COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Integritetspolicy

Nedan finns information om vilka uppgifter som samlas in i samband med ditt besök och/eller din användning av våra internettjänster på https://www.healyworld.net/sv/ och när du ingår ett avtal som distributionspartner samt hur dessa uppgifter används, behandlas och/eller lämnas ut.

Personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningens tillämpningsområde:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Millicent B.V.
E-Mail: imprint@healyworld.net
Phone: +31 800 3336222

(nedan: HEALY)

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud:

SBS Data Protect GmbH

representerat av vd Thilo Noack

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-post: noack@sbs-data.de

Användaren kan kontakta ovanstående dataskyddsombud för att utöva de rättigheter som anges i denna inte-gritetspolicy eller vid frågor som rör användning, insamling och behandling av personuppgifter.

HEALY åtar sig att i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt bestämmelserna i dataskyddslagar att skydda användarnas personuppgifter och integritet samt behandla sådana uppgifter som konfidentiella. Insamling, lag-ring, ändring, överföring, låsning, radering och användning av personuppgifter utförs enligt föreskrifterna i gäl-lande lagar och i synnerhet enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR eller dataskyddsförordningen).

Hos HEALY skyddas användarens uppgifter mot obehörig åtkomst samt oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förstörelse eller förlust genom tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Healy World GmbH 2019

Definition av begrepp

Lagstiftaren kräver att personuppgifter behandlas på ett lagenligt, rättvist och transparent sätt i förhållande till registrerade personer (”laglighet, rättvisa och transparens”). För att garantera detta informerar vid dig om de juridiska definitionerna av enskilda begrepp som även används i denna integritetspolicy:

1. Personuppgifter

”Personuppgifter” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”registrerad person”). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, i syn-nerhet med hänvisning till identifierande information såsom namn, identifieringsnummer, platsdata, webbiden-tifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

2. Behandling

”Behandling” avser alla åtgärder eller uppsättningar av åtgärder som utförs i samband med personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker automatiskt eller inte, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller sammanslagning, begränsning, rade-ring eller förstörelse.

3. Begränsa behandlingen

”Begränsa behandlingen” avser märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

4. Profilering

”Profilering” avser alla typer av automatiserad behandling av personuppgifter och består av användning av per-sonuppgifter för att bedöma vissa personliga aspekter som avser en fysisk person, i synnerhet att analysera eller förutspå aspekter som avser den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, plats eller förfl yttningar.

5. Pseudonymisering

”Pseudonymisering” avser behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna utan ytter-ligare information inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad person, förutsatt att sådan ytterligare infor-mation hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgif-terna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

6. Filsystem

”Filsystem” avser alla strukturerade uppsättningar av personuppgifter som är tillgängliga enligt specifika krite-rier, oavsett om de är centraliserade, decentraliserade eller spridda enligt funktion eller geografisk region.

7. Personuppgiftsansvarig

”Personuppgiftsansvarig” avser fysisk eller juridiska person, offentlig myndighet, förvaltning eller annat organ som enskilt eller tillsammans med andra fastställer ändamål och metoder för behandlingen av personuppgifter. Om ändamål och metoder för behandlingen fastställs enligt EU:s eller medlemsstatens lagar kan personupp-giftsansvarig eller specifika kriterier för hur en sådan utses anges i EU:s eller medlemsstatens lag.

8. Personuppgiftsbiträde

”Personuppgiftsbiträde” avser fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, förvaltning eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

Healy World GmbH 2019

9. Mottagare

”Mottagare” avser fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, förvaltning eller annat organ till vilken per-sonuppgifterna lämnas ut, vare sig denna utgör en tredjepart eller inte. Offentliga myndigheter som kan motta personuppgifter inom ramen för en specifik förfrågan i enlighet med EU:s eller medlemsstatens lag ska dock inte ses som mottagare. Dessa offentliga myndigheters behandling av sådana uppgifter ska ske i enlighet med gällande dataskyddsregler enligt behandlingens ändamål.

10. Tredjepart

”Tredjepart” avser fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, förvaltning eller annat organ som inte är den registrerade personen, den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och som har fått direkt tillå-telse av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att behandla personuppgifter.

11. Samtycke

”Samtycke” från en registrerad person avser en frivilligt given, specifik, informerad och otvetydig angivelse där den registrerade personen genom en utfästelse eller tydlig jakande åtgärd visar att han eller hon samtycker till att hans eller hennes personuppgifter behandlas.

Behandlingens laglighet

Behandlingen är laglig endast om den utförs enligt en rättslig grund. Enligt artikel 6.1 a–f i dataskyddsförord-ningen kan rättslig grund till behandling i synnerhet utgöras av följande:

a. Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera spe-cifika ändamål.

b. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgär-der på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

c. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

d. Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registre-rade eller för en annan fysisk person.

e. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personupp-giftsansvariges myndighetsutövning.

f. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berät-tigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Information om insamling av personuppgifter

Följande avsnitt innehåller information om insamling av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Per-sonuppgifter utgörs av till exempel namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

Avsnitt 1. Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

När webbplatsen används i syfte att erhålla information samlar HEALY endast in de personuppgifter som använ-darens webbläsare överför till HEALY-servern. När användaren vill besöka HEALY-webbplatsen samlar HEALY in följande uppgifter som behövs av tekniska skäl för att visa webbplatsen för användaren samt för att säkerställa stabilitet och säkerhet:

∙ plats för förfrågan

∙ IP-adress

Healy World GmbH 2019

∙ datum och tid för förfrågan

∙ skillnad i tidszon jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)

∙ innehållet i förfrågan (specifik sida)

∙ åtkomststatus/HTTP-statuskod

∙ datamängd som överförs varje gång

∙ webbplats från vilken förfrågan skickas

∙ webbläsare

∙ operativsystem och dess gränssnitt

∙ webbläsarens språk och version.

Dessa uppgifter raderas omedelbart efter en teknisk utvärdering. Denna datainsamling görs i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 6.1, mening 1 led f – vårt berättigade intresse att visa vårt webbplatsutbud kor-rekt – samt i enlighet med EU:s grundläggande dataskyddsförordning med avseende på säkerhet och sekretess.

Avsnitt 2. Användning av cookies

Utöver ovannämnda uppgifter används cookies eller liknande tekniker såsom pixlar (nedan allmänt kallade ”cookies”) på din dator när du använder och besöker vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras av enhe-ten på din dator i syfte att lagra viss information eller vissa bildfiler, såsom pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats med samma enhet skickas informationen som lagrats i cookies sedan tillbaka antingen till vår webb-plats (”förstapartscookie”) eller till en annan webbplats från vilken cookien härrör (”tredjepartscookie”).

Tack vare den lagrade och returnerade information vet respektive webbplats att du redan har använt och besökt den i webbläsaren på din enhet. Vi använder informationen till att utforma och visa webbplatsen för dig enligt dina inställningar. Bara själva cookien identifieras på din enhet. Personuppgifter lagras endast utöver detta med ditt uttryckliga samtycke eller om det är absolut nödvändigt för att kunna använda de tjänster som erbjuds och som du besöker.

Den här webbplatsen använder följande typer av cookies, vars tillämpningsområde och funktioner förklaras nedan:

∙ Absolut nödvändiga cookies (typ a)

∙ Funktions- och prestandacookies (typ b)

∙ Cookies som kräver samtycke (typ c)

Vi informerar dig om vilka typer av cookies som har ställts in och används i respektive fall för alla verktyg som vi använder.

(1) Absolut nödvändiga cookies (typ a)

Cookies som är absolut nödvändiga står för funktioner utan vilka du inte kan använda våra webbsidor så som det är tänkt. Dessa cookies används endast av oss och är därmed förstapartscookies. Det innebär att all information som lagras i dessa cookies returneras till vår webbplats.

Absolut nödvändiga cookies är till för att bland annat säkerställa att du som registrerad användare alltid är inlog-gad när du besöker olika underliggande sidor på vår webbplats och därmed inte behöver ange dina inlogg-ningsuppgifter varje gång du besöker en ny sida.

Absolut nödvändiga cookies på vår webbplats kan användas utan ditt samtycke. Därför kan cookies som är absolut nödvändiga inte inaktiveras eller aktiveras enskilt. Du kan dock när som helst inaktivera cookies i din webbläsare (se nedan).

Rättslig grund till denna databehandling: artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

Healy World GmbH 2019

(2) Funktions- och prestandacookies (typ b)

Funktionscookies gör det möjligt för vår webbplats att lagra information som redan har angetts (till exempel registrerat namn eller val av språk) och erbjuda dig förbättrade och bättre anpassade funktioner utifrån denna information. Dessa cookies samlar in och lagrar anonym information, så de kan inte följa dina förfl yttningar på andra webbplatser.

Prestandacookies samlar in information om hur vår webbplats används för att förbättra dess dragningskraft, innehåll och funktionalitet. Dessa cookies hjälper oss till exempel att fastställa om, och vilka, underliggande sidor på vår webbplats besöks och vilket innehåll användarna finner särskilt intressant. Vi registrerar i synnerhet antalet besök på en sida, antalet underliggande sidor som visats, tiden som tillbringats på vår webbplats, i vil-ken ordning sidorna har besökts, vilka söktermer som ledde dig till oss, landet, regionen och, i förekommande fall, staden från vilken besöket sker samt andelen mobilenheter som besöker vår webbplats. Vi registrerar även förfl yttningar, ”klick” och rullningar med datormusen för att förstå vilka områden av vår webbplats som är sär-skilt intressanta för användarna. Följaktligen kan vi anpassa innehållet på vår webbplats närmare till användarnas behov och optimera vårt utbud. IP-adressen till din dator som överförs av tekniska skäl anonymiseras automa-tiskt. Vi kan inte dra några slutsatser om enskilda användare utifrån den.

Du kan när som helst invända mot användningen av funktions- och prestandacookies genom att ändra dina cookieinställningar.

Rättslig grund till denna databehandling: artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

(3) Cookies som kräver samtycke (typ c)

Cookies som varken är absolut nödvändiga (typ a) eller funktions- eller prestandarelaterade (typ b) används endast med ditt samtycke.

Vi förbehåller oss rätten att även använda information som vi har erhållit via cookies från en anonym analys av våra webbplatsbesökares användarbeteende för att visa dig specifika annonser för vissa av våra produkter på våra egna webbplatser. Vi anser att du, användaren, har nytta av detta eftersom vi visar annonser eller innehåll som vi utifrån dina surfvanor bedömer att passar dina intressen, och vi visar mindre slumpmässiga annonser eller innehåll som kanske är mindre intressant för dig.

Marknadsföringscookies har sitt ursprung i externa annonsföretag (tredjepartscookies) och används för att samla in information om de webbplatser som användaren besöker i syfte att skapa målgruppsinriktade annon-ser för användaren.

Välja bort marknadsföringscookies

Du kan även hantera cookies som används för webbmarknadsföring via verktyg som utvecklats i många verktyg som en del i självregleringsprogram, såsom USA-baserade https://www.aboutads.info/choices/ eller EU-base-rade http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Du kan när som helst dra tillbaka samtycket till framtida användning av dessa cookies här.

Rättslig grund till denna databehandling: artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

(4) Administration och radering av alla cookies

Du kan dessutom ställa in din webbläsare för att allmänt förhindra lagring av cookies på din enhet eller så att du blir tillfrågad varje gång om huruvida du samtycker till cookieinställningar. Du kan också radera cookies när som helst när de har ställts in. Hjälpavsnittet för din webbläsare innehåller mer information om hur detta fungerar.

Observera att en allmän inaktivering av cookies kan leda till funktionella begränsningar på vår webbplats.

Avsnitt 3. Serverloggfiler

Du kan besöka vår webbplats utan att tillhandahålla någon personlig information. Varje gång du besöker vår webbplats överförs användardata till oss eller vår webbvärd/leverantör av IT-tjänster via din webbläsare och lag-ras i loggdata (s.k. serverloggfiler). Lagrade data innefattar till exempel namnet på sidan som besöktes, datum

Healy World GmbH 2019

och tid för besöket, IP-adress, mängden data som överförts och förfrågningsleverantören.

Denna behandling utförs baserat på dataskyddsförordningens artikel 6.1, mening 1, led f – vårt berättigade intresse att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och förbättra våra tjänster.

Avsnitt 4. Insamling och användning av personuppgifter vid kontaktförfrågningar

När du kontaktar HEALY per e-post eller via kontaktformuläret lagrar HEALY uppgifterna som du anger (din e-postadress samt, i förekommande fall, ditt för- och efternamn) för att besvara din förfrågan. HEALY raderar uppgifter som samlats in i detta sammanhang när de inte längre behöver lagras, dvs. när ditt problem är löst. Om uppgifterna måste lagras enligt lag begränsas behandlingen av dem.

Denna databehandling utförs baserat på dataskyddsförordningens artikel 6.1, mening 1, led a – med använda-rens samtycke.

Avsnitt 5. Insamling av personuppgifter vid slutande av avtal som distributionspartner

Vi behöver följande personuppgifter från dig för att sluta ett distributionspartneravtal:

1. titel

2. efternamn

3. förnamn

4. adress

5. telefonnummer

6. e-postadress

7. momsnummer/skattenummer

8. kreditkorts-, bank- och direktdebiteringsuppgifter.

HEALY använder dessa uppgifter endast för avtalets fullgörande och nödvändig kommunikation med distribu-tionspartner i samband med detta. Det innefattar utarbetande, slutande och behandling av avtalet, garantier och, vid behov, avtalets uppsägning. Uppgifterna lagras tills avtalet har fullgjorts. Uppgifterna kan lagras i upp till 10 år vid lagstadgade lagringsperioder för företag.

Denna information är nödvändig för att sluta och verkställa distributionspartneravtalet. Rättslig grund till denna databehandling: artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen. Rättslig grund till ytterligare lagring på grund av skatte-och företagslagar: dataskyddsförordningens artikel 6.1 c – fullgöra en rättslig förpliktelse.

Avsnitt 6. Dataöverföring till tredjeparter

(1) HEALY lämnar endast ut användarnas personuppgifter i den omfattning detta är nödvändigt för att verkställa avtalet eller för HEALY:s berättigade intressen. HEALY anlitar externa tjänsteleverantörer (personuppgiftsbi-träden) vid avtalets fullgörande. Separata databehandlingsavtal har slutits med tjänsteleverantörerna för att säkerställa skyddet av användarnas personuppgifter.

Som distributionspartner har du tillgång till en administrationstjänst. I denna administrationstjänst kan du se en översikt av de beställningar som har lagts på ditt initiativ. För detta ändamål kan du se följande informa-tion om de personer som har lagt beställningar på ditt initiativ:

Status (kund/distributionspartner), efternamn, förnamn, e-postadress, nettovärde för varubeställningar under föregående månad, antal teammedlemmar, tidpunkt för den senaste webbaktiviteten.

Denna information är nödvändig för att beräkna och spåra provisionsanspråk. Rättslig grund till denna data-behandling: artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

Healy World GmbH 2019

Du kan dessutom se en teamöversikt i administrationstjänsten. Denna översikt ger dig information om de distributionspartner som du har rekryterat nedströms. För detta ändamål visas följande information:

Status (kund/distributionspartner), efternamn, förnamn, nettovärde för varubeställningar under föregående månad, antal teammedlemmar, tidpunkt för den senaste webbaktiviteten.

Denna information är nödvändig för att beräkna och spåra provisionsanspråk. Rättslig grund till denna data-behandling: artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

(2) Om du är medlem visas även ovannämnda personuppgifter om dina beställningar och din teamöversikt för dina distributionspartner uppströms i syfte att beräkna provisionen till dina distributionspartner uppströms. Denna databehandling är nödvändig för att beräkna och spåra provisionsanspråk. Rättslig grund till denna databehandling: artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

(3) Vi behöver följande uppgifter för att behandla provisionsutbetalningar: Titel, efternamn, förnamn, adress och bankuppgifter.
Denna information är nödvändig för att beräkna och spåra provisionsanspråk. Rättslig grund till denna data-behandling: artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

(4) För att fullgöra leveransen ges distributionspartnerns förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer till speditören. Denna dataöverföring sker för att fullgöra avtalet med dig i egenskap av distributionspartner. Rättslig grund till denna databehandling: artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

(5) Distributionspartnerns betalningsuppgifter, nämligen förnamn, efternamn, adress, e-postadress och tele-fonnummer, ges till respektive betaltjänstleverantör för behandling av betalningen. Denna databehandling utförs för att fullgöra avtalet med dig, distributionspartnern, och/eller baserat på samtycke som getts av dig. Rättslig grund till denna databehandling: artikel 6.1 a/b i dataskyddsförordningen.

Avsnitt 7. Användning av externa verktyg

Olika verktyg från olika företag har integrerats på vår webbplats, vilket gör det möjligt för oss att utvärdera ditt användarbeteende eller skapa länkar till andra webbplatser. Separata databehandlingsavtal har slutits med före-tagen nedan för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.

Vi samarbetar med följande tjänsteleverantörer:

Användning av Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som placeras på din dator som hjälper oss att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av respektive webb-plats överförs vanligen till och lagras på en Google -server i USA. Om IP-anonymisering är aktiverad på en webb-plats i en av Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater som ingår i avtalet om Europeiska ekono-miska samarbetsområdet förkortar Google din IP-adress innan den överförs. I mycket ovanliga fall överförs den fullständiga IP-adressen till och förkortas av en Google-server i USA: Google använder denna information för webbplatsägarens räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, generera rapporter om webbplats-aktiviteter och tillhandahålla webbplatsägaren ytterligare tjänster som förknippas med webbplatsens använd-ning och webbanvändning.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics slås inte samman med andra Google-data.

Du kan förhindra att cookies placeras genom inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i sådana fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vidare kan du förhindra att Google samlar in data som genererats av cookien och om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles behand-ling av sagda data genom att hämta och installera webbläsartillägget på denna länk: http://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=sv.

Healy World GmbH 2019

Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. IP-adresserna behandlas där-med efter att ha förkortats, vilket innebär att de inte kan kopplas till specifika personer. Om dina insamlade data är direkt kopplade till dig tas denna koppling bort omedelbart, och personuppgifterna raderas därmed ome-delbart.

Vi använder Google Analytics för att kunna analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Statistiken som erhålls gör det möjligt för oss att förbättra utbudet och göra den intressantare för dig som använ-dare. För de undantag då personuppgifter överförs till USA har Google certifierats enligt skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Information om tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irland, fax: +353 (1) 436 1001. Tjänstevillkor

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/, policy för sekretessmeddelanden: https://

support.google.com/analytics/answer/7318509 och sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Den här webbplatsen använder dessutom Google Analytics för en enhetsöverskridande analys av användarflö-den. Denna analys utförs via användar-id. Du kan inaktivera den enhetsöverskridande analysen på användarkon-tot under ”Mina data” och ”Personuppgifter”.

Rättslig grund till användningen av Google Analytics: dataskyddsförordningens artikel 6.1 a i – ditt samtycke.

Lagringstiden för de cookies som placeras på den här webbsidan är upp till 12 månader.

Google Analytics-annonsfunktioner

Om du samtycker till användning av Google Analytics-annonsfunktioner använder den här webbplatsen utvid-gade funktioner i Google Analytics utöver standardfunktionerna. De Google Analytics- annonsfunktioner som implementeras på denna webbplats innefattar Google Analytics-prestandarapporter enligt demografi och intressen.

Vi använder en kombination av förstapartscookies (dvs. Google Analytics-cookies) och tredjepartscookies (dvs. DoubleClick-cookies) för detta ändamål för att hjälpa oss att på ett anonymt och samlat sätt analysera vilka demografiska funktioner och intressen som besökare på vår webbplats vanligen har. Vi använder denna infor-mation till att förbättra våra webbplatser.

Du kan undvika att delta i den här spårningsprocessen på olika sätt: genom att a) göra lämpliga inställningar i din webbläsare, b) inaktivera Googles annonsinställningar på https://www.google.com/ads/preferences/?hl=sv eller c) göra inställningar för den aktuella cookien [länk till sida med cookieinställningar]. Vi vill lyfta fram att du i sådana fall kanske inte kan använda alla funktioner i utbudet fullt ut. Lagringstiden är upp till 26 månader. Rätts-lig grund till användningen av Google Analytics-annonsfunktioner: dataskyddsförordningens artikel 6.1 a – ditt samtycke.

Användning av Google Maps

Vi använder Google Maps på vår webbplats för att visa var vi finns och skapa en vägbeskrivning. Den här tjänsten tillhandahålls av Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallat ”Google”.

Genom Googles certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA (Privacy Shield) https:// www.privacyshield.gov/ garanterar man att EU:s dataskyddskrav även uppfylls när data behandlas i USA.

För att möjliggöra visning av vissa typsnitt på vår webbplats skapas en anslutning till en Google-server i USA när du besöker vår webbplats.

Om du besöker den integrerade Google Maps-komponenten i våra internettjänster lagrar Google en cookie på din enhet via din webbläsare. Dina användarinställningar och data behandlas för att visa vår plats och skapa en vägbeskrivning. I detta sammanhang kan vi inte utesluta att Google använder servrar i USA.

Healy World GmbH 2019

Rättslig grund utgörs av artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse utgörs av optimering av funktionaliteten på våra internettjänster.

När en anslutning till Google skapas på detta sätt kan Google fastställa vilken webbplats som har skickat förfrå-gan och till vilken IP-adress vägbeskrivningen ska skickas.

Om du inte samtycker till denna behandling kan du undvika att cookies installeras genom lämpliga inställningar i din webbläsare. Närmare information finns ovan under ”Cookies”.

Användning av Google Maps och information som erhålls via Google Maps regleras dessutom enligt Googles användarvillkor https://policies.google.com/terms?hl=sv och användarvillkoren för Google Maps https://www.google.com/intl/sv/help/terms_maps.html.

Google tillhandahåller mer information på https://adssettings.google.com/authenticated och https://policies.google.com/privacy.

För att skydda dina rättigheter och personuppgifter har vi utrustat Google Maps med en s.k. tvåklickslösning som endast överför data till Google när du uttryckligen har aktiverat kartfunktionen.

Google Ads-konvertering

Vi använder Google Ads-konverteringstjänster för att dra uppmärksamheten till vårt attraktiva utbud med hjälp av annonsmedier (s.k. Google Ads) på externa webbplatser. Vi kan fastställa hur lyckade de enskilda annonsåt-gärderna är utifrån data om annonskampanjerna. Vi använder detta för vårt intresse att visa dig annonser som är intressanta för dig, göra vår webbplats intressantare för dig och beräkna annonseringskostnaderna rättvist.

Dessa annonsmedier levereras av Google via s.k. ”annonsservrar”. Vi använder annonsservercookies som kan mäta hur väl vi har lyckats via vissa parametrar, till exempel annonsvisningar eller klick. Om du besöker vår webb-plats via en Google-annons lagrar Google Ads en cookie på din enhet. Dessa cookies förlorar vanligen sin giltig-het efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Unikt cookie-id, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konvertering efter visning) och information om bortväljning (där användaren inte längre vill delta) lagras vanligen som analysvärden för denna cookie.

Med dessa cookies kan Google känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en annonsanvändares webbplats och cookien som har lagrats på hans/hennes dator inte har löpt ut kan Google och användaren se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till sidan. Varje annonsanvändare tilldelas en egen cookie. Cookies kan därför inte spåras via annonsanvändares webbplatser. Vi samlar inte in och behandlar inte själva personuppgifter i ovannämnda annonseringsåtgärder. Vi får bara statistiska utvärderingar från Google. Utifrån dessa utvärderingar kan vi slå fast vilka annonseringsåtgärder som är särskilt effektiva. Vi erhåller inte ytterligare data från användningen av annonseringsmedier och vi kan i synnerhet inte identifiera användare utifrån denna information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används etablerar din webbläsare automatiskt en direktkontakt med Google-servern. Vi kan inte påverka omfattningen och ytterligare användning av data som samlas in av Google genom användning av detta verktyg och informerar dig därmed enligt vad vi vet: Genom att integrera Ads-konvertering får Google information om att du har besökt den aktuella delen av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad för en Google -tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på en Google-tjänst eller inte är inloggad kan det hända att leverantören kan få reda på och lagra din IP-adress.

Healy World GmbH 2019

Anpassade målgrupper på Facebook – Facebook-pixel

Webbplatsen använder remarketingfunktionen ”anpassade målgrupper” från Facebook Inc. (”Facebook”) för att kontakta dig på nytt inom 6 månader. Det möjliggör visning av intressebaserade annonser (”Facebook- annon-ser”) för webbplatsbesökare när de besöker det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som använ-der sig av processen. Vi använder detta för vårt intresse att visa dig annonser som är intressanta för dig och göra vår webbplats intressantare för dig.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används etablerar din webbläsare automatiskt en direktkontakt med Facebook-servern. Vi kan inte påverka omfattningen och ytterligare användning av data som samlas in av Facebook genom användning av detta verktyg och informerar dig därmed enligt vad vi vet: Genom integre-ringen av anpassade målgrupper får Facebook information om att du har besökt den aktuella webbsidan i våra internettjänster eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad för en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på en Facebook-tjänst eller inte är inloggad kan det hända att leverantören kan få reda på och lagra din IP-adress och ytterligare identifieringsattribut.

Du kan inaktivera anpassade målgrupper från Facebook här och som inloggad användare på https://www.face-book.com/settings/?tab=ads#_.

Mer information om Facebooks databehandlingsprinciper finns på https://www.facebook.com/about/privacy Cookes som används: typ c. Mer information finns i avsnittet ”Cookies”.
Rättslig grund till användningen av anpassade målgrupper i Facebook: dataskyddsförordningens artikel 6.1 a – ditt samtycke.

Avsnitt 8. Facebook-företagssida

För de informationstjänster som erbjuds på denna sida använder HEALY den tekniska plattformen och de tjäns-ter som tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”).

Enligt ECJ:s bedömning utgör Facebook och den som driver en Facebook-företagssida gemensamt person-uppgiftsansvariga enligt tillämpningsområdet för dataskyddsförordningens artikel 26 med avseende på de per-sonuppgifter som behandlas via Facebook-företagssidan. Därför har Facebook och HEALY ingått ett avtal om gemensamt ansvar, som finns tillgängligt här.

HEALY ger dig följande information om databehandlingen på får Facebook-företagssida:

(1) Personuppgiftsansvariga

Behandlingen av dina personuppgifter på HEALY:s Facebook-företagssida sker med gemensamt ansvar med Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

(2) Databehandling

När du besöker en Facebook-företagssida överförs din enhets IP-adress till Facebook. Enligt informationen som tillhandahålls av Facebook är sagda IP- adress anonymiserad och raderas efter 90 dagar, åtminstone om det rör sig om en tysk IP-adress. Facebook lagrar även ytterligare information om användarnas enheter, t.ex. vil-ken webbläsare som används. Det kan göra det möjligt för Facebook att koppla IP-adresser till enskilda använ-dare. Om du är inloggad på ditt Facebook-konto när du besöker vår företagssida finns en cookie med ditt Face-book-id på din enhet. Tack vare denna cookie kan Facebook spåra att du har besökt vår företagssida och hur du har använt den. Facebook använder informationen till att visa anpassat innehåll eller annonser för dig.

Om du vill undvika detta ska du logga ut från ditt Facebook-konto och/eller inaktivera funktionen ”Håll mig inloggad”. Vi rekommenderar att du dessutom raderar befintliga cookies från din enhet samt stänger och startar om din webbläsare. Genom denna åtgärd raderas Facebook-information via vilken Facebook kan koppla data till dig.

Healy World GmbH 2019

Om du vill använda de interaktiva funktionerna på vår företagssida måste du dock logga in på Facebook igen med dina Facebook-inloggningsuppgifter. Facebook kommer då återigen att kunna koppla data till dig.

Facebook redogör inte uttömmande och tydligt för, och vi vet inte exakt, hur Facebook använder data som erhållits från ditt besök på Facebook-sidor för sina egna ändamål, i vilken omfattning aktiviteter på Facebook-si-dan kopplas till enskilda användare, hur länge Facebook lagrar dessa data och huruvida data som erhållits från ditt besökt på Facebook-sidan lämnas ut till tredjeparter. Vi kan bara hänvisa dig, som användare av vår företags-sida, till Facebooks utfästelser om dataskydd.

Data som samlas in om dig i detta sammanhang behandlas av Facebook och kan överföras till länder utanför Europeiska unionen.

Facebook beskriver allmänt vilken information Facebook erhåller och hur den används i datapolicyn. Den innehåller också information om hur man kontaktar Facebook och ändrar annonsinställningarna. Datapolicyn finns på: http://facebook.com/about/privacy

Facebooks fullständiga datapolicy finns på:

https://facebook.com/full_data_use_policy

Facebooks datapolicy innehåller ytterligare information om databehandling:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Alternativ för att välja bort funktioner finns här: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och här http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., det amerikanska moderbolaget till Facebook Ireland Ltd., är certifierat enligt skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA (Privacy Shield) och har därmed åtagit sig att följa bestämmelserna i europeiska dataskyddslagar. Mer information om Facebooks Privacy Shield-status finns på: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Som ägare till en Facebook-företagssida kan vi inte bedöma hur överföring och ytterligare behandling av använ-darnas personuppgifter sker i tredjeländer såsom USA och medföljande risker för dig, användaren.

(3) Insights-funktionen

Facebook tillhandahåller dessutom i samband med ”Insights”-funktionen en rad statistiska uppgifter till SBS-Le-gal i egenskap av företagssidans ägare. Denna statistik genereras och tillhandahålls av Facebook. Som ägare till en företagssida kan vi inte påverka hur statistiken påverkas och kan i synnerhet inte förhindra denna funktion. I samband med Insights-funktionen erhåller vi följande information för kategorierna ”fans”, ”följare”, ”personer som nåtts” och ”personer som interagerar” för en valbar tidsperiod:

sidaktiviteter såsom sidbesök, förhandsvisning av sidor, aktiviteter på sidan, utåtgående aktiviteter såsom ”gil-la”-klick, personer som nåtts samt rekommendationer och bidrag såsom bidragande interaktioner, visning av videoklipp, kommentarer och delningar.

Vi får dessutom statistisk information om de Facebook-grupper som är kopplade till vår företagssida. Enligt Facebooks tjänstevillkor, som alla användare har godkänt i samband med att de skapat en Facebook-profil, kan

vi även identifiera företagssidans prenumeranter och fans samt visa deras profiler och annan information som de delar.

Mer information tillhandahålls av Facebook på följande länk:

http://facebook.com/help/pages/insights.

HEALY använder tillgängliga data i samlad form för att göra bidrag och aktiviteter på företagssidan mer attrak-tiva för användarna, t.ex. för att planera innehåll och tidpunkter för bidrag. Rättslig grund till denna databehand-ling: dataskyddsförordningens artikel 6.1 f – vårt berättigade intresse att optimera vårt utbud.

Healy World GmbH 2019

(4) Lagringstid

Vi lagrar endast informationen som överförs från Facebook så länge inte ditt intresse av radering eller anonymi-sering av sagda information inte är större våra intressen.

Du kan ta bort kopplingen mellan din användarprofil och vår företagssida med funktionerna ”Avregistrera mig från företagssida” och/eller ”Sluta följa företagssida” om du inte vill att den databehandling som beskrivits inte ska utföras i framtiden.

(5) Dina rättigheter som registrerad person

Vid förfrågningar om information eller andra frågor som rör dina rättigheter, som anges i slutet av denna inte-gritetspolicy, rekommenderar vi att du kontaktar Facebook direkt eftersom endast Facebook har fullständig till-gång till användaruppgifter. Om du skickar din förfrågan till oss behandlar vi förstås den och vidarebefordrar den till Facebook.

Avsnitt 9. Barn

Vårt utbud riktar sig allmänt till vuxna. Personer under 18 år ska inte överföra personuppgifter till oss utan till-stånd från förälder eller vårdnadshavare.

Avsnitt 10. Registrerade personers rättigheter

Registrerade personer har rätt att

∙ erhålla information eller bekräftelse av hur deras uppgifter behandlas

∙ korrigera eller radera sina uppgifter

∙ begränsa behandlingen

∙ invända mot behandlingen

∙ få dataportabilitet

∙ dra tillbaka sitt samtycke med framtida verkan

∙ lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet.

En lista över ansvariga tillsynsmyndigheter i Tyskland finns på https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Vi hoppas att denna information hjälper dig att utöva dina rättigheter. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha ytterligare information om dataskyddsbestämmelser.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den: 24 september 2019

Scroll to Top