COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

ประเภทการใช้งาน

มาดูกันว่า Healy ทำอะไรให้คุณได้บ้าง

healy-einzeln-transparent-1.png

Healy Wellness ที่ใช่สำหรับคุณ

เราได้แบ่งประเภทการใช้งานของ Healy ออกเป็นหน้าโปรแกรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมแง่มุมเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมว่า Healy ทำอะไรให้คุณได้บ้าง และช่วยให้คุณซื้อแค่สิ่งที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น หน้าโปรแกรมแต่ละหน้าจะมีโปรแกรมสำหรับประเภทการใช้งานโดยเฉพาะจำนวนหนึ่ง เช่น “สมดุลทางพลังงานชีวิต” หรือ “เส้นเมอริเดียน”

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหนึ่งในหลายแพ็กเกจของ Healy ได้ แต่ละ Healy Wellness รุ่นประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ Healy และกลุ่มของโปรแกรมสำหรับประเภทการใช้งานเฉพาะ แน่นอนว่าคุณสามารถเพิ่มหน้าโปรแกรมเพิ่มเติมใน Healy ของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมสำหรับความสมดุลทางพลังงานชีวิต · ความเป็นอยู่ที่ดี

การมีสุขภาพแข็งแรง

Healy ตั้งใจที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านกีฬาของคุณ

ความงาม

Healy มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้คุณสวยทั้งภายในและภายนอก

ผิวหนัง

Healy ออกแบบมาเพื่อช่วยบำรุงผิวของคุณผ่านการใช้งานแบบพิเศษ โดยการทำให้พลังงานในร่างกายของคุณไหลเวียน

การกระตุ้นเฉพาะส่วน

Healy ออกแบบมาพร้อมกับโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับความไม่สมดุลทางพลังงานชีวิตที่หลากหลายทั้งเฉพาะที่และทั้งระบบ

ความสมดุลทางพลังงานชีวิต

Healy ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความสมดุลทางพลังงานชีวิตของอวัยวะของคุณ และปรับความสมดุลของการทำงานผิดปกติต่าง ๆ ในสนามพลังงานของคุณ

โปรแกรมปกป้อง

การใช้งาน Healy จะส่งเสริมความสมดุลทางพลังงาน ความมีชีวิตชีวา และความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

การนอนหลับ

Healy ช่วยให้คุณพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นและนอนหลับได้ลึกขึ้นโดยการผ่อนคลาย

ความสมดุลทางจิตใจ

Healy มุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้คุณกลับมามีความสมดุลทางอารมณ์และจิตใจอีกครั้ง

การเรียนรู้

Healy ช่วยให้คุณจดจ่อมีสมาธิได้เมื่อคุณต้องการ

งาน

เสริมความแข็งแกร่งให้กับการผ่อนคลายและการต่อต้านความเครียดด้วยการใช้ Healy

วัฏจักรทอง

Healy ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรู้สึกแข็งแรงและมีชีวิตที่สมดุล

เส้นเมอริเดียน

Healy ช่วยพัฒนาการไหลเวียนของพลังงานชีวิตคุณ

จักระ

Healy ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเปิดและประสานศูนย์รวมของพลังงานได้อย่างลงตัว

ข้อสงวนสิทธิ์: แม้ว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเป็นรากฐานของเทคโนโลยีของ Healy แต่ความเชื่อมโยงกับสุขภาพและสวัสดิภาพยังไม่มีการศึกษาหรือแสดงให้เห็นอย่างครอบคลุม Healy ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค แต่ส่งเสริมความสมดุลด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกาย ความมีชีวิตชีวา และความอยู่ดีมีสุข

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดเกี่ยวกับ Healy

มีการเปลี่ยนแปลงรูปถ่ายและนามสกุลบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องข้อมูล (DSGVO)

ข้อสงวนสิทธิ์: นี่เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นตัวแทนและใช้ได้ผลกับผู้ใช้ทุกคน

Healy เป็นคู่หูขนาดกะทัดรัดที่พึ่งพาซึ่งจะช่วยจัดการกับความท้าทายในชีวิตคุณ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางพลังงาน เพื่อความสมดุล ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร Healy ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ!

Scroll to Top