COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Pogoji za prodajo in dobavo poslovnim strankam

§ 1 Splošno – obseg

1.1 Ti pogoji za prodajo in dobavo veljajo samo za dobavo poslovnim strankam. Veljajo izključno in dodatno k vsem poslovnim razmerjem, čeprav niso bili znova dogovorjeni. Nabavni pogoji, ki se razlikujejo od naših pogojev za prodajo in dobavo ali so v nasprotju z njimi, ne bodo priznani, če se nismo z njimi izrecno pisno strinjali. Naši pogoji za prodajo in dobavo veljajo tudi pri prosti dobavi kupcu, ko se njegovi pogoji za prodajo in dobavo razlikujejo od naših ali so v nasprotju z njimi.

1.2 Za nudenje storitev (vključno, vendar ne omejeno na izobra-ževanja in seminarje) veljajo ločeni pogoji.
1.3 Dodatni ustni dogovori ne bodo priznani.

1.4 Pogodbe stopijo v veljajo, ko pisno potrdimo naročilo ali opravimo takojšnjo dobavo. Pri plačilo s storitvijo PayPal, ta-kojšnjim bančnim nakazilom »Sofort« ali običajnim bančnim nakazilom, pogodbe stopijo v veljavo, ko ponudnik plačilnih storitev ali finančna institucija potrdi plačilo. Pogodbe, ki izhajajo iz naše spletne trgovine, so veljavne šele, ko prejme-mo naročilo.
1.5 Navedbe v specifikacijah naročila (tj. potrditvi naročila) natančno in jasno določajo lastnosti dobavljenega izdelka.

1.6 Izjave v povezavi s to pogodbo (npr. specifikacije/potrditev naročila itn.) ne predstavljajo jamstva v primeru kakršnega koli dvoma. V primeru dvoma bo veljalo samo jamstvo, ki smo ga jasno dali v pisni obliki.

1.7 Naročilo je mogoče spremeniti samo v posebnih okoliščinah,

če se proizvodnja še ni začela. Stroške sprememb na željo kupca krije kupec sam.
§ 2 Ponudba – ponudbena dokumentacija

2.1 Nobena ponudba ni zavezujoča, če ni drugače dogovorjeno.

2.2 Skice, ilustracije, mere, mase in drugi podatki so zavezujoči samo, če so bili izrecno pisno dogovorjeni.
§ 3 Cena – plačilni pogoji

3.1 Če ni bilo drugače navedeno v potrditvi naročila ali kako drugače dogovorjeno, so naše cene franko tovarna, vključno z embalažo, in ne vključujejo stroškov dostave.

3.2 Ob prvem naročilu poslovne stranke bomo sprejeli samo naslednje oblike plačila: predplačilo, PayPal ali plačilo po pov-zetju. Pri drugem naročilu poslovne stranke bomo sprejeli tudi delno plačilo.

3.3 Pri plačilu z običajnim bančnim nakazilom bomo blago dostavili po prejemu plačila. Pri naročanju v naši spletni trgovini bomo strankam posredovali naše bančne podatke v potrditvi naročila.

3.4 Naše cene ne vključujejo zakonsko določenega DDV-ja, ki ga bomo po zakonu obračunali na dan izdaje računa in ga posebej navedli na računu.

3.5 Če ni drugače določeno v potrditvi naročila ali z drugim ločenim dogovorom, je neto nakupno ceno treba predhodno plačati v celoti. Če kupec ne izpolni svoje obveznosti plačila, imamo pravico zaračunati kazenske obresti v višini osem odstotkov nad osnovno letno odstotno mero. Če v takšnem primeru dokazljivo utrpimo večjo izgubo, smo upravičeni tudi do nadomestila.
3.6 Stranke so upravičene do povračila stroškov, če je bil njihov nasprotni zahtevek sodno priznan, je nesporen ali smo ga sami priznali. Stranke so nadalje upravičene do zadržanja, ko je njihova terjatev povezana z istim pravnim razmerjem.

§ 4 Dobavni čas

4.1 Dobavni čas se šteje od dneva, ko so bila rešena vsa tehnič-na vprašanja.
4.2 Pravočasno dobavo zagotavljamo samo, če pravi čas prej-memo naročeni izdelek ali potrebne sestavine. Kupca bomo takoj obvestili o naročenem izdelku ali potrebnih sestavinah, ki niso na voljo ali bodo na voljo pozneje. Kupec bo moral dokazati našo odgovornost v primeru kršitve dolžnosti, povezano z dobavo naročenega izdelka.
4.3 Za izpolnitev naše dobavne dolžnost mora kupec pravo-časno izpolniti svoje dolžnosti. Pridržujemo si pravico, da zadržimo izpolnitev naše dolžnosti, dokler niso izpolnjene kupčeve dolžnosti.

4.4 Če kupec zamuja s potrditvijo blaga ali ne izpolni svojih drugih dolžnosti, ki izhajajo iz našega sodelovanja z njim, imamo pravico do nadomestila za posledično škodo, vključ-no z dodatnimi stroški. Pridržujemo si pravico do dodatnih zahtevkov.

4.5 Če se v primeru takšne zamude kupec v razumnem času ne odzove na naš pisni poziv za potrditev dobave, imamo pravico, da zavrnemo izpolnitev pogodbe in zahtevamo od-škodnino za njeno neizpolnitev. V takšnem primeru imamo pravico, da od kupca zahtevamo pavšalno nadomestilo v višini 20 odstotkov dogovorjene bruto nakupne cene, razen če kupec lahko dokaže, da je naša dejanska izguba nižja, ali je nastala dolžnost do povračila dejanske izgube.

4.6 V okoliščinah, opisanih v členu 4.4, se tveganje za nenamer-no izgubo ali poslabšanje stanja kupljenega izdelka prenese na kupca, ko ta zamudi dogovorjeni rok za potrditev ali plačilo.

4.7 Dovoljeno je dobaviti samo del naročila.

4.8 V primeru stavke, ki vpliva na dobavne čase, ali v primeru višje sile ali drugih dogodkov (na katere na moremo vplivati), zaradi katerih se dobava zapozni, se dobavni čas ustrezno preloži. To ne vpliva na vse ostale obveznosti iz pogodbe naročila.

§ 5 Pogoji prevoza blaga – prenos tveganja

5.1 Ko sami ne organiziramo prevoza blaga, tveganje za vse pošiljke prevzema kupec, ki je prav tako odgovoren tudi za zavarovanje blaga. Tveganje se prenese, ko blago predamo prevozniku ali kupcu.

5.2 Nadomestilo za vidno škodo, nastalo med prevozom, se mora takoj pisno zahtevati od prevoznika ob prejemu blaga oziroma v sedmih dneh od ugotovitve za skrite poškodbe.

5.3 Ko sami organiziramo prevoz blaga, si pridržujemo pravico do izbire poti in načina prevoza.
§ 6 Garancija in jamstvo za druge napake

6.1 Garancije dajemo samo v obliki dogovora v posameznih pogodbah.
6.2 Člen 377 nemškega trgovinskega zakonika (»Handelsgesetzbuch«, HGB) določa dolžnost kupcev, da blago pregledajo in ustrezno sporočijo napake. Ta dolžnost velja tudi, če so stranke kupci, kot jih določa člen 14 nemške-ga civilnega zakonika (»Bürgerliches Gesetzbuch«, BGB), in je naročilo del njihove poslovne dejavnosti.

6.3 Zakonsko določeno garancijsko obdobje za blago je omeje-no na eno leto, razen za odškodninske zahtevke v skladu s členom 7 teh pogojev poslovanja.

6.4 Garancije nikakor ne veljajo za rabljeno blago, razen za odškodninske zahtevke v skladu s členom 7 teh pogojev poslovanja.

Prav tako ne bodo upoštevane pritožbe za drugorazredno blago ali posebne predmete, če uporabnost blaga ni znatno zmanjšana. Poškodbe, priznane ob nakupu, niso osnova za pritožbe. Pritožbe, ki temeljijo na neobhodnem poslab-šanju zaradi trenutnega stanja tehnologije, kot so barvna odstopanja ali strukturne nepravilnosti pravega lesenega furnirja ali usnja, ne predstavljajo poškodb, ker niso odvisne od materiala ali izdelave. Enako velja za manjša odstopanja pri kakovosti, masi, velikosti, debelini, širini, opremi, vzorcu in barvi, ko so takšna odstopanja dovoljena po veljavnem standardu.

6.5 Ko ima kupljen izdelek napako, ki je v sklopu našega jamstva, je kupec v nasprotju s členom 439(1) BGB po naši presoji upravičen do popravila ali zamenjave izdelka. Kupec krije stroške za odpravo napake, če so se ti zvišali zaradi prenosa dobavljenega izdelka na lokacijo, ki ni kupčev glavni kraj poslovanja, razen če je to v skladu s predvidenim načinom uporabe izdelka.
6.6 Če blaga ni mogoče popraviti ali zamenjati po dveh poskusih, ima kupec pravico izbrati, ali želi pogodbo prekiniti ali prejeti ustrezen popust na nakupno ceno. Vse nadaljnje pravice kupca so izključene. To vključuje vse kupčeve odškodninske zahteve.

6.7 Kadar kupec uveljavlja svoje pravice iz določil za povrnitev škode po členih 478 in 479 BGB, bomo glede na zakonske možnosti izključili odškodninsko odgovornost.

§ 7 Odgovornost

7.1 V skladu z zakonskimi določbami smo neomejeno odgovorni za smrtne, telesne in zdravstvene poškodbe, ki so posledica kršenja naših obveznosti zaradi malomarnosti ali naklepa s strani nas, naših zakonskih zastopnikov ali naših predstavni-kov, ter za izgube v sklopu odgovornosti po nemškem zako-nu o proizvajalčevi odgovornosti (»Produkthaftungsgesetz«, ProdHaftG). Zakonske določbe določajo našo odgovornost za izgube, ki niso v sklopu prejšnje točke in so posledica kršenja pogodbe zaradi naklepa ali hude malomarnosti s strani nas, naših pravnih zastopnikov ali naših predstavni-kov. V takšnih primerih je naša odgovornost omejena na povrnitev predvidljive in običajne škode, razen če smo mi, naši zakoniti zastopniki ali naši predstavniki ravnali naklepno. Kadar dajemo garancijo na kakovost blaga ali njegove

dele, smo odgovorni tudi v sklopu te garancije. Za škodo, ki nastane zaradi pomanjkanja zajamčene kakovosti, vendar ne izhaja neposredno iz blaga, smo odgovorni samo, če je tveganje za takšno škodo jasno vključeno v našo garancijo za kakovost blaga.

7.2 Odgovorni smo tudi za škodo zaradi navadne malomarnosti, če takšna malomarnost zadeva kršitev tistih pogodbe-
nih obveznosti, ki so po kupčevem objektivnem mnenju pomembne za izpolnitev glavnih pogodbenih obveznosti in katerih neizpolnitev več kot neznatno vpliva na rezultat naročila. Vendar smo odgovorni samo za škodo, ki je tipično povezana s pogodbo in predvidljiva.

7.3 Vsaka nadaljnja odgovornost je izključena neodvisno od pravne narave vložene zahteve. Še posebej to velja tudi za odškodninske zahtevke in zahteve za povrnitev neuspešnih stroškov namesto predmeta, dogovorjenega v pogodbi.

7.4 Kadar je naša odgovornost omejena ali izključena, to velja tudi za osebno odgovornost naših zaposlenih, delavcev, osebja, zastopnikov in predstavnikov.

§ 8 Preklic pogodbe

Pogodbo imamo pravico kadarkoli preklicati brez predho-dnega obvestila, če se kupčevo finančno stanje materialno poslabša in s tem ogrozi njegovo sposobnost izpolnjevanja obveznosti. Ti pogoji so npr. izpolnjeni, ko kupec preneha s plačili, je v postopku izvršbe zaradi plačilnih zahtev, je prejel protestne menice ali je postal insolventen ter so bili za njegove preostalo premoženje zahtevani ali pričeti ustrezni postopki. Te pravice imamo tudi, če za te pogoje nismo vedeli, ko je bila pogodba sklenjena.

§ 9 Nepriznavanje pravice kupca do preklica

Poslovne stranke, ki ne kupujejo blaga za lastno osebno uporabo, nimajo pravice do preklica pogodbe. To pravico imajo samo potrošniki, določeni v členu 13 BGB.

§ 10 Lastniška pravica

10.1 Lastniška pravica za kupljen izdelek se prenese šele, ko prejmemo vsa plačila iz poslovnega razmerja.
10.2 Kupec je dolžan s kupljenim izdelkom ravnati skrbno. Zlasti se od kupca zahteva, da kupljen izdelek zavaruje v ustrezni višini nadomestne vrednosti.

10.3 V primeru zaplembe ali drugega oviranja uporabe kuplje-nega izdelka nas mora kupec o tem takoj pisno obvestiti, da lahko vložimo pritožbo v skladu s členom 771 nemškega zakona o pravdnem postopku (»Zivilprozessordnung«, ZPO). Če tretja oseba ne more povrniti sodnih in drugih odvetni-ških stroškov, povezanih s tožbo, v skladu s členom 771 ZPO, bomo povrnitev škode zahtevali od kupca.

10.4 Kupec ima pravico kupljeni izdelek prodati v skladu s svojo običajno poslovno prakso, vendar s tem prenese na nas vse denarne terjatve do svojih strank ali tretjih oseb do višine končne vrednosti na računu (vključno z DDV) naših denarnih terjatev, ne glede na to, ali je kupljen izdelek prodan pozneje ali brez nadaljnje obdelave. Kupec lahko po dodelitvi še ved-no zbira te denarne terjatve. To pa ne vpliva na našo pravico, da sami zberemo denarne terjatve. Denarnih terjatev ne bomo pričeli zbirati, dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne dolžnosti iz prejetih prihodkov, izpolnjuje svoje plačilne obveznosti in ni zahtev po sprožitvi insolvenčnega postopka ali prenehanja plačil. V nasprotnem primeru lahko od kupca zahtevamo, da nam posreduje podatke o denarnih terjatvah, ki so nam bile dodeljene, vse podrobnosti, potrebne za njihovo zbiranje, in s tem povezane dokumente ter obvesti dolžnike (tretje osebe) o dodelitvi.

10.5 Vse obdelave in spremembe kupljenega izdelka, ki jih opravi kupec, so vedno v našem imenu. Ko je kupljen izdelek združen z drugimi izdelki, ki niso v naši lasti, pridobimo pra-vico do deleža novega izdelka v sorazmerni višini vrednosti kupljenega izdelka (končna vrednost na računu, vključno z DDV) k drugim obdelanim izdelkom v času združitve. Za izde-lek, ustvarjen na tak način, veljajo enaki pogoji kot za kupljen izdelek pod lastniško pravico.

10.6 Za zagotovitev naših denarnih terjatev do kupca nam kupec dodeli tudi svoje denarne terjatve do tretjih oseb tako, da združi kupljeni izdelek z nepremičnino.

§ 11 Zakonska pristojnost

Pogodbena razmerja, ki jih urejajo ti pogoji za prodajo in

dobavo, so predmet zakonov Zvezne republike Nemčije.

Določbe iz Konvencija Združenih narodov o pogodbah o

mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980 ne veljajo.

§ 12 Sodna pristojnost – kraj izpolnitve

12.1 Morebitni spori iz tega pogodbenega razmerja so v pristoj-nosti sodišča, pristojnega za naš glavni kraj poslovanja, ko je kupec trgovec ali pravna oseba po javnem pravu, četudi ima dostop do posebnih javnih skladov. Hkrati si tudi pridr-žujemo pravico, da sprožimo sodni postopek proti kupcu na sodišču, pristojnem za njegov kraj bivanja ali poslovanja.

12.2 Kraj izpolnitve za morebitne spore iz tega pogodbenega razmerja je naš glavni kraj poslovanja, ko je stranka trgovec ali pravna oseba po javnem pravu in potrditev naročila ne navaja drugače.

§ 13 Neodvisnost določb

Če posamezne določbe te pogodbe niso pravno veljavne ali njihova pravna veljavnost preneha zaradi pozneje nastalih okoliščin oziroma se ugotovi pogodbena vrzel, to ne vpliva na pravno veljavnost preostalih določb pogodbe. Za nado-mestitev neveljavne pogodbene določbe ali zapolnitev vrzeli velja ustrezna določba, ki je najbližje temu, kar bi pogodbeni stranki določili, če bi predvidili nastalo situacijo.

§ 14 Začasna uporaba

Pogoji za prodajo in dobavo, navedeni zgoraj, veljajo od 1.

decembra 2018.

Pogoji podjetja Healy World GmbH za nakupe sistemov

§ 1 Obseg teh pogojev

1.1 Ti pogoji veljajo za naprave Healy, sestavljene iz strojne in programske opreme.
1.2 Za potrošnike dodatno veljajo naši pogoji za potrošnike.

1.3 Za poslovne stranke dodatno veljajo naši pogoji za prodajo in dobavo.
§ 2 Predmet pogodbe

2.1 (Sistem) Stranka v skladu s pogoji te pogodbe kupi naprave, opredeljene na seznamu storitev, vključno s programsko opremo, aplikacije, opredeljene na seznamu storitev, in povezano sistemsko dokumentacijo (za vse sestavne dele sistema). Seznam storitev je del pogodbe.

2.2 (Prenos blaga, dovoljenje za uporabo) Strojna oprema se prenese v last stranke. Stranka prejme neizključno pravico do uporabe programske opreme brez časovnih omejitev. Pri prenosu strojne opreme na tretje osebe se pravica do programske opreme prenese skupaj s pravico do strojne opreme. Stranka, ki posreduje dokaz o zakonitem prenosu pravic (vključno s serijsko številko in podrobnostmi prenosa) podjetju Healy World GmbH, je o tem dolžna obvestiti tretjo osebo in z njo sodelovati. V tem primeru je stranka dolžna ob prenosu lastništva na tretjo osebo izbrisati vse kopije programa.

2.3 (Razširitev pravic stranke) Preklic pogodbe velja na celotno pogodbo, če neizpolnjevanje dolžnosti ali ponudnikovo kršenje pogodbe zadeva samo eno sestavno enoto sistema, vendar je s tem omejena ali onemogočena uporaba celot-nega sistema.

§ 3 Dobava, stroški prevoza, ponudnikova zamuda

3.1 (Stroški prevoza) Stranka plača stroške prevoza od ponudni-kove lokacije.

3.2 (Čas dobave) Stranki določita čas dobave na seznamu storitev.
3.3 (Pravice stranke v primeru zamude) Ko ponudnik zamuja

dlje, kot je določeno na seznamu storitev, ima stranka pravico preklicati del pogodbe, ki se nanaša na naprave ali programe, z dobavo katerih ponudnik zamuja. V tem prime-ru ima stranka pravico, vendar ni dolžna, preklicati celotno pogodbo v skladu s členom 2.3. To ne vpliva na strankine odškodninske zahtevke.

§4 Obseg dovoljenja za uporabo

4.1 (Uporaba sistema) Stranka ima pravico do neizključne uporabe programske opreme, ki je na voljo na sistemu, podrobno opredeljenim na seznamu storitev, in do uporabe povezane uporabniške dokumentacije z opisom programa.

4.2 (Dovoljenje kopiranja) Stranka ima pravico kopirati priložene programe v elektronski ali tiskani obliki samo v obsegu, ki je v skladu z namensko uporabo programa. To vključuje nalaganje izvirnih nosilcev podatkov in namestitev na shra-njevalne medije, primarne pomnilnike oz. RAM in začasne shranjevalne pomnilnike, kot so predpomnilniki, če je to povezano z uporabo in tehnično potrebno. Na shranjevalni medij je dovoljeno shraniti eno varnostno kopijo.

4.3 (Hkratna uporaba) Hkratna uporaba programske opreme in njenih programov na več sistemih in/ali omrežjih je dovoljena samo ob predhodnem dovoljenju ponudnika.

4.4 (Dovoljenje za spremembe) Stranka sme spreminjati kodo programa, če je to potrebno za odpravo napak. Stranka krije vse stroške, povezane s takimi spremembami. Med garancijskim obdobjem stranka opravi spremembe skupaj s ponudnikom, zato da ima ponudnik priložnost sam odpraviti napake.

4.5 (Dekompilacija) Dekompilacija programske opreme je dovo-ljena samo, če ponudnik ne posreduje informacij, potrebnih za interoperabilnost, čeprav se to od njega zahteva.

§ 5 Garancija ob vzdrževalnih dolžnostih

Če ponudnik prevzame dolžnost vzdrževanja, je med garan-cijskim obdobjem mogoče zahtevati nadomestilo samo za dejavnost, ki je garancija ne krije.

§ 6 Nakupna cena

6.1 (Specifikacije, plačilni pogoji) Nakupno ceno, vključno z zne-skom in plačilnimi pogoji, kot je rok plačila, določijo stranke na seznamu storitev.

6.2 (Dodatne storitve) Če ni drugače navedeno na seznamu storitev, velja, da so bile vse dogovorjene dodatne storitve vključene v nakupno ceno, opredeljeno v členu 6.1.

6.3 (Pravica do uporabe) Stranka nima pravice prenesti dodelje – ne pravice za uporabo programske opreme na tretje osebe, dokler ni bilo v celoti izvedeno plačilo. Kopij, ki jih ustvari stranka, ni dovoljeno prodajati.

§ 7 Pravice industrijske lastnine tretjih oseb

7.1 (Odškodnina) Ponudnik odškoduje in zavaruje stranko pred zahtevki tretjih oseb, ki izhajajo iz kršitev pravic industrijske lastnine tretjih oseb glede na strojno opremo in/ali povezano programsko opremo.

7.2 (Spremembe) Ponudnik je upravičen in dolžan, da na lastne stroške in na lokaciji stranke opravi spremembe, potrebne zaradi zahtevkov tretjih oseb glede njihovih pravic industrij-ske lastnine. Stranka nam v ta namen dovoli dostop.

§ 8 Datum veljavnosti

Pogoji za nakup sistema, navedeni zgoraj, veljajo od 1.

decembra 2018.

Pogoji podjetja Healy World GmbH za nakupe modulov Healy ali uporabo storitev v oblaku

§ 1 Obseg teh pogojev

1.1 Ti pogoji veljajo za vse module (programsko opremo) in storitve v oblaku.
1.2 Za potrošnike dodatno veljajo naši pogoji za potrošnike.

1.3 Za poslovne stranke dodatno veljajo naši pogoji za prodajo in dobavo.
§ 2. Predmet pogodbe

2.1 (Pravica do uporabe modulov) Ponudnik prenese na stranko sicer neprenosljivo, neizključno pravico do uporabe modu-lov, navedenih na seznamu storitev, vključno z vsemi doda-tnimi programi in z njimi povezanim gradivom, za neomejeno obdobje in za trajanje njihove poslovne življenjske dobe.

2.2 (Pravica do uporabe storitev v oblaku) Ponudnik prenese na stranko sicer neprenosljivo, neizključno pravico do uporabe storitev v oblaku, navedenih na seznamu storitev, za obdob-je, določeno ob nakupu.

§ 3. Dobava, stroški prevoza

3.1 (Dobava) Za vsak modul ponudnik dobavi stranki kopijo v elektronski obliki.
3.2 (Uporabniška dokumentacija) Ponudnik dobavi dokumenta-cijo za vsak modul.
3.3 (Stroški prevoza) Ti stroški se ne plačajo. Stranka prejme storitve po pogodbi v obliki elektronske aktivacije.

§ 4. Obseg dovoljenja za uporabo

Člen 4 naših pogojev za nakup sistema velja tukaj v enakem obsegu.
§ 5. Garancija

Ponudnik ne zagotavlja, da programska oprema in storitve v oblaku izpolnjujejo posebne zahteve stranke, razen če je stranka potrošnik. Enako velja za napake zaradi strojne in programske opreme tretjih oseb ali drugih vplivov tretjih oseb, kot je škoda, nastala zaradi zlonamerne programske opreme (npr. virusov).

6. Lastniška pravica in pravice intelektualne lastnine za programsko opremo
6.1 (Lastniška pravica do programske opreme) Lastniška pravi-ca, podeljena stranki, vključno z vso dokumentacijo, ostane ponudniku.

6.2 (Pravice do programske opreme) Ponudnik ostane lastnik vseh pravic do modulov, posredovanih stranki, vključno s priloženo dokumentacijo, tudi če jih stranka spremeni ali združi z lastnimi programi ali programi tretjih oseb. Stranka vključi ustrezno obvestilo o avtorskih pravicah za takšne spremembe ali združitve in ob pripravi kopij.
6.3 (Brez ločene izdaje) Stranka nima pravice prodati tretjim osebam modulov ali storitev v oblaku iz te pogodbe, ne da

bi prenesla na tretjo osebo lastniško pravico do celotnega sistema Healy (vključno s strojno opremo).
§ 7. Uporabnina/licenčnina

Stranka plača enkratno licenčnino.

§ 8. Dostop do storitev v oblaku, stroški

8.1 (Dostop) Ponudnik omogoči stranki dostop do svojih storitev v oblaku.
8.2 (Storitev v oblaku) Ponudnik ob sklenitvi pogodbe za obdob-je, določeno ob nakupu, brezplačno omogoči stranki dostop do storitev v oblak. Po preteku časa, določenega v prejšnjem stavku, ponudnik ponudi stranki dostop do storitev v oblaku po pogojih, določenih na ceniku.

§ 9. Dolžnosti stranke

9.1 Stranki ni dovoljeno dati modulov in storitev v oblaku ter povezane dokumentacije na voljo tretjim osebam, niti v celoti niti delno.

9.2 Stranka ne sme na noben način spreminjati oznak, obvestil o avtorskih pravicah ali informacij o lastništvu ponudnika v modulih in priloženi dokumentaciji.

Pogoji podjetja Healy World GmbH za potrošnike Naslednji pogoji dajejo nekaj pravnih informacij o vaših pravicah po zakonu za pogodbe, sklenjene za elektronske transakcije in transakcije na daljavo. § 1. Obseg Ti pogoji veljajo za vse dobave, ki jih Healy World GmbH opravi za potrošnike (kot je določeno v členu 13 nemškega civilnega zakonika [»Bürgerliches Gesetzbuch«, BGB]). Če kupite naše izdelke kot poslovna stranka (npr. zdravnik ali ponudnik zdravljena z alternativno medicino) in ne za oseb-no uporabo, ti pogoji ne veljajo za vas. Za nudenje storitev (vključno, vendar ne omejeno na izobraževanja in seminarje) veljajo ločeni pogoji. § 2. Nasprotna stranka pogodbe Pogodbo sklepate s podjetjem Healy World GmbH. Če imate vprašanja, pritožbe ali predloge, nas lahko pokličete ob delavnikih med 10:00 in 16:00 na telefonsko številko +49 30 54905949-1 ali nam pišete na e-poštni naslov office@ healy.de. § 3. Dodatni dogovori Dodatni ustni dogovori ne bodo priznani. § 4. Cene in stroški dobave 4.1 Cene na našem ceniku vključujejo DDV in druge cenovne sestavne dele. 4.2 Dobavo bomo zaračunali dodatno k cenam na ceniku. 4.3 Ob prvem naročilu stranke bomo sprejeli samo naslednje oblike plačila: običajno bančno nakazilo, PayPal ali plačilo po povzetju. Pri drugem naročilu stranke bomo sprejeli tudi plačilo na račun. 4.4 Pri plačilu z običajnim bančnim nakazilom bomo blago dostavili po prejemu plačila. Pri naročanju v naši spletni trgovini bomo strankam posredovali naše bančne podatke v potrditvi naročila. § 5. Dobave 5.1 Informacije o dobavnih časih so predvideni časi dobave. 5.2 Če naročeni izdelek ni na voljo za pravočasno dobavo zaradi zapoznelega prejema s strani dobavitelja, vas bomo o tem takoj obvestili. V takšnem primeru se boste lahko odločili, ali želite počakati na naročeni izdelek ali naročilo preklicati. To ne vpliva na dodatne zakonsko zagotovljene pravice kupca. Če prekličete naročilo, vam bomo takoj povrnili denar. 5.3 V primeru stavke, ki vpliva na dobavne čase, ali v primeru višje sile ali drugih dogodkov (na katere na moremo vplivati), zaradi katerih se dobava zapozni, se dobavni čas ustrezno preloži. To ne vpliva na vse ostale obveznosti iz pogodbe naročila. § 6 Dolžnost stranke, da prijavi napake Vidne napake nam morate sporočiti v najpozneje dveh tednih po prejemu izdelka, sicer izgubite dogovorjene/zakon-ske pravice iz garancije. Zadostuje že, da pravočasno pošljete poročilo in s tem izpolnite rok za prijavo vidnih napak. § 7. Pobot nasprotnih zahtevkov in pravica do zadržanja 7.1 Do zadržanja (tj. pravice do zadržanja izvedbe obveznosti) ste upravičeni samo, če so bili vaši nasprotni zahtevki sodno priznani ali smo jih sami pisno priznali. 7.2 Pravico do zadržanja smete izvajati samo, ko vaši zahtevki izhajajo iz istega pogodbenega razmerja. § 8. Lastniška pravica Lastniško pravico do blaga ohranimo, dokler plačilo ni opravljeno v celoti. § 9. Stroški vračila blaga Če ste upravičeni do zakonske pravice za preklic pogodbe po členih 312g in 355 BGB, vas bomo o tem posebej obvestili. Dodatno velja naslednja določba: Če se prejeto blago ujema z naročenim, ste dolžni plačati stroške vračila blaga. Če niste upravičeni do zakonske pravice za preklic pogodbe po členih 312g in 355 BGB, vam ni dovoljeno vrniti ali zame-njati prejetega blaga, ki se ujema z naročenim. § 10. Garancija, odgovornost 10.1 Vaše zakonske pravice iz garancije veljajo za garancijsko obdobje dveh let (v skladu s členom 438(2) BGB). 10.2 Ne odgovarjamo za kršitve dolžnosti zaradi majhne malomarnosti, ko ne gre za smrtne, telesne ali zdravstvene poškodbe, ali garancij in kadar ne predstavlja podlage za zahtevke po nemškem zakonu o proizvajalčevi odgovornosti (»Produkthaftungsgesetz«, ProdHaftG). Smo pa odgovorni za vse kršitve dolžnosti, katerih izpolnitev v prvi vrsti omogoča izpolnjevanje pogodbe in na katerih izpolnitev se stranka običajno zanaša. Enako velja za vse kršitve obveznosti naših predstavnikov. 10.3 Vsaka nadaljnja odgovornost je izključena neodvisno od pravne narave vložene zahteve. Še posebej to velja tudi za odškodninske zahtevke in zahteve za povrnitev neuspešnih stroškov namesto predmeta, dogovor-jenega v pogodbi. § 11. Obvestilo, zahtevano po členu 36 VSBG Nismo niti pripravljeni niti dolžni sodelovati v postopku reševanja spora, ki ga vodi organ za reševanje potrošniških sporov. § 12. Datum veljavnosti Pogoji, navedeni zgoraj, veljajo od 1. decembra 2018. Naslednje informacije o vračilih veljajo samo za potrošnike Potrošniki imajo pravico preklicati nakupno pogodbo na osnovi naslednjih določil. Potrošnik je vsak posameznik, ki opravi pravni posel, ki ga ni mogoče pripisati predvsem poslovni dejavnosti ali dejavnosti iz samozaposlitve. Informacije o preklicu pogodbe in vračilu dobavljenega blaga Pravica do preklica pogodbe To pogodbo imate pravico preklicati v roku štirinajstih dni, ne da bi za to morali navesti razlog. Rok za preklic pogodbe je štirinajst dni od prejema blaga s strani vas ali vaše pooblaščene tretje osebe, ki ni prevoznik blaga. Da bi uveljavili svojo pravico do preklica te nakupne pogodbe, morate stopiti v stik z nami: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, e-poštni naslov: info@healy.de, faks: +49 (0)3391 4002299, telefon: +49 (0)3391 4002211 Posredovati morate jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti), v kateri navedete, da želite preklicati to po-godbo. Za preklic nakupne pogodbe lahko uporabite priloženo predlogo, vendar to ni obvezno. Za upoštevanje roka preklica nakupne pogodbe je dovolj, da izjavo o preklicu pošljete pred iztekom roka. Po preklicu pogodbe Če prekličete to nakupno pogodbo, smo vam dolžni takoj povr-niti vsa prejeta plačila, vključno s stroški dobave (razen dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi izbire načina dobave, ki se razlikuje od naše najcenejše dobave), v roku štirinajst dni od prejema vaše izjave, da želite preklicati to nakupno pogodbo. Plačilo vam bomo vrnili na enak način, kot je bila izvedena prvotna transak-cija, razen če smo se izrecno dogovorili drugače. V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali dodatno za vračilo plačila. Vračilo plačila lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga ali vašega potrdila, da ste blago poslali nazaj, glede na to kaj prejmemo prej. Blago nam morate poslati ali vrniti takoj oziroma najpozneje v štirinajstih dneh od preklica nakupne pogodbe. Ta rok boste upoštevali, če blago pošljete (tj. odpremite) prej kot v štirinajstih dneh. Odgovorni ste za plačilo neposrednih stroškov za vračilo blaga. Plačati boste morali samo za morebitno izgubo vrednosti blaga, če je ta posledica vašega ravnanja z blagom na način, ki ni potre-ben za pregled njegovega stanja, značilnosti in funkcionalnosti. Končne informacije
Informacije o preklicu pogodbe o nudenju storitev Pravica do preklica pogodbe To pogodbo imate pravico preklicati v roku štirinajstih dni, ne da bi za to morali navesti razlog. Rok za preklic pogodbe je štirinajst dni od sklenitve pogodbe. Da bi uveljavili svojo pravico do prek-lica te pogodbe, morate stopiti v stik z nami: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, e-poštni naslov: info@healy. de, telefon: +49 30 54905949-1 Posredovati morate jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti), v kateri navedete, da želite preklicati to po-godbo. Za preklic pogodbe lahko uporabite priloženo predlogo, vendar to ni obvezno. Za upoštevanje roka preklica pogodbe je dovolj, da izjavo o preklicu pošljete pred iztekom roka. Po preklicu pogodbe Če prekličete to pogodbo, smo vam dolžni takoj povrniti vsa pre-jeta plačila, vključno s stroški dobave (razen dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi izbire načina dobave, ki se razlikuje od naše najcenejše dobave), v roku štirinajst dni od prejema vaše izjave, da želite preklicati pogodbo. Plačilo vam bomo vrnili na enak način, kot je bila izvedena prvotna transakcija, razen če smo se izrecno dogovorili drugače. V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali dodatno za vračilo plačila. Če ste zahtevali pričetek storitev pred iztekom roka za preklic, ste dolžni plačati primeren znesek za storitve, prejete do prekli-ca pogodbe, sorazmerno na skupni obseg storitev, opredeljenih v pogodbi. Končne informacije
Scroll to Top