde bulundurma

Tam ödeme yapılana kadar malların mülkiyetini elinde bulun-durma hakkı bize ait olur.
§ 9. İade mallarının maliyeti

Sözleşmeyi iptal etmek için, aşağıdaki hüküm uygulanacaktır: Aşağıdaki hüküm, ayrıca uygulanacaktır: Teslim edilen mallar, sipariş edilenlere uyuyorsa, iade nakliye ücretini ödemeniz gerekir.

§ 10. Garanti, sorumluluk

10.1 Yasal garanti haklarınız iki yıllık bir garanti süresi için geçerli olacaktır.
§ 11. Bölüm 36 VSBG kapsamında gerekli bildirim

Tüketici ilişkileri organı tarafından yürütülen bir anlaşmazlık çözüm sürecine katılmaya istekli ya da mecbur değiliz.

§ 12. Yürürlük tarihi

Yukarıdaki şart ve koşullar 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Aşağıda yer alan iade ile ilgili bilgiler yalnızca tüketiciler için geçerlidir.

Tüketiciler, aşağıdaki hükümlere göre satın alma sözleşmelerini iptal etme hakkına sahiptir. Tüketici, ağırlıklı olarak ticari veya serbest meslekle ilgili faaliyetlere atfedilemeyen amaçlar için yasal işlem yapan herhangi bir bireydir.

Sözleşmenizi iptal etme ve teslim edilen malları iade etme hakkında bilgi

Sözleşmeyi iptal etme hakkı

Sebep göstermeksizin, bu sözleşmeyi on dört gün içinde iptal etme hakkınız vardır. Sözleşmenizi
iptal etmek için son tarih, sizin veya malların taşıyıcısı olmayan ve sizin tarafınızdan aday gösterilen, malların mülkiyetini alan üçüncü bir tarafın, malları aldığı günü takip eden on dördüncü gündür. Bu satın alma sözleşmesini iptal etme hakkınızı kullan-mak için bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir: Healy World Bilişim Elektronik ve Manyetik Cihazlar İTH. İHR. SAN. TİC. LTD.

ŞTİ. Mansuroğlu Mah. 288/6 Sokak No:1 K:6 D:21 Bayraklı İzmir E-Posta: office.tr@healyworld.net

Telefon: +90 232 502 27 90 veya ,+90 232 503 08 79, Bornova

V.D. 461 083 1694

Bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı belirten açık bir belge (örneğin, postayla gönderilen bir mektup, faks veya e -posta) sunmalısınız. Satın alma sözleşmenizi iptal etmek için ekteki örnek formu kullanabilirsiniz, ancak bunu kullanmak zorunlu değildir. Satın alma sözleşmenizi iptal etme tarihine uymak için, son gönderim tarihinden önce iptalinizi bildiren yazışmanızı göndermeniz yeterlidir.

Sözleşmenin iptali sonrası

Bu satın alma sözleşmesini iptal ederseniz, teslimat bedelleri de dahil olmak üzere (sunduğumuz standart, en ekonomik teslimat yöntemi dışında bir teslimat yönteminin seçilmesi dolayısıyla ya-pılan ek masraflar hariç) sizden aldığımız tüm ödemeleri, bu sa-tın alma sözleşmesini iptal ettiğinizi belirten belgenizi almamızı takiben on dört gün içinde, derhal iade etmemiz gerekir. Bu geri ödeme için, sizinle birlikte açıkça başka bir yöntem belirlemedik-çe, ilk işlem için kullanılan aynı ödeme yöntemini kullanacağız; bu geri ödeme için hiçbir durumda ekstra ücret ödemezsiniz.
Hangisinin tarafımıza daha önce ulaştığına bağlı olarak, biz mal-

ları alana kadar veya siz malları geri gönderdiğinize dair kanıtları sunana kadar size geri ödeme yapmayı reddedebiliriz.

Bu satın alma sözleşmesini iptal ettiğinizi bize bildirdiğiniz günü takip eden on dört gün içinde ve herhangi bir durumda, malları derhal bize göndermeli veya geri vermelisiniz. On dört gün geçmeden malları yollarsanız (yani gönderirseniz) bu son tarihe uymuş olursunuz. Malların geri gönderilmesi konusunda doğru-dan maliyetlerin ödenmesinden siz sorumlusunuz.
Malların değerindeki potansiyel kayıp, malın durumunu, özelliklerini ve işlevselliğini incelemek için gereksiz bir yöntem kullanmanızdan kaynaklanıyorsa, yalnızca malların değerindeki olası zararları ödemek zorunda kalırsınız.

Bilgilendirmenin sonu

Healy World Bilişim Elektronik ve Phone: +90 232 502 27 90 Place of jurisdiction: Izmir Türkei
Manyetik Cihazlar İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin office.tr@healyworld.net 210989
Mansuroglu Mahallesi 288/6 Sok. www.healy.net VAT No.: 4610831694-Bornova VD
No:1/21 Colakoglu Plaza 1
Sit. Bayrakli Izmir
MD: Hakan Karaagaac

Scroll to Top