COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Zásady ochrany osobných údajov

Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré údaje sa získavajú v súvislosti s vašou návštevou alebo používaním našich internetových stránok https://www.healyworld.net/de/ a keď uzatvárate zmluvu ako distribučný partner, a o tom, ako sa uvedené údaje používajú, spracúvajú a/alebo sprístupňujú.

Prevádzkovateľom v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov o ochrane údajov je:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Millicent B.V.
E-Mail: imprint@healyworld.net
Phone: +31 800 3336222

(ďalej len: HEALY)

Úradníkom pre ochrana údajov prevádzkovateľa je:

SBS Data Protect GmbH

ktorú zastupuje generálny riaditeľ p. Thilo Noack

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-mail: noack@sbs-data.de

Používateľ sa môže obrátiť na vyššie uvedeného úradníka pre ochranu údajov, aby si uplatnil práva stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo v prípade otázok týkajúcich sa používania, získavania a spracú-vania osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení právnych predpisov o ochrane údajov sa spoločnosť HEALY zaväzuje chrániť osobné údaje a súkromie svojich používateľov a zaobchádzať s takými údajmi ako s dôvernými. Získava-nie, uchovávanie, zmena, prenos, zamknutie, vymazanie a používanie osobných údajov sa vykonávajú na základe platných zákonných ustanovení, najmä na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

V spoločnosti HEALY chránia technické a organizačné ochranné opatrenia údaje používateľa pred neoprávne-ným prístupom, náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, zničením alebo stratou.

Healy World GmbH 2019

Vymedzenie pojmov

Zákonodarca požaduje, aby sa osobné údaje spracúvali zákonne, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“); aby sme to zaručili, informujeme vás o jednotli-vých právnych vymedzeniach pojmov, ktoré sa používajú aj v týchto zásadách ochrany osobných údajov:

1. Osobné údaje

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifiká-tor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2. Spracúvanie

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadá-vanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, presku-povanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú auto-matizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

3. Obmedzenie spracúvania

„Obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

4. Profilovanie

„Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšet-kým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetko-vými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohy-bom.

5. Pseudonymizácia

„Pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné prira-diť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

6. Informačný systém

„Informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kri-térií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

7. Prevádzkovateľ

„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a pro-striedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

Healy World GmbH 2019

8. Sprostredkovateľ

„Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

9. Príjemca

„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za prí-jemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľ-nými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

10. Tretia strana

„Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

11. Súhlas

„Súhlas“ dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknu-tej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúva-ním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Zákonnosť spracúvania

Spracúvanie je zákonné iba vtedy, keď pre toto spracúvanie existuje právny základ. Podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm.

a – f nariadenia GDPR môže byť právnym základom pre spracúvanie najmä:

a. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

b. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

c. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

d. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

e. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
f. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknu-tej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Informácie o získavaní osobných údajov

V nasledujúcom texte vás informujeme o získavaní osobných údajov pri používaní našej webovej lokality. Osob-nými údajmi sú napríklad meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľa.

Časť 1 Získavanie osobných údajov pri návšteve našej webovej lokality

Keď sa webová lokalita používa na účel získania informácií, spoločnosť HEALY získava iba osobné údaje, ktoré prehliadač používateľa prenáša na server spoločnosti HEALY. Ak by si používateľ chcel zobraziť webovú loka-litu HEALY, spoločnosť HEALY získa nasledujúce údaje, ktoré sú potrebné z technických dôvodov na zobrazenie webovej lokality používateľovi a na zabezpečenie stability a bezpečnosti:

Healy World GmbH 2019

∙ miesto dotazu

∙ IP adresa

∙ dátum a čas požiadavky

∙ rozdiel časového pásma oproti greenwichskému času (GMT)

∙ obsah požiadavky (konkrétna stránka)

∙ stav prístupu/kód stavu HTTP

∙ množstvo údajov prenášaných v každom prípade

∙ webová lokalita, z ktorej je odoslaná požiadavka

∙ prehliadač

∙ operačný systém a jeho rozhranie

∙ jazyk a verzia softvéru prehliadača

Po technickom vyhodnotení sa tieto údaje okamžite odstránia. Podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f nariadenia GDPR, toto získavanie údajov slúži na ochranu našich oprávnených prvoradých záujmov o správnu prezentáciu ponuky našej webovej lokality, ako súčasť zváženia záujmov, ako aj dodržiavania základného nariadenia EÚ o ochrane údajov z hľadiska bezpečnosti a dôvernosti.

Časť 2 Používanie súborov cookie

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní a návšteve našej webovej lokality na vašom počítači používajú súbory cookie alebo podobné technológie, napríklad pixely (ďalej len „súbory cookie“). Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré ukladá vaše koncové zariadenie v počítači na uchovávanie určitých informácií alebo obra-zových súborov, napríklad pixelov. Keď nabudúce navštívite našu webovú lokalitu pomocou toho istého konco-vého zariadenia, informácie uložené v súboroch cookie sa následne odošlú späť na našu webovú lokalitu („súbor cookie prvej strany“) alebo na inú webovú lokalitu, ktorej súbor cookie patrí („súbor cookie tretej strany“).

Prostredníctvom uložených a vrátených informácií príslušná webová lokalita rozpozná, že ste k nej už pristúpili a navštívili ju prehliadačom svojho koncového zariadenia. Tieto informácie používame, aby sme pre vás optimálne navrhli a zobrazili webovú lokalitu podľa vašich preferencií. Na vašom koncovom zariadení je identifikovaný iba samotný súbor cookie. Osobné údaje sa budú uchovávať nad rámec toho iba na základe vášho výslovného súhlasu, alebo ak je to absolútne nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať ponúkanú a vami vyvolanú službu.

Táto webová lokalita používa nasledujúce typy súborov cookie, ktorých rozsah a fungovanie sú vysvetlené nižšie:

∙ Absolútne nevyhnutné súbory cookie (typ a)

∙ Funkčné a výkonové súbory cookie (typ b)

∙ Súbory cookie vyžadujúce súhlas (typ c)

Pri každom z nástrojov, ktoré používame, vás budeme informovať o tom, ktoré typy súborov cookie sú nastavené a použité v jednotlivých prípadoch.

(1) Absolútne nevyhnutné súbory cookie (typ a)

Súbory cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné, zaručujú funkcie, bez ktorých nemôžete naše webové stránky používať tak, ako je zamýšľané. Tieto súbory cookie používame výlučne my, a preto sú to súbory cookie prvej strany. To znamená, že všetky informácie uložené v súboroch cookie sa vracajú na našu webovú lokalitu.

Absolútne nevyhnutné súbory cookie slúžia napríklad na zabezpečenie toho, aby ste ako registrovaný používateľ zostali vždy prihlásení pri prístupe na rôzne podstránky našej webovej lokality, a aby ste tak nemuseli pri každom vyvolaní novej stránky znova zadávať svoje prihlasovacie údaje.

Healy World GmbH 2019

Používanie absolútne nevyhnutných súborov cookie na našej webovej lokalite je možné bez vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nemôžu byť súbory cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné, jednotlivo deaktivované alebo aktivo-vané. Súbory cookie však môžete kedykoľvek deaktivovať vo svojom prehliadači (pozri nižšie).

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b nariadenia GDPR.

(2) Funkčné a výkonové súbory cookie (typ b)

Funkčné súbory cookie umožňujú našej webovej lokalite uchovávať informácie, ktoré už boli zadané (napríklad zaregistrované meno alebo výber jazyka) a na základe týchto informácií vám ponúknuť vylepšené a osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookie získavajú a uchovávajú iba anonymné informácie, aby nemohli sledovať vaše pohyby na iných webových lokalitách.

Výkonové súbory cookie získavajú informácie o tom, ako sa naše webové lokality používajú, aby sme mohli zlep-šiť ich atraktivitu, obsah a funkčnosť. Tieto súbory cookie nám napríklad pomáhajú určiť, či a ktoré podstránky našej webovej lokality sú navštevované a ktorý obsah používateľov obzvlášť zaujíma. Zaznamenávame najmä počet návštev na stránke, počet zobrazených podstránok, čas strávený na našej webovej lokalite, poradie navští-vených stránok, ktoré hľadané výrazy vás k nám priviedli, krajinu, región a prípadne mesto, z ktorého sa uskutoč-ňuje prístup, ako aj podiel mobilných zariadení, ktoré pristupujú na naše webové lokality. Zaznamenávame tiež pohyby, kliknutia a rolovanie pomocou počítačovej myši, aby sme pochopili, ktoré oblasti našej webovej loka-lity sú pre používateľov obzvlášť zaujímavé. Následne môžeme konkrétnejšie prispôsobiť obsah našej webovej lokality potrebám našich používateľov a optimalizovať naše ponuky. IP adresa vášho počítača prenášaná z tech-nických dôvodov je automaticky anonymizovaná a neumožňuje nám vyvodiť žiadne závery o jednotlivých pou-žívateľoch.

Použitie funkčných a výkonových súborov cookie môžete kedykoľvek namietať tak, že zodpovedajúcim spôso-bom upravíte svoje nastavenia súborov cookie.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f nariadenia GDPR.

(3) Súbory cookie vyžadujúce súhlas (typ c)

Súbory cookie, ktoré nie sú ani absolútne nevyhnutné (typ a), ani funkčné alebo výkonové súbory cookie (typ b), sa používajú iba po vašom súhlase.

Vyhradzujeme si právo používať aj informácie, ktoré sme získali pomocou súborov cookie z anonymnej analýzy používateľského správania návštevníkov našich webových lokalít, aby sme vám mohli ukázať konkrétnu reklamu na určité naše produkty na našich vlastných webových lokalitách. Veríme, že z toho budete mať vy, ako používa-teľ, úžitok, pretože zobrazíme reklamy alebo obsah, ktorý na základe vašich zvyklostí prehliadania považujeme za vhodný pre vaše záujmy, a zobrazia sa vám tak menej náhodne rozptýlené reklamy alebo určitý obsah, ktorý by vás mohol zaujímať menej.

Marketingové súbory cookie pochádzajú od externých reklamných spoločností (súbory cookie tretej strany) a používajú sa na získavanie informácií o webových lokalitách navštívených používateľom s cieľom vytvoriť pre používateľa reklamu zameranú na cieľovú skupinu.

Vyjadrenie explicitného nesúhlasu s marketingovými súbormi cookie

Súbory cookie používané na online reklamu môžete spravovať aj prostredníctvom nástrojov vyvinutých v mno-hých krajinách ako súčasť samoregulačných programov, ako sú napríklad https://www.aboutads.info/choices/ v USA alebo európske http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Tu môžete tento súhlas so súbormi cookie kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a nariadenia GDPR.

Healy World GmbH 2019

(4) Spravovanie a odstránenie všetkých súborov cookie

Okrem toho môžete svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby vo všeobecnosti zabránil ukladaniu súborov cookie vo vašom koncovom zariadení, alebo sa vždy zobrazí otázka, či súhlasíte s nastavením súborov cookie. Aj po nastavení súborov cookie ich môžete kedykoľvek odstrániť. Ako toto všetko funguje, nájdete podrobne opí-sané vo funkcii pomocníka vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že všeobecná deaktivácia súborov cookie môže mať za následok funkčné obmedzenia našej webovej lokality.

Časť 3 Súbory denníka servera

Našu webovú lokalitu môžete navštíviť bez uvedenia osobných údajov. Zakaždým, keď vstúpite na našu webovú lokalitu, sa údaje o používaní prenášajú k nám alebo k nášmu poskytovateľovi webových hostiteľských služieb/ IT služieb prostredníctvom vášho internetového prehliadača a ukladajú sa do údajov denníka (tzv. súborov den-níka servera). Tieto uložené údaje zahŕňajú napríklad názov navštívenej stránky, dátum a čas prístupu, IP adresu, množstvo prenesených údajov a žiadajúceho poskytovateľa.

Toto spracúvanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f nariadenia GDPR v legitímnom záujme zabez-pečenia bezproblémového fungovania našej webovej lokality a zlepšenia našich služieb.

Časť 4 Získavanie a používanie osobných údajov v prípade žiadostí o kontakt

Keď kontaktujete spoločnosť HEALY e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, spoločnosť HEALY ukladá vami poskytnuté údaje (vašu e-mailovú adresu, prípadne vaše meno a priezvisko) s cieľom odpovedať na váš dopyt. Spoločnosť HEALY odstráni údaje získané v tomto kontexte, ak už uloženie nie je potrebné, napr. ak bola vaša záležitosť vyriešená. Inak bude v prípade zákonných povinností uchovávania spracúvanie obmedzené.

Toto spracúvanie údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a nariadenia GDPR v spojení so súhla-som používateľov.

Časť 5 Získavanie osobných údajov po uzavretí zmluvy ako distribučný partner

Na uzatvorenie zmluvy s distribučným partnerom od vás požadujeme tieto osobné údaje:

1. titul,

2. meno,

3. krstné meno,

4. adresa,

5. telefónne číslo,

6. e-mailová adresa,

7. ID číslo pre daň z predaja,

8. údaje o kreditnej karte, bankové údaje a údaje o inkase.

Spoločnosť HEALY používa tieto údaje výlučne na plnenie zmluvy a na komunikáciu s distribučnými partnermi, ktorá je potrebná v tejto súvislosti. Zahŕňa to prípravu, uzavretie a spracovanie zmluvy, záruky a v prípade potreby aj zrušenie zmluvy. Údaje sa uchovávajú až do ukončenia plnenia zmluvy. V prípade obchodných a zákonných období uchovávania sa údaje môžu uchovávať až 10 rokov.

Tieto informácie sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy s distribučným partnerom. Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b nariadenia GDPR. Právnym základom ďalšieho uchováva-nia z dôvodov daňového a obchodného práva je nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c nariadenia GDPR.

Healy World GmbH 2019

Časť 6 Prenos údajov tretím stranám

(1) Spoločnosť HEALY sprístupňuje osobné údaje používateľov iba v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy alebo na účely oprávnených záujmov spoločnosti HEALY. Spoločnosť HEALY využíva na plnenie zmluvy externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). S cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov používateľov sa s poskytovateľmi služieb uzavreli osobitné dohody o spracúvaní údajov.

Ako distribučný partner budete mať prístup k back office. V uvedenom back office si môžete pozrieť prehľad objednávok, ktoré boli zadané na váš podnet. Na tento účel sa vám zobrazia nasledujúce informácie o oso-bách, ktoré zadali objednávky na váš podnet:

Stav (zákazník/distribučný partner), priezvisko, meno, e-mail, čistá hodnota tovaru na objednávky z predchá-dzajúceho mesiaca, počet členov tímu, čas poslednej online aktivity.

Tieto informácie sú potrebné na výpočet a sledovateľnosť nárokov na provízie. Právnym základom pre spracú-vanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b nariadenia GDPR.

Okrem toho si v back office môžete zobraziť prehľad tímov. Tento prehľad vám poskytuje informácie o distri-bučných partneroch, ktorých ste získali do svojej dolnej línie. Na tento účel sa zobrazia nasledujúce informá-cie:

Stav (zákazník/distribučný partner), priezvisko, meno, čistá hodnota tovaru na objednávky z predchádzajú-ceho mesiaca, počet členov tímu, čas poslednej online aktivity.

Tieto informácie sú potrebné na výpočet a sledovateľnosť nárokov na provízie. Právnym základom pre spracú-vanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b nariadenia GDPR.

(2) Ak ste členom, na výpočet rozdielovej provízie distribučných partnerov vo vašej hornej línii sa vyššie uvedené osobné údaje o vašich objednávkach a prehľad vášho tímu zobrazia aj distribučným partnerom, v ktorých dol-nej línii ste. Toto spracúvanie údajov je potrebné na výpočet a sledovateľnosť nárokov na provízie. Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b nariadenia GDPR.

(3) Na spracovanie platieb provízií potrebujeme nasledujúce údaje: Oslovenie, priezvisko, krstné meno, adresa, bankové údaje.
Tieto informácie sú potrebné na výpočet a sledovateľnosť nárokov na provízie. Právnym základom pre spracú-vanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b nariadenia GDPR.

(4) S cieľom splnenia dodávky sa prepravnej spoločnosti poskytne meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo distribučného partnera. Tento prenos údajov sa uskutočňuje na účely plnenia zmluvy s vami, distribučným partnerom. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b naria-denia GDPR.

(5) Na spracovanie platby sa príslušnému poskytovateľovi platieb poskytujú platobné údaje distribučného part-nera, konkrétne meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Toto spracúvanie údajov sa vykonáva na účely plnenia zmluvy s vami, distribučným partnerom, a/alebo na základe súhlasu, ktorý ste poskytli. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a alebo písm. b nariade-nia GDPR.

Časť 7 Používanie externých nástrojov

Na našej webovej lokalite sú integrované rôzne nástroje od rôznych spoločností, ktoré nám umožňujú vyhod-notiť vaše používateľské správanie alebo vytvoriť prepojenia s inými webovými lokalitami. V záujme zabezpeče-nia ochrany vašich osobných údajov boli s nižšie uvedenými spoločnosťami uzatvorené samostatné dohody o spracúvaní údajov.

Spolupracujeme s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

Healy World GmbH 2019

Používanie služby Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“, čo sú textové súbory ukladané do vášho počítača, ktoré pomáhajú analyzovať vaše používanie webovej lokality. Informácie o vašom používaní prís-lušnej webovej lokality generované súborom cookie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server Google v Spoje-ných štátoch. Ak je však na príslušnej webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP, v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore spoločnosť Google pred odoslaním skráti vašu IP adresu. Iba vo výnimočných prípadoch bude prenesená celá IP adresa a skrátená ser-verom Google v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality s cieľom vyhodnotiť vaše používanie webovej lokality, vytvárať správy o činnostiach na webovej lokalite a poskytovať ďalšie služby spojené s používaním webovej lokality a používaním webu prevádzkovateľovi tejto webovej lokality.

IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v kontexte služby Google Analytics nebude spojená s inými údajmi Google.

Umiestneniu súborov cookie môžete zabrániť prostredníctvom zodpovedajúcich nastavení softvéru prehlia-dača; chceli by sme však upozorniť na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť úplne využívať všetky funk-cie tejto webovej lokality. Ďalej môžete zabrániť získavaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracúvaniu uvede-ných údajov spoločnosťou Google, stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod týmto odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“. IP adresy sa teda spracúvajú po skrátení, čo znamená, že nemôžu byť spojené s konkrétnymi osobami. Ak sú vaše zhromaždené údaje priamo spojené s vami, takéto spojenie sa okamžite vylúči a osobné údaje sa tak okamžite vymažú.

Používame službu Google Analytics, aby sme mohli analyzovať a pravidelne zlepšovať používanie našej webovej lokality. Získané štatistiky nám umožňujú vylepšiť jej ponuku a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Pokiaľ ide o výnimky, pri ktorých sa osobné údaje prenášajú do Spojených štátov, spoločnosť Google sa podro-bila Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informácie poskytovateľa tretej strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dub-

lin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky poskytovania služby:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prehľad ochrany osobných údajov: http://www.google.com/ intl/de/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/ privacy.

Okrem toho táto webová lokalita používa službu Google Analytics na analýzu používateľských tokov naprieč zariadeniami; táto analýza sa vykonáva pomocou ID používateľa. Máte možnosť deaktivovať analýzu používa-nia naprieč rôznymi zariadeniami vo svojom používateľskom účte pod položkou „Moje údaje“, „Osobné údaje“.

Používanie služby Google Analytics je založené na právnom základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a nariadenia GDPR, na vašom súhlase. Doba uchovávania súborov cookie, ktoré sú umiestnené na tejto webovej stránke, je až 12 mesiacov.

Reklamná funkcia služby Google Analytics

Ak súhlasíte s používaním reklamných funkcií služby Google Analytics, táto webová lokalita bude používať okrem štandardných funkcií aj vylepšené funkcie služby Google Analytics. Medzi reklamné funkcie služby Google Ana-lytics implementované na tejto lokalite patria prehľady služby Google Analytics o výkonnosti podľa demografic-kých údajov a záujmov.

Na tento účel používame spoločne súbory cookie prvej strany (napr. súbory cookie služby Google Analytics) a súbory cookie tretej strany (napr. súbory cookie DoubleClick), aby nám pomohli analyzovať, anonymným a agre-govaným spôsobom, ktoré demografické prvky a záujmy majú obvykle návštevníci našej lokality. Tieto informá-cie používame na vylepšenie našich webových lokalít.

Healy World GmbH 2019

Účasti v tomto procese sledovania sa môžete vyhnúť rôznymi spôsobmi: a) príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; b) deaktiváciou nastavení reklám Google na stránke https://www.google.com/ads/prefe-rences/?hl=de c) nastavením príslušného súboru cookie [odkaz na stránku nastavení súborov cookie]. Upozor-ňujeme, že v tomto prípade možno nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto ponuky. Doba uchovávania je až 26 mesiacov. Používanie reklamných funkcií služby Google Analytics je založené na právnom základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a nariadenia GDPR, na vašom súhlase.

Používanie služby Google Maps

Na našej webovej lokalite používame službu Google Maps na zobrazenie našej polohy a vytvorenie popisu trasy.

Túto službu poskytuje Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Vďaka certifikácii podľa Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/ spo-ločnosť Google zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov budú splnené aj pri spracúvaní údajov v Spoje-ných štátoch.

S cieľom umožniť zobrazenie určitých typov písma na našej webovej lokalite sa pri vyvolaní našej webovej loka-lity vytvorí spojenie so serverom Google v USA.

Ak vyvoláte komponent Google Maps integrovaný v našej prítomnosti na internete, spoločnosť Google uloží na vašom koncovom zariadení súbor cookie prostredníctvom vášho internetového prehliadača. Vaše používateľské nastavenia a údaje sa spracúvajú, aby sa zobrazilo naše umiestnenie a vytvoril sa popis trasy. V tejto súvislosti nemôžeme vylúčiť, že spoločnosť Google používa servery v USA.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f nariadenia GDPR. Naším oprávneným záujmom je optimalizácia funkčnosti našej prítomnosti na internete.

Spojenie so spoločnosťou Google vytvorené týmto spôsobom umožňuje spoločnosti Google určiť, ktorá webová lokalita odoslala váš dopyt a na ktorú IP adresu sa má odoslať opis trasy.

Ak s týmto spracúvaním nesúhlasíte, môžete sa vyhnúť inštalácii súborov cookie príslušným nastavením vo vašom internetovom prehliadači. Podrobnosti nájdete vyššie v časti „Súbory cookie“.

Okrem toho sa používanie služby Google Maps a informácií získaných prostredníctvom služby Google Maps riadi Podmienkami používania Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de a Podmienkami použí-vania služby Google Maps

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Spoločnosť Google navyše poskytuje ďalšie informácie na stránke https://adssettings.google.com/authentica-

ted a

https://policies.google.com/privacy.

Aby sme chránili vaše práva a osobné údaje, poskytli sme službe Google Maps takzvané riešenie dvojitého klik-nutia, ktoré do Googlu prenáša údaje až potom, čo ste explicitne aktivovali funkciu mapy.

Google Ads Conversion

Služby Google Ads Conversion využívame na to, aby sme upozornili na naše atraktívne ponuky podporované reklamnými médiami (tzv. Google Ads) na externých webových lokalitách. Čo sa týka údajov reklamných kam-paní, dokážeme určiť, aké úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Pomocou nich sa vám snažíme ukázať reklamu, ktorá vás zaujíma, aby sme pre vás našu webovú lokalitu urobili zaujímavejšou a dosiahli spravodlivý výpočet reklamných nákladov.

Tieto reklamné médiá dodáva spoločnosť Google prostredníctvom takzvaných „reklamných serverov (Ad Ser-vers)“. Na meranie úspechu používame súbory cookie reklamných serverov Ad Server, ktoré môžu merať určité parametre, napríklad zobrazovanie reklám alebo kliknutia používateľov. Ak pristupujete na našu webovú lokalitu

Healy World GmbH 2019

prostredníctvom reklamy Google, služba Google Ads uloží súbor cookie na vašom koncovom zariadení. Tieto súbory cookie zvyčajne strácajú platnosť po 30 dňoch a nie sú určené na osobnú identifikáciu. Jedinečné ID súboru cookie, počet zobrazení reklamy na umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre kon-verzie po zobrazení) a informácie o odhlásení (označenie, že používateľ už nechce byť adresovaný) sa zvyčajne ukladajú ako analytické hodnoty príslušného súboru cookie.

Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google rozpoznať váš internetový prehliadač. Ak používateľ navštívi určité stránky na webovej lokalite používateľa reklamy a platnosť súboru cookie uloženého v jeho počítači ešte neuplynula, spoločnosť Google a používateľ môžu rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol nasmerovaný na príslušnú stránku. Každý používateľ reklám má priradený iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať prostredníctvom webových lokalít používateľov reklám. V uvedených reklamných opatreniach sami nezhromažďujeme a nespracúvame žiadne osobné údaje. Dostávame iba štatistické hodnotenia od spoločnosti Google. Na základe týchto hodnotení vieme zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Z používania reklamných médií nedostávame žiadne ďalšie údaje, na základe týchto informácií nemôžeme predo-všetkým identifikovať používateľov.

Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie využívanie údajov zhromaždených spoločnosťou Google pomocou tohto nástroja a preto vás informujeme podľa našich súčasných znalostí: Integráciou služby Ads Con-version dostáva spoločnosť Google informácie, že ste vyvolali príslušnú časť našej webovej lokality alebo klikli na reklamu od nás. Ak ste zaregistrovaní v službe Google, spoločnosť Google môže návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v službe Google alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ môže zis-tiť a uložiť vašu IP adresu.

Facebook Custom Audiences – Facebook Pixel

Táto webová lokalita používa remarketingovú funkciu „Custom Audiences“ (Vlastný okruh používateľov) spoloč-nosti Facebook Inc. („Facebook“), aby vás znova kontaktovala do 6 mesiacov. Umožňuje to používateľom webo-vej lokality prezerať reklamy na základe záujmov („Facebook Ads“) pri návšteve sociálnej siete Facebook alebo iných lokalít, ktoré tiež využívajú tento proces. Týmto spôsobom sa vám snažíme ukázať reklamu, ktorá vás zau-jíma, aby sme pre vás našu webovú lokalitu urobili zaujímavejšou.

Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Facebook. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie využívanie údajov zhromaždených spoločnosťou Facebook pomocou tohto nástroja a preto vás informujeme podľa našich súčasných znalostí: Integráciou služby Facebook Custom Audiences dostáva spoločnosť Facebook informácie, že ste vyvolali príslušnú webovú lokalitu našej prí-tomnosti na internete alebo klikli na reklamu od nás. Ak ste zaregistrovaní v službe Facebook, spoločnosť Face-book môže návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste registrovaní na Facebooku alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ môže zistiť a uložiť vašu IP adresu a ďalšie identifikačné prvky.

Funkciu „Facebook Custom Audiences“ môžete deaktivovať tu a ako prihlásený používateľ na stránke https:// www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Viac informácií o postupoch spracúvania údajov spoločnosťou Facebook nájdete na stránke https://www.face-book.com/about/privacy

Použité súbory cookie: typ c. Ďalšie informácie nájdete v časti „Súbory cookie“.

Používanie služby Facebook Custom Audiences je založené na právnom základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a naria-denia GDPR, na vašom súhlase.

Časť 8 Stránka fanúšikov na Facebooku

Na informačnú službu ponúkanú na tejto stránke spoločnosť HEALY využíva technickú platformu a služby spoloč-nosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“).

Healy World GmbH 2019

Podľa názoru Európskeho súdneho dvora sú Facebook a prevádzkovateľ stránky fanúšikov na Facebooku spoloč-nými prevádzkovateľmi v rozsahu pôsobnosti čl. 26 nariadenia GDPR, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sa spracú-vajú prostredníctvom stránky fanúšikov na Facebooku. Z tohto dôvodu spoločnosti Facebook a HEALY uzavreli dohodu o ich spoločnej zodpovednosti, ktorá je tu k dispozícii.

Spoločnosť HEALY poskytuje nasledujúce informácie o spracúvaní údajov na našej stránke fanúšikov na Facebo-oku:

(1) Prevádzkovatelia

Spracúvanie vašich osobných údajov na stránke fanúšikov na Facebooku spoločnosti HEALY sa vykonáva v spo-ločnej zodpovednosti s:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (2) Spracúvanie údajov
Keď navštívite stránku fanúšikov na Facebooku, IP adresa vášho zariadenia sa prenesie do spoločnosti Face-book. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Facebook je uvedená IP adresa anonymizovaná a odstrá-nená po 90 dňoch, aspoň pokiaľ ide o nemeckú IP adresu. Facebook uchováva aj ďalšie informácie o zariade-niach svojich používateľov, napr. použitý internetový prehliadač. Môže to spoločnosti Facebook umožniť prepojiť IP adresy s jednotlivými používateľmi. Ak ste prihlásení do svojho účtu na Facebooku pri návšteve našej stránky fanúšikov, na vašom zariadení bude súbor cookie s vaším ID na Facebooku. Vďaka tomuto súboru cookie môže Facebook sledovať, že ste navštívili našu stránku fanúšikov a ako ste ju použili. Spoločnosť Facebook používa tieto informácie na to, aby vám zobrazila prispôsobený obsah alebo reklamu.

Ak sa tomu chcete vyhnúť, mali by ste sa odhlásiť zo svojho účtu na Facebooku a/alebo deaktivovať funkciu „Keep me logged in“ (Ostať prihlásený). Okrem toho vám odporúčame odstrániť existujúce súbory cookie zo svojho zariadenia a zatvoriť a znova spustiť prehliadač. Vďaka tomuto opatreniu sa odstránia informácie z Face-booku, prostredníctvom ktorých môže Facebook prepojiť údaje s vami.

Ak by ste však chceli využívať interaktívne funkcie našej stránky fanúšikov, budete sa musieť znova prihlásiť na Facebook pomocou svojich prihlasovacích informácií na Facebooku. Facebook teda bude môcť opäť prepojiť údaje s vami.

Facebook ani presvedčivo a jasne neuvádza, ani nevieme, ako Facebook používa údaje získané z vašej návštevy stránok Facebooku na svoje vlastné účely, do akej miery sú aktivity na stránke Facebook spojené s jednotlivými používateľmi, ako dlho Facebook tieto údaje uchováva a či sa údaje získané z vašej návštevy stránky Facebook sprístupňujú tretím stranám. Ako používateľov našej stránky fanúšikov vás môžeme odkazovať iba na vyhlásenia spoločnosti Facebook týkajúce sa ochrany údajov.

Údaje, ktoré sa vás týkajú, získané v tejto súvislosti, spracúva spoločnosť Facebook a môžu sa prenášať do krajín mimo Európskej únie.

Spoločnosť Facebook v zásadách používania údajov popisuje vo všeobecnosti, aké informácie Facebook zís-kava a ako ich používa. Nájdete tam tiež informácie o tom, ako môžete kontaktovať spoločnosť Facebook a ako môžete upraviť nastavenia reklám. Zásady používania údajov sú k dispozícii na stránke: http://de-de.facebook. com/about/privacy

Úplné zásady používania údajov spoločnosti Facebook sú k dispozícii na stránke:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Zásady spoločnosti Facebook týkajúce sa údajov zahŕňajú ďalšie informácie o spracúvaní údajov:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Možnosti odhlásenia sú k dispozícii tu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a tu http://www.youronlinechoices.com

Healy World GmbH 2019

Facebook Inc., americká materská spoločnosť spoločnosti Facebook Ireland Ltd., je držiteľom certifikátu Štítu

na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, a preto sa zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia európskych

právnych predpisov o ochrane údajov. Ďalšie informácie o stave Štítu na ochranu osobných údajov spoločnosti

Facebook sú k dispozícii na stránke:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Ako prevádzkovatelia stránky fanúšikov na Facebooku nedokážeme posúdiť prenos do tretích krajín a ďalšie spracúvanie osobných údajov používateľov v tretích krajinách, napríklad v Spojených štátoch, a súvisiace poten-ciálne riziká pre vás ako používateľa.

(3) Funkcia Insights

Okrem toho Facebook poskytuje v rámci tzv. funkcie „Insights“ viacero štatistických údajov spoločnosti SBS-Le-gal ako prevádzkovateľovi stránky fanúšikov. Tieto štatistiky generuje a poskytuje spoločnosť Facebook. Ako prevádzkovatelia stránky fanúšikov nemáme žiaden vplyv na vytváranie týchto štatistík a najmä tejto funkcii nedokážeme zabrániť. V súvislosti s funkciou „Insights“ sú nám pre kategórie „fanúšikovia“, „sledovatelia“, „oslo-vení ľudia“ a „interagujúci ľudia“ na voliteľné obdobie poskytované nasledujúce informácie:

aktivity so stránkou, napríklad návštevy stránky, ukážky stránky, aktivity na stránke, činnosti dosahu, ako sú klik-nutia typu „Páči sa mi“, oslovené osoby a odporúčania, aktivity prispievania, ako sú interakcie s príspevkami, pre-zeranie videí, komentáre, zdieľania.

Okrem toho dostávame štatistické informácie o skupinách na Facebooku, ktoré sú prepojené na našu stránku fanúšikov. V súlade s podmienkami poskytovania služby Facebook, ktoré každý užívateľ prijal v súvislosti s vytvo-rením profilu na Facebooku, sme tiež schopní identifikovať predplatiteľov a fanúšikov stránky a zobraziť ich pro-fily a ďalšie informácie, ktoré zdieľajú.

Ďalšie informácie poskytuje spoločnosť Facebook pod týmto odkazom:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Spoločnosť HEALY využíva tieto údaje dostupné v súhrnnej podobe s cieľom zatraktívniť pre používateľov prí-spevky a činnosti na stránke fanúšikov, napríklad na plánovanie obsahu a načasovania príspevkov. Právnym zák-ladom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f nariadenia GDPR, a to náš legitímny záujem na optimalizácii našej ponuky.

(4) Doba uchovávania

Informácie prenášané spoločnosťou Facebook uchovávame iba dovtedy, kým nad našimi záujmami nepreváži váš záujem o vymazanie alebo anonymizáciu uvedených informácií.

Odstráňte prepojenie medzi svojím používateľským profilom a našou stránkou fanúšikov pomocou funkcií „Nepáči sa mi táto stránka“ alebo „Zrušiť sledovanie tejto stránky“, ak si želáte, aby sa opísané spracúvanie úda-jov v budúcnosti nevykonávalo.

(5) Vaše práva ako dotknutej osoby

V prípade žiadostí o informácie alebo iných otázok týkajúcich sa vašich práv, ktoré sú uvedené na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov, vám odporúčame obrátiť sa priamo na Facebook, pretože iba Facebook má úplný prístup k používateľským údajom. Ak však pošlete žiadosť nám, samozrejme ju spracujeme a prepošleme ju aj spoločnosti Facebook.

Časť 9 Deti

Naša ponuka je vo všeobecnosti zameraná na dospelých. Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali poskytovať žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Healy World GmbH 2019

Časť 10 Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo na:

∙ získanie informácií alebo potvrdenia o spracúvaní ich údajov

∙ opravu alebo vymazanie ich údajov

∙ obmedzenie spracúvania

∙ namietanie proti spracúvaniu

∙ prenosnosť údajov

∙ odvolanie svojho súhlasu s budúcim účinkom

∙ podanie sťažnosti dozornému orgánu

Zoznam všetkých zodpovedných dozorných orgánov pre Nemecko je k dispozícii na stránke https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Dúfame, že vám tieto informácie pomôžu uplatniť vaše práva. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o ustano-veniach o ochrane údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Zásady ochrany osobných údajov naposledy aktualizované dňa: 24. septembra 2019

Scroll to Top