COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Uslovi prodaje i isporuke za poslovne klijente

Čl. 1 Opšte – opseg

1.1 Ovi uslovi prodaje i isporuke odnose se samo na isporuke poslovnim klijentima. Oni se odnose isključivo i, dodatno, na sve buduće poslovne veze, čak i ako one nisu još jednom ek-splicitno dogovorene. Nećemo priznati nikakve uslove kupca koji su u suprotnosti ili se razlikuju od naših uslova prodaje

i isporuke osim ako nam se ne pruži izričita potvrda njihove ispravnosti u pisanoj formi. Naši uslovi prodaje i isporuke se primenjuju čak i ako izvršimo dostavu kupcu bez rezervacije uprkos saznanju o kupčevim suprotnim uslovima i uslovima koji se razlikuju od naših uslova prodaje i dostave.

1.2 Na pružene usluge (uključujući i, ali ne ograničavajući na, obuke i seminare) primenjuju se posebni uslovi.
1.3 Dodatni usmeni dogovori nisu dozvoljeni.

1.4 Ugovori stupaju na snagu kada se izda pisana potvrda porudžbine ili se izvrši trenutna isporuka. Prilikom plaćanja preko kompanije PayPal, „Sofort“ instant bankarskog trans-fera ili običnog bankarskog transfera, ugovori će takođe stu-piti na snagu čim nadležni pružalac platnih usluga ili finansijs-ka institucija potvrde plaćanje porudžbine. Uslov ispravnosti ugovora koji potiču od naše onlajn prodavnice uvek će biti završetak procesa poručivanja slanjem porudžbenice.

1.5 Kvaliteti postavljeni u specifikacijama porudžbine (npr. pot-vrdi porudžbine) treba sveobuhvatno i konačno da odrede karakteristike isporučenog predmeta.

1.6 Izjave koje dajemo u vezi sa ovim ugovorom (npr. specifik-acije/potvrde porudžbine itd.) ne treba da pruže nikakvu garanciju u slučaju sumnje. U takvim slučajevima sumnje, biće na snazi samo izričite, pisane obaveze od nas da pružamo garanciju.

1.7 Porudžbine mogu da se izmene samo u vanrednim situaci-jama i, u takvim situacijama, samo ako proizvodnja još nije započeta. Bilo kakvi troškovi izazvani izmenama koje je tražio kupac biće stavljeni na račun kupca.

Čl. 2 Ponuda – dokumentacija ponude

2.1 Sve ponude će biti neobavezujuće osim ako nije drugačije dogovoreno.
2.2 Nacrti, ilustracije, dimenzije, težina i ostali podaci porudžbine biće obavezujući samo ako je eksplicitno dogov-oreno u pisanoj formi.

Čl. 3 Cene – uslovi plaćanja

3.1 Osim ako nije drugačije navedeno u potvrdi porudžbine ili nekom drugom dogovoru, naše cene će biti franko fabrika, uključujući ambalažu, ne uključujući troškove isporuke.

3.2 Od poslovnih klijenata koji poručuju prvi put prihvataćemo samo sledeće načine plaćanja: gotovina unapred, PayPal ili plaćanje gotovinom pouzećem. Od druge porudžbine poslovnog klijenta prihvataćemo i uplate na račun.

3.3 Prilikom plaćanja putem običnog bankarskog transfera, isporučivaćemo robu nakon primanja uplate. Kada klijent poruči putem naše onlajn prodavnice, podatke o našem bankovnom računu obezbedićemo prilikom poručivanja i sa potvrdom porudžbine.

3.4 Naše cene uključuju i zakonom obavezan porez na dodatu vrednost; on će se naplaćivati prema zakonom propisanoj stopi na dan fakturisanja i biće zasebno naveden na našoj fakturi.

3.5 Osim ako nije drugačije navedeno u potvrdi porudžbine ili putem drugog, zasebnog dogovora, neto kupoprodajna cena dospeva za plaćanje unapred u celosti. Ako kupac zakasni sa uplatom, imamo pravo da naplatimo zateznu kamatu prema osam procenata većoj stopi od osnovne godišnje kamatne stope. Ako, u takvom slučaju, budemo imali veće gubitke prouzrokovane ovim kašnjenjem, takođe ćemo imati pravo da potražujemo naknadu.

3.6 Klijenti će imati pravo da se oslobode ovih naknada samo ako njihova protivpotraživanja budu podržana od strane suda, ako su neosporiva ili ako smo ih mi prihvatili. Klijenti će dalje imati pravo da iskoriste pravo zadržavanja kada se njihova protivpotraživanja odnose na isti pravni odnos.

Čl. 4 Vreme isporuke

4.1 Vreme isporuke će se računati od trenutka kada sva tehnička pitanja budu rešena.
4.2 Mi garantujemo blagovremenu nabavku predmeta isporuke samo ako primimo predmet isporuke ili opremu neophodnu za to na vreme. Međutim, odmah ćemo obavestiti kupca

u slučaju nedostupnosti ili neizvesne dostupnosti objekta za isporuku ili dobavljača. Kupac snosi teret dokazivanja bilo koje naše odgovornosti za kršenje obaveza u vezi sa nabavkom ili isporukom predmeta.

4.3 Naše ispunjavanje naših obaveza isporuke će zahtevati blagovremeno ispunjenje obaveza kupca. Mi zadržavamo pravo da obustavimo radnje dok se te obaveze ne ispune.

4.4 Ako dođe do odlaganja u prihvatanju robe od strane kupca ili kupac prekrši neku drugu obavezu o saradnji, imamo pravo na naknadu za izazvanu štetu, uključujući i dodatne troškove. Zadržavamo prava da ostvarimo dalja potraživanja.

4.5 Ako, u slučaju takvog odlaganja, kupac ne uspe da u razumnom roku ispuni naš pisani zahtev za prihvatanje isporuke, imamo pravo da odbijemo ispunjavanje ugovora i da dobijemo nadoknadu za neispunjenje. U ovom slučaju, imamo pravo da od kupca dobijemo po našem izboru ili paušalnu naknadu od 20 procenata od dogovorene bruto kupoprodajne cene, osim ako kupac ne dokaže da je naš stvarni gubitak bio manji, ili naknadu efektivnog gubitka do kojeg je došlo.

4.6 Pod okolnostima opisanim u članu 4.4, rizik od slučajnog gubitka ili kvarenja kupljenog predmeta prelazi na kupca od trenutka propuštanja dogovorenog preuzimanja ili datuma plaćanja.

4.7 Dozvoljene su isporuke dela porudžbine.

4.8 U slučaju štrajka koji utiče na vreme isporuke, ili više sile ili drugog događaja (nad kojim nemamo kontrolu), koji kao rezultat imaju odlaganje isporuke, datum isporuke biće od-ložen u skladu sa okolnostima. To neće uticati na preostale obaveze na osnovu ugovora o porudžbini.

Čl. 5 Uslovi transporta robe – prenos rizika

5.1 U slučaju kada ne organizujemo sami transport robe, sve pošiljke se šalju na rizik kupca; isti je takođe odgovoran i za osiguranje robe. Rizik se prenosi u trenutku kada robu predamo ugovornom prevozniku ili kupcu.

5.2 Naknadu za očiglednu štetu nastalu prilikom transporta treba odmah zatražiti od ugovornog prevoznika u pisanoj formi prilikom preuzimanja robe; prikrivenu štetu u roku od sedam dana od otkrivanja.

5.3 Kada mi organizujemo transport robe, zadržavamo pravo da izaberemo putanju i način transporta.
Čl. 6 Garancija i odgovornost za druge nedostatke

6.1 Dajemo garancije samo putem dogovora koji su svojstveni pojedinačnim ugovorima.
6.2 Član 377 Trgovinskog zakonika Nemačke (Handelsgesetzbuch, HGB) obavezuje kupce da provere robu i da, gde je neophodno, daju obaveštenje o bilo kakvim nedostacima; ova obaveza će se primenjivati i ako su klijenti kupci kao što je definisano članom 14 nemačkog Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) i porudžbina čini deo njihove delatnosti za trgovinu ili samostalno preduzet-ništvo.

6.3. Zakonski period garancije za novu robu biće ograničen na jednu godinu, osim za potraživanja naknada u skladu sa odeljkom 7 ovih uslova.

6.4. Garancije za polovnu robu su u potpunosti isključene, osim za potraživanja naknada u skladu sa odeljkom 7 ovih uslova.

Shodno tome, žalba se neće uzimati u obzir ako je roba drugorazrednog kvaliteta ili su u pitanju posebne stavke i upotrebljivost robe nije značajno narušena. Nedostaci koji su uočeni pri kupovini neće moći da budu upotrebljeni kao osnov za žalbu. Žalbe zasnovane na oštećenjima koja su neizbežna uzevši u obzir trenutno stanje tehnologije, kao što su varijacije boja, nepravilnosti u strukturi pravog drvenog furnira ili kože, neće se smatrati nedostacima pošto njihov uzrok ne zavisi od materijala ili proizvodnje. Isto će se od-nositi na manje nedostatke u kvalitetu, masi, veličini, debljini, širini, opremi, šari i boji gde su takve varijacije dozvoljene prema važećim normama.

6.5 Ako kupljeni predmet ima nepravilnost za koju smo mi odgovorni, kupac će – suprotno članu 439(1) BGB – imati pravo ili na popravku ili na zamenu, prema našem izboru. Kupac snosi troškove ove popravke ukoliko su oni povećani usled prenošenja isporučenog predmeta na druga mesta van glavnog mesta poslovanja kupca osim ako to premeštan-je nije bilo u skladu sa namenom predmeta.
6.6 Ako popravka ili zamena ne uspeju ni nakon dva pokušaja, kupac može da bira da li će da otkaže ugovor ili da dobije odgovarajući popust na kupoprodajnu cenu. Bilo koja dalja prava kupca su isključena. Ovo uključuje i bilo kakvo potraživanje naknade od strane kupca.

6.7 Ako je kupac ostvario svoja prava na osnovu odredbi o obeštećenju iz članova 478 i 479 BGB, isključujemo odgovor-nost za naknadu koliko god je zakonski dopustivo.

Čl. 7 Odgovornost

7.1 Imamo neograničenu odgovornost, u skladu sa zakonskim odredbama, u slučaju ugrožavanja života, telesne povrede ili narušavanja zdravlja, koji su nastali usled kršenja obaveza izazvanog nemarom ili namerom nas, naših zakonskih zastupnika ili naših agenata, kao i za gubitke koji spadaju

u obim odgovornosti određene nemačkim Zakonom o odgovornosti za proizvode (Produkthaftungsgesetz, ProdHaftG). Statutorne odredbe regulišu našu odgovornost za gubitke koji ne spadaju u opseg prethodne rečenice i one koji su nastali kršenjem ugovora s namerom ili usled grubog nemara sa naše strane, strane naših zakonskih predstavnika ili agenata. U ovim slučajevima, međutim, naša odgovornost biće ograničena na naknadu gubitaka koji su predvidivi i tipični, osim ako mi, naši zakonski predstavnici ili agenti nisu postupali namerno. Ako smo dali garanciju za kvalitet robe ili njenih delova, snosimo takođe odgovornost do isteka te garancije. Međutim, za štetu koja je nastala nepostojanjem garancije kvaliteta, a ne odražava se direktno na robu, odgovorni smo samo ako je rizik od takve štete vidno ukl-jučen na osnovu naše garancije kvaliteta proizvoda.

7.2 Takođe snosimo odgovornost za gubitke izazvane običnom nepažnjom, pod uslovom da se taj nemar odnosi na kršenje ugovornih obaveza koje su, u objektivnom pogledu kupca, važne za ispunjavanje osnovnih ugovornih obaveza i čije neispunjavanja više nego beznačajno utiče na ishod porudžbine. Međutim, snosimo odgovornost samo dok su gubici tipično vezani za ugovor i predvidivi.
7.3 Dalja odgovornost je isključena nezavisno od pravne prirode iznetih potraživanja; konkretno, ovo se odnosi i na tužbe za naknadu štete i potraživanja naknade za neplodne investicije umesto predmeta ugovorenog u ugovoru.

7.4 Ako je naša odgovornost ograničena ili isključena, to ograničenje odnosiće se takođe i na ličnu odgovornost naših zaposlenih, radnika, osoblja, predstavnika i agenata.

Čl. 8 Raskid ugovora

Imamo pravo da raskinemo ugovor u bilo kom trenutku bez upozorenja ako se finansijska situacija kupca pogorša ma-terijalno i posledično ugrozi ispunjavanje njegovih obaveza. Ovi uslovi se smatraju ispunjenim, na primer, ako kupac prekine plaćanje, ako podleže prinudnoj naplati dospelih obaveza, ako podleže protestu računa i čekova ili postane insolventan a zatraže se ili započnu odgovarajući postupci za preostalu imovinu. Možemo da ostvarimo ova prava čak i ako ne budemo svesni prisutnosti ovih uslova u trenutku sklapanja ugovora.

Čl. 9 Kupac nema prava raskida

Poslovni klijenti koji ne kupuju proizvod za sopstvenu upo-trebu neće imati pravo na raskidanje ugovora. Samo klijenti definisani u članu 13 BGB imaće to pravo.

Čl. 10 Zadržavanje prava svojine

10.1 Vlasništvo nad kupljenim predmetom ostaje naše sve dok ne primimo sve uplate koje nam se duguju putem našeg poslovnog odnosa.

10.2 Kupac ima obavezu da pažljivo rukuje kupljenim pred-metom. Konkretno, od kupca će se tražiti da o svom trošku kupljeni predmet osigura za dovoljnu pokrivenost oštećenja vatrom i vodom i krađom za zamensku vrednost.

10.3 U slučaju zaplene ili drugih smetnji u vezi sa kupljenim predmetom, kupac će nas odmah obavestiti u pisanoj formi kako bismo mogli da podnesemo tužbu u skladu sa članom 771 nemačkog Zakonika o građanskom postup-ku (Zivilprozessordnung, ZPO). Ako treća strana nije u mogućnosti da nadoknadi sudske i ostale pravne troškove povezane sa parnicom pod članom 771 ZPO, smatraćemo kupca odgovornim za nastali gubitak.

10.4 Kupac ima pravo da preproda kupljeni predmet kao deo svog redovnog poslovanja; međutim, ustupiće nam sva potraživanja koja prikupi od svojih klijenata ili trećih lica do vrednosti konačnog iznosa fakture (uključujući i porez na dodatu vrednost) naših potraživanja, bez obzira na to da li je kupljeni proizvod preprodan nakon ili bez dalje obrade. Kupac će ostati ovlašćen da prikuplja ova potraživanja čak i nakon ustupanja. Ovo ne utiče na naše pravo da samostalno prikupljamo potraživanja. Međutim, obavezujemo se da ne prikupljamo ova potraživanja dokle god kupac redovno is-punjava svoje obaveze plaćanja od primljenog prihoda, dokle god kupac ne kasni sa plaćanjem i, posebno, dok ne dođe do zahteva za otvaranjem stečajnog postupka ili prestanka plaćanja. Ukoliko do toga ipak dođe, primoraćemo kupca da nam obezbedi detalje o potraživanjima dužnika koja su nam ustupljena, da vam obezbedi sve detalje neophodne za njihovo prikupljanje, da nam obezbedi svu povezanu doku-mentaciju i da obavesti dužnike (treće strane) o ustupanju.

10.5 Bilo kakva obrada ili izmena kupljenog predmeta izvedena od strane kupca uvek će biti u naše ime. Kada se kupljeni predmet kombinuje sa nekim drugim predmetom koji nam ne pripada, ostvarujemo udeo u novom predmetu koje odgovara proporcionalnoj vrednosti kupljenog predmeta (konačni iznos fakture uključujući porez na dodatu vrednost)

i ostalih obrađenih predmeta u trenutku njihovog kombi-novanja. Uslovi koji se odnose na predmet koji je stvoren takvom obradom su isti kao i oni koji se odnose na kupljeni predmet koji podleže zadržavanju prava svojine.

10.6 Kako bismo osigurali naša potraživanja od kupca, kupac će nam ustupiti i potraživanja koja prikuplja od trećih lica kombinovanjem kupljenog predmeta sa nepokretnostima.

Čl. 11 Merodavno pravo

Ugovorni odnosi regulisani ovim odredbama i uslovima prodaje i isporuke biće podložni zakonima Savezne Republike Nemačke – odredbe od 11. aprila 1980. Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe se ne primenjuju.

Čl. 12 Pravna nadležnost – mesto izvršenja

12.1 Sud nadležan za sedište našeg poslovanja ima jurisdikciju u slučaju spora nastalog po osnovu ovog ugovornog odnosa ako je kupac trgovac ili pravno lice prema građanskom zakoniku, uključujući i one sa pristupom specijalnim javnim fondovima. Međutim, takođe zadržavamo pravo da pre-duzmemo pravne radnje protiv kupca na sudu u njegovom mestu prebivanja li poslovanja.
12.2 Mesto izvršenja u slučaju bilo kojih sporova koji proističu iz ovog ugovora biće naše sedište poslovanja ako je kupac trgovac ili pravno lice regulisano javnim pravom i potvrda porudžbine ne predviđa drugačije.

Čl. 13 Valjanost pojedinačnih odredbi ugovora

Ako pojedinačne odredbe ovog ugovora ne budu pravno valjane ili izgube svoju pravnu valjanost usled naknadno nastalih okolnosti, ili ako se otkrije nedostatak u ovom ugovoru, to neće uticati na valjanost ostalih odredbi ovog ugovora. Odgovarajuća odredba koja najbliže odražava ono što bi ugovorne strane imale nameru da postignu u odnosu na situaciju biće primenjena umesto nevažeće odredbe ugovora ili kako bi popunila prazninu.

Čl. 14 Vreme primene

Gore navedeni uslovi za prodaju i isporuku stupaju na snagu od 1. decembra 2018.

Healy World GmbH uslovi za sistemske kupovine

Čl. 1 Obim ovih uslova

1.1 Ovi uslovi odnose se na Healy uređaje koji se sastoje od hardvera i softvera.
1.2 Potrošači su dodatno podložni uslovima za potrošače.

1.3 Poslovni klijenti su dodatno podložni uslovima za poslovne klijente.
Čl. 2 Predmet ugovora

2.1 (Sistem) Klijent će kupovinom dobiti uređaje navedene u rasporedu usluga, uključujući i softver; primene navedene u rasporedu usluga i pratećoj sistemskoj dokumentaciji (za sve sistemske komponente) zasnovane na odredbama ovog ugovora. Raspored usluga čini sastavni deo ovog ugovora.

2.2 (Prenos robe, dozvola za upotrebu) Hardver prelazi u vlasništvo klijenta. Klijent stiče neisključivo pravo da koristi softver bez vremenskog ograničenja. Prilikom prenosa hard-vera na treća lica pravo na korišćenje softvera prati pravo vlasništva na hardveru. Od klijenta se očekuje da obavesti treće lice klijenta dostavljajući kompaniji Healy World GmbH dokaz o pravnom prenosu vlasništva (uključujući serijski broj i detalje o prenosiocu) i da sarađuje u vezi sa tim. U tom slučaju, klijent će, prilikom ovog prenosa, fizički obrisati sve preostale kopije programa koje i dalje održava nakon prenosa vlasništva na treće lice.

2.3 (Opseg prava kupca) Poništavanje ugovora utiče i na ceo ugovor ako se povrede učinka ili kršenja ugovora od strane pružaoca usluga odnose samo na jednu komponentu sis-tema, ali još uvek ograničavaju ili negiraju ukupnu upotrebu sistema.

Čl. 3 Isporuka, troškovi transporta, kašnjenje dobavljača

3.1 (Troškovi transporta) Klijent će platiti troškove transporta od mesta dobavljača.
3.2 (Vreme isporuke) Vreme isporuke biće navedeno od strane ugovornih strana u rasporedu usluga.

3.3 (Prava klijenta u slučaju kašnjenja) Nakon što dobavljač zakasni duže od navedenog vremena u rasporedu usluga, klijent ima pravo da otkaže deo ugovora za uređaje ili programe za koje je pružalac usluge kasnio pri isporuci. U tom slučaju, klijent ima pravo, iako nije obavezan, da poništi ceo ugovor u skladu sa odeljkom 2.3. Ovo neće uticati na potraživanja klijenta.
Čl. 4 Opseg dozvole za upotrebu

4.1 (Upotreba sistema) Klijent ima pravo na ne-ekskluzivnu upotrebu softvera koji mu je omogućen u sistemu tipa na-vedenog u detaljima rasporeda usluga i pravo na upotrebu pratećih opisa programa/korisničke dokumentacije.

4.2 (Dozvola za umnožavanje) Klijentu je dozvoljeno da umnoža-va obezbeđene programe u mašinski čitljivoj ili odštampanoj formi samo u opsegu koji odgovara nameni programa. To uključuje učitavanje originalnih nosača podataka i instalaciju na medijumu za skladištenje, u primarnoj memoriji/radnoj memoriji i u privremenoj memoriji kao što je keš, pod uslovom da je povezano sa upotrebnom i da je tehnički neophodno. Na skladišnom medijumu može da se napravi jedna rezervna kopija.

4.3 (Istovremena upotreba) Istovremena upotreba softvera i njegovih programa na više sistema i/ili na mreži može da bude dopuštena samo uz prethodnu dozvolu dobavljača.

4.4 (Dozvola za izmene) Klijent ima dozvolu da menja kod programa samo u okviru neophodnog ispravljanja grešaka. Klijent snosi sve troškove u vezi sa takvim izmenama. Tokom perioda garancije, klijent će takve izmene organizovati u saradnji sa dobavljačem tako da dobavljač može imati priliku da sam ispravi grešku(e).
4.5 (Dekompajliranje) Dekompajliranje softvera je dozvoljeno samo ukoliko dobavljač ne podeli informacije neophodne za uspostavljanje međuoperativnosti uprkos zahtevu da to uradi.

Čl. 5 Garancija uz obaveze održavanja

Ako dobavljač preuzme obavezu održavanja, jedina aktivnost koja zahteva naknadu tokom perioda garantnog perioda biće ona koja nije pokrivena garancijom.

Čl. 6 Kupoprodajna cena

6.1 (Specifikacija, uslovi plaćanja) Kupoprodajnu cenu – ukl-jučujući njen iznos i uslove plaćanja, kao što je rok plaćanja
– ugovorne strane će precizirati u rasporedu usluga. 6.2 (Dodatne usluge) Osim ako nije drugačije navedeno u
rasporedu usluga, sve dogovorene dodatne usluge takođe će se smatrati plaćenim kupoprodajnom cenom određenom u odeljku 6.1.

6.3 (Pravo korišćenja) Klijent nije ovlašćen da prenese na treća lica pravo korišćenja softvera koje mu je dato do potpune otplate. Kopije koje je napravio klijent ne smeju se prepro-davati.
Čl. 7 Pravo industrijske svojine trećeg lica

7.1 (Obeštećenje) Dobavljač će obeštetiti klijenta i zaštititi ga od svih potraživanja trećih lica protiv klijenta koja proizilaze iz kršenja prava industrijske svojine trećih lica u pogledu hardvera i/ili pratećeg softvera.
7.2 (Izmene) Dobavljač ima pravo i obavezu da izvrši, o svom trošku u prostorijama klijenta, neophodne izmene na osno-vu potraživanja trećih lica zasnovanih na pravu industrijske svojine. Klijent će nam odobriti upotrebu u te svrhe.

Čl. 8 Datum stupanja na snagu

Gore navedeni uslovi za sistemske kupovine će stupiti na snagu od 1. decembra 2018.

Healy World GmbH 2018

Healy World GmbH uslovi za kupovinu Healy modula ili korišćenje usluge oblaka

Čl. 1 Obim ovih uslova

1.1 Ovi uslovi se odnose na sve module (softver) i usluge oblaka.

1.2 Potrošači su dodatno podložni uslovima za potrošače.

1.3 Poslovni klijenti su dodatno podložni uslovima za poslovne klijente.
Čl. 2 Predmet ugovora

2.1 (Pravo na korišćenje modulâ) Dobavljač prenosi na klijenta inače neprenosivo, neisključivo pravo na korišćenje modula navedenih u rasporedu usluga, uključujući i bilo koje dodatne programe i materijal povezan sa svakim, na neodređeni vremenski period za vreme trajanja njihovog komercijalnog radnog veka.
2.2 (Pravo na korišćenje usluga oblaka) Dobavljač će preneti na klijenta inače neprenosivo, neisključivo pravo na korišćenje usluga oblaka navedenih u rasporedu usluga tokom vremen-skog perioda navedenog pri kupovini.

Čl. 3 Isporuka, troškovi transporta

3.1 (Isporuka) Za svaki modul, dobavljač će klijentu ostaviti kopiju u mašinski čitljivom formatu.
3.2 (Korisnička dokumentacija) Dobavljač će isporučiti prateću dokumentaciju sa svakim modulom.
3.3 (Troškovi transporta) Ovi troškovi neće biti naplativi. Klijent će primiti ugovorenu uslugu putem elektronske aktivacije.

Čl. 4 Opseg dozvole za upotrebu

Član 4 naših odredbi i uslova za sistemske kupovine ovde se primenjuje u istoj meri.

Čl. 5 Garancija

Dobavljač ne garantuje da će dostavljeni softver i usluge oblaka zadovoljiti lične posebne zahteve klijenta, osim ako je klijent potrošač. Isto se odnosi na greške koje su izazvane hardverom ili softverom nezavisnog proizvođača ili drugim uticajima trećeg lica, kao što je šteta izazvana uvezenim malverom (na primer virusima).

6. Pravo svojine i pravo industrijske svojine za softver

6.1 (Pravo svojine nad softverom) Pravo svojine nad softverom

koji je obezbeđen za klijenta, uključujući dokumentaciju, zadržava dobavljač.
6.2 (Prava na softver) Dobavljač ostaje nosilac vlasništva svih prava na module koji su dati klijentu, uključujući i prateći materijal, čak i ako ih klijent izmeni ili ih kombinuje sa svojim ili programima trećeg lica. Klijent treba da uključi i odgova-rajuće obaveštenje o autorskim pravima za takve izmene ili kombinovanja kao i prilikom pravljenja kopija.
6.3 (Zabrana zasebne preprodaje) Klijent nema pravo da trećim licima preprodaje module ili usluge oblaka na osnovu ovog ugovora bez prenosa prava vlasništva trećem licu na ceo Healy sistem (uključujući i hardver).

Čl. 7 Upotreba/naknada za licencu

Klijent plaća jednokratnu naknadu za licencu.

Čl. 8 Pristup uslugama oblaka, naknade

8.1 (Pristup) Dobavljač daje klijentu pristup uslugama oblaka koje pruža dobavljač.

8.2 (Usluge oblaka) Dobavljač daje klijentu besplatan pristup uslugama oblaka od trenutka kada se ovaj ugovor zaključi i za vremenski period određen prilikom kupovine. Kada vremen-ski period naveden u prethodnoj rečenici istekne, dobavljač će svojim klijentima ponuditi pristup oblaku prema uslovima navedenim u cenovniku.

Čl. 9 Obaveze klijenta

9.1 Klijent ne sme da omogući dostupnost modula i usluga oblaka i prateće dokumentacije trećim licima, ni u celini ni delimično.

9.2 Klijent ne sme ni na koji način da izmeni oznake dobavljača, obaveštenje o autorskom pravu ili informacije o vlasništvu u modulima i pratećoj dokumentaciji.

Healy World GmbH uslovi za potrošače Sledeći odredbe i uslovi zajedno pružaju neke pravne informacije o vašim pravima u okviru zakona za ugovore sklopljene za daljinske i elektronske transakcije. Čl. 1 Opseg Ovi uslovi će se primenjivati na sve isporuke potrošačima koje je izvršila kompanija Healy World GmbH (kao što je definisano članom 13 nemačkog Građanskog zakonika [Bürgerliches Gesetzbuch, BGB]). Ako naše proizvode kupite kao poslovni klijent (npr. lekar ili medicinski stručnjak alter-nativne medicine) i nećete ih koristiti za ličnu upotrebu, ovi uslovi se ne odnose na vas. Imamo posebne uslove koji se odnose na pružene usluge (uključujući i, ali ne ograničavajući na, obuke i seminare). Čl. 2 Druga ugovorna strana Zaključujete ugovor sa kompanijom Healy World GmbH. Možete nam se obratiti ukoliko imate pitanja, žalbe ili zabrinutosti svakog radnog dana od 10.00 do 16.00 pozivom na broj +49 30 54905949-1 ili slanjem elektronske pošte na office@healy.de. Čl. 3 Dodatni dogovori Dodatni usmeni dogovori nisu dozvoljeni. Čl. 4 Cene i troškovi isporuke 4.1 Cene navedene u našem cenovniku sadrže porez na dodatu vrednost i ostale komponente određivanja cene. 4.2 Pored toga, isporuku naplaćujemo odvojeno od cena nave-denih u našem cenovniku. 4.3 Od klijenata koji poručuju prvi put, prihvatamo samo sledeće metode plaćanja: obični bankarski transfer, PayPal i plaćanje gotovinom pouzećem. Od druge porudžbine klijenta prihvataćemo i uplate na račun. 4.4 Prilikom plaćanja putem običnog bankarskog transfera, robu isporučujemo nakon prijema uplate. Kada klijent poruči putem naše onlajn prodavnice, podatke o našem bankovnom računu obezbedićemo prilikom poručivanja i sa potvrdom porudžbine. Čl. 5 Isporuka 5.1 Informacije u vezi sa vremenom isporuke smatraće se kao procenjeno vreme isporuke. 5.2 Ako naručeni proizvod ne bude dostupan za pravovremenu isporuku pošto nam ga dobavljač nije dostavio na vreme, odmah ćemo vas obavestiti. U tom slučaju, imate mogućnost da sačekate poručeni proizvod ili da otkažete porudžbinu. Ovo ne utiče na dodatna prava kupca propisana zakonom. Ako otkažete porudžbinu odmah ćemo izvršiti povraćaj uplaćenog iznosa. 5.3 U slučaju štrajka koji utiče na vreme isporuke, ili više sile ili drugog događaja (nad kojim nemamo kontrolu), koji kao rezu-ltat imaju odlaganje isporuke, datum isporuke biće odložen u skladu sa okolnostima. To neće uticati na preostale obaveze na osnovu ugovora o porudžbini. Čl. 6 Obaveza klijenta da prijavi nedostatke Morate da prijavite očigledne nedostatke najkasnije dve nedelje od primanja proizvoda, u suprotnom izgubićete dogovorena/zakonska prava na garanciju. Dovoljno je samo da pošaljete prijavu na vreme kako biste ispunili rok za prijavljivanje očiglednih nedostataka. Čl. 7 Prebijanje protivpotraživanja i pravo na zadržavanje 7.1 Uživaćete pravo na zadržavanje (tj. pravo da zadržite ispun-jenje svojih obaveza) ako je protivpotraživanje nasnovano prema odluci suda ili priznato pisanim putem. 7.2 Pravo na zadržavanje možete da ostvarite samo ako vaša potraživanja proizilaze iz istog ugovornog odnosa. Čl. 8 Zadržavanje prava svojine Zadržavamo pravo svojine nad proizvodima sve do potpune otplate. Čl. 9 Troškovi vraćanja robe Ako imate zakonsko pravo na osnovu članova 312g i 355 BGB da raskinete ugovor, o tome ćete zasebno biti obavešteni – sledeće odredbe će se dodatno primenjivati: bićete obavezni da platite troškove transporta za povraćaj proizvoda ako isporučeni proizvod odgovara poručenom. Ako imate zakonsko pravo na osnovu članova 312g i 355 BGB da raskinete ugovor, ne možete da vratite ili zamenite isporučene proizvode ako odgovaraju poručenim. Čl. 10 Garancija, odgovornost 10.1 Vaša zakonska prava na garanciju važe u garantnom peri-odu od dve godine (u skladu sa članom 438(2) BGB). 10.2 Mi ne snosimo odgovornost za kršenje obaveza usled blagog nemara ako se to ne odnosi na ugrožavanje života, telesne povrede ili narušavanje zdravlja ili garancije i kada tvrdnje nemaju osnov u nemačkom Zakonu o odgovornosti za proizvode (Produkthaftungsgesetz, ProdHaftG). Međutim, ostajemo odgovorni za bilo koje kršenje obaveze čije ispun-javanje na prvom mestu omogućava izvršenje ugovora i na čije ispunjavanje klijent može normalno da se osloni. Isto se odnosi na bilo koje kršenje obaveza od strane naših agenata. 10.3 Dalja odgovornost biće isključena nezavisno od pravne prirode iznetih potraživanja; konkretno, ovo se odnosi i na tužbe za naknadu štete i potraživanja naknade za neplodne investicije umesto predmeta ugovorenog u ugovoru. Čl. 11 Obaveštenje neophodno prema članu 36 VSBG Mi ne želimo niti imamo obavezu da učestvujemo u procesu rešavanja spora koji vodi služba za pitanja potrošača. Čl. 12 Datum stupanja na snagu Gorenavedeni uslovi stupaju na snagu 1. decembra 2018. Sledeće obaveštenje o povraćaju odnosi se samo na potrošače Potrošači imaju pravo da otkažu svoj kupoprodajni ugovor na osnovu sledećih odredbi. Potrošač je pojedinac koji vrši pravnu transakciju u svrhe koje ne mogu da budu pripisane pretežno komercijalnim aktivnostima ili aktivnostima koje se odnose na samozapošljavanje. Informacije o raskidu vašeg ugovora i vraćanju isporučene robe Pravo na raskid ugovora Imate pravo da raskinete ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez potrebe da navedete razlog. Rok za raskidanje ugovora je četrnaesti dan od dana kada ste robu preuzeli vi ili treće lice koje ste vi odredili i koje nije vlasnik robe. Da biste iskoristili vaše pravo da otkažete ovaj kupoprodajni ugovor, morate da kontaktirate sa nama na: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, E-pošta: info@healy.de, faks: +49 (0)3391 4002299, telefon: +49 (0)3391 4002211 Morate da dostavite jasnu izjavu (npr. pismo poslato poštom, faks ili e-pošta) u kojem ukazujete na vašu odluku da otkažete ovaj ugovor. Možete da iskoristite priloženi primer obrasca izjave da biste otkazali vaš kupoprodajni ugovor, iako to nije obavezno. Da biste ispunili rok za raskid vašeg kupoprodajnog ugovora, dovoljno je da pošaljete dopis o raskidu pre isteka roka. Nakon raskida ugovora Ako raskinete ovaj kupoprodajni ugovor, moramo odmah da refundiramo sve uplate koje smo primili od vas, uključujući i troškove dostave (osim za dodatne troškove nastale odabirom metode dostave koja nije standardna, kao većina ekonomskih metoda isporuke koje nudimo), u roku od četrnaest dana od primanja vaše izjave o raskidu ovog kupoprodajnog ugovora. Za ovaj povraćaj novca, koristićemo isti metod plaćanja koji je korišćen za prvobitnu transakciju osim ako nismo eksplicitnodrugačije dogovorili sa vama; ni u kom slučaju vam ovaj povraćaj novca neće biti dodatno naplaćen. Možemo da odbijemo da vam vratimo novac dok ne primimo robu ili dok nam ne pružite dokaz da ste nam poslali robu nazad, u zavisnosti od toga šta stigne ranije. Morate odmah da nam pošaljete ili vratite robu, a u svakom sluča-ju u roku od četrnaest dana od dostavljanja obaveštenja o raskidu ovog kupoprodajnog ugovora. Ispunićete taj rok ako pošaljete (npr. pošiljkom) robu pre nego što istekne četrnaest dana. Odgovorni ste za plaćanje direktnih troškova za povraćaj robe. Treba samo da platite eventualni gubitak vrednosti robe ako se taj gubitak vrednosti može pripisati vašem rukovanju robom na taj način da je provera stanja, karakteristike i funkcionalnost robe nepotrebna. Kraj informacija

Informacije o raskidu vašeg ugovora za pružanje usluga

Pravo na raskid ugovora

Imate pravo da raskinete ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez potrebe da navedete razlog. Rok za raskid ugovora je četrnaest dana od zaključivanja ovog ugovora. Da biste iskoristili vaše pravo da otkažete ovaj ugovor, morate da kontaktirate sa nama na: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, E-pošta: info@healy.de,  telefon: +49 30 54905949-1  Morate da dostavite jasnu izjavu (npr. pismo poslato poštom, faks ili e-pošta) u kojem ukazujete na vašuodluku da otkažete ovaj ugovor. Možete da iskoristite priloženi primer obrasca izjave da biste otkazali vaš ugovor, iako to nije obavezno. Da biste ispunili rok za raskidanje vašeg ugovora, dovoljno je da pošaljete vaš dopis o raskidu pre isteka roka.

Nakon raskida ugovora

Ako raskinete ovaj ugovor, moramo odmah da refundiramo sve uplate koje smo primili od vas, uključujući i troškove dostave (osima za dodatne troškove nastale odabirom metode dostave koja nije standardna, kao većina ekonomskih metoda isporuke koje nudimo), u roku od četrnaest dana od prijema vaše izjave o raskidu ovog ugovora. Za ovaj povraćaj novca, koristićemo isti
metod plaćanja koji je korišćen za prvobitnu transakciju osim ako nismo eksplicitno drugačije dogovorili sa vama; ni u kom slučaju vam ovaj povraćaj novca neće biti dodatno naplaćen.

Ako ste zatražili usluge koje su započete pre isteka roka za raskid, treba da platite odgovarajuću sumu za usluge koje su pružene do trenutka kada ste nas obavestili o korišćenju vašeg prava na raskid ovog ugovora u proporcionalno ukupnom obimu usluga kao što je navedeno u ugovoru.

Kraj informacija

Scroll to Top