COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Politika privatnosti

U nastavku možete da pronađete informacije o podacima koji se prikupljaju prilikom vaše posete i/ili upotrebe naše internet lokacije https://www.healyworld.net/de/, prilikom sklapanja ugovora u svojstvu distributera, kao i o tome kako se navedeni podaci koriste, obrađuju i/ili objavljuju.

Rukovalac u okviru zakona o zaštiti podataka je društvo:

Company: Healy World B.V.
Director:  Andreas Kornberger
Address: Singel 250, 1016 AB Amsterdam, Nederland
E-Mail: imprint@healyworld.net

(u daljem tekstu: HEALY)

Službenik za zaštitu podataka rukovaoca je društvo:

SBS Data Protect GmbH

koje predstavlja generalni direktor g. Tilo Noak

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-pošta: noack@sbs-data.de

Da bi ostvario svoja prava određena ovom Politikom privatnosti ili u slučaju pitanja u vezi sa upotrebom, priku-pljanjem i obradom podataka o ličnosti, korisnik treba da se obrati gore navedenom službeniku za zaštitu poda-taka.

Kao rukovalac u skladu sa odredbama zakona o zaštiti podataka, HEALY se obavezuje da štiti podatke o ličnosti i privatnost svojih korisnika, i da takve podatke tretira kao poverljive. Prikupljanje, čuvanje, izmena, prenos, zakl-jučavanje, brisanje i upotreba podataka o ličnosti vrši se na osnovu primenjivih zakonskih odredbi, posebno na osnovu Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Društvo HEALY tehničkim i organizacionim merama zaštite štiti podatke korisnika od bilo kakvog neovlašćenog pristupa, slučajne ili namerne manipulacije, uništenja ili gubitka.

Healy World GmbH 2019

Definicija termina

Zakonodavac nalaže da podatke o ličnosti treba obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose („zakonitost, poštenje i transparentnost”). Da bi se to garantovalo, obaveštavamo vas o pravnoj definiciji termina koji su takođe korišćeni u ovoj Politici privatnosti:

1. Podaci o ličnosti

„Podaci o ličnosti” označavaju bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odre-div (u daljem tekstu „lice na koje se podaci odnose”). Fizičko lice čiji je identitet odrediv jeste lice koje je moguće direktno ili indirektno identifikovati, pre svega na osnovu identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikatora ili na osnovu jednog ili više činilaca specifičnih za fizički, psihološki, gene-tički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

2. Obrada

„Obrada” označava bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše na podacima o ličnosti ili na skupovima podataka o ličnosti, bilo to automatski ili ne, poput prikupljanja, snimanja, organizovanja, strukturiranja, čuvanja, prilagođa-vanja ili izmene, preuzimanja, uvida, upotrebe, otkrivanja slanjem, širenjem ili stavljanjem na raspolaganjem na drugi način, poravnanjem ili kombinovanjem, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem.

3. Ograničavanje obrade

„Ograničavanje obrade” jeste označavanje sačuvanih podataka o ličnosti sa ciljem ograničenja njihove obrade u budućnosti.

4. Profilisanje

„Profilisanje” označava bilo kakav oblik automatizovane obrade podataka o ličnosti koji se sastoji od upotrebe podataka o ličnosti za ocenjivanje određenih ličnih aspekata u vezi sa fizičkim licem, posebno za analizu ili pred-viđanje aspekata koji se tiču učinka na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, ličnih izbora, interesovanja, pouzda-nosti, ponašanja, lokacije i kretanja tog fizičkog lica.

5. Pseudonimizacija

„Pseudonimizacija” označava obrađivanje podataka o ličnosti na takav način da podaci o ličnosti bez upotrebe dodatnih informacija više ne mogu da se dodele određenom licu na koje se podaci odnose, pri čemu se podra-zumeva da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno uz tehničke i organizacione mere zaštite koje onemoguća-vaju povezivanje podataka o ličnosti sa fizičkim licem čiji je identitet određen ili odrediv.

6. Sistem datoteka

„Sistem datoteka” označava strukturiran skup podataka o ličnosti koji su dostupni u skladu sa određenim kriteri-jumom, bilo centralizovano ili decentralizovano ili razvrstano po funkcionalnim ili geografskim osnovama.

7. Rukovalac

„Rukovalac” označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugi organ koji samostalno ili zajednički sa drugima određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti. Kada svrhu i sredstva takve obrade određuje sin-dikat ili zakon države članice, kontrolor ili određeni kriterijum za njegovo imenovanje može se odrediti zakono-davstvom Unije ili države članice.

8. Obrađivač

„Obrađivač” označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugi organ koji samostalno ili zajednički sa drugima obrađuje podatke o ličnosti za i u ime kontrolora.

Healy World GmbH 2019

9. Primalac

„Primalac” označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugi organ kome su podaci o ličnosti otkri-veni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne. Međutim, javni organi koji mogu da dobiju podatke o ličnosti u okviru određenog istraživanja u skladu sa zakonodavstvom Unije ili države članice neće biti tretirani kao pri-maoci. Obrada ovih podataka od strane tih javnih organa u skladu je sa primenjivim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.

10. Treća strana

„Treća strana“ označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugi organ koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac, obrađivač i lica koja su ovlašćena da obrađuju podatke o ličnosti pod neposrednim nadzo-rom rukovaoca ili obrađivača.

11. Pristanak

„Pristanak” lica na koje se podaci odnose označava svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmis-leno izražavanje volje lica na koje se podaci odnose, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Zakonitost obrade

Obrada je zakonita samo ako postoji pravni osnov za obradu. U skladu sa čl. 6 (1) stav 1 tačke a–f Uredbe GDPR konkretne pravni osnovi za obradu su:

a. lice na koje se podaci o ličnosti odnose dalo je pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

b. obrada je neophodna za potpisivanje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za predu-zimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

c. obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza obrađivača;

d. obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizič-kog lica;

e. obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja kontrolora;

f. obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

Informacije o prikupljanju podataka o ličnosti

U nastavku vas informišemo o prikupljanju podataka o ličnosti prilikom korišćenja našeg veb-sajta. Podaci o lič-nosti su, na primer, ime, adresa, adrese e-pošte, ponašanje korisnika.

Odeljak 1 Prikupljanje podataka o ličnosti prilikom posećivanja našeg veb-sajta

Kada se veb-sajt koristi u svrhu prikupljanja informacija, HEALY prikuplja samo podatke o ličnosti koje pregledač korisnika prenosi na server kompanije HEALY. Ako korisnik želi da vidi veb-sajt kompanije HEALY, HEALY će pri-kupiti sledeće podatke koji su neophodni iz tehničkih razloga da bi se korisniku prikazao veb-sajt i da bi se pos-tigli stabilnost i bezbednost:

∙ mesto upita,

∙ IP adresa,

Healy World GmbH 2019

∙ datum i vreme zahteva,

∙ razlika vremenske zone u odnosu na griničko srednje vreme (GMT),

∙ sadržaj zahteva (određena strana),

∙ status pristupa/kod HTTP statusa,

∙ količina podataka preneta u svakom slučaju,

∙ veb-sajt sa kojeg je poslat zahtev,

∙ pregledač.

∙ operativni sistem i njegov interfejs,

∙ jezik i verzija softvera pregledača.

Nakon tehničke procene, ovi podaci će odmah biti izbrisani. U skladu sa čl. 6 (1) stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), ovo prikupljanje podataka služi za zaštitu naših pretežnih legitimnih interesa za ispravno predstavljanje ponude našeg veb-sajta kao deo odmeravanja interesa, kao i usklađenosti sa osnov-nom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU u pogledu bezbednosti i poverljivosti.

Odeljak 2 Upotreba kolačića

Pored gore pomenutih podataka, na vašem računaru se prilikom posete i korišćenja našeg veb-sajta koriste kolačići ili slične tehnologije poput piksela (u daljem tekstu uopšteno „kolačići”). Kolačići su male tekstualne datoteke koje vaš terminalni uređaj čuva na vašem računaru da bi se sačuvale određene informacije ili slikovne datoteke poput piksela. Kada sledeći put posetite naš veb-sajt pomoću istog terminalnog uređaja, informacije sačuvane u kolačićima šalju se nazad ili na naš veb-sajt („kolačić prve strane”) ili na drugi veb-sajt kome kolačići pripadaju („kolačići treće strane”).

Pomoću sačuvanih i vraćenih informacija, odgovarajući veb-sajt prepoznaje da ste mu već pristupili i da ste ga posetili pomoću pregledača vašeg terminalnog uređaja. Ove informacije koristimo da bismo optimalno diza-jnirali veb-sajt i prikazali vam ga u skladu sa vašim prioritetima. Na vašem terminalnom uređaju identifikuje se samo kolačić. Podaci o ličnosti biće dodatno sačuvani samo uz vaš izričit pristanak ili ako je to apsolutno neo-phodno da bi mogle da se koriste ponuđene usluge koje ste vi pokrenuli.

Ovaj veb-sajt koristi sledeće tipove kolačića, čiji su opseg i funkcionisanje objašnjeni u nastavku:

∙ apsolutno neophodni kolačići (tip a),

∙ kolačići za rad i učinak (tip b),

∙ kolačići za koje je neophodan pristanak (tip c).

Za svaku od ovih alatki koje koristimo, obavestićemo vas koji tip kolačića je postavljen i koji se koristi u svakom slučaju.

(1) Apsolutno neophodni kolačići (tip a)

Kolačići koji su apsolutno neophodni garantuju funkcije bez kojih ne biste mogli da koristite naše veb stranice kao što je predviđeno. Ove kolačiće isključivo koristimo mi i zato su to kolačići prve strane. To znači da se sve informacije sačuvane u kolačićima vraćaju na naš veb-sajt.

Apsolutno neophodni kolačići služe, na primer, da vam kao registrovanom korisniku omoguće da uvek osta-nete prijavljeni kada pristupate raznim podstranicama našeg veb-sajta i tako ne morate da ponovo unosite vaše podatke za prijavljivanje svaki put kada otvorite novu stranicu.

Upotreba apsolutno neophodnih kolačića na našem veb-sajtu moguća je bez vašeg pristanka. Iz tog razloga, kolačići koji su apsolutno neophodni ne mogu da se deaktiviraju ili aktiviraju pojedinačno. Međutim, kolačiće

Healy World GmbH 2019

možete da deaktivirate u vašem pregledaču u bilo kom trenutku (pogledajte u nastavku).

Pravni osnov za ovu obradu podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

(2) Funkcijski kolačići i kolačići za merenje učinka (tip b)

Funkcijski kolačići omogućavaju našem veb-sajtu da čuva informacije koje su već unete (poput registrovanog imena ili odabira jezika) i da vam na osnovu tih informacija pruži poboljšane i više lične funkcije. Ovi kolačići pri-kupljaju i čuvaju samo anonimne informacije tako da ne mogu da prate vaše kretanje na drugim veb-sajtovima.

Kolačići za merenje učinka prikupljaju informacije o tome kako se koriste naši veb-sajtovi da bi se poboljšala njihova privlačnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kolačići nam pomažu da, na primer, odredimo da li i koje se podstranice našeg veb-sajtova posećuju i koji sadržaj najviše interesuje korisnike. Pre svega beležimo broj poseta veb-sajtu, broj prikazanih podstranica, vreme provedeno na našem veb-sajtu, redosled posećenih stra-nica, termine pretrage koji su vas doveli do nas, zemlju, region i, ako je primenjivo, grad iz kojeg se pristupa, kao i razmeru mobilnih uređaja koji pristupaju našim veb -sajtovima. Takođe beležimo kretanje, „klikove” i pomeranje računarskog miša da bismo razumeli koja područja našeg veb-sajta naročito interesuju korisnike. Nakon toga, možemo preciznije da skrojimo sadržaj našeg veb-sajta prema potrebama naših korisnika i da optimizujemo našu ponudu. IP adresa vašeg računara koja se prenosi iz tehničkih razloga automatski se anonimizuje i ne doz-voljava nam da izvodimo bilo kakve zaključke o pojedinačnom korisniku.

Prigovor na korišćenje kolačića za rad i učinak možete da date u bilo kom trenutku prilagođavanjem podešavanja za kolačiće.

Pravni osnov za ovu obradu podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

(3) Kolačići za koje je neophodan pristanak (tip c)

Kolačići koji nisu apsolutno neophodni (tip a) niti su funkcijski kolačići, odnosno kolačići za proveru učinka (tip b) koriste se samo uz vaš pristanak.

Zadržavamo pravo da koristimo i informacije koje smo dobili pomoću kolačića iz anonimnih analiza ponašanja korisnika prilikom korišćenja našeg veb -sajta da bismo prikazali posebne reklame za određene proizvode na našim veb-sajtovima. Verujemo da ćete vi kao korisnik imati koristi od toga, pošto ćemo prikazivati reklame ili sadržaj zasnovan na vašim navikama pretraživanja za koje smatramo da odgovaraju vašim interesovanjima, a pri-kazivaće vam se manje nasumično razbacanih reklama ili neki sadržaj koji vas manje interesuje.

Marketinški kolačići potiču od spoljnih reklamnih kompanija (kolačići treće strane) i koriste se za prikupljanje informacija o veb-sajtovima koje je korisnik posetio da bi se kreiralo ciljano grupno orijentisano reklamiranje za korisnika.

Izbegavanje marketinških kolačića

Kolačićima koji se koriste za onlajn reklamiranje možete da upravljate pomoću alatki razvijenih u mnogim zem-ljama u sklopu samoregulatornih programa, poput https://www.aboutads.info/choices/ iz SAD ili http://www. youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices iz EU.

Ovaj pristanak na kolačiće možete ovde da povučete bilo kad, sa efektom u budućnosti.

Pravni osnov za ovu obradu podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

(4) Administracija i brisanje svih kolačića

Dodatno, možete da podesite vaš internet pregledač da uopšteno sprečava čuvanje kolačića u vašem terminal-nom uređaju ili da svaki put budete pitani da li se slažete sa podešavanjem kolačića. Kada se kolačići podese, možete i da ih obrišete u bilo kom trenutku. Detalje o tome kako sve to radi možete da pronađete u funkciji pomoć u vašem pregledaču.

Healy World GmbH 2019

Uzmite u obzir da uopšteno deaktiviranje kolačića može da rezultuje funkcionalnim ograničenjima našeg veb-sa-jta.

Odeljak 3 Dnevničke datoteke servera

Naš veb-sajt možete da posetite bez pružanja bilo kakvih ličnih informacija. Svaki put kada pristupite našem veb-sajtu, podaci o korišćenju prenose se do nas ili našeg veb hosta/dobavljača IT usluga preko vašeg internet pregledača i čuvaju se u dnevničkim podacima (takozvane dnevničke datoteke). Ti sačuvani podaci uključuju, na primer, naziv stranice kojoj se pristupilo, datum i vreme pristupa, IP adresu, količinu prenetih podataka i doba-vljača koji ih traži.

Ova obrada se vrši na osnovu čl. 6(1) stav 1 tačka Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) u zakonskom interesu obezbeđivanja nesmetanog rada našeg veb-sajta i poboljšavanja naših usluga.

Odeljak 4 Prikupljanje i upotreba podataka o ličnosti u slučaju zahteva za kontakt

Kada se putem e-pošte ili obrasca za kontakt obratite kompaniji HEALY, HEALY čuva podatke koje ste dosta-vili (vašu adresu e-pošte, ako je primenjivo vaše ime i prezime), da bi moglo da se odgovori na vaš zahtev. Kada čuvanje više nije neophodno, npr. kada se reši vaše pitanje, HEALY će obrisati sve podatke prikupljene u tom kontekstu. U suprotnom, obrada će biti ograničena u slučaju zakonske obaveze zadržavanja.

Ova obrada podataka vrši se na osnovu čl. 6 (1) stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) u vezi sa pristankom koji daju korisnici.

Odeljak 5 Prikupljanje podataka o ličnosti nakon zaključivanja distributerskog ugovora

Za zaključivanje distributerskog ugovora, od vas zahtevamo sledeće podatke o ličnosti:

1. funkciju,

2. prezime,

3. ime,

4. adresu,

5. broj telefona,

6. adresu e-pošte,

7. PIB,

8. podatke o kreditnoj kartici, banci i direktnom zaduženju.

Ove podatke HEALY koristi isključivo za izvršenje ugovora i komunikaciju sa distributerom koja je u tom kontek-stu neophodna. To uključuje pripremu, sklapanje i obradu ugovora, garancije i, ako je potrebno, poništenje ugo-vora. Podaci se čuvaju dok se ne završi sprovođenje ugovora. U slučaju komercijalnih i zakonskih perioda zadrža-vanja, podaci mogu da se čuvaju do 10 godina.

Ove informacije su neophodne za zaključivanje i izvršenje distributerskog ugovora. Pravni osnov za ovu obradu ovih podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Pravni osnov za dalje čuvanje za potrebe poreza i trgovinskog prava jeste neophodnost za usklađivanje sa pravnim obavezama u skladu sa čl. 6 (1) stav 1 tačka c Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Odeljak 6 Prenos podataka trećim licima

(1) HEALY otkriva podatke o ličnosti korisnika samo u meri neophodnoj za izvršenje ugovora ili u svrhe legitimnih inte-resa kompanije HEALY. HEALY koristi spoljne pružaoce usluga (obrađivače) za izvršenje ugovora. Da bi se obez-bedila zaštita podataka o ličnosti korisnika, sa pružaocima usluga sklapaju se zasebni ugovori o obradi podataka.

Healy World GmbH 2019

Kao distributer, imaćete pristup internoj podršci. U navedenoj podršci možete da vidite pregled porudžbina koje su izvršene na osnovu vašeg podsticaja. U tu svrhu biće vam prikazane sledeće informacije o osobama koje su izvršile porudžbinu na osnovu vašeg podsticaja:

status (klijent/distributer), prezime, ime, e-pošta, neto vrednost poručene robe u prethodnom mesecu, broj članova tima, vreme najskorijih onlajn aktivnosti.

Ove informacije neophodne su za izračunavanje i sledljivost potraživanja provizije. Pravni osnov za ovu obradu ovih podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Pored toga, u usluzi interne podrške možete da vidite i opšti pregled tima. Ovaj opšti pregled vam daje uvid u informacije o distributerima koje ste vi regrutovali u vašoj liniji prodaje. U tu svrhu prikazuju se sledeće infor-macije:

status (klijent/distributer), prezime, ime, neto vrednost poručene robe u prethodnom mesecu, broj članova tima, vreme najskorijih onlajn aktivnosti.

Ove informacije neophodne su za izračunavanje i sledljivost potraživanja provizije. Pravni osnov za ovu obradu ovih podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

(2) Ako ste član, za izračunavanje diferencijalne provizije distributera u vašoj liniji nadređenih saradnika, gore pomenuti podaci o ličnosti za vaše porudžbine i opšti pregled vašeg tima takođe se prikazuju distributerima u čijoj se liniji prodaje nalazite. Ova obrada podataka neophodna je za izračunavanje i sledljivost potraživanja provizije. Pravni osnov za ovu obradu ovih podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti poda-taka o ličnosti (GDPR).

(3) Sledeći podaci neophodni su nam za isplatu provizija: oslovljavanje, prezime, ime, adresa, bankovni podaci.
Ove informacije neophodne su za izračunavanje i sledljivost potraživanja provizije. Pravni osnov za ovu obradu ovih podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

(4) Da bi se isporuka ispunila, prezime, adresa, adresa e-pošte i broj telefona distributera dostavljaju se kompa-niji za isporuku. Ovaj prenos podataka obavlja se radi izvršenja ugovora sa vama, distributerom. Pravni osnov za ovu obradu podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

(5) Za obradu isplate, podaci o plaćanju distributera, odnosno prezime, ime, adresa, adresa e-pošte i broj tele-fona dostavljaju se odgovarajućem pružaocu usluga plaćanja. Ova obrada podataka obavlja se radi izvršenja ugovora sa vama, distributerom, i/ili na osnovu pristanka koji ste dali. Pravni osnov za ovu obradu podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka a ili tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Odeljak 7 Upotreba eksternih alatki

Razne alatke od različitih kompanija integrisane su u naš veb-sajt, što nam omogućava da procenimo ponašanje našeg korisnika ili da uspostavimo veze sa drugim veb-sajtovima. Da bi se obezbedila zaštita vaših podataka o ličnosti, sa kompanijama su zaključeni zasebni ugovori o obradi podataka.

Sarađujemo sa sledećim pružaocima usluga:

Korišćenje servisa Google analitika

Ovaj veb-sajt koristi Google analitiku, servis za analizu veba koji omogućava kompanija Google Inc. („Google”). Google analitika koristi tzv. kolačiće, tekstualne datoteke sačuvane na vašem računaru koje pomažu pri analizi vašeg korišćenja našeg veb-sajta. Informacije o vašem korišćenju odgovarajućeg veb-sajta koje generišu kolačići uglavnom se prenose i čuvaju na serverima kompanije Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, ako je na odgovarajućem veb-sajtu aktivirana anonimizacija IP adrese, unutar zemlje članice Evropske unije ili u drugoj zemlji potpisnici Ugovora o Evropskoj ekonomskoj zajednici, Google će skratiti vašu IP adresu pre nje-nog prenošenja. Samo u posebnim slučajevima puna IP adresa biće u potpunosti preneta i skraćena na serveru kompanije Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google će koristiti ove informacije u ime operatera ovog

Healy World GmbH 2019

veb-sajta da bi ocenio vaše korišćenje ovog veb-sajta, da bi sastavio izveštaje o aktivnosti veb-sajta i pružio dodatne usluge vezane za korišćenje veb-sajta i interneta za operatere ovog veb-sajta.

IP adresa koju prenosi vaš pregledač u kontekstu Google analitike neće biti spojena sa ostalim podacima kom-panije Google.

Pomoću odgovarajućih podešavanja softvera pregledača možete da sprečite ostavljanje kolačića. Međutim, želeli bismo da istaknemo da u tom slučaju možda nećete u potpunosti moći da koristite sva svojstva ovog veb-sajta. Dalje, možete da sprečite Google da prikuplja podatke koje kreiraju kolačići i koji se odnose na vaše korišćenje veb-sajta (uključujući i vašu IP adresu), kao i da obrađuje navedene podatke preuzimanjem i instaliran-jem dodatnih komponenti pregledača koje su dostupne preko sledeće veze: http://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=de.

Ovaj veb-sajt koristi Google analitiku sa ekstenzijom „_anonymizeIp()”. Stoga, IP adrese se obrađuju nakon skraćivanja, što znači da ne mogu da se povežu sa određenim licima. Ako su vaši prikupljeni podaci neposredno povezani sa vama, takve veze se odmah izuzimaju, a podaci o ličnosti brišu.

Google analitiku koristimo da bismo omogućili analizu i redovno poboljšavanje korišćenja našeg veb-sajta. Dobi-jena statistika nam omogućava da poboljšamo ponudu i da je učinimo interesantnijom za vas kao korisnika. Za izuzetke u kojima se podaci o ličnosti prenose u Sjedinjene Američke Države, Google podleže Štitu za privatnost između EU i SAD (eng. EU-U.S. Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informacije o nezavisnom pružaocu usluga: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street,

Dablin 4, Irska, Faks: +353 (1) 436 1001. Uslovi korišćenja:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, pregled privatnosti: http://www.google.com/intl/de/ana-

lytics/learn/privacy.html, i politika privatnosti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Pored toga, ovaj veb-sajt koristi Google analitiku za analizu toka korisnika na više uređaja i ta analiza vrši se pomoću korisničkog ID. Imate opciju da isključite analizu upotrebe na različitim uređajima na njihovom korisnič-kom nalogu u odeljku „My Data” (Moji podaci), „Personal Data” (Podaci o ličnosti).

Korišćenje servisa Google analitika pravno se zasniva na čl. 6 (1) stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), na osnovu vašeg pristanka. Period čuvanja kolačića koji su postavljeni na ovom veb-sajtu je do 12 meseci.

Funkcija oglašavanja Google analitika

Ako pristanete na upotrebu funkcije oglašavanja Google analitike, ovaj veb-sajt će koristiti poboljšane funkcije Google analitike kao dodatak standardnim funkcijama. Funkcije oglašavanja Google analitike primenjuju se na ovom veb-sajtu uključujući izveštaje o učinku prema demografiji i interesovanjima Google analitike.

U tu svrhu koristimo kolačiće prve strane (npr. kolačići Google analitike) i kolačiće treće strane (npr. kolačići Dou – bleClick) zajedno da bi nam pomogli da anonimno i u zbirnom obliku analiziramo koja su demografska svojstva i interesovanja posetilaca našeg veb-sajta. Ove informacije koristimo za poboljšanje naših veb-sajtova.

Učešće u procesu praćenja možete da izbegnete na više načina: a) odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pregledača; b) deaktiviranjem podešavanja Google oglasa na https://www.google.com/ads/preferen-ces/?hl=de c) odgovarajućim podešavanjem kolačića [veza ka stranici za podešavanje kolačića]. Ističemo da u ovom slučaju možda nećete biti u mogućnosti da u potpunosti koristite sve funkcije ove ponude. Vreme čuvanja je do 26 meseci. Korišćenje funkcija oglašavanja Google analitike pravno se zasniva na čl. 6 (1) stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), na osnovu vašeg pristanka.

Healy World GmbH 2019

Korišćenje servisa Google mape

Na našem veb-sajtu koristimo Google mape da bismo prikazali našu lokaciju i da bismo stvorili opis rute. Ovu uslugu obezbeđuje kompanija Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska, u daljem tekstu „Goo-gle”.

Svojom sertifikacijom u okviru Štita za privatnost između EU i SAD (eng. EU-U.S. Privacy Shield) https://www.pri-vacyshield.gov/, Google garantuje da su zahtevi za zaštitu podataka EU ispunjeni prilikom obrade u Sjedinjenim Američkim Državama.

Da bi se omogućio prikaz određenih fontova na našem veb-sajtu, po pozivu veb-sajta uspostavlja se veza sa ser-verom u SAD.

Ako pozovete komponente Google mapa koje su integrisane u našu prezentaciju na internetu, Google preko vašeg internet pregledača pohranjuje kolačić u vašem terminalni uređaj. Vaša korisnička podešavanja i podaci obrađuju se da bi se prikazala naša lokacija i kreirao opis rute. U tom kontekstu ne možemo da izuzmemo ser-vere u SAD koje koristi Google.

Pravni osnov za ovu obradu podataka je čl. 6 (1) stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Naš legitimni interes je optimizacija funkcionalnosti naše prezentacije na internetu.

Veza sa kompanijom Google uspostavljena na ovaj način omogućava kompaniji Google da odredi koji veb-sajt vam je poslao zahtev i kojoj IP adresi treba poslati opis rute.

Ako se ne slažete sa ovom obradom, možete da izbegnete instalaciju kolačića odgovarajućim podešavanjima u vašem internet pregledaču. Detalje možete da pronađete u prethodnom odeljku „Kolačići”.

Pored toga, upotreba Google mapa i informacija dobijenih pomoću Google mapa vođena je Uslovima korišćenja kompanije Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de i Uslovim korišćenja Google mapa https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Štaviše, Google pruža dalje informacije na adresama https://adssettings.google.com/authenticated i https://policies.google.com/privacy.

Da bismo zaštitili vaša prava i podatke o ličnosti, opremili smo Google mape rešenjem „u dva klika”, koje prenosi podatke na Google samo kada izričito aktivirate funkciju mape.

Konverzija Google oglasa

Uslugu konverzije Google oglasa koristimo da bismo skrenuli pažnju na atraktivne ponude pomoću medija za oglašavanje (takozvani Google oglasi) na spoljnim veb-sajtovima. U pogledu podataka reklamnih kampanja, možemo da odredimo koliko su pojedine mere oglašavanja efikasne. Koristimo ih u skladu sa interesom da vam prikažemo reklame koje vas zanimaju, i da bismo veb-sajt učinili još zanimljivijim i postigli fer troškove oglaša-vanja.

Ovi reklamni mediji isporučuje kompanija Google preko „serverâ za oglašavanje”. Koristimo kolačiće servera za oglašavanje koji mogu da izmere određene parametre poput prikaza oglasa ili klikova korisnika da bi se izme-rila uspešnost. Ako našem veb- sajtu pristupite preko Google oglasa, Google oglasi čuvaju kolačić na vašem ter-minalnom uređaju. Ovi kolačići uglavnom gube svoju važnost nakon 30 dana i nisu namenjeni za identifikovanje vaše ličnosti. Jedinstveni ID kolačića, broj pojavljivanja oglasa po postavljanju (frekventnost), poslednje pojavl-jivanje (relevantno za konverzije nakon prikaza) i informacije o odustajanju (obeležavanje da korisnik više ne želi da se upućuje na njega) obično se čuvaju kao vrednosti analize za ove kolačiće.

Ovi kolačići omogućavaju kompaniji Google da prepozna vaš internet pregledač. Ako korisnik poseti određene stranice na veb-sajtu s oglasima, a kolačići sačuvani na njegovom računaru nisu istekli, Google i korisnik mogu da prepoznaju da je korisnik kliknuo na oglas i da je usmeren na tu stranicu. Svakom oglasu dodeljen je različit kolačić. Stoga, kolačići ne mogu da se prate preko veb-sajtova sa oglasima korisnika. Mi sami ne prikupljamo i ne obrađujemo podatke o ličnosti u gorepomenutim merama oglašavanja. Mi samo dobijamo statističke procene

Healy World GmbH 2019

od kompanije Google. Na osnovu tih procena možemo da prepoznamo koje od korišćenih mera oglašavanja su posebno efikasne. Mi ne primamo nikakve dodatne podatke od upotrebe medija oglašavanja – konkretno, na osnovu tih informacija ne možemo da identifikujemo korisnika.

Zbog korišćenja marketinških alatki, vaš pregledač automatski uspostavlja direktnu vezu sa serverom kompanije Google. Mi nemamo uticaj na obim i dalju upotrebu podataka koje je pomoću ovih alata prikupila kompanija Google i zato vas obaveštavamo u skladu sa našim saznanjima: Integrisanjem konverzije oglasa, Google dobija informacije da ste vi pozvali određeni deo naše veb-sajta ili da ste kliknuli na naš oglas. Ako ste registrovani preko Google servisa, Google može da dodeli tu posetu vašem nalogu. Čak i ako niste registrovani preko Goo-gle servisa ili niste prijavljeni, moguće je da dobavljač može da otkrije i sačuva vašu IP adresu.

Ciljne grupe po meri na društvenoj mreži Facebook publika – Facebook Pixel

Veb-sajt koristi funkciju remarketinga „Custom Audiences” (Ciljne grupe po meri) kompanije Facebook Inc. („Facebook”) da bi vam se ponovo obratila u roku od šest (6) meseci. Ovo korisnicima veb-sajta omogućava da vide oglase zasnovane na interesovanju („Facebook oglasi”) prilikom posete društvenoj mreži Facebook ili dru-gih sajtova koji koriste ovaj proces. Koristimo ih u skladu sa interesom da vam prikažemo reklame koje vas zani-maju, i da bismo vam veb-sajt učinili još zanimljivijim.

Zbog korišćenja marketinških alatki, vaš pregledač automatski uspostavlja direktnu vezu sa serverom kompanije Facebook. Mi nemamo uticaj na obim i dalju upotrebu podataka koje je pomoću ovih alata prikupila kompanija Facebook i zato vas obaveštavamo u skladu sa našim saznanjima: Integrisanjem funkcije ciljne grupe po meri na društvenoj mreži Facebook, kompanija Facebook dobija informacije da ste vi pozvali odgovarajući veb-sajt koja nas predstavlja na internetu ili da ste kliknuli na naš oglas. Ako ste registrovani preko Facebook servisa, Face-book može da dodeli tu posetu vašem nalogu. Čak i ako niste registrovani preko Facebook servisa ili niste prija-vljeni, moguće je da dobavljač može da otkrije i sačuva vašu IP adresu i dodatne karakteristike za identifikaciju.

Funkciju ciljne grupe po meri na društvenoj mreži Facebook možete da deaktivirate ovde i kao registrovani koris-nik na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Za više informacija o postupcima obrade podataka kompanije Facebook posetite https://www.facebook.com/ about/privacy.

Korišćeni kolačići: tip c. Više informacija možete da pronađete u odeljku „Kolačići”.

Korišćenje funkcije ciljne grupe po meri na društvenoj mreži Facebook, pravno se zasniva na čl. 6 (1) stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podatak o ličnosti (GDPR), na osnovu vašeg pristanka.

Odeljak 8 Facebook stranica

Za informacije o usluzi koja je pružena na ovoj stranici, HEALY koristi tehničku platformu i usluge kompanije Face-book Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska („Facebook”).

Prema mišljenju Suda pravde Evropske unije, Facebook i operater Facebook stranice zajednički su rukovaoci prema čl. 26 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) u odnosu na podatke o ličnosti koji se obrađuju preko Facebook stranice. Iz tog razloga, Facebook i HEALY zaključili su ugovor o zajedničkoj odgovornosti koji je dostupan ovde.

HEALY vam pruža sledeće informacije o obradi podataka na našoj Facebook stranici:

(1) Rukovaoci

Obrada vaših podataka o ličnosti na Facebook stranici kompanije HEALY vrši se sa zajedničkom odgovornošću sa kompanijom:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska

Healy World GmbH 2019

(2) Obrada podataka

Kada posetite Facebook stranicu, IP adresa vašeg uređaja prenosi se kompaniji Facebook. U skladu sa informa-cijama koje daje kompanija Facebook, IP adresa je anonimizovana i obrisana najkasnije nakon 90 dana ako je u pitanju nemačka IP adresa. Facebook takođe čuva dodatne informacije o uređajima svojih korisnika, npr. korišćeni internet pregledač. To kompaniji Facebook omogućava da poveže IP adrese sa pojedinačnim korisnicima. Ako ste prilikom posete naše stranice prijavljeni na svoj Facebook nalog kolačić sa vašom identifikacijom za Facebook biće sačuvan na vašem uređaju. Zbog tog kolačića, Facebook će imati trag da ste posetili našu stranicu i može da prati kako ste je koristili. Facebook koristi te informacije da bi vam prikazao personalizovan sadržaj ili oglase.

Ako biste želeli to da izbegnete treba da se odjavite sa vašeg Facebook naloga i da isključite funkciju „Ostavi me prijavljenog”. Pored toga, preporučujemo da obrišete postojeće kolačiće sa vašeg uređaja i da zatvorite i ponovo pokrenete vaš pregledač. Tim merama brišu se informacije preko kojih Facebook može da poveže podatke sa vama.

Međutim, ako biste želeli da koristite interaktivne funkcije naše stranice, moraćete ponovo da se prijavite na Facebook pomoću vaših podataka za prijavljivanje. Tako će Facebook ponovo biti u mogućnosti da poveže podatke sa vama.

Niti kompanija Facebook konačno i jasno navodi niti mi znamo na koji način i u svoje svrhe kompanija Facebook koristi podatke dobijene od vaših poseta Facebook stranicama, u kojoj meri su aktivnosti na Facebook stranici povezane sa pojedinačnim korisnicima, koliko dugo Facebook čuva te podatke i da li su podaci dobijeni prilikom vaše posete Facebook stranici otkriveni trećim licima. Kao korisnika naše stranice možemo samo da vas uputimo na izjave kompanije Facebook o zaštiti podataka.

Podatke koji se tiču vas i koji su prikupljeni u ovom kontekstu obrađuje Facebook i mogu da se prenesu u zemlje izvan Evropske unije.

Facebook uopšteno opisuje koje informacije dobija i kako ih koristi u okviru politike korišćenja podataka. Tamo takođe možete da pronađete informacije o tome kako da se obratite kompaniji Facebook i kako da prilagodite podešavanja oglasa. Politika korišćenja podataka dostupna je na: http://de-de.facebook.com/about/privacy.

Potpuna politika korišćenja podataka kompanije Facebook dostupna je na:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy.

Politika korišćenja podataka kompanije Facebook sadrži dodatne informacije o obradi podataka:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Opcije odustajanja dostupne su ovde: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i ovde. http://www.youronlinechoices.com

Matična kompanija kompanije Facebook Ireland Ltd., kompanija Facebook Inc. sa sedištem u SAD, sertifiko-

vana je u skladu sa Štitom privatnosti između EU i SAD (eng. EU-U.S. Privacy-Shield) i stoga je obavezna da bude

usklađena sa odredbama Evropskog zakona o zaštiti podataka. Više informacija o statusu Štita privatnosti kom-

panije Facebook dostupno je na:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Kao operateri Facebook stranice nismo u mogućnosti da procenimo prenos i ostalu obradu podataka o ličnosti korisnika u trećim zemljama odnosno ka njima, poput Sjedinjenih Američkih Država, i sa tim povezane potenci-jalne rizike za vas, korisnika.

Healy World GmbH 2019

(3) Funkcije uvida

Dodatno, Facebook u kontekstu takozvane funkcije „Insights” (Uvid) kompaniji SBS-Legal kao operateru stranice pruža brojne statističke podatke. Te statistike izrađuje i obezbeđuje Facebook. Kao operateri stranice nemamo nikakav uticaj na izradu tih statistika i, konkretno, nismo u mogućnosti da sprečimo tu funkciju. U kontekstu funk-cije „Uvid”, respektivno su nam dostavljene sledeće informacije za kategorije „obožavaoci”, „pratioci”, „broj ljudi do kojih ste doprli” i „broj ljudi sa kojima je ostvarena interakcija” tokom određenog vremenskog perioda:

aktivnosti stranice, poput posete stranici, prikazi stranice, aktivnosti na stranici, aktivnosti dometa poput klikova na „Sviđa mi se”, domet do osoba i preporuke, doprinos aktivnostima poput interakcije doprinosa, gledanje video-zapisa, komentari, deljenja.

Pored toga, dobijamo informacije o Facebook grupama koje su povezane sa našom stranicom. U skladu sa uslovima korišćenja kompanije Facebook koje je svaki korisnik prihvatio prilikom kreiranja Facebook profila, u mogućnosti smo i da identifikujemo pretplatnike i obožavaoce naše stranice i da vidimo njihove profile i ostale informacije koje dele sa drugim korisnicima.

Više informacija kompanija Facebook pruža preko sledeće veze:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY koristi ove podatke dostupne u zbirnom obliku, da bi doprinosi i aktivnosti na stranici bili privlačniji koris-nicima, na primer da bi se isplanirao sadržaj i vreme objave doprinosa. Pravni osnov za ovu obradu podataka jeste čl. 6 (1) stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), naime naš zakonski interes za opti-mizaciju naše ponude.

(4) Period čuvanja

Mi čuvamo samo informacije koje je preneo Facebook dokle god vaš interes za brisanje ili anonimizovanje navedenih informacija ne nadjača naše interese.

Uklonite bilo kakvu vezu između vašeg korisničkog profila i naše stranice pomoću funkcije „Unlike this Page” (Više mi se ne sviđa ova stranica) i/ili „Unfollow this Page” (Prekini sa praćenjem ove stranice), ako ne želite da se opisana obrada podataka vrši u budućnosti.

(5) Prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose

U slučaju zahteva za informaciju ili drugih pitanja u vezi sa vašim pravima koja su navedena na kraju Politike pri-vatnosti, preporučujemo da se obratite direktno kompaniji Facebook, pošto samo Facebook ima potpuni pris-tup korisničkim podacima. Ako ipak upit pošaljete nama, mi ćemo ga svakako obraditi i takođe proslediti kom-paniji Facebook.

Odeljak 9 Maloletna lica

Naša ponuda uopšteno je usmerena ka odraslim licima. Lica mlađa od 18 godina ne smeju da nam prenose podatke o ličnosti bez pristanka njihovih roditelja ili staratelja.

Odeljak 10 Prava lica na koje se podaci odnose

Lica na koje se podaci odnose imaju pravo na:

∙ dobijanje informacija i potvrde o obradi njihovih podataka,

∙ ispravku ili brisanje njihovih podataka,

∙ ograničavanje obrade,

∙ prigovor na obradu,

∙ prenosivost podataka,

Healy World GmbH 2019

∙ povlačenje saglasnosti sa dejstvom u budućnosti,

∙ podnošenje žalbe nadzornom organu.

Spisak nadzornih organa koji su nadležni u Nemačkoj dostupan je na https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Nadamo se da vam ove informacije pomažu da ostvarite svoja prava. Slobodno nam se obratite ako biste želeli da dobijete dodatne informacije o odredbama o zaštiti podataka.

Politika privatnosti poslednji put je ažurirana: 24. septembra 2019.

Scroll to Top