COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดด ูข ้อม ูลด ้านล่างซ ึ่งจะอธ ิบายว่าม ีการเก ็บข ้อม ูลได ้ในแง่ของการเข ้าชมและ/หร ือใช ้งานเว ็บไซต์ของเราบนอ ินเท www.healyworld.net/de/ และเม ื่อเข ้าส ู่ส ัญญาในฐานะค ู่ค ้าร่วมจัดจําหน่าย และจะนําข ้อม ูลนั ้นไปใช ้ ประมวลผลและ ย่างไร

ผ ู้ควบคุมภายในขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข ้อม ูลค ือ:

Healy World International Pte Ltd
1 Paya Lebar Link, #04-01
Paya Lebar Quarter 1,
Singapore 408533
E-Mail: imprint@healyworld.net
Company Reg. No – 202035675R

(ต่อจากน ี ้จะเร ียกว่า HEALY)

เจ้าหน้าท ี่คุ้มครองข ้อม ูลของผ ู้ควบคุมค ือ:

SBS Data Protect GmbH
โดยม ีผ ู้แทนเป ็นกรรมการผ ู้จัดการ นาย Thilo Noack
Hans-Henny-Jahnn Weg 49
22085 Hamburg
อ ีเมล: noack@sbs-data.de

ผ ู้ใช ้พ ึงต ิดต่อเจ ้าหน ้าท ี่คุ้มครองข ้อม ูลท ี่ระบุช ื่อไว ้ข ้างต ้นเพ ื่อใช ้ส ิทธ ิ ์ตามท ี่ระบุไว ้ในนโยบายควา เก ี่ยวกับการใช ้งาน การเก ็บรวบรวม และการประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคล

ในฐานะผ ู้ควบคุมตามบทบัญญัต ิกฎหมายคุ้มครองข ้อม ูล HEALY ม ีหน ้าท ี่คุ้มครองข ้อม ูลส่วนบุคคลและความเป ็นส เก ็บข ้อม ูลเหล่านั ้นไว ้เป ็นความลับ การเก ็บรวบรวม การจัดเก ็บ การแก ้ไข การถ่ายโอน การล ็อก การลบ และการใช ้ข ้อม ูล จะกระทําบนฐานของบทบัญญัต ิทางกฎหมายท ี่เก ี่ยวข ้อง โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองข ้อม ูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (Ge Protection Regulation, GDPR)

ท ี่ HEALY มาตรการคุ้มครองทางเทคน ิคและการจัดการจะคุ้มครองข ้อม ูลผ ู้ใช ้จากการเข ้าถ ึง การแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงท ี ตั ้งใจ การทําลายหร ือส ูญเส ียใดๆ โดยไม่ได ้ร ับอนุญาต

คําน ิยามศ ัพท์

ผ ู้ออกกฎหมายกําหนดว่าจะต ้องประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลโดยถ ูกต ้องและเป ็นธรรม ในลักษณะท ี่โปร่งใสต่อเจ ้าของข ้

ต ้อง ความเป ็นธรรม และความโปร่งใส) และเพ ื่อร ับรองว่าจะเป ็นเช่นนั ้น เราจะแจ ้งให ้คุณทราบถ ึงคําน ิยามทางกฎหมายของค คําท ี่ใช ้ในนโยบายความเป ็นส่วนตัวน ี ้

1. ข ้อม ูลส่วนบุคคล

“ข ้อม ูลส่วนบุคคล” หมายถ ึง ข ้อม ูลใดๆ ท ี่เก ี่ยวข ้องกับบุคคลธรรมดาท ี่ได ้ระบุตัวตนหร ือสามารถระบุตัวตน (จากน ข ้อม ูล”) บุคคลธรรมดาท ี่สามารถระบุตัวตนค ือผ ู้ท ี่สามารถระบุตัวตนได ้ทั ้งโดยตรงหร ือโดยอ ้อม โดยเฉพาะจากการอ ตัวตนเช่น ช ื่อ หมายเลขประจําตัว ข ้อม ูลสถานท ี่ ข ้อม ูลระบุตัวตนออนไลน์ หร ือป ัจจัยหน ึ่งอย่างข ึ ้นไปท ี่เฉ กายภาพ สร ีระ จ ิตใจ พันธุกรรม เศรษฐก ิจ วัฒนธรรม หร ือส ังคมของบุคคลธรรมดานั ้น

2. การประมวลผล

“การประมวลผล” หมายถ ึง การดําเน ินการหร ือชุดการดําเน ินการใดๆ ท ี่กระทําต่อข ้อม ูลส่วนบุคคลหร ือชุดข ้อม ูลส่วน

ว ิธ ีการท ี่เป ็นอัตโนมัต ิหร ือไม่ เช่น การเก ็บรวบรวม การบันท ึก การจัดการ การวางโครงสร ้าง การจัดเก ็บ การดัดแปลง เปล ี่ยนแปลง การเร ียกค ืน การปร ึกษาหาร ือ การใช ้งาน การเป ิดเผยโดยการถ่ายโอน การเผยแพร่หร ือการทําให ้เข ้าถ ึงได ้ ตรงกันหร ือรวมกัน การจํากัด การลบ หร ือการทําลาย

3. การจํากัดการประมวลผล

“การจํากัดการประมวลผล” หมายถ ึงการทําเคร ื่องหมายข ้อม ูลส่วนบุคคลท ี่จัดเก ็บไว ้โดยม ีเป ้าหมายเพ ื่อจํากัดการปร

4. การว ิเคราะห์บุคคล

“การว ิเคราะห ์บุคคล” หมายถ ึง การประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัต ิในร ูปแบบใดๆ ท ี่ม ีการใช ้ข ้อม ูลส่วนบุ
แง่มุมอันเป ็นส่วนตัวต่างๆ ของบุคคลธรรมดา หร ือเจาะจงว่าเพ ื่อว ิเคราะห ์หร ือคาดเดาแง่มุมต่างๆ ท ี่เก ี่ยวข ้อง

สถานการณ์ทางเศรษฐก ิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ ความน่าเช ื่อถ ือ พฤต ิกรรม สถานท ี่ หร ือความเคล ื่อนไหว ธรรมดาผ ู้นั ้น

5. การใช ้นามแฝง

“การใช ้นามแฝง” หมายถ ึงการประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลด ้วยว ิธ ีท ี่ข ้อม ูลส่วนบุคคลนั ้นไม่สามารถนําไปเช ื่อมโยงก โดยเฉพาะเจาะจงได ้โดยไม่ม ีข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิม โดยข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมนั ้นจะต ้องเก ็บแยกไว ้และข ึ ้นอย ู่กับมาตรการทางเ เพ ื่อให ้แน่ใจว่าข ้อม ูลส่วนบุคคลจะไม่ถ ูกนําไปเช ื่อมโยงกับบุคคลธรรมดาท ี่ได ้ระบุตัวตนหร ือสามารถระบุตัวตนได

6. ระบบไฟล์

“ระบบไฟล์” หมายถ ึงชุดข ้อม ูลใดๆ ท ี่ม ีโครงสร ้าง ซ ึ่งจะสามารถเข ้าถ ึงได ้ตามเกณฑ ์อันเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะรวมศ ูนย ์ ไปตามพ ื ้นฐานการใช ้งานหร ือทางภ ูม ิศาสตร ์

7. ผ ู้ควบคุม

“ผ ู้ควบคุม” หมายถ ึง บุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบุคคล หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานตัวแทน หร ือองค์กรอ ื่นๆ ท ี่เป ็นผ ู้พ และว ิธ ีการประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะทํางานเด ี่ยวหร ือร่วมกับองค์กรอ ื่นๆ โดยจุดประสงค์และว ิธ ีการประ กําหนดโดยกฎหมายของสหภาพหร ือร ัฐสมาช ิก และผ ู้ควบคุม หร ือกฎเกณฑ ์อันเฉพาะเจาะจงสําหร ับการแต่งตั ้งอาจมาจา สหภาพหร ือร ัฐสมาช ิก

8. ผ ู้ประมวลผล

“ผ ู้ประมวลผล” หมายถ ึงบุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบุคคล หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานตัวแทน หร ือองค์กรอ ื่นๆ ท ี่เป ็นผ ู้ ส่วนบุคคลในนามของผ ู้ควบคุม

9. ผ ู้ร ับ

“ผ ู้ร ับ” หมายถ ึงบุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบุคคล หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานตัวแทน หร ือองค์กรอ ื่นๆ ท ี่ได ้เห ็นข ้อม ว่าจะเป ็นบุคคลภายนอกหร ือไม่ อย่างไรก ็ตาม หน่วยงานสาธารณะท ี่อาจได ้ร ับข ้อม ูลส่วนบุคคลน ี ้ภายในกรอบการไต่ส กฎหมายสหภาพหร ือร ัฐสมาช ิกจะไม่ถ ูกพ ิจารณาว่าเป ็นผ ู้ร ับ การประมวลผลข ้อม ูลเหล่านั ้นโดยหน่วยงานสาธารณะจะต ้ กฎคุ้มครองข ้อม ูลท ี่เก ี่ยวข ้องตามจุดประสงค์ของการประมวลผล

10. บุคคลภายนอก

“บุคคลภายนอก” หมายถ ึงบุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบุคคล หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานตัวแทน หร ือองค์กรอ ื่นๆ ท ี่ไม่ใช่เจ ควบคุม และบุคคลต่างๆ ท ี่ได ้ร ับอนุญาตให ้ประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลภายใต ้อํานาจของผ ู้ควบคุมหร ือผ ู้ประมวลผลโ

11. ความย ินยอม

“ความย ินยอม” ของเจ ้าของข ้อม ูลหมายถ ึงการระบุโดยเจาะจงและช ัดเจนโดยอ ิสระจากหลังจากได ้ร ับข ้อม ูลทั ้งหมดในแถลงก การกระทําท ี่แสดงความเห ็นพ ้องโดยช ัดเจนว่าเจ ้าของข ้อม ูลประสงค์ย ินยอมให ้ม ีการประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลท ี่ หร ือเธอ

ความชอบธรรมในการประมวลผล

การประมวลผลจะเป ็นไปโดยชอบธรรมได ้เม ื่อม ีกฎหมายเป ็นพ ื ้นฐานในการประมวลผลเท่านั ้น ตามมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a GDPR พ ื ้นฐานทางกฎหมายสําหร ับการประมวลผลเป ็นดังต่อไปน ี ้

a. เจ ้าของข ้อม ูลได ้ย ินยอมให ้ประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลของเขาหร ือเธอเพ ื่อจุดประสงค์บางประการอย่างน้อยหน ึ่ง

b. จําเป ็นต ้องประมวลผลเพ ื่อดําเน ินการทําส ัญญาซ ึ่งเจ ้าของข ้อม ูลเป ็นค ู่ส ัญญา หร ือเพ ื่อดําเน ินการตามคํ ก่อนเข ้าส ู่ส ัญญา

c. จําเป ็นต ้องประมวลผลเพ ื่อปฏ ิบัต ิตามข ้อบังคับทางกฎหมายท ี่ผ ู้ควบคุมอย ู่ภายใต ้บังคับ

d. จําเป ็นต ้องประมวลผลเพ ื่อคุ้มครองผลประโยชน์อันสําคัญของเจ ้าของข ้อม ูล หร ือของบุคคลธรรมดาผ ู้อ ื่น

e. จําเป ็นต ้องประมวลผลในการดําเน ินการเพ ื่อสาธารณประโยชน์ หร ือเพ ื่อใช ้อํานาจอย่างทางการของผ ู้ควบคุม

f. จําเป ็นต ้องประมวลผลโดยม ีจุดประสงค์เพ ื่อให ้ได ้ประโยชน์โดยชอบ ซ ึ่งผ ู้ควบคุมหร ือบุคคลภายนอกเป ็นผ ู้ดํ แต่ว่าผลประโยชน์หร ือส ิทธ ิพ ื ้นฐานและเสร ีภาพของเจ ้าของข ้อม ูลสําคัญกว่าผลประโยชน์นั ้น และต ้องม ีการคุ บุคคล โดยเฉพาะอย่างย ิ่งเม ื่อเจ ้าของข ้อม ูลนั ้นเป ็นเด ็ก

ข ้อม ูลว่าด้วยการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลส่วนบุคคล

ต่อไปน ี ้เราจะแจ ้งให ้คุณทราบถ ึงการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลส่วนบุคคลเม ื่อใช ้เว ็บไซต์ของเรา ข ้อม ูลส่วนบุคคล ยกตัวอย อ ีเมล พฤต ิกรรมผ ู้ใช ้

ข ้อท ี่ 1 การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลส่วนบุคคลเม ื่อใช ้เว ็บไซต์ของเรา

เม ื่อม ีการใช ้เว ็บไซต์ของเราเพ ื่อร ับข ้อม ูล HEALY จะเก ็บรวบรวมเพ ียงข ้อม ูลส่วนบุคคลท ี่เบราว์เซอร ์ของผ ู้ใช ้ HEALY เท่านั ้น หากผ ู้ใช ้ต ้องการชมเว ็บไซต์ของ HEALY, HEALY จะเก ็บรวบรวมข ้อม ูลดังต่อไปน ี ้ซ ึ่งม ีความจําเป เทคน ิค เพ ื่อการแสดงเว ็บไซต์ต่อผ ู้ใช ้และเพ ื่อร ับรองเสถ ียรภาพและความปลอดภัย

∙ สถานท ี่เข ้าชม

∙ ท ี่อย ู่ IP

∙ วันท ี่และเวลาท ี่ส่งคําขอ

∙ ความแตกต่างของเขตเวลากับเขตเวลามาตรฐานกร ีนน ิช (Greenwich Mean Time, GMT)

∙ เน ื ้อหาท ี่ขอ (หน ้าเว ็บโดยเจาะจง)

∙ สถานะการเข ้าถ ึง/ รหัสสถานะ HTTP

∙ จํานวนข ้อม ูลท ี่ส่งในแต่ละกรณ ี

∙ ส่งคําขอจากเว ็บไซต ์ใด

∙ เบราว ์เซอร ์

∙ ระบบปฏ ิบัต ิการและอ ินเตอร ์เฟซ

∙ ภาษาและเวอร ์ช ันซอฟต์แวร ์ของเบราว ์เซอร ์

หลังจากประเม ินผลทางเทคน ิคแล ้ว ข ้อม ูลเหล่าน ี ้จะถ ูกลบทันท ี ตามมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a – f ของ GDPR การเก ็บรวบ เหล่าน ี ้จะทําเพ ื่อปกป ้องผลประโยชน์โดยชอบท ี่สําคัญกว่าในการนําเสนอเว ็บไซต์ของเราโดยถ ูกต ้อง เป ็นส่วนหน ึ ผลประโยชน์ เช่นเด ียวกับการปฏ ิบัต ิตามกฎเกณฑ ์การคุ้มครองข ้อม ูลของ EU ในแง่ของความปลอดภัยและการเก ็บข ้อม ูลเป

ข ้อท ี่ 2 การใช ้คุกก ี ้

นอกจากข ้อม ูลดังท ี่กล่าวไว ้ข ้างต ้นแล ้ว จะม ีการใช ้คุกก ี ้หร ือเทคโนโลย ีท ี่คล ้ายกัน เช่น พ ิกเซล (จากน ี ้จะเร

บนคอมพ ิวเตอร ์ของคุณเม ื่อคุณใช ้และเข ้าชมเว ็บไซต์ของเรา คุกก ี ้เป ็นไฟล์ข ้อความขนาดเล ็กท ี่จัดเก ็บไว ้ในอ คอมพ ิวเตอร ์ของคุณเพ ื่อจัดเก ็บข ้อม ูลบางอย่าง หร ือไฟล์ภาพ เช่น พ ิกเซล คร ั ้งต่อไปท ี่คุณเข ้าชมเว ็บไซต์ของเร ทางเด ียวกัน ข ้อม ูลท ี่จัดเก ็บไว ้ในคุกก ี ้จะถ ูกส่งกลับไปท ี่เว ็บไซต์ของเรา (“คุกก ี ้ของบุคคลท ี่หน ึ่ง”) หร เจ ้าของคุกก ี ้ (“คุกก ี ้ของบุคคลภายนอก”)

เว ็บไซต์นั ้นๆ จะจดจําได ้ว่าคุณเคยเข ้าถ ึงและเย ี่ยมชมด ้วยเบราว ์เซอร ์บนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ ด ้วยข ้อม ูลท ี่ เราใช ้ข ้อม ูลน ี ้เพ ื่อออกแบบและแสดงเว ็บไซต์ให ้เหมาะสมกับคุณท ี่สุด ตามความชอบของคุณ ม ีเพ ียงตัวคุกก ี ้เองเท ระบุตัวบนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ ข ้อม ูลส่วนบุคคลจะถ ูกจัดเก ็บหลังจากนั ้นเม ื่อได ้ร ับความย ินยอมโดยช ัดแจ ้งจ ความจําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได ้เพ ื่อให ้สามารถใช ้บร ิการตามท ี่เราเสนอและคุณร ้องขอ

เว ็บไซต์น ี ้จะใช ้คุกก ี ้ประเภทดังต่อไปน ี ้ โดยอธ ิบายขอบเขตและการทํางานไว ้ด ้านล่าง

∙ คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได ้ (ประเภท ก)

∙ คุกก ี ้เพ ื่อการทํางานและการปฏ ิบัต ิการ (ประเภท ข)

∙ คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นต ้องม ีความย ินยอม (ประเภท ค)

ในแต่ละกรณ ี เราจะแจ ้งให ้คุณทราบว่าม ีการตั ้งค่าและใช ้งานคุกก ี ้ประเภทใดบ ้างสําหร ับเคร ื่องม ือแต่ละอย่างท ี่เร (1) คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได้ (ประเภท ก)

คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได ้จะร ับรองการทํางานต่างๆ โดยคุณจะไม่สามารถใช ้งานหน ้าเว ็บไซต์ของเราตามท คุกก ี ้น ี ้ โดยเราจะเป ็นผ ู้ใช ้งานคุกก ี ้เหล่าน ี ้เพ ียงผ ู้เด ียว จ ึงเร ียกว่าเป ็นคุกก ี ้ของบุคคลท ี่หน ึ่ง นั่ เก ็บไว ้ในคุกก ี ้น ี ้จะถ ูกส่งกลับมาท ี่เว ็บไซต์ของเรา

คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได ้จะทําหน้าท ี่เพ ื่อร ับรองว่า ในฐานะผ ู้ใช ้ท ี่ลงทะเบ ียนแล ้ว คุณจะเข ้าส รองต่างๆ ในเว ็บไซต์ของเรา และไม่จําเป ็นต ้องกรอกข ้อม ูลเข ้าส ู่ระบบใหม่ทุกคร ั ้งท ี่เร ียกชมหน ้าเว ็บใหม่ เป ็นต ้น

การใช ้งานคุกก ี ้ท ี่จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได ้บนเว ็บไซต์ของเรานั ้นทําได ้โดยไม่ต ้องม ีความย ินยอมของคุณ ด จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได ้นั ้นจะไม่สามารถเป ิดหร ือป ิดใช ้งานได ้แบบเฉพาะรายการ อย่างไรก ็ตาม คุณสามารถป ิด เบราว ์เซอร ์ของคุณได ้ทุกเม ื่อ (ด ูด ้านล่าง)

การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ b ของ GDPR (2) คุกก ี ้เพ ื่อการทํางานและการปฏ ิบ ัต ิการ (ประเภท ข)

คุกก ี ้เพ ื่อการทํางานทําให ้เว ็บไซต์ของเราสามารถจัดเก ็บข ้อม ูลท ี่เคยป ้อนเข ้ามาแล ้ว (เช่น ช ื่อท ี่ลงทะเบ ียน ห เพ ื่อทํางานให ้คุณได ้ด ีข ึ ้นและเป ็นส่วนตัวมากข ึ ้น โดยอ ้างอ ิงจากข ้อม ูลน ี ้ คุกก ี ้เหล่าน ี ้เก ็บรวบรวมและจ ตัวตนเท่านั ้น เพ ื่อไม่ให ้สามารถต ิดตามความเคล ื่อนไหวของคุณบนเว ็บไซต์อ ื่นๆ

คุกก ี ้การปฏ ิบัต ิการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลของคุณ ว่าคุณใช ้เว ็บไซต์ของเราอย่างไรเพ ื่อปร ับปรุงความน่าด ึงด ูด เน คุกก ี ้เหล่าน ี ้ช่วยให ้เราพ ิจารณาว่าหน ้ารองในเว ็บไซต์ของเราม ีผ ู้เข ้าชมหร ือไม่ และผ ู้ใช ้สนใจเน ื ้อหาใดเป ็นพ แล ้ว เราบันท ึกจํานวนคร ั ้งท ี่เข ้าชมหน ้าหน ึ่ง จํานวนผ ู้ชมหน้าย่อย ระยะเวลาท ี่ใช ้บนเว ็บไซต์ของเรา ลําดับการ

ค ้นหาคําไหนท ี่นําคุณมายังเว ็บไซต์ของเรา ประเทศ ภ ูม ิภาค เช่นเด ียวกับส ัดส่วนของอุปกรณ์พกพาท ี่เข ้าถ ึงเว ็บไซ ท ึกความเคล ื่อนไหว “การคล ิก” และการเล ื่อนเมาส ์คอมพ ิวเตอร ์เพ ื่อทําความเข ้าใจว่าส่วนใดในเว ็บไซต์ของเราท ี่ผ ู้ใช

พ ิเศษ ดังนั ้น เราจ ึงสามารถปร ับแต่งเน ื ้อหาของเว ็บไซต์ของเราให ้เฉพาะเจาะจงต่อความต ้องการของผ ู้ใช ้ของเราและปร ของเราให ้เหมาะสมท ี่สุด ท ี่อย ู่ IP ของคอมพ ิวเตอร ์ของคุณท ี่ส่งมาด ้วยเหตุผลทางเทคน ิคจะได ้ร ับการป ิดบังตัวตน จะไม่สามารถหาข ้อสรุปใดๆ เก ี่ยวกับผ ู้ใช ้ท ี่เป ็นป ัจเจกได ้

คุณสามารถยกเล ิกการใช ้งานคุกก ี ้เพ ื่อการทํางานและการปฏ ิบัต ิการได ้ทุกเม ื่อโดยการตั ้งค่าคุกก ี ้ การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ f ของ GDPR

(3) คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นต้องม ีความย ินยอม (ประเภท ค)

คุกก ี ้ท ี่ไม่ได ้ม ีความจําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได ้ (ประเภท ก) และไม่ได ้เป ็นคุกก ี ้เพ ื่อการทํางานและการปฏ ิบัต ใช ้งานหลังการได ้ร ับความย ินยอมจากคุณเท่านั ้น

เรายังจะสงวนส ิทธ ิ ์ในการใช ้ข ้อม ูลท ี่เราได ้เราจากคุกก ี ้จากการว ิเคราะห ์พฤต ิกรรมการใช ้งานแบบไม่ระบุตัวตนของ ของเรา เพ ื่อแสดงโฆษณาท ี่เฉพาะเจาะจงสําหร ับผล ิตภัณฑ ์ของเราบางอย่างบนเว ็บไซต์ของเราเอง เราเช ื่อว่าคุณซ ึ่งเป ประโยชน์จากส ิ่งน ี ้ เน ื่องจากเราจะแสดงโฆษณาหร ือเน ื ้อหาโดยท ี่เราพ ิจารณาโดยอ ้างอ ิงจากพฤต ิกรรมในการเป ิดด ูเว ็ ความสนใจของคุณ และคุณจะเห ็นโฆษณาแบบกระจัดกระจายสุ่มๆ หร ือเน ื ้อหาท ี่คุณอาจไม่สนใจเท่าไรน้อยลง

คุกก ี ้การตลาดนั ้นจะมาจากบร ิษ ัทโฆษณาภายนอก (คุกก ี ้ของบุคคลภายนอก) และจะใช ้เพ ื่อเก ็บรวบรวมข ้อม ูลเก ี่ยวกั

ผ ู้ใช ้เข ้าชมเพ ื่อสร ้างโฆษณาท ี่มุ่งเน ้นกลุ่มเป ้าหมายสําหร ับผ ู้ใช ้นั ้น การเล ือกไม่ใช ้คุกก ี ้การตลาด

คุณยังสามารถจัดการกับคุกก ี ้ท ี่ใช ้ในการโฆษณาออนไลน์ผ่านเคร ื่องม ือท ี่พัฒนาข ึ ้นในหลายประเทศ โดยเป ็นส่ กํากับตนเอง เช่น https://www.aboutads.info/choices/ ซ ึ่งมาจากสหร ัฐฯ หร ือ http://www.youronlinechoices.com/uk/ your-ad-choices ซ ึ่งมาจาก EU

คุณสามารถเพ ิกถอนความย ินยอมใช ้คุกก ี ้น ี ้ได ้ทุกเม ื่อโดยม ีผลในอนาคตท ี่น ี่ การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a ของ GDPR

(4) การบร ิหารจัดการและการลบคุกก ี ้ทั ้งหมด

นอกจากน ี ้ คุณยังสามารถตั ้งอ ินเทอร ์เน ็ตเบราว์เซอร ์ของคุณไม่ให ้จัดเก ็บคุกก ี ้ต่างๆ บนอุปกรณ์ปลายทางของคุ คร ั ้งว่ายอมร ับการตั ้งค่าเก ี่ยวกับคุกก ี ้หร ือไม่ เม ื่อตั ้งค่าคุกก ี ้คร ั ้งหน ึ่งแล ้ว คุณยังจะสามารถลบคุก ว ิธ ีการทํางานทั ้งหมดโดยละเอ ียดได ้ในฟ ังก์ช ันช่วยเหล ือในเบราว ์เซอร ์ของคุณ

โปรดทราบว่าการป ิดใช ้งานคุกก ี ้โดยทั่วไปอาจส่งผลให ้เก ิดข ้อจํากัดในการทํางานต่างๆ บนเว ็บไซต์ของเรา

ข ้อท ี่ 3 ไฟล์ข ้อม ูลจราจรของเซ ิร ์ฟเวอร ์

คุณสามารถเย ี่ยมชมเว ็บไซต์ของเราได ้โดยไม่ต ้องให ้ข ้อม ูลส่วนบุคคลใดๆ ทุกคร ั ้งท ี่คุณเข ้าถ ึงเว ็บไซต์ของเรา ข มาท ี่เราหร ือเว ็บโฮสต์/ ผ ู้ให ้บร ิการสารสนเทศของเรา ผ่านอ ินเทอร ์เน ็ตเบราว ์เซอร ์ของคุณ และจัดเก ็บไว ้ในข ้อม ูลจ (หร ือท ี่เร ียกว่า ไฟล์ข ้อม ูลจราจรของเซ ิร ์ฟเวอร ์) ข ้อม ูลท ี่จัดเก ็บน ี ้ได ้แก่ ช ื่อของหน้าเว ็บท ี่เข ้าถ ึง วั ปร ิมาณข ้อม ูลท ี่โอนถ่าย และผ ู้ให ้บร ิการท ี่ร ้องขอ เป ็นต ้น

การประมวลผลน ี ้กระทําโดยม ีพ ื ้นฐานอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ f ของ GDPR เพ ื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมในการร เว ็บไซต์ของเราจะดําเน ินการได ้โดยไม่ม ีป ัญหา และเพ ื่อปร ับปรุงบร ิการต่างๆ ของเรา

ข ้อท ี่ 4 การเก ็บรวบรวมและการใช ้งานข ้อม ูลส่วนบุคคลในกรณ ีท ี่ม ีการร ้องขอข ้อม ูลต ิดต่อ

เม ื่อคุณต ิดต่อ HEALY ทางอ ีเมลหร ือผ่านแบบฟอร ์มต ิดต่อ HEALY จัดเก ็บข ้อม ูลท ี่คุณให ้ (อ ีเมล ช ื่อและนามส เพ ื่อตอบคําถามของคุณ HEALY จะลบข ้อม ูลท ี่เก ็บรวบรวมในบร ิบทน ี ้เม ื่อไม่จําเป ็นต ้องจัดเก ็บอ ีกต่อไป เช่น เม ื แล ้ว ม ิเช่นนั ้น จะม ีการจํากัดการประมวลผลในกรณ ีท ี่ต ้องเก ็บข ้อม ูลไว ้ตามกฎหมาย

การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้กระทําโดยม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a ของ GDPR โดยเก ี่ยวเน ื ย ินยอมจากผ ู้ใช ้

ข ้อท ี่ 5 การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลส่วนบุคคลเพ ื่อทําส ัญญาในฐานะผ ู้ร่วมจัดจําหน่าย เพ ื่อทําส ัญญาผ ู้ร่วมจัดจําหน่าย เราจําเป ็นต ้องขอข ้อม ูลส่วนบุคคลต่อไปน ี ้จากคุณ 1. คํานําหน ้าช ื่อ 2. นามสกุล 3. ช ื่อ

4. ท ี่อย ู่

5. หมายเลขโทรศ ัพท ์

6. อ ีเมล

7. หมายเลขประจําตัวผ ู้เส ียภาษ ีการขาย

8. บัตรเครด ิต ข ้อม ูลธนาคารและการหักบัญช ี

HEALY จะใช ้ข ้อม ูลเหล่าน ี ้เพ ื่อการปฏ ิบัต ิตามส ัญญาและการต ิดต่อกับผ ู้ร่วมจัดจําหน่ายท ี่จําเป ็นภายในบร ิ การจัดเตร ียม การจัดทํา และการประมวลผลส ัญญา การร ับประกันต่างๆ และการกลับส ัญญาหากจําเป ็น ข ้อม ูลจะถ ูกจัดเก ็ ปฏ ิบัต ิตามส ัญญาเสร ็จส ิ ้น ในกรณ ีท ี่ต ้องม ีระยะเวลาจัดเก ็บตามกฎหมายและในเช ิงพาณ ิชย ์ ข ้อม ูลอาจถ ูกจัดเก ็บ

ข ้อม ูลน ี ้จําเป ็นเพ ื่อทําและปฏ ิบัต ิตามส ัญญาผ ู้ร่วมจัดจําหน่าย การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางก บรรทัด 1 ข ้อ b ของ GDPR พ ื ้นฐานทางกฎหมายสําหร ับการจัดเก ็บข ้อม ูลต่อไปโดยม ีเหตุผลตามกฎหมายแพ่งและภาษ ีม ีค เพ ื่อปฏ ิบัต ิตามข ้อบังคับตามกฎหมายตามมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ c ของ GDPR

ข ้อท ี่ 6 การถ่ายโอนข ้อม ูลไปย ังบุคคลภายนอก

(1) HEALY จะเป ิดเผยข ้อม ูลส่วนบุคคลของผ ู้ใช ้ในขอบเขตท ี่จําเป ็นสําหร ับการปฏ ิบัต ิตามส ัญญา หร ือเพ ื่อผลปร HEALY HEALY ใช ้ผ ู้ให ้บร ิการภายนอก (ผ ู้ประมวลผล) ในการปฏ ิบัต ิตามส ัญญา ม ีการจัดทําส ัญญาการประมวลผลข ้อ กับผ ู้ให ้บร ิการเพ ื่อร ับรองว่าข ้อม ูลส่วนบุคคลของผ ู้ใช ้จะได ้ร ับความคุ้มครอง

ในฐานผ ู้ร่วมจัดจําหน่าย คุณจะได ้ร ับส ิทธ ิ ์เข ้าถ ึงระบบหลังบ ้าน ในระบบหลังบ ้านนั ้น คุณจะสามารถด ูภาพรวม เป ็นผ ู้ส่งเสร ิม เพ ื่อเหตุน ี ้จ ึงจะแสดงข ้อม ูลต่อไปน ี ้เก ี่ยวกับบุคคลท ี่ได ้ส่งคําส ั่งซ ื ้อเน ื่องมาจากกา

สถานะ (ล ูกค ้า/ผ ู้ร่วมจัดจําหน่าย) ช ื่อ นามสกุล อ ีเมล ม ูลค่ารวมทั ้งหมดของส ินค ้าจากคําส ั่งซ ื ้อในเด ือนก ในท ีม เวลาท ี่ทําก ิจกรรมออนไลน์ล่าสุด

ข ้อม ูลน ี ้จําเป ็นสําหร ับการคํานวณและการส ืบทวนคําร ้องขอค่าคอมม ิชช ันต่างๆ กฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ b ของ GDPR

การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน

นอกจากน ี ้ คุณยังสามารถด ูภาพรวมของท ีมได ้ในระบบหลังบ ้าน ภาพรวมน ี ้จะให ้ข ้อม ูลเก ี่ยวกับผ ู้ร่วมจัดจําหน มาในดาวน์ไลน์ของคุณ ดังนั ้น จะแสดงข ้อม ูลดังต่อไปน ี ้

สถานะ (ล ูกค ้า/ผ ู้ร่วมจัดจําหน่าย) ช ื่อ นามสกุล ม ูลค่ารวมทั ้งหมดของส ินค ้าจากคําส ั่งซ ื ้อในเด ือนก่อนหน เวลาท ี่ทําก ิจกรรมออนไลน์ล่าสุด

ข ้อม ูลน ี ้จําเป ็นสําหร ับการคํานวณและการส ืบทวนคําร ้องขอค่าคอมม ิชช ันต่างๆ กฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ b ของ GDPR

การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน

(2) หากคุณเป ็นสมาช ิก สําหร ับการคํานวณหาค่าคอมม ิชช ันส่วนต่างของผ ู้ร่วมจัดจําหน่ายในอัพไลน์ของคุณ ข ้อม ู ไว ้ข ้างต ้นเก ี่ยวกับคําส ั่งซ ื ้อและภาพรวมท ีมของคุณจะแสดงให ้ผ ู้ร่วมจัดจําหน่ายท ี่ม ีคุณอย ู่ในดาวน์ไลน

น ี ้จําเป ็นสําหร ับการคํานวณและการส ืบทวนคําร ้องขอค่าคอมม ิชช ันต่างๆ การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้น บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ b ของ GDPR

(3) เราจําเป ็นต ้องใช ้ข ้อม ูลต่อไปน ี ้เพ ื่อประมวลผลการชําระเง ินค่าคอมม ิชช ัน

คําทักทาย ช ื่อและนามสกุล ท ี่อย ู่ รายละเอ ียดท ี่เก ี่ยวข ้องกับธนาคาร

ข ้อม ูลน ี ้จําเป ็นสําหร ับการคํานวณและการส ืบทวนคําร ้องขอค่าคอมม ิชช ันต่างๆ กฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ b ของ GDPR

การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน

(4) เพ ื่อให ้ทําการจัดส่งได ้ เราจะให ้ช ื่อ นามสกุล ท ี่อย ู่ อ ีเมล และหมายเลขโทรศ ัพท ์ของผ ู้ร่วมจัดจําหน่ายแก่บ ข ้อม ูลจะทําเพ ื่อปฏ ิบัต ิตามส ัญญากับคุณ ซ ึ่งเป ็นผ ู้ร่วมจัดจําหน่าย การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ มาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ b ของ GDPR

(5) เพ ื่อประมวลผลการชําระเง ิน เราจะให ้ข ้อม ูลการชําระเง ินของผ ู้ร่วมจัดจําหน่าย ได ้แก่ ช ื่อ นามสกุล ท ี่อย ู โทรศ ัพท ์ กับผ ู้ให ้บร ิการชําระเง ินท ี่เก ี่ยวข ้อง การประมวลผลข ้อม ูลจะทําเพ ื่อปฏ ิบัต ิตามส ัญญากับคุณ ซ และ/หร ืออย ู่บนพ ื ้นฐานของความย ินยอมจากคุณ การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 ( ข ้อ a หร ือข ้อ b ของ GDPR

ข ้อท ี่ 7 การใช ้เคร ื่องม ือภายนอก

เคร ื่องม ือหลากหลายจากบร ิษ ัทต่างๆ จะผสานรวมอย ู่ในเว ็บไซต์ของเรา ซ ึ่งช่วยให ้เราสามารถประเม ินพฤต ิกรรมผ ู้ใช สร ้างล ิงก์กับเว ็บไซต์อ ื่นๆ ม ีการจัดทําส ัญญาการประมวลผลข ้อม ูลของคุณแยกต่างหากกับบร ิษ ัทดังต่อไปน ี ้ เพ บุคคลของผ ู้ใช ้จะได ้ร ับความคุ้มครอง

เราทํางานร่วมกับผ ู้ให ้บร ิการดังต่อไปน ี ้

การใช ้ Google Analytics

เว ็บไซต์น ี ้ใช ้ Google Analytics ซ ึ่งเป ็นบร ิการว ิเคราะห ์เว ็บไซต์จาก Google Inc. (“Google”) Google Analytics ใช ้ส ิ่ “คุกก ี ้” ซ ึ่งเป ็นไฟล์ข ้อความท ี่จะจัดเก ็บในคอมพ ิวเตอร ์ และช่วยในการว ิเคราะห ์การใช ้งานเว ็บไซต์ของคุณ ข ้อม ู เว ็บไซต์ท ี่เก ี่ยวข ้องซ ึ่งสร ้างโดยคุกก ี ้นั ้นมักจะถ ูกส่งไปยังเซ ิร ์ฟเวอร ์ของ Google ในสหร ัฐอเมร ิกา และจัดเก หากเป ิดใช ้การป ิดบัง IP บนเว ็บไซต์นั ้นๆ Google จะย่อท ี่อย ู่ IP ของคุณก่อนจะส่งไปท ี่เซ ิร ์ฟเวอร ์ ภายในร ัฐสมาช ในร ัฐท ี่ข ้อตกลงกับเขตเศรษฐก ิจยุโรป ม ีเพ ียงกรณ ียกเว ้นเท่านั ้นท ี่จะส่งท ี่อย ู่ IP แบบเต ็มไปยังเซ ิร ์ฟเวอร ์ และย่อท ี่อย ู่ท ี่นั่น Google จะใช ้ข ้อม ูลน ี ้ในฐานะผ ู้ดําเน ินการของเว ็บไซต์น ี ้ในการประเม ินการใช ้งานเว ็บไ รายงานเก ี่ยวกับก ิจกรรมบนเว ็บไซต์และให ้บร ิการเพ ิ่มเต ิมท ี่เก ี่ยวข ้องกับการใช ้งานเว ็บไซต์และเว ็บไซต์ทั่วไป เว ็บไซต์น ี ้

ท ี่อย ู่ IP ท ี่ส่งจากเบราว ์เซอร ์ของคุณในบร ิบทท ี่เก ี่ยวข ้องกับ Google Analytics จะไม่ผนวกรวมกับข ้อม ูลอ ื่นๆ ข

คุณสามารถตั ้งค่าไม่ให ้ม ีการสร ้างและจัดเก ็บคุกก ี ้ไว ้ได ้ผ่านการตั ้งค่าซอฟต์แวร ์เบราว ์เซอร ์ของคุณ อย่างไร ว่าคุณอาจไม่สามารถใช ้คุณลักษณะทั ้งหมดของเว ็บไซต์ได ้ในกรณ ีน ี ้ นอกจากนั ้น คุณยังสามารถป ้องกันไม่ให ้ G ข ้อม ูลท ี่สร ้างโดยคุกก ี ้และข ้อม ูลท ี่เก ี่ยวข ้องกับการใช ้งานเว ็บไซต์ (รวมถ ึงท ี่อย ู่ IP ของคุณ) เช่นเด ียว กล่าวโดย Google โดยการดาวน์โหลดและต ิดตั ้งปลั ๊กอ ินในล ิงก์ต่อไปน ี ้: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=

เว ็บไซต์น ี ้ใช ้ Google Analytics พร ้อมส่วนต่อขยาย “_anonymizeIp()” ดังนั ้น ท ี่อย ู่ IP จะได ้ร ับการประมวลผลหลังจา ซ ึ่งหมายความว่าจะไม่สามารถเช ื่อมโยงไปยังบุคคลใดโดยเจาะจงได ้ หากข ้อม ูลของคุณท ี่ถ ูกเก ็บรวบรวมไปนั ้นเช ื่อมโ การเช ื่อมต่อเช่นนั ้นจะถ ูกตัดออกโดยทันท ี และจะลบข ้อม ูลส่วนบุคคลนั ้นโดยทันท ีเช่นกัน

เราใช ้ Google Analytics เพ ื่อให ้สามารถว ิเคราะห ์และปร ับปรุงการใช ้งานเว ็บไซต์ของเราเป ็นประจํา สถ ิต ิท ี่ได ้ร ับม สามารถปร ับปรุงบร ิการและทําให ้เว ็บไซต์น่าสนใจมากข ึ ้นสําหร ับคุณในฐานะผ ู้ใช ้ สําหร ับข ้อยกเว ้นว่าด ้วยการส ยังสหร ัฐอเมร ิกา Google ได ้ปฏ ิบัต ิตามกรอบข ้อตกลงการโอนข ้อม ูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหร ัฐอเมร ิกา (EU-U.S. Privacy https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

ข ้อม ูลผ ู้ให ้บร ิการภายนอก: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax:
+353 (1) 4361001. ข ้อตกลงในการให ้บร ิการ:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, ภาพรวมความเป ็นส่วนตัว: http://www.google.com/intl/de/analytics/
learn/privacy.html และนโยบายความเป ็นส่วนตัว: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

นอกจากน ี ้ เว ็บไซต์น ี ้ยังใช ้ Google Analytics ในการว ิเคราะห ์การเคล ื่อนไหวของผ ู้ใช ้ข ้ามอุปกรณ์ ซ ึ่งการว ิเครา ผ่าน ID ผ ู้ใช ้ คุณม ีตัวเล ือกท ี่จะป ิดการว ิเคราะห ์การใช ้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ กันในบัญช ีผ ู้ใช ้ ภายใต ้ “ข ้อม ส่วนบุคคล”

การใช ้งาน Google Analytics ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a ของ GDPR และความย ินยอมของคุณ ระ เวลาในการจัดเก ็บคุกก ี ้ ซ ึ่งเก ็บไว ้บนหน้าเว ็บน ี ้จะนานถ ึง 12 เด ือน

ฟ ังก์ช ันโฆษณาของ Google Analytics

หากคุณย ินยอมให ้ม ีการใช ้ฟ ังก์ช ันโฆษณาของ Google Analytics เว ็บไซต์น ี ้จะให ้ฟ ังก์ช ันท ี่ปร ับขยายของ Google เต ิมจากฟ ังก์ช ันมาตรฐาน ฟ ังก์ช ันโฆษณาของ Google Analytics ท ี่ใช ้บนเว ็บไซต์น ี ้ได ้แก่ รายงานผลการปฏ ิบัต ิง ประชากรและความสนใจจาก Google Analytics

เพ ื่อการน ี ้ เราจะใช ้คุกก ี ้ของบุคคลแรก (เช่น คุกก ี ้ของ Google Analytics) และคุกก ี ้ของบุคคลภายนอก (เช่น คุ bleClick) ร่วมกันเพ ื่อช่วยให ้เราว ิเคราะห ์ว่าผ ู้เย ี่ยมชมเว ็บไซต์ของเรานั ้น โดยปกต ิแล ้วม ีคุณสมบัต ิของปร อย่างไร ด ้วยว ิธ ีการท ี่ไม่เป ิดเผยตัวตนและเป ็นการด ูแบบรวบยอด เราใช ้ข ้อม ูลน ี ้เพ ื่อปร ับปรุงเว ็บไซต์ของเรา

คุณสามารถหล ีกเล ี่ยงการม ีส่วนร่วมในกระบวนการต ิดตามเช่นน ี ้ได ้โดยหลายทาง ได ้แก่ ก) ตั ้งค่าซอฟต์แวร ์เบราว เหมาะสม ข) ป ิดใช ้การตั ้งค่าโฆษณา Google ท ี่ https://www.google.com/ads/preferences/?hl=de ค) โดยการตั ้งค่าคุก เหมาะสม [ล ิงก์ไปยังหน ้าการตั ้งค่าคุกก ี ้] เราขอแจ ้งว่าในกรณ ีน ี ้ คุณอาจไม่สามารถใช ้งานฟ ังก์ช ันทั ้งหมดในกา การจัดเก ็บนั ้นนานถ ึง 26 เด ือน การใช ้งานฟ ังก์ช ันโฆษณาของ Google Analytics ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 ( 1 ข ้อ a ของ GDPR และความย ินยอมของคุณ

การใช ้ Google Maps

เราใช ้ Google Maps บนเว ็บไซต์เพ ื่อแสดงตําแหน่งท ี่ตั ้งของเราและเพ ื่ออธ ิบายถนนหนทาง Google LLC, Gordon House, Street, Dublin 4, Ireland เป ็นผ ู้ให ้บร ิการน ี ้ โดยต่อจากน ี ้จะอ ้างอ ิงถ ึงว่า “Google)

Google ร ับประกันว่าจะปฏ ิบัต ิตามข ้อกําหนดคุ้มครองข ้อม ูลของ EU เม ื่อม ีการประมวลผลข ้อม ูลในสหร ัฐฯ ด ้วยการร ตกลงการโอนข ้อม ูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหร ัฐอเมร ิกา (EU-U.S. Privacy Shield) http://www.privacyshield.gov

จะม ีการเช ื่อมต่อไปยังเซ ิร ์ฟเวอร ์ของ Google ในสหร ัฐฯ เม ื่อเร ียกด ูเว ็บไซต์ของเรา เพ ื่อเป ิดใช ้งานการแสดงฟอ เว ็บไซต์

หากคุณเร ียกด ูส่วนประกอบ Google Maps ท ี่ผสานอย ู่ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของเรา Google จะจัดเก ็บคุกก ี ้ไว ้ในอ ทางของคุณผ่านเบราว ์เซอร ์อ ินเทอร ์เน ็ต จะม ีการประมวลผลการตั ้งค่าและข ้อม ูลผ ู้ใช ้งานเพ ื่อแสดงตําแหน่งของเราแล บอกเส ้นทาง ในบร ิบทน ี ้ เราไม่อาจยกเว ้นไม่ให ้ Google ใช ้เซ ิร ์ฟเวอร ์ในสหร ัฐอเมร ิกา

พ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ f ของ GDPR ผลประโยชน์โดยชอบของเราค ือการปร ับการทํางานของช่อง ออนไลน์ต่างๆ ของเราให ้ม ีความเหมาะสมท ี่สุด

การเช ื่อมต่อกับ Google ท ี่ทําในลักษณะน ี ้จะช่วยให ้ Google พ ิจารณาได ้ว่าเว ็บไซต์ใดท ี่ส่งคําขอของคุณ และ เส ้นทางกลับมายังท ี่อย ู่ IP ใด

หากคุณไม่ยอมร ับการประมวลผลน ี ้ คุณสามารถหล ีกเล ี่ยงการต ิดตั ้งคุกก ี ้โดยการตั ้งค่าท ี่เหมาะสมในเบราว ์เซอร ์อ สามารถด ูรายละเอ ียดด ้านบนใดใต ้หัวข ้อ “คุกก ี ้”

นอกจากน ี ้ การใช ้ Google Maps และข ้อม ูลท ี่ได ้จาก Google Maps จะม ีการกํากับด ูแลโดยข ้อตกลงการใช ้งานของ https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de และข ้อตกลงการใช ้งาน Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Google ยังให ้ข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมท ี่ https://adssettings.google.com/authenticated และ https://policies.google.com/privacy

เพ ื่อเป ็นการปกป ้องส ิทธ ิ ์และข ้อม ูลส่วนบุคคลของคุณ เราได ้ให ้บร ิการ Google Maps พร ้อมส ิ่งท ี่เร ียกว่า Two-จะส่งข ้อม ูลไปยัง Google หลังจากท ี่คุณเป ิดใช ้งานฟ ังก์ช ันแผนท ี่โดยช ัดแจ ้งเท่านั ้น

Google Ads Conversion

เราใช ้บร ิการ Google Ads Conversion เพ ื่อด ึงความสนใจไปยังข ้อเสนอท ี่น่าด ึงด ูดของเราโดยใช ้ส ื่อโฆษณา (เร ียกกัน Ads) บนเว ็บไซต์ภายนอก ในแง่ของข ้อม ูลแคมเปญโฆษณา เราสามารถพ ิจารณาได ้ว่ามาตรการโฆษณาแต่ละช ิ ้นประสบความสําเ

ไหน เราใช ้ส ิ่งน ี ้เพ ื่อผลประโยชน์ในการแสดงโฆษณาให ้คุณเห ็น ซ ึ่งเป ็นผลประโยชน์สําหร ับคุณด ้วย เพ ื่อให ้เว ็บไ สนใจมากข ึ ้นสําหร ับคุณและเพ ื่อให ้ได ้ค่าใช ้จ่ายในการโฆษณาท ี่คํานวณออกมาโดยยุต ิธรรม

Google เป ็นผ ู้จัดส่งส ื่อโฆษณาเหล่าน ี ้ผ่านส ิ่งท ี่เร ียกว่า “Ad Servers” เราใช ้คุกก ี ้ Ad Servers ซ ึ่งสามารถวั แสดงโฆษณาหร ือการคล ิกของผ ู้ใช ้เพ ื่อวัดผลสําเร ็จ หากคุณเข ้าถ ึงเว ็บไซต์ของเราผ่านโฆษณาของ Google, Google Ad คุกก ี ้ไว ้บนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ คุกก ี ้เหล่าน ี ้มักจะหมดอายุหลังจาก 30 วันและไม่ม ีเจตนาท ี่จะระบุตัวตนขอ ซ ้ํากัน จํานวนคร ั ้งท ี่โฆษณาถ ูกแสดงผลต่อการประกาศคร ั ้งหน ึ่ง (ความถ ี่) การแสดงผลคร ั ้งล่าสุด (ม ีความเก ี่ยว ค่าหลังการเห ็น) และข ้อม ูลการเล ือกไม่ใช ้ (แสดงส ัญลักษณ์ว่าผ ู้ใช ้ไม่ต ้องการได ้ร ับโฆษณาอ ีกต่อไป) มักจะถ ูก ว ิเคราะห ์สําหร ับคุกก ี ้น ี ้

คุกก ี ้เหล่าน ี ้ช่วยให ้ Google สามารถจดจําอ ินเทอร ์เน ็ตเบราว ์เซอร ์ของคุณได ้ หากผ ู้ใช ้เข ้าชมหน ้าเว ็บบางหน ้า โฆษณาและคุกก ี ้ท ี่จัดเก ็บไว ้บนคอมพ ิวเตอร ์ของเขาหร ือเธอยังไม่หมดอายุ Google และผ ู้ใช ้อาจจดจําได ้ว่าผ ู้ใช นั ้นและถ ูกส่งไปยังหน ้าเว ็บดังกล่าว จะม ีคุกก ี ้ท ี่ต่างกันสําหร ับผ ู้ใช ้โฆษณาแต่ละคน ดังนั ้น จ ึงไม่สา เว ็บไซต์ของผ ู้ใช ้โฆษณาได ้ เราไม่เก ็บรวบรวมและประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลใดๆ ในว ิธ ีการโฆษณาดังกล่าวด ้วยตัวเอง

ข ้อม ูลการประเม ินทางสถ ิต ิจาก Google เม ื่อด ูผลการประเม ินเหล่าน ี ้แล ้ว เราจะสามารถระบุได ้ว่าว ิธ ีการโฆษณาใดท ี่ พ ิเศษ เราจะไม่ได ้ร ับข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมจากการใช ้ส ื่อโฆษณา และโดยเฉพาะอย่างย ิ่งจะไม่สามารถระบุตัวตนผ ู้ใช ้ได ้จา

เบราว ์เซอร ์ของคุณจะเร ิ่มการเช ื่อมต่อโดยตรงอัตโนมัต ิกับเซ ิร ์ฟเวอร ์ของ Google เป ็นผลมาจากเคร ื่องม ือการตลาด

อ ิทธ ิพลใดๆ เหน ือขอบเขตและการใช ้งานข ้อม ูลท ี่เก ็บรวบรวมด ้วยเคร ื่องม ือน ี ้เพ ิ่มเต ิมโดย Google และเราจ ึงแจ ้งใ ท ี่เราร ู้ดังต่อไปน ี ้ เม ื่อผสานรวมบร ิการ Ads Conversion, Google จะได ้ร ับข ้อม ูลว่าคุณได ้เร ียกด ูส่วนท ี่เก ี่ หร ือคล ิกท ี่โฆษณาจากเรา หากคุณลงทะเบ ียนกับบร ิการ Google, Google จะสามารถกําหนดการเย ี่ยมชมไปยังบัญช ีของคุ แม ้ว่าคุณจะไม่ได ้ลงทะเบ ียนกับ Google และ/หร ือคุณไม่ได ้เข ้าส ู่ระบบ ผ ู้ให ้บร ิการรายน ี ้ยังอาจตรวจพบและจัดเก

Facebook Custom Audiences – Facebook Pixel

เว ็บไซต์ใช ้ฟ ังก์ช ันการตลาดซ ้ํา “Custom Audiences” ของ Facebook Inc. (“Facebook”) เพ ื่อต ิดต่อคุณอ ีกคร ั ้งภาย นั่นช่วยให ้ผ ู้ใช ้เว ็บไซต์สามารถชมโฆษณาตามความสนใจ (“Facebook Ads”) เม ื่อเข ้าชมเคร ือข่ายโซเช ียลของ Facebook ไซต์อ ื่นๆ ท ี่ใช ้กระบวนการน ี ้ เราใช ้ส ิ่งน ี ้เพ ื่อผลประโยชน์ในการแสดงโฆษณาให ้คุณเห ็น ซ ึ่งเป ็นผลประโยชน์สํ เว ็บไซต์ของเราม ีความน่าสนใจมากข ึ ้นสําหร ับคุณ

เบราว ์เซอร ์ของคุณจะเร ิ่มการเช ื่อมต่อโดยตรงอัตโนมัต ิกับเซ ิร ์ฟเวอร ์ของ Facebook เป ็นผลมาจากเคร ื่องม ือการตลา อ ิทธ ิพลใดๆ เหน ือขอบเขตและการใช ้งานข ้อม ูลท ี่เก ็บรวบรวมด ้วยเคร ื่องม ือน ี ้เพ ิ่มเต ิมโดย Facebook และเราจ ึงแจ ส ิ่งท ี่เราร ู้ดังต่อไปน ี ้ เม ื่อผสานรวมบร ิการ Facebook Custom Audiences, Facebook จะได ้ร ับข ้อม ูลว่าคุณได ้เ เก ี่ยวข ้องกับช่องทางออนไลน์ของเราหร ือคล ิกท ี่โฆษณาจากเรา หากคุณลงทะเบ ียนกับบร ิการ Facebook, Facebook จะ กําหนดการเย ี่ยมชมไปยังบัญช ีของคุณได ้ และแม ้ว่าคุณจะไม่ได ้ลงทะเบ ียนกับ Facebook และ/หร ือคุณไม่ได ้เข ้าส ู รายน ี ้ยังอาจตรวจพบและจัดเก ็บท ี่อย ู่ IP ของคุณและร่องรอยระบุตัวตนอ ื่นๆ ไว ้ได ้

และแม ้ว่าคุณจะไม่ได ้ลงทะเบ ียนกับ Facebook และ/หร ือคุณไม่ได ้เข ้าส ู่ระบบ ผ ู้ให ้บร ิการรายน ี ้ยังอาจตรวจพบแ ของคุณและร่องรอยระบุตัวตนอ ื่นๆ ไว ้ได ้

โปรดด ูข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวกับหลักการประมวลผลข ้อม ูลของ Facebook ได ้ท ี่ https://www.facebook.com/about/priv คุกก ี ้ท ี่ใช ้: ประเภท ค คุณสามารถด ูข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมได ้ในหัวข ้อ “คุกก ี ้”

การใช ้งาน Facebook Custom Audiences ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a ของ GDPR และความย ินยอ ของคุณ

ข ้อท ี่ 8 หน้าแฟนเพจ Facebook

สําหร ับบร ิการให ้ข ้อม ูลท ี่ม ีอย ู่บนหน ้าท ี่ HEALY ใช ้แพลตฟอร ์มทางเทคน ิคและการบร ิการของบร ิษ ัท Facebook I Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”)

ในความเห ็นของ ECJ (ศาลยุต ิธรรมสหภาพยุโรป) Facebook และผ ู้ดําเน ินการแฟนเพจ Facebook เป ็นผ ู้ควบคุมร่วมกันภายใน ของ GDPR มาตรา 26 ท ี่เก ี่ยวข ้องกับข ้อม ูลส่วนบุคคลท ี่ได ้ร ับการประมวลผลผ่านแฟนเพจ Facebook ด ้วยเหตุน ี ้ HEALY ได ้ทําส ัญญากันว่าด ้วยความร ับผ ิดชอบร่วมกัน ซ ึ่งด ูได ้ท ี่น ี่

HEALY จะให ้ข ้อม ูลต่อไปน ี่กับคุณว่าด ้วยการประมวลผลข ้อม ูลบนหน ้าแฟนเพจ Facebook ของเรา

(1) ผ ู้ควบคุม

การประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลของคุณบนหน ้าแฟนเพจ Facebook ของ HEALY จะกระทําโดยเป ็นความร ับผ ิดชอบร่วมกันกับ บร ิษ ัท Facebook Ireland จํากัด 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

(2) การประมวลผลข ้อม ูล

เม ื่อคุณเย ี่ยมชมหน ้าแฟนเพจ Facebook ท ี่อย ู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณจะถ ูกส่งไปยัง Facebook ข ้อม ูลท ี่ Faceboo อย ู่ IP นั ้นจะได ้ร ับการป ิดบังตัวตนและจะถ ูกลบหลัง 90 วัน อย่างน ้อยหากเป ็นท ี่อย ู่ IP จากเยอรมน ี Facebook จะยัง เต ิมเก ี่ยวกับอุปกรณ์ของผ ู้ใช ้ เช่น อ ินเทอร ์เน ็ตเบราว ์เซอร ์ เป ็นต ้น ซ ึ่งนั่นอาจทําให ้ Facebook สามารถเช ื่ ใช ้รายบุคคลได ้ หากคุณเข ้าส ู่ระบบอย ู่ในบัญช ี Facebook ขณะเข ้าชมหน ้าแฟนเพจของเรา คุกก ี ้ท ี่ม ี ID ของ Face อุปกรณ์ของคุณ ด ้วยคุกก ี ้น ี ้ Facebook จะสามารถต ิดตามได ้ว่าคุณเคยเย ี่ยมชมหน ้าแฟนเพจของเราแล ้วและใช ้งานห Facebook ใช ้ข ้อม ูลน ี่เพ ื่อแสดงเน ื ้อหาหร ือโฆษณาท ี่ปร ับให ้เข ้ากับคุณโดยเฉพาะ

หากคุณต ้องการหล ีกเล ี่ยงการดําเน ินการน ี ้ คุณควรออกจากระบบบัญช ี Facebook ของคุณ และ/หร ือป ิดใช ้งานฟ ังก์ช ในระบบต่อไป” นอกจากน ี ้ เราขอแนะนําให ้คุณลบคุกก ี ้ท ี่ม ีอย ู่ออกจากอุปกรณ์ของคุณ แล ้วลบและเป ิดเบราวเซอร ์ของ การน ี ้ ข ้อม ูลของ Facebook ท ี่ Facebook จะใช ้เพ ื่อเช ื่อมโยงข ้อม ูลไปยังคุณจะถ ูกลบ

อย่างไรก ็ตาม หากคุณต ้องการจะใช ้คุณสมบัต ิเช ิงตอบโต ้บนหน ้าแฟนเพจของเรา คุณจําเป ็นจะต ้องเข ้าส ู่ระบบ Faceboo ด ้วยข ้อม ูลเข ้าส ู่ระบบ Facebook ของคุณ และ Facebook จะสามารถเช ื่อมโยงข ้อม ูลไปยังคุณได ้อ ีกคร ั ้ง

Facebook ไม่ได ้กล่าวโดยสรุปไว ้โดยช ัดแจ ้ง และเราเองก ็ไม่ทราบว่า Facebook ใช ้ข ้อม ูลท ี่ได ้จากการเข ้าชมหน ้า Fac เพ ื่อจุดประสงค์ของตนเองในลักษณะใด และม ีการเช ื่อมโยงก ิจกรรมบนหน ้า Facebook เข ้าผ ู้ใช ้รายบุคคลมากแค่ไหน Fac เก ็บข ้อม ูลเหล่าน ี ้ไว ้นานเท่าใด และข ้อม ูลท ีได ้ร ับจากการเย ี่ยมชมหน ้า Facebook ของคุณจะถ ูกเป ิดเผยไปยังบุค เราทําได ้แค่แนะนําให ้คุณอ่านแถลงการณ์ของ Facebook ท ี่เก ี่ยวกับการคุ้มครองข ้อม ูล ในฐานะผ ู้ใช ้หน ้าแฟนเพจข

ข ้อม ูลอันเก ี่ยวข ้องกับคุณท ี่ถ ูกเก ็บรวบรวมไปในบร ิบทน ี ้จะได ้ร ับการประมวลผลโดย Facebook และอาจถ ูกถ่ายโอนไป นอกสหภาพยุโรป

Facebook อธ ิบายไว ้โดยทั่วๆ ไปว่า Facebook ร ับข ้อม ูลใดและนําไปใช ้แบบไหนในนโยบายการใช ้ข ้อม ูล ในนโยบายนั ้น คุณ ด ูข ้อม ูลเก ี่ยวกับว ิธ ีการต ิดต่อ Facebook และว ิธ ีการปร ับการตั ้งค่าโฆษณา สามารถด ูนโยบายการใช ้ข ้อม ูลได ้ท facebook.com/about/privacy

สามารถด ูนโยบายการใช ้ข ้อม ูลฉบับเต ็มของ Facebook ได ้ท ี่ https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

นโยบายข ้อม ูลของ Facebook ยังม ีข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวกับการประเม ินผลข ้อม ูลอ ีกด ้วย:

https://www.facebook.com/about/privacy/

สามารถเล ือกไม่ใช ้ได ้ท ี่น ี่ https://www.facebook.com/settings?tab=ads และท ี่น ี่ http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc. ซ ึ่งเป ็นบร ิษ ัทแม่ในสหร ัฐฯ ของบร ิษ ัท Facebook Ireland จํากัด ได ้ร ับการร ับรองภายใต ้ข ้อตกลงกา ระหว่างสหภาพยุโรปและสหร ัฐอเมร ิกา (EU-U.S. Privacy Shield) และจ ึงปฏ ิบัต ิตามบทบัญญัต ิในกฎหมายคุ้มครองข ้อม ูลข ยุโรป สามารถด ูข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวกับสถานะ Privacy Shield ของ Facebook ได ้ท ี่ https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

ในฐานะผ ู้ดําเน ินการหน ้าแฟนเพจ Facebook เราไม่สามารถประเม ินการถ่ายโอนและการประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลของผ ู้ใช ในหร ือไปยังประเทศท ี่สาม เช่น สหร ัฐอเมร ิกา และความเส ี่ยงท ี่เก ี่ยวข ้องและอาจเก ิดข ึ ้นได ้สําหร ับคุณ ซ ึ่งเป ็น

(3) ฟ ังก์ช ัน Insights

นอกจากน ี ้ Facebook ยังให ้ข ้อม ูลทางสถ ิต ิจํานวนหน ึ่งไปยัง SBS-Legal ในฐานะด ูดําเน ินการแฟนเพจโดยฟ ังก์ช “Insights” สถ ิต ิเหล่าน ี ้สร ้างข ึ ้นและมาจาก Facebook ในฐานะผ ู้ดําเน ินการหน ้าแฟนเพจ เราไม่ม ีอ ิทธ ิพลเหน ือการส น ี ้ และโดยเฉพาะอย่างย ิ่ง เราไม่สามารถหยุดยั ้งฟ ังก์ช ันน ี ้ได ้ ในแง่ของฟ ังก์ช ัน “Insights” เราจะสามารถเข ้าถ ึ หมวดหม ู่ “แฟน” “ผ ู้ต ิดตาม” “บุคคลท ี่เข ้าถ ึง” และ “บุคคลท ี่โต ้ตอบด ้วย” ภายในระยะเวลาท ี่เล ือกได ้:

ก ิจกรรมในเพจ เช่น การเข ้าชมเพจ การพร ีว ิวเพจ ก ิจกรรมบนเพจ ก ิจกรรมท ี่เข ้าถ ึง เช่น การคล ิก “ไลค์” จํานวนบุคคลท การแนะนํา ก ิจกรรมการม ีส่วนร่วม เช่น การโต ้ตอบเพ ื่อม ีส่วนร่วม การชมว ิด ีโอ การแสดงความค ิดเห ็น การแบ่งป ัน

นอกจากน ี ้ เรายังจะได ้ร ับข ้อม ูลทางสถ ิต ิเก ี่ยวกับกลุ่มต่างๆ บน Facebook ท ี่เช ื่อมโยงกับหน ้าแฟนเพจของเรา เราย ตนผ ู้ต ิดตามและแฟนของเพจ และสามารถด ูโปรไฟล์และข ้อม ูลอ ื่นๆ ท ี่พวกเขาแบ่งป ันได ้ โดยจะเป ็นไปตามข ้อตกลงในการให Facebook ซ ึ่งผ ู้ใช ้ทุกคนได ้ยอมร ับเม ื่อสร ้างโปรไฟล์ Facebook

Facebook ให ้ข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมไว ้ในล ิงก์ต่อไปน ี ้

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

HEALY ใช ้ข ้อม ูลท ี่ม ีอย ู่น ี่แบบโดยรวม เพ ื่อทําให ้โพสต์และก ิจกรรมบนหน ้าแฟนเพจด ึงด ูดผ ู้ใช ้ได ้มากข ึ ้น วางแผนเน ื ้อหาและเวลาท ี่จะโพสต์ การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ f โดยเป ็นผลประโยชน์โดยชอบของเราในการปร ับข ้อเสนอของเราให ้เหมาะสมท ี่สุด

(4) ระยะเวลาการเก ็บร ักษา

เราจะเก ็บร ักษาข ้อม ูลท ี่ส่งมาโดย Facebook ตราบเท่าท ี่ผลประโยชน์ของเราจะไม่ล่วงเก ินผลประโยชน์ของคุณหากลบหร ือ กล่าวให ้เป ็นความลับ

โปรดการเช ื่อมโยงระหว่างโปรไฟล์ผ ู้ใช ้ของคุณและหน ้าแฟนเพจของเราโดยใช ้ฟ ังก์ช ัน “ยกเล ิกการไลค์หน ้าน ี ้” และ/หร
ต ิดตามหน ้าน ี ้” หากคุณไม่ต ้องการให ้ม ีการประมวลผลข ้อม ูลดังกล่าวในอนาคต

(5) ส ิทธ ิของคุณในฐานะเจ้าของข ้อม ูล

ในกรณ ีท ี่ต ้องการขอข ้อม ูลหร ือม ีคําถามท ี่เก ี่ยวข ้องกับส ิทธ ิของคุณ ซ ึ่งระบุไว ้ในตอนท ้ายของนโยบายความเป แนะนําให ้คุณต ิดต่อ Facebook โดยตรง เน ื่องจาก Facebook ม ีส ิทธ ิ ์เข ้าถ ึงข ้อม ูลผ ู้ใช ้ทั ้งหมด อย่างไรก ็ตาม หา เรา เราย่อมจะประมวลผลและส่งต่อไปยัง Facebook

ข้อท ี่ 9 เด็ก

ข ้อเสนอของเราม ีเป ้าหมายโดยทั่วไปเป ็นผ ู้ใหญ่ บุคคลท ี่อายุต่ํากว่า 18 ป ีไม่ควรส่งข ้อม ูลส่วนบุคคลใดๆ มาท ย ินยอมจากผ ู้ปกครองหร ือผ ู้ด ูแลตามกฎหมาย

ข ้อท ี่ 10 ส ิทธ ิของเจ้าของข ้อม ูล เจ ้าของข ้อม ูลม ีส ิทธ ิ ์ท ี่จะ

∙ ร ับข ้อม ูลหร ือการย ืนยันเก ี่ยวกับการประมวลผลข ้อม ูลของตน

∙ แก ้ไขหร ือลบข ้อม ูลของตน

∙ การจํากัดการประมวลผล

∙ คัดค ้านการประมวลผล

∙ โอนย ้ายข ้อม ูล

∙ ถอดถอนความย ินยอมโดยม ีผลในอนาคต

∙ ส่งข ้อร ้องเร ียนไปยังหน่วยงานกํากับด ูแล

รายช ื่อหน่วยงานกํากับด ูแลผ ู้ร ับผ ิดชอบในเยอรมน ีอย ู่ท ี่ https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

เราหวังว่าข ้อม ูลน ี ้จะช่วยให ้คุณใช ้ส ิทธ ิ ์ของคุณ โปรดต ิดต่อเราหากคุณต ้องการข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวกับบทบ

นโยบายความเป ็นส่วนตัวปร ับปรุงล่าสุดเม ื่อ 24 กันยายน 2019

Scroll to Top