COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Försäljnings- och leveransvillkor för företagskunder

§ 1 Allmänt – tillämpningsområde

1.1 Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller endast leverans till företagskunder. De gäller exklusivt och, utöver detta, för alla framtida affärsrelationer, även om de inte uttryckligen ingåtts på nytt. Vi erkänner inga inköpsvillkor som motsäger eller avviker från våra försäljnings- och leveransvillkor såvida inte vi uttryckligen har godkänt dem skriftligen. Våra försäljnings- och leveransvillkor gäller utan förbehåll även om vi gör en leverans till köparen trots kännedom om att köparens villkor motsäger eller avviker från våra försäljnings-och leveransvillkor.

1.2 Separata villkor gäller för tillhandahållna tjänster (inklusive, men inte begränsat till, utbildning och seminarier).

1.3 Muntliga tilläggsavtal godtas inte.

1.4 Avtal träder endast i kraft efter att vi har utfärdat en skriftlig beställningsbekräftelse eller gjort en omedelbar leverans. Vid betalning med PayPal, ”Sofort”-direktöverföring med bank eller vanlig banköverföring träder avtalet också i kraft så snart den aktuella betalningsleverantören eller finansinstitutet har bekräftat betalningsuppdraget. Ett villkor för att avtal från vår webbutik ska vara giltiga är alltid att beställningsprocessen har slutförts genom att beställningen har skickats till oss.

1.5 De egenskaper som anges i beställningsspecifikationen (dvs. beställningsbekräftelsen) fastslår utförligt och slutligt egenskaperna för levererade objekt.

1.6 De utfästelser vi gör i samband med detta avtal (bl.a. beställ-

ningsspecifikationer/bekräftelse) ska, för att klargöra, inte ses som garantier. Vid oklarheter gäller endast ett uttryckligt skriftligt åtagande från vår sida att tillhandahålla en garanti.

1.7 Beställningar kan ändras endast under extraordinära situa-tioner, och i sådana situationer endast om produktionen inte ännu har inletts. Alla kostnader för ändringar på köparens begäran görs på köparens bekostnad.

§ 2 Prisuppgifter – prisdokument

2.1 Alla prisuppgifter är icke-bindande såvida inte annat avtalats.
2.2 Ritningar, illustrationer, dimensioner, vikter och andra beställningsuppgifter är bindande endast om detta uttryckli-gen avtalats skriftligen.

§ 3 Priser – betalningsvillkor

3.1 Såvida inte annat anges i beställningsbekräftelsen eller i annat arrangemang är våra priser fritt säljarens magasin (ex works), inklusive förpackning och exklusive leveranskost-nader.

3.2 Vi godtar endast följande betalningsmetoder från företagskunder som gör sin första beställning: kontant på förhand, PayPal och kontant vid leverans. Från och med en företagskunds andra beställning godtar vi även betalning via kundkonto.

3.3 När betalning sker via banköverföring levereras varorna efter att vi mottagit betalningen. När kunder beställer från vår webbutik tillhandahåller vi våra bankkontouppgifter vid beställningen och med beställningsbekräftelsen.

3.4 Våra priser inkluderar lagenlig mervärdesskatt, som debi-teras enligt föreskriven taxa på fakturadatumet och anges separat på fakturan.

3.5 Såvida inte annat anges i beställningsbekräftelsen eller i annat separat arrangemang ska hela nettoinköpspriset betalas på förhand. Om köparen inte betalar har vi rätt att debitera dröjsmålsränta motsvarande åtta procent över aktuell årlig basränta. Om vi i sådana situationer kan påvisa större förluster till följd av betalningsinställelsen har vi även rätt att begära ersättning för dem.
3.6 Kunder har endast rätt att dra av avgifter från oss om deras motkrav har befästs i domstol, inte har bestridits eller har erkänts av oss. Kunderna har vidare rätt att utöva reten-tionsrätt om motkravet rör samma juridiska relation.

§ 4 Leveranstid

4.1 Leveranstiden räknas inte förrän efter den tidpunkt då eventuella tekniska problem har lösts.
4.2 Vi garanterar att leveransobjektet kan anskaffas i tid endast när vi får leveransobjektet eller nödvändig utrustning
till det i tid. Vi informerar dock omedelbart köparen om leveransobjektet eller utrustning inte är tillgängliga eller inte är tillgängliga i tid. Köparen har bevisbördan beträffande vårt ansvar vid åsidosättande av skyldighet i samband med anskaffning av leveransobjektet.

4.3 Vårt fullgörande av leveransskyldigheten kräver att köparens skyldigheter fullgörs vederbörligen och tid. Vi förbehåller oss rätten att vänta med utförandet tills dessa skyldigheter har fullgjorts.

4.4 Om köparen dröjer med att godkänna varorna eller om

köparen bryter mot andra samarbetsskyldigheter har vi rätt till ersättning för därav följande skador, inklusive för eventuella tilläggskostnader. Vi förbehåller oss rätten att utöva ytterligare anspråk.

4.5 Om köparen vid ett sådant dröjsmål inte tillmötesgår vår skriftliga begäran om att godkänna leveransen inom en rimlig tidsperiod har vi rätt att vägra fullgöra avtalet och erhålla ersättning för det bristande fullgörandet. I detta fall har vi, efter eget gottfinnande, rätt att erhålla antingen en klumpsumma på 20 procent av det avtalade bruttoin – köpspriset från köparen, såvida inte köparen kan bevisa att förlusten var mindre, eller ersättning för den verkliga förlust som har inträffat.

4.6 Under de omständigheter som beskrivs i avsnitt 4.4 överförs risken för oavsiktlig förlust eller försämring av det köpta objektet till köparen vid tidpunkten då denna missar avtalade datum för godkännande eller betalning.

4.7 Leverans av en del av beställningen är tillåten.

4.8 I händelse av en strejk som påverkar leveranstiderna, force majeure eller andra händelser (som vi inte kan påverka) som leder till försenad leverans skjuts leveransdatumet upp i enlighet med detta. Övriga förpliktelser enligt beställnings-avtalet påverkas inte av detta.

§ 5 Villkor för varutransport – överföring av risk

5.1 När vi inte själva ordnar varutransporten skickas alla försändelser på köparens risk. Denna ansvarar även för att försäkra varorna. Risken överförs vid den tidpunkt då vi överför varorna till speditören eller köparen.

5.2 Ersättning för synliga skador som uppkommit vid transport ska begäras skriftligen omedelbart från speditören när varorna mottas. Dolda skador ska meddelas inom sju dagar från upptäckten.

5.3 När vi ordnar med varutransport förbehåller vi oss rätten att välja rutt och transportmetod.
§ 6 Garanti och ansvar för andra defekter

6.1 Vi tillhandahåller endast garantier via arrangemang som är specifika för enskilda avtal.
6.2 Avsnitt 377 i den tyska näringslagen (”Handelsgesetzbuch”, HGB) innehåller en skyldighet för köparen att inspektera varorna och, där detta är relevant, meddela om eventuella defekter. Denna skyldighet gäller även när kunderna är köpare enligt definitionen i avsnitt 14 i den tyska civilkoden (”Bürgerliches Gesetzbuch”, BGB) och beställningen utgör en del i dennas handels- eller enskilda näringsverksamhet.
6.3. Den lagstadgade garantiperioden för nya varor begränsas till ett år, med undantag för ersättningsanspråk enligt avsnitt 7 i dessa villkor.

6.4. Garantier undantas helt för begagnade varor, med undan-tag för ersättningsanspråk enligt avsnitt 7 i dessa villkor.

Vidare beaktas klagomål inte om varorna är av andrasor-tering eller specialföremål och varans användbarhet inte påverkas väsentligt. Defekter som har erkänts vid köpet kan inte används som grund för klagomål. Klagomål som baseras på oundvikliga fel med tanke på teknikens aktuella skick, t.ex. färgvariationer eller strukturella oregelbundenheter i äkta träfaner eller läder, ska inte ses som defekter eftersom orsaken inte är beroende av materialet eller tillverkningen. Samma gäller för mindre avvikelser i kvalitet, vikt, storlek, tjocklek, bredd, utrustning, mönster och färg där sådana variationer är tillåtna enligt gällande norm.

6.5 När det köpta objektet har en defekt som vi ansvarar för har köparen – i motsats till avsnitt 439.1 i BGB – rätt till vårt val mellan antingen en reparation eller ersättningsenhet. Köparen betalar nödvändiga utgifter för denna åtgärd om dessa ökar på grund av att det levererade objektet har flyt-tats till en annan plats än köparens huvudsakliga driftsställe såvida inte förflyttningen sker i linje med objektets avsedda användning.

6.6 Om reparation eller byte inte har löst problemet efter två försök har köparen rätt att antingen säga upp avtalet eller få en motsvarande rabatt på inköpspriset. Alla ytterligare rättigheter för köparen utesluts. Detta inkluderar alla ersätt-ningsanspråk från köparen.

6.7 När köparen utövar sin rättighet enligt gottgörelsebestäm-melserna i avsnitt 478 och 479 i BGB utesluter vi ersättnings-ansvar så långt lagen tillåter.

§ 7 Ansvar

7.1 Vi har obegränsat ansvar, enligt lagens bestämmelser, för skada på liv och hälsa som härrör från vårdslöst eller avsiktligt åsidosättande av skyldighet från oss, våra juridiska representanter eller våra agenter samt för förluster som faller inom ramen för det ansvar som beskrivs i den tyska produktansvarslagen (”Produkthaftungsgesetz”, ProdHaftG). Lagens bestämmelser reglerar vårt ansvar för förluster som

inte omfattas av ovanstående mening och som sker till följd av vi, våra juridiska representanter eller våra agenter har brutit mot avtalet, avsiktligt eller genom vårdslöshet. I dessa fall begränsas dock vårt ansvar till ersättning för förluster som kan förutses och är typiska, såvida inte vi, våra juridiska representanter eller våra agenter har agerat avsiktligt. När

vi har gett garantier för varornas eller en del av varornas kvalitet ansvarar vi i den omfattning som garantin har getts. När det gäller skador till följd av att den garanterade kvalite-ten inte uppfylls, men inte direkt genom varorna, ansvarar
vi endast om risken för sådan skada uttryckligen ingår i vår garanti för varans kvalitet.
7.2 Vi ansvarar även för förluster som orsakas av vanlig vårds-löshet, förutsatt att vårdslösheten avser brott mot sådana avtalsförpliktelser som, enligt köparens objektiva synvinkel, är viktiga för att avtalets huvudförpliktelser ska uppfyllas och vars bristande uppfyllelse påverkar beställningsresultatet mer än bara obetydligt. Vi ansvarar dock endast i den mån förlusterna vanligen är anslutna till avtalet och kan förutses.
7.3 Ytterligare ansvar utesluts oavsett juridisk grund för anspråket. Detta gäller i synnerhet även anspråk som avser ersättningsrätt och anspråk på ersättning för resultatlösa utgifter istället för det överenskomna avtalsobjektet.

7.4 När vårt ansvar är begränsat eller har uteslutits gäller denna begränsning även personligt ansvar för medarbetare, arbetstagare, personal, representanter och agenter.

§ 8 Uppsägning av avtalet

Vi har rätt att säga upp avtalet när som helst utan varning om köparens ekonomiska situation har försämrats väsentligt och därmed hotar fullgörandet av köparens skyldigheter. Dessa villkor anses uppfyllda till exempel om köparen slutar betala, är föremål för indrivningsåtgärder på grund av betal-ningskrav, förknippas med icke -indrivningsbara skulder eller checkar eller blir insolvent och relevanta förfaranden begärs eller inleds för dennas återstående tillgångar. Vi har denna rätt även om vi inte visste om att dessa omständigheter förelåg vid tidpunkten då avtalet slöts.

§ 9 Ingen uppsägningsrätt för köparen

Företagskunder som inte köper produkter för eget bruk har inte rätt att säga upp avtalet. Endast konsumenter enligt definitionen i avsnitt 13 i BGB har denna rätt.

§ 10 Bibehållen äganderätt

10.1 Äganderätten till det köpta objektet förblir hos oss till vi har fått alla betalningar som ska betalas enligt vår affärsrelation.

10.2 Köparen är skyldig att hantera det köpta objektet försiktigt. Köparen måste i synnerhet försäkra det köpta objektet på egen bekostnad för tillräckligt skydd vid brand- och vatten-skador och till ersättningsvärde vid stöld.

10.3 Om det köpta objektet beslagtas eller andra störningar fö-rekommer ska köparen omedelbart meddela oss skriftligt så att vi kan lämna in ett klagomål enligt avsnitt 771 i den tyska civilrättslagen (”Zivilprozessordnung”, ZPO). Om tredjeparten inte kan återbetala rättsliga och andra juridiska kostnader i samband med ett stämningsförfarande enligt avsnitt 771 i ZPO håller vi köparen ansvarig för den uppkomna förlusten.

10.4 Köparen har rätt att sälja vidare det köpta objektet som en del i dess ordinarie verksamhet. Denna ska dock härmed tilldela oss alla fordringar som ackumuleras från kunder eller tredjeparter upp till värdet av det slutliga fakturabeloppet (inklusive moms) för vår fordran, oavsett om det köpta ob-jektet säljs vidare efteråt eller utan ytterligare bearbetning. Köparen har fortsättningsvis rätt att driva in dessa fordring-ar efter tilldelningen. Vår rätt att driva in fordringarna själva påverkas inte av detta. Vi åtar oss dock att inte driva in dessa fordringar så länge köparen uppfyller sina betalningsskyl-digheter från mottagna inkomster, köparen inte låter bli att betala och, i synnerhet, inledande av insolvensförfarande eller betalningsinställelse inte begärs. Om detta skulle bli fallet måste dock köparen ge oss uppgifter om gäldenärers fordringar som tilldelats oss, ge oss alla uppgifter för att driva in dem, ge oss alla därmed förknippade dokument och informera gäldenärerna (tredjeparterna) om tilldelningen.

10.5 All bearbetning eller omvandling av det köpta objektet som utförs av köparen ska alltid ske för vår räkning. Om det köpta objektet blandas med andra objekt som inte tillhör oss förvärvar vi ett intresse i det nya objektet som motsvarar andelen av det köpta objektets värde (slutlig faktura inklusive moms) i det andra bearbetade objektet vid blandningstid-punkten. Samma villkor gäller objektet som skapats genom sådan bearbetning som för det köpta objektet med avseen-de på bibehållande av äganderätt.

10.6 För att säkra våra fordringar gentemot köparen ska köparen också tilldela oss de fordringar som ackumuleras från tredjeparter vid kombination av det köpta objektet med fastigheter.

§ 11 Gällande lag

Avtalsrelationer som regleras genom dessa försäljnings- och leveransvillkor är föremål för lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. Bestämmelserna i FN-konventionen av den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor gäller inte.

§ 12 Juridisk plats – plats för fullgörande

12.1 Domstolen där vi har vårt säte har domsrätt vid tvister som uppstår från detta avtalsförhållande när köparen utgör ett företag eller en juridisk enhet enligt folkrätten, inklusive en sådan med tillgång till särskilda offentliga medel. Vi förbehål-ler oss dock rätten att vidta rättsliga åtgärder mot köparen

vid domstolen där denna har sin hemvist eller sitt säte.

12.2 Plats för fullgörande vid tvister som uppstår från detta avtal utgörs av vårt säte när köparen utgör ett företag eller en juridisk enhet enligt folkrätten och annat inte står på beställningsbekräftelsen.

§ 13 Avskiljbarhet

Om enskilda bestämmelser i detta avtal inte är juridiskt giltiga eller förlorar sin giltighet under omständigheter som uppkommer senare, eller om ett glapp upptäcks i detta av-tal, påverkas inte giltigheten i avtalets övriga bestämmelser. En lämplig bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar parternas avsikt om de hade beaktat denna situation gäller

istället för den ogiltiga avtalsbestämmelsen eller glappet. § 14 Tidsmässig tillämpbarhet

Ovanstående försäljnings- och leveransvillkor träder i kraft per den 1 december 2018.

Healy World GmbH – Villkor för systeminköp

§ 1 Villkorens tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor gäller Healy-enheter bestående av maskinvara och programvara.
1.2 Konsumenter är dessutom föremål för våra konsumentvillkor.

1.3 Företagskunder är dessutom föremål för våra försäljnings-och leveransvillkor.
§ 2 Avtalsobjekt

2.1 (System) Kunden förvärvar de enheter som anges i service-planen, inklusive med programvara, de applikationer som anges i serviceplanen och därmed förknippad systemdoku – mentation (för alla systemkomponenter) genom köp enligt villkoren i detta avtal. Serviceplanen utgör en del i avtalet.

2.2 (Överföring av varor, tillstånd att använda) Maskinvaran överförs i kundens besittning. Kunden beviljas en icke-exklu-siv rätt att använda programvaran utan tidsbegränsningar. När maskinvaran överförs till tredjeparter medföljer rätten att använda programvaran. Kunden måste informera tred-jeparten om att kunden tillhandahåller Healy World GmbH bevis över juridisk överlåtelse av egendomen (inklusive serienummer och mottagarens uppgifter) och samarbe-tar i denna fråga. I detta fall ska kunden, i samband med överlåtelsen, fysiskt radera alla återstående programkopior kunden fortfarande innehar efter att egendomen överlåtits till tredjeparten.

2.3 (Omfattning av kundens rättigheter) Ett tillbakadragande av avtalet genom uppsägning påverkar även hela avtalet om det bristande fullgörandet eller leverantörens avtalsbrott en-dast rör en systemkomponent men begränsar eller hindrar övergripande användning av systemet.

§ 3 Leverans, transportkostnader, fördröjningar hos leverantören
3.1 (Transportkostnader) Kunden betalar för transportkostna-den från leverantörens plats.

3.2 (Leveranstid) En leveranstid anges av parterna i service-planen.
3.3 (Kundens rätt vid fördröjning) När leverantören har fördröjts med mer än en specifik tid som anges i serviceplanen har kunden rätt att annullera den del av avtalet för enheter eller program där leverantörens leverans har fördröjts. I detta fall har kunden rätt, men är inte skyldig att, dra tillbaka hela avtalet enligt avsnitt 2.3. Kundens ersättningskrav påverkas inte av detta.
§ 4 Användningens tillåtna omfattning

4.1 (Systemrelaterad användning) Kunden har rätt till icke-ex-klusiv användning av programvaran som tillhandahållits på ett system av den typ som beskrivs i detalj i serviceplanen och rätt att använda därtill hörande programbeskrivning/ användardokumentation.

4.2 (Tillåtelse att kopiera) Kunden har tillåtelse att kopiera de till – handahållna programmen i ett maskinläsbart eller utskrivet format endast i den omfattning detta sker i enlighet med den avsedda användningen av programmet. Detta inkluderar inläsning av ursprungliga databärare och installation på lagringsmedier, i primär- och RAM-minnen och tillfälliga lagringsminnen såsom cache, förutsatt att detta förknippas med användning och är tekniskt nödvändigt. En kopia kan skapas på ett lagringsmedium i säkerhetskopieringssyfte.
4.3 (Samtidig användning) Samtidig användning av programva-ran och dess program på flera system och/eller i ett nätverk är endast tillåten med förhandstillstånd från leverantören.

4.4 (Tillåtelse att ändra) Kunden har tillåtelse att ändra program-koden endast i den omfattning detta är nödvändigt för att korrigera fel. Kunden betalar alla kostnader som förknippas med sådana ändringar. Under garantiperioden ska kunden ordna sådana ändringar i samarbete med leverantören så att denna får möjlighet att korrigera felet/felen själv.

4.5 (Bakåtkompilering) Bakåtkompilering av programvaran är endast tillåten om leverantören inte tillhandahåller den information som krävs för driftskompatibilitet trots en begäran om detta.

§ 5 Garanti tillsammans med underhållsskyldighet

Om leverantören åtar sig en underhållsskyldighet utgörs de enda aktiviteter som medför ersättning under garantiperio-den av sådana som inte täcks av garantin.

§ 6 Inköpspris

6.1 (Specifikation, betalningsvillkor) Inköpspriset – inklusive belopp och betalningsvillkor, såsom förfallodag – anges av parterna i serviceplanen.

6.2 (Tilläggstjänster) Såvida inte annat anges i serviceplanen anses alla avtalade tilläggstjänster ha betalats med inköps-priset som anges i avsnitt 6.1.

6.3 (Rätt att använda) Kunden har inte rätt att överföra rätten kunden har beviljats att använda programvaran till tredje-parter förrän fullständig betalning har erhållits. Kopior som kunden producerat får inte säljas vidare.

§ 7 Tredjeparters industriella rättigheter

7.1 (Gottgörelse) Leverantören gottgör kunden och håller kun-den skadeslös mot alla anspråk från tredjeparter gentemot kunden som uppkommer på grund av brott mot dessa tredjeparters industriella rättigheter med avseende på maskinvaran och/eller därmed förknippad programvara.

7.2 (Ändringar) Leverantören har rätt att, och måste, utföra de ändringar som krävs på grund av anspråk från tredjeparter med avseende på industriella rättigheter, på egen bekostnad och på plats hos kunden. Kunden ska bevilja oss använd-ningsmöjlighet i detta syfte.

§ 8 Ikraftträdandedag

Ovanstående villkor för systemköp träder i kraft per den 1 december 2018.

Healy World GmbH – Villkor för köp av Healy-moduler och användning av molntjänster

§ 1 Villkorens tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor gäller alla moduler (programvara) och moln-tjänster.
1.2 Konsumenter är dessutom föremål för våra konsumentvill-kor.
1.3 Företagskunder är dessutom föremål för våra försäljnings-och leveransvillkor.
§ 2. Avtalsobjekt

2.1 (Rätt att använda moduler) Leverantören ger kunden en

i övrigt icke-överlåtbar, icke-exklusiv rätt att använda de moduler som anges i serviceplanen, inklusive eventuella ytterligare program och därmed förknippade material, för en obegränsad tidsperiod och under deras kommersiella livstid.

2.2 (Rätt att använda molntjänster) Leverantören ger kunden en i övrigt icke-överlåtbar, icke-exklusiv rätt att använda de molntjänster som anges i serviceplanen under den tidsperi-od som anges i serviceplanen.

§ 3. Leverans, transportkostnader

3.1 (Leverans) Leverantören levererar en kopia av varje modul till kunden i ett maskinläsbart format.
3.2 (Användardokumentation) Leverantören levererar den dokumentation som förknippas med varje modul.
3.3 (Transportavgifter) Sådana avgifter betalas inte. Kunden erhåller den avtalade tjänsten via elektronisk aktivering.

§ 4. Användningens tillåtna omfattning

Avsnitt 4 i våra villkor för systemförsäljning gäller här i sam-ma omfattning.
§ 5. Garanti

Leverantören garanterar inte att tillhandahållen programva-ra och molntjänsterna uppfyller kundens egna specialkrav, utom om kunden är en konsument. Samma gäller för del som orsakats av maskin- eller programvara från tredjeparter eller andra tredjepartsinfluenser, såsom skador som uppstått genom skadlig programvara som importerats (till exempel virus).
6. Äganderätt till och industriella rättigheter för program-vara
6.1 (Äganderätt till programvara) Äganderätten till programva-ran som tillhandahållits kunden, inklusive all dokumentation, förblir hos leverantören.

6.2 (Rätt till programvaran) Leverantören förblir ensam inneha-vare till alla rättigheter till de moduler som tillhandahållits kunden, inklusive därmed förknippat material, även om kun-den ändrar dem eller kombinerar dem med egna program eller program från tredjeparter. Kunden ska inkludera ett motsvarande upphovsrättsmeddelande för sådana ändring-ar eller kombinationer samt vid tillverkning av kopior.
6.3 (Ingen separat vidareförsäljning) Kunden har inte rätt att sälja vidare modulerna eller molntjänsterna i detta avtal till

tredjeparter utan att överföra äganderätten till hela Healy-systemet (inklusive maskinvara) till tredjeparten.
§ 7. Användning/licensavgift

Kunden måste betala en engångsavgift för licens.

§ 8. Tillgång till molntjänster, avgifter

8.1 (Tillgång) Leverantören ger kunden rätt till de molntjänster som leverantören tillhandahåller.
8.2 (Molntjänst) Leverantören ger kunden tillgång till molntjäns-ter, kostnadsfritt, från den tidpunkt då avtalet sluts och för den tidsperiod som anges vid köpet. När tidsperioden som angavs i föregående mening löper ut erbjuder leverantören sina kunder tillgång till molnet enligt villkoren i prislistan.

§ 9. Kundens skyldigheter

9.1 Kunden får inte göra de tillhandahållna modulerna och molntjänsterna samt därmed förknippad dokumentation tillgänglig för tredjeparter, varken helt eller delvis.

9.2 Kunden får på inget sätt ändra leverantörens märken, upp – hovsrättsmeddelanden eller ägarinformation i modulerna och därmed förknippad dokumentation.

Healy World GmbH – Konsumentvillkor beställningen och med beställningsbekräftelsen. § 5. Leverans 5.1 Information om leveranstider ska ses som beräknade leveranstider. 5.2 Om den beställda produkten inte är tillgänglig för leverans i tid på grund av att vår leverantör inte tillhandahåller den till oss i tid meddelar vi dig utan dröjsmål. I detta fall kan du välja att vänta på produkten du beställde eller annullera beställ – ningen. Köpares övriga rättigheter enligt lag påverkas inte av detta. Vi återbetalar omedelbart eventuella pengar som redan har betalats om du annullerar din beställning. 5.3 I händelse av en strejk som påverkar leveranstiderna, force majeure eller andra händelser (som vi inte kan påverka) som leder till försenad leverans skjuts leveransdatumet upp i enlighet med detta. Övriga förpliktelser enligt beställnings-avtalet påverkas inte av detta. § 6 Kundens skyldighet att rapportera defekter Du måste rapportera synliga defekter till oss senast två veckor efter att du mottagit produkten, annars förlorar du överenskomna/lagenliga garantirättigheter. Det räcker att du skickar din rapport i tid för att uppfylla tidsfristen för att rapportera synliga skador. § 7. Avdrag för motkrav och retentionsrätt 7.1 Du har endast retentionsrätt (dvs. rätt att inte fullgöra dina förpliktelser) om dina motkrav har bekräftats i domstol eller bekräftats skriftligen av oss. 7.2 Du kan endast utöva din retentionsrätt när dina anspråk härleds från samma avtalsförhållande. § 8. Bibehållen äganderätt Äganderätten till varorna förblir hos oss tills de är helt betalda. § 9. Kostnad för varuretur Om du har laglig rätt enligt avsnitt 312g och 355 i BGB att annullera avtalet informeras du om detta separat. Följande bestämmelse gäller dessutom: du måste betala kostnaden för returtransport om levererade varor motsvarar beställda varor. Om du inte har laglig rätt enligt avsnitt 312g och 355 i BGB att annullera avtalet får du inte byta levererade varor om de motsvarar beställda varor. § 10. Garanti, ansvar 10.1 Din lagenliga garantirätt gäller under en garantiperiod på två år (enligt avsnitt 438.2 i BGB). 10.2 Vi ansvarar inte för åsidosättande av skyldighet på grund av lätt vårdslöshet om detta inte avser skada på liv eller hälsa eller garantier samt där detta inte utgör grund för anspråk enligt den tyska produktansvarslagen (”Produkthaftungsgesetz”, ProdHaftG). Vi ansvarar dock för åsidosättande av skyldigheter vars fullgörande är vad som möjliggör verkställande av avtalet och vars fullgörande kun-den vanligen förlitar sig på. Samma gäller eventuellt åsidosät-tande av skyldighet från våra agenters sida. 10.3 Ytterligare ansvar utesluts oavsett juridisk grund för anspråket. Detta gäller i synnerhet även anspråk som avser ersättningsrätt och anspråk på ersättning för resultatlösa utgifter istället för det överenskomna avtalsobjektet. § 11. Meddelande som krävs enligt avsnitt 36 i VSBG Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i en tvistlösnings-process via en konsumentorganisation. § 12. Ikraftträdandedag Ovanstående villkor träder i kraft per den 1 december 2018 Följande returinformation gäller endast konsumenter Konsumenter har rätt att annullera köpeavtalet enligt följande bestämmelser. En konsument är en individ som utför en juridisk transaktion för syften som inte huvudsakligen kan tillskrivas en kommersiell verksamhet eller näringsverksamhet. Information om annullering av avtal och retur av levererade varor Rätt att annullera avtal Du har rätt att annullera detta avtal inom 14 dagar utan att uppge orsak. Tidsfristen för att annullera avtalet är den fjortonde dagen efter dagen då du, eller en tredjepart som utsetts av dig och som inte utgör varornas transportör, tar varorna i besittning. Om du vill använda din rätt att annullera detta köpeavtal ska du kontakta oss på följande uppgifter: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, email: info@healy.de phone: +49 30 54905949-1 Du måste tillhandahålla en tydlig utsaga (t.ex. brev skickat per post, ett fax eller ett e -postmeddelande) om ditt beslut att annullera detta avtal. Du kan använda det bifogade exempelfor-muläret för att annullera köpeavtalet, men det är inte obligato-riskt. För att uppfylla tidsfristen för att annullera ditt köpeavtal räcker det att du skickar ditt meddelande där du utövar din annulleringsrätt innan tidsfristen har passerats. Efter annullering av avtal Om du annullerar detta avtal måste vi omedelbart återbetala alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader som uppkommit genom att du har valt en annan leveransmetod än den billigaste stan-dardmetod vi erbjuder), inom 14 dagar från det att vi mottar din utsaga om att du vill annullera detta köpeavtal. Vi använder samma betalningsmetod som användes för den ursprungliga transaktionen vid återbetalningen, såvida inte vi uttryckligen har kommit överens om annat med dig. Du debiteras under inga omständigheter extra för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetala pengarna tills vi har mottagit varorna eller du har uppvisat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som sker först. Du måste omedelbart skicka eller ge tillbaka varorna till oss och under alla omständigheter inom 14 dagar från dagen då du meddelade oss att du annullerar detta köpeavtal. Du uppfyller tidsfristen om du skickar (poststämpel) varorna innan 14 dagar har passerat. Du ansvarar för att betala direkta kostnader för att skicka tillbaka varorna. Du behöver endast betala för potentiell förlust av varornas vär-de om denna värdeförlust kan tillskrivas dig för att du hanterat varorna på ett sätt som inte behövs för att inspektera varornas skick, egenskaper och funktioner. Informationen slut
Information om annullering av avtal om tillhandahål-lande av tjänster Rätt att annullera avtal Du har rätt att annullera detta avtal inom 14 dagar utan att upp-ge orsak. Avtalets tidsfrist för annullering är på den fjortonde dagen som följer efter dagen då du sluter detta avtal. Om du vill använda din rätt att annullera detta avtal ska du kontakta oss på följande uppgifter: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, email: info@healy.de, phone: +49 30 54905949-1. Du måste tillhandahålla en tydlig utsaga (t.ex. brev skickat per post, ett fax eller ett e-postmedde-lande) om ditt beslut att annullera detta avtal. Du kan använda det bifogade exempelformuläret för att annullera avtalet, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla tidsfristen för att annul- lera ditt avtal räcker det att du skickar ditt meddelande där du utövar din annulleringsrätt innan tidsfristen har passerats. Efter annullering av avtal Om du annullerar detta avtal måste vi omedelbart återbetala alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader som uppkommit genom att du har valt en annan leveransmetod än den billigaste stan-dardmetod vi erbjuder), inom 14 dagar från det att vi mottar din utsaga om att du vill annullera detta avtal. Vi använder samma betalningsmetod som användes för den ursprungliga transaktionen vid återbetalningen, såvida inte vi uttryckligen har kommit överens om annat med dig. Du debiteras under inga omständigheter extra för denna återbetalning. Om du har begärt att tjänsterna ska inledas innan annulleri- ngsfristen har passerat måste du betala en rimlig summa för de tjänster som tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerar oss om att du utövar din annulleringsrätt för detta avtal, i proportion till den totala omfattningen av tjänster enligt specifikationen i avtalet. Informationen slut Healy World GmbH Tfn: +49 030 54905949-1 Distriktsdomstolen i Berlin-Charlottenburg Potsdamer Platz 1 office@healy.de Handelsregisternr: 197967 B 10785 Berlin, Tyskland www.healy.eu Momsnr: DE308643469 VD: Babak Jafarian, Dirc Zahlmann
Scroll to Top