COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

General Terms and Conditions of the Healy World GmbH

Zmluvné podmienky predaja a dodávok firemným zákazníkom

§ 1 Všeobecné – vymedzenie platnosti

1.1 Tieto zmluvné podmienky predaja a dodávok sa vzťahujú len na dodávky firemným zákazníkom. Ide o podmienky výhradné, ktoré sa tiež vzťahujú na všetky budúce obchodné vzťahy, aj keby neboli výslovne opätovne dohodnuté v každom budúcom obchodnom prípade. Nebudeme uznávať žiadne zmluvné podmienky kupujúceho, ktoré sú v rozpore alebo sa odlišujú od našich zmluvných podmienok predaja a dodávok, iba ak by sme výslovne, písomne akceptovali ich platnosť. Naše zmluvné podmienky predaja a dodávok platia aj v prípade realizácie dodávok kupujúcemu bez výhrad, aj keby sme boli oboznámení s existenciou zmluvných pod-mienok kupujúceho, ktoré sú v rozpore alebo sa odlišujú od týchto zmluvných podmienok predaja a dodávok.

1.2 Na poskytovanie služieb (vrátane, ale nie výhradne, školení a seminárov) sa vzťahujú samostatné zmluvné podmienky.

1.3 Nebudú existovať žiadne ústne uzavreté vedľajšie dohody.

1.4 Zmluvy nadobúdajú účinnosť len na základe nášho písom-ného potvrdenia objednávky alebo uskutočnenia okamžitej dodávky. V prípade platieb prostredníctvom služby PayPal, expresným bankovým prevodom „Sofort“ alebo bežným bankovým prevodom zmluvy tiež nadobúdajú účinnosť, len čo príslušný poskytovateľ peňažných služieb alebo finančná inštitúcia potvrdí daný platobný príkaz. Podmienkou platnos-ti zmlúv vzniknutých na základe predaja z nášho interneto-vého obchodu bude vždy dokončenie procesu objednávania odoslaním objednávky.

1.5 Vlastnosti stanovené v špecifikáciách objednávky (t. j. potvr-dení objednávky) úplne a definitívne určujú charakteristiky dodaného tovaru.

1.6 Vyhlásenia, ktoré urobíme v súvislosti s touto zmluvou (napr.

špecifikácie/potvrdenie objednávky atď.) nepredstavujú v prípade pochybností žiadnu záruku. V takých prípadoch po-chybností budú účinné len naše výslovné, písomné záväzky poskytnutia záruky.

1.7 Objednávky je možné zmeniť len vo výnimočných situáciách, a aj vtedy len v prípade, ak výroba ešte nebola začatá. Akékoľvek náklady na zmeny požadované kupujúcim bude znášať kupujúci.

§ 2 Cenová ponuka – dokumentácia k cenovej ponuke

2.1 Všetky cenové ponuky budú nezáväzné, ak nie je dohodnuté inak.
2.2 Nákresy, ilustrácie, rozmery, hmotnosti a iné údaje, ktoré sú predmetom objednávky, budú záväzné len v prípade, že budú výslovne odsúhlasené písomne.

§ 3 Ceny – platobné podmienky

3.1 Ak nie je stanovené inak v potvrdení objednávky alebo inou dohodou, naše ceny sú uvádzané „ex works“ (zo závodu), vrátane balenia, bez poplatkov za dopravu.

3.2 Od firemných zákazníkov budeme pri ich prvej objednáv-ke akceptovať len nasledujúce spôsoby platby: platba v hotovosti vopred, PayPal a dobierka. Od druhej objednávky akceptujeme u firemných zákazníkov aj platbu na účet.

3.3 Pri platbe bežným bankovým prevodom tovar dodáme po prijatí platby. Keď si zákazníci objednávajú z nášho interne-tového obchodu, poskytneme im údaje o našom bankovom účte pri objednávaní a pri ich potvrdení objednávky.

3.4 Naše ceny budú zahŕňať DPH v platnej výške ku dňu vystavenia faktúry a výška DPH bude na faktúre uvádzaná samostatne.

3.5 Ak nie je stanovené inak v potvrdení objednávky alebo inou samostatnou dohodou, čistá kúpna cena bude splatná vopred v plnej výške. V prípade, že sa kupujúci omešká s platbou, budeme oprávnení účtovať si sankčný úrok vo výške osem percent nad aktuálnou základnou ročnou sadzbou. Ak sme v takýchto situáciách schopní preukázať v dôsledku tohto oneskorenia väčšie straty, budeme tiež oprávnení uplatniť si právo na náhradu týchto strát.

3.6 Zákazníci budú oprávnení započítavať svoje finančné nároky voči našim len v prípade, že ich nároky sú potvrdené rozhodnutím súdu, ak nie sú rozporované alebo ak sme ich vzali na vedomie a uznali. Zákazníci budú navyše oprávnení uplatniť si zádržné právo v prípade, že sa ich protinárok týka toho istého právneho vzťahu.

§ 4 Dodacia lehota

4.1 Dodacia lehota sa bude počítať až od chvíle, keď boli vyrieše-né všetky technické náležitosti zákazky.
4.2 Včasné zaistenie predmetu dodávky zaručíme len v prípade, že dostaneme predmet dodávky alebo k nemu potrebné plnenia včas. Budeme však okamžite informovať kupujúceho v prípade nedostupnosti alebo neskorého dodania pred-metu dodávky alebo k nemu potrebných plnení. Dôkazné bremeno v súvislosti s preukázaním našej zodpovednosti za porušenie záväzku v súvislosti s dodaním predmetu dodávky

nesie kupujúci.

4.3 Splnenie nášho záväzku včasnej realizácie dodávky je pod-mienené včasným a riadnym plnením záväzkov kupujúceho. Vyhradzujeme si právo pozastaviť plnenie z našej strany až do splnenia týchto záväzkov zo strany kupujúceho.

4.4 V prípade oneskorenia na strane kupujúceho s prevzatím to-varu alebo v prípade porušenia iných povinností kupujúceho poskytnúť súčinnosť, budeme mať nárok na kompenzáciu výsledných škôd, vrátane s tým súvisiacich vedľajších nákla-dov. Vyhradzujeme si právo uplatňovať aj ďalšie nároky.

4.5 Ak v prípade takého oneskorenia kupujúci nesplní našu písomnú požiadavku na prevzatie dodávky v primeranej le – hote, máme právo odmietnuť plnenie zmluvy a uplatňovať si právo na odškodnenie v dôsledku tohto neplnenia. V takom prípade máme nárok, podľa nášho uváženia, uplatňovať si u kupujúceho paušálnu náhradu vo výške 20 % dohodnutej hrubej kúpnej ceny, ak nie je kupujúci schopný dokázať, že naša skutočná strata bola nižšia, alebo kompenzáciu skutoč-ne vzniknutej straty.

4.6 Za okolností opísaných v článku 4.4 prechádza riziko náhodnej straty alebo zníženia kvality predmetu kúpy na kupujúceho v okamihu premeškania dohodnutého dátumu prevzatia alebo úhrady.

4.7 Budú povolené postupné čiastkové dodávky predmetu objednávky.
4.8 V prípade štrajku s dopadom na dodacie lehoty, pôsobenia vyššej moci alebo inej udalosti (ktorú nemôžeme ovplyvniť), výsledkom ktorých bude oneskorenie dodávky, bude termín dodávky predĺžený o zodpovedajúci časový úsek. Žiadne iné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy o objednávke nie sú týmito okolnosťami dotknuté.

§ 5 Podmienky prepravy tovaru – prenesenie rizika

5.1 V prípade, že prepravu tovaru neorganizujeme sami, všetka preprava zásielok sa uskutočňuje na riziko kupujúceho; kupujúci tiež nesie zodpovednosť za poistenie tovaru. Riziko sa prenáša okamihom odovzdania tovaru zmluvnému prepravcovi alebo kupujúcemu.

5.2 Náhrada zjavných škôd, ku ktorým došlo počas prepravy, sa musí okamžite uplatniť písomne u zmluvného prepravcu pri prevzatí tovaru; náhrada v prípade skrytých chýb sa musí uplatniť do siedmich dní od zistenia.

5.3 V prípade, že prepravu tovaru organizujeme my, si vyhradzu-jeme právo voľby trasy a spôsobu prepravy.
§ 6 Záruka a zodpovednosť za ďalšie chyby

6.1 Záruky budeme poskytovať len prostredníctvom dohôd vzťahujúcich sa na jednotlivé zmluvy.
6.2 V paragrafe 377 nemeckého obchodného zákonníka („Handelsgesetzbuch“, HGB) sa uvádza, že kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar a prípadne upozorniť na chyby; táto povinnosť platí aj v prípade, že sú kupujúcimi zákazníci v zmysle paragrafu 14 nemeckého občianskeho zákonníka („Bürgerliches Gesetzbuch“, BGB) a objednávka je súčasťou ich živnostenskej činnosti alebo činnosti samostatne podni-kajúcej fyzickej osoby.

6.3. Záručná doba zo zákona v prípade nového tovaru bude ob-medzená na jeden rok, s výnimkou nárokov na odškodnenie podľa článku 7 týchto zmluvných podmienok.

6.4. Záruky sú úplne vylúčené v prípade použitého tovaru, s výnimkou nárokov na odškodnenie podľa článku 7 týchto zmluvných podmienok.

Okrem toho sa o nárokoch nebude uvažovať v prípade to-varu druhej akosti alebo v prípade špeciálnych položiek, keď použiteľnosť tovaru nie je podstatne dotknutá. Chyby zis-tené pri kúpe nie je možné použiť ako dôvod na reklamácie. Reklamácie založené na znížení kvality, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na aktuálne technické poznatky, napríklad zmeny farby alebo štrukturálne nepravidelnosti v prípade drevenej dyhy alebo kože, nebudú považované za reklamácie chýb, pretože ich príčina nezávisí od materiálu ani vyhotovenia. To isté platí pre menšie odchýlky v kvalite, hmotnosti, veľkosti, hrúbke, šírke, vybavení, vzore a farbe, kde sú takéto odchýlky povolené na základe platnej normy.

6.5 V prípade, že zakúpený tovar vykazuje chybu, za ktorú ne-sieme zodpovednosť, kupujúci má – na rozdiel od paragrafu 439(1) BGB – právo na opravu alebo výmenu, pričom voľba medzi týmito spôsobmi nápravy je na našej strane. Kupujúci uhradí náklady spojené s touto nápravou, ak k ich navýšeniu došlo v dôsledku premiestnenia dodaného tovaru na miesto odlišné od hlavného miesta podnikania kupujúceho, ibaže by toto premiestnenie bolo v súlade so zamýšľaným použitím daného tovaru.

6.6 Ak oprava alebo výmena nebude úspešná ani po dvoch pokusoch, kupujúci môže podľa svojho uváženia odstúpiť od zmluvy alebo získať zodpovedajúcu zľavu z kúpnej ceny.

Akékoľvek ďalšie nároky kupujúceho sa vylučujú. To platí aj pre akékoľvek nároky kupujúceho na odškodnenie.
6.7 V prípade, že si kupujúci uplatňuje právo na odškodnenie v zmysle paragrafu 478 a 479 BGB, vylučujeme zodpoved-nosť za náhradu škody v maximálnej možnej miere, ktorú umožňuje zákon.

§ 7 Zodpovednosť

7.1 Budeme niesť neobmedzenú zodpovednosť, v súlade so zákonnými ustanoveniami, za úmrtia, úrazy a poškodenia zdravia v dôsledku porušenia povinnosti z nedbanlivosti či úmyselného konania z našej strany, zo strany našich právnych alebo obchodných zástupcov, ako aj za straty spadajúce do rozsahu zodpovednosti, ktorý vymedzuje ne-mecký zákon o ručení výrobcu za škody spôsobené chybou výrobku („Produkthaftungsgesetz“, ProdHaftG). Našu zod-povednosť za straty, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona v zmysle predchádzajúcej vety a sú výsledkom porušenia zmluvy úmyselným konaním alebo hrubou nedbalosťou z našej strany alebo zo strany našich právnych či obchodných zástupcov, upravujú príslušné právne predpisy. V takýchto prípadoch sa však naša zodpovednosť obmedzí na kom-penzáciu za straty, ktoré sú predvídateľné a obvyklé, ibaže by sme boli my, naši právni alebo obchodní zástupcovia konali úmyselne. V prípade, že sme poskytli záruku na kvalitu tovaru alebo jeho častí, budeme tiež niesť zodpovednosť v rozsahu danej záruky. Avšak za škody, ktoré sú dôsledkom absencie garantovanej kvality, aj keby sa netýkali priamo tovaru, budeme niesť zodpovednosť iba v prípade, ak je riziko týchto škôd jasne zahrnuté v rámci našej záruky za kvalitu tovaru.

7.2 Budeme niesť zodpovednosť aj za straty spôsobené bežnou nedbanlivosťou, za predpokladu, že táto nedbanlivosť pred-stavuje porušenie takých zmluvných záväzkov, o ktorých sa kupujúci môže objektívne domnievať, že sú dôležité pre pl-nenie základných zmluvných záväzkov, a ktorých nesplnenie má dopad na realizáciu objednávky viac než len nepatrne. Zodpovednosť však budeme niesť len za straty, ktoré sú priamo spojené so zmluvou a sú predvídateľné.

7.3 Ďalšia zodpovednosť bude vylúčená bez ohľadu na právny rámec vzneseného nároku; toto platí najmä pre nároky z občianskoprávnych deliktov alebo nároky na kompenzáciu zbytočných výdavkov namiesto predmetu dohodnutého v zmluve.

7.4 V prípadoch, keď je naša zodpovednosť obmedzená alebo vylúčená, sa toto obmedzenie vzťahuje aj na osobnú zod-povednosť našich zamestnancov, pracovníkov, personálu, právnych a obchodných zástupcov.

§ 8 Zrušenie zmluvy

Budeme oprávnení zmluvu kedykoľvek bez predchádzajú-ceho upozornenia zrušiť, ak dôjde k zásadnému zhoršeniu finančnej situácie kupujúceho a následnému ohrozeniu plnenia jeho záväzkov. Tieto podmienky sa budú považovať za splnené napríklad ak kupujúci prestane realizovať platby, je predmetom vynucovacích opatrení z dôvodu platobných nárokov, je upomínaný kvôli neuhradeným účtom alebo nekrytým šekom alebo sa stane insolventný a je proti nemu požadované alebo začaté konkurzné konanie voči jeho zostávajúcemu majetku. Tieto práva nám prislúchajú aj v prípade, keď nám tieto okolnosti neboli známe v čase uzavretia zmluvy.

§ 9 Žiadne právo na zrušenie zo strany kupujúceho

Firemní zákazníci, ktorí nekupujú produkty pre svoje osobné použitie, nemajú právo zmluvu zrušiť. Toto právo majú len spotrebitelia v zmysle definície podľa paragrafu 13 BGB.

§ 10 Výhrada vlastníctva

10.1 Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru nám zostáva až do prijatia všetkých platieb, ktoré nám prináležia v rámci nášho obchodného vzťahu.

10.2 Kupujúci je povinný zaobchádzať so zakúpeným tovarom opatrne. Od kupujúceho sa predovšetkým vyžaduje, aby poistil zakúpený tovar na svoje náklady tak, aby bolo zaistené dostatočné poistné krytie v prípade požiaru alebo poškode-nia vodou či krádeže, a to na reprodukčnú hodnotu.

10.3 V prípade konfiškácie alebo iného zásahu do práva k zakú-penému tovaru je kupujúci povinný nás okamžite písomne informovať, aby sme mohli podať sťažnosť na tento postup podľa paragrafu 771 nemeckého občianskeho súdneho poriadku („Zivilprozessordnung“, ZPO). Ak príslušná tretia strana nie je schopná uhradiť súdne trovy a ďalšie náklady na právne zastúpenie spojené so súdnym sporom podľa paragrafu 771 ZPO, za vzniknuté straty zodpovedá kupujúci.

10.4 Kupujúci bude oprávnený zakúpený tovar ďalej predať v rámci svojej obvyklej podnikateľskej činnosti; v takom prípade je však povinný na nás previesť všetky pohľadávky u svojich zákazníkov alebo tretích strán, ktoré mu v tejto

súvislosti vzniknú, až do výšky konečnej fakturovanej ceny (vrátane DPH) našich pohľadávok, bez ohľadu na to, či je za-kúpený tovar ďalej predaný po ďalšom spracovaní alebo bez ďalšieho spracovania. Kupujúci zostáva zmocnený inkasovať tieto pohľadávky aj po vyššie uvedenom postúpení. Naše právo inkasovať tieto pohľadávky sami nie je týmto usta-novením dotknuté. Zaväzujeme sa však tieto pohľadávky neinkasovať v prípade, že si kupujúci plní finančné záväzky z takéhoto príjmu, nie je v omeškaní s úhradami a najmä nie je požadované začatie konkurzného konania alebo kupujúci nepozastavil platby. Ak však k tomu dôjde, máme právo pri-nútiť kupujúceho, aby nám poskytol údaje o pohľadávkach u dlžníkov prevedených na nás, vrátane všetkých informácií potrebných na ich inkasovanie, aby nám poskytol všetku súvisiacu dokumentáciu a aby informoval dlžníkov (tretie strany) o tomto postúpení.

10.5 Akékoľvek spracovanie alebo premena zakúpeného tovaru vykonaná kupujúcim bude vždy vykonaná v náš prospech. V prípade, že sa zakúpený tovar skombinuje s inými predmet-mi, ktoré nám nepatria, získame právo k novo vzniknutému predmetu zodpovedajúce pomernej výške hodnoty zakúpe-ného objektu (konečná fakturovaná čiastka vrátane DPH) k hodnote ostatných spracovaných predmetov v čase skom-

binovania. Pre predmet vytvorený takýmto spracovaním budú platiť rovnaké zmluvné podmienky ako pre zakúpený predmet, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva.

10.6 S cieľom zaistenia našich pohľadávok u kupujúceho na nás kupujúci tiež prevedie pohľadávky, ktoré mu vzniknú u tretích strán skombinovaním zakúpeného tovaru s nehnu-teľnosťou.

§ 11 Rozhodné právo

Zmluvné vzťahy v zmysle týchto zmluvných podmienok pre-daja a dodávok sa budú riadiť právnymi predpismi Spolkovej republiky Nemecko; ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980 sa neuplatnia.

§ 12 Súdna príslušnosť – miesto plnenia

12.1 Súd pre naše hlavné miesto podnikania sa považuje za miestne príslušný súd pre akékoľvek spory vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu, kde kupujúci je obchodník alebo právnická osoba v zmysle verejného práva, vrátane subjektu s prístupom k mimoriadnym verejným prostriedkom. Vyhradzujeme si však aj právo uskutočniť právne kroky proti kupujúcemu u miestne príslušného súdu na základe miesta bydliska alebo miesta podnikania kupujúceho.

12.2 Miestom plnenia v súvislosti so spormi vyplývajúcimi z tejto

zmluvy bude naše hlavné miesto podnikania, kde zákazník je obchodník alebo právnická osoba v zmysle verejného práva a keď z potvrdenia objednávky nevyplýva nič iné.

§ 13 Oddeliteľnosť ustanovení

Ak budú niektoré ustanovenia tejto zmluvy právne neplatné alebo sa stanú právne neplatné na základe vývoja situácie, alebo v prípade zistenia medzery v tejto zmluve, nebude tým dotknutá právna platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatného zmluvného ustanovenia alebo na vyplnenie medzery v zmluve sa uplatní nové ustanovenie, ktoré sa čo najviac približuje pôvodnému zámeru zmluvných strán pri plnom zvážení daných okolností.

§ 14 Časová pôsobnosť

Vyššie uvedené zmluvné podmienky predaja a dodávok nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2018.

Zmluvné podmienky nákupu systému Healy World GmbH

§ 1 Vymedzenie platnosti týchto zmluvných podmienok

1.1 Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na zariadenia Healy pozostávajúce z hardvéru a softvéru.
1.2 Na spotrebiteľov sa navyše vzťahujú naše zmluvné pod-mienky pre spotrebiteľov.
1.3 Na firemných zákazníkov sa navyše vzťahujú naše zmluvné podmienky predaja a dodávok.
§ 2 Predmet zmluvy

2.1 (Systém) Na základe zmluvných podmienok uvedených v tejto zmluve zákazník kúpou nadobudne zariadenia špecifikované v prehľade služieb, vrátane softvéru; aplikácie špecifikované v prehľade služieb a súvisiacu dokumentáciu k systému (pre všetky komponenty systému). Prehľad služieb tvorí súčasť tejto zmluvy.
2.2 (Prevod tovaru, povolenie na používanie) Hardvér bude prevedený do vlastníctva zákazníka. Zákazníkovi bude poskytnuté nevýlučné právo na používanie softvéru bez časového obmedzenia. Pri prevode hardvéru na tretie strany je s prevodom práva na hardvér spojený aj prevod práva na používanie softvéru. Zákazník je povinný informovať tretiu stranu o tom, že poskytuje spoločnosti Healy World GmbH dôkaz o právnom prevode majetku (vrátane sériového čísla a údajov o prevodcovi) a je povinný v tomto poskytnúť súčin-nosť. V tomto prípade je zákazník súčasne s realizáciou tohto prevodu povinný fyzicky vymazať všetky zostávajúce kópie programu, ktoré ešte stále uchováva po prevode majetku na tretiu stranu.

2.3 (Vymedzenie práv zákazníka) Zrušenie zmluvy odstúpením bude mať vplyv aj na celú zmluvu, ak sa porušenie plnenia alebo porušenie zmluvy zo strany dodávateľa vzťahuje len na jeden komponent systému, pričom ale obmedzuje alebo znemožňuje celkové používanie systému.

§ 3 Dodanie, dopravné poplatky, oneskorenie na strane dodávateľa

3.1 (Dopravné poplatky) Zákazník zaplatí poplatky za dopravu z miesta dodávateľa.
3.2 (Čas dodania) Dodaciu lehotu si zmluvné strany špecifikujú v prehľade služieb.
3.3 (Práva zákazníka v prípade oneskorenia) V prípade onesko-renia dodávateľa presahujúceho čas uvedený v prehľade služieb je zákazník oprávnený zrušiť tú časť zmluvy, ktorá sa týka zariadení alebo programov, s ktorých dodaním je dodávateľ v omeškaní. V tomto prípade bude zákazník opráv-nený, nie však povinný, zrušiť celú zmluvu podľa článku 2.3. Tým nebude dotknuté právo zákazníka uplatňovať si právo na náhradu škody.

§4 Rozsah povolenia používania

4.1 (Používanie súvisiace so systémom) Zákazník bude oprávnený na nevýlučné používanie softvéru dodaného so systémom, a to typu podrobne špecifikovaného v prehľade služieb, a na používanie sprievodného opisu programu/pou-žívateľskej dokumentácie.

4.2 (Povolenie na vytváranie duplikátov) Zákazník bude opráv-nený vytvárať duplikáty dodaných programov v strojovo či-tateľnej alebo tlačenej forme len v rozsahu zodpovedajúcom určenému použitiu programu. Bude to zahŕňať načítanie pôvodných nosičov dát a inštaláciu na pamäťových médiách, v primárnej pamäti alebo pamäti RAM a v dočasnej pamäti, napr. vyrovnávacej pamäti, za predpokladu, že toto uloženie je viazané na používanie a že je z technického hľadiska nevy-hnutné. Jedna kópia sa môže vytvoriť na pamäťovom médiu na účely zálohovania.

4.3 (Súčasné používanie) Súčasné používanie softvéru a jeho programov na viacerých systémoch a/alebo na sieti bude povolené len s predchádzajúcim povolením dodávateľa.

4.4 (Povolenie na vykonávanie úprav) Zákazník bude oprávnený vykonávať úpravy zdrojového kódu programu len v rozsahu potrebnom na opravu chýb. Zákazník uhradí všetky výdavky spojené s takýmito úpravami. Počas záručnej doby je zákaz-

ník povinný tieto úpravy vykonávať v koordinácii s dodávate-ľom, aby tento mohol prípadne tieto chyby opraviť sám.

4.5 (Dekompilácia) Dekompilácia softvéru bude povolená len ak dodávateľ neposkytne informácie potrebné na zaistenie interoperability, aj keď o to bol požiadaný.

§ 5 Záruka popri povinnostiach údržby

Ak sa dodávateľ zaviaže k vykonávaniu údržby, jediné činnos-ti vyžadujúce kompenzáciu počas záručnej doby sú také, na ktoré sa záruka nevzťahuje.

§ 6 Kúpna cena

6.1 (Špecifikácia, platobné podmienky) Kúpna cena – vrátane jej výšky a podmienok jej úhrady, napr. termínu splatnosti – bude stanovená zmluvnými stranami v prehľade služieb.

6.2 (Vedľajšie služby) Ak nie je v prehľade služieb uvedené inak, všetky dohodnuté vedľajšie služby budú tiež považované za zaplatené s kúpnou cenou podľa článku 6.1.

6.3 (Právo používania) Zákazník nebude pred uhradením platby v plnej výške oprávnený previesť na tretie strany právo, ktoré mu bolo udelené na používanie softvéru. Kópie vytvorené zákazníkom sa nesmú ďalej predávať.

§ 7 Práva priemyselného vlastníctva tretích strán

7.1 (Odškodnenie) Dodávateľ je povinný odškodniť zákazníka a ochrániť ho v prípade všetkých nárokov tretích strán vzne-sených proti zákazníkovi z dôvodu údajného zásahu do práv priemyselného vlastníctva týchto tretích strán v súvislosti s hardvérom a/alebo s ním dodaným softvérom.

7.2 (Úpravy) Dodávateľ bude oprávnený a povinný na svoje

náklady vykonávať u zákazníka úpravy vyžadované v dôsledku nárokov tretích strán vznesených z dôvodu práva priemyselného vlastníctva. Zákazník je povinný nám na tieto účely poskytnúť právo použitia.

§ 8 Dátum účinnosti

Vyššie uvedené zmluvné podmienky nákupu systému nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2018.

Healy World GmbH 2018

Zmluvné podmienky Healy World GmbH pre nákup modulu Healy alebo využívanie cloudových služieb

§ 1 Vymedzenie platnosti týchto zmluvných podmienok

1.1 Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky moduly (softvér) a cloudové služby.
1.2 Na spotrebiteľov sa navyše vzťahujú naše zmluvné pod-mienky pre spotrebiteľov.
1.3 Na firemných zákazníkov sa navyše vzťahujú naše zmluvné podmienky predaja a dodávok.
§ 2. Predmet zmluvy

2.1 (Právo používať moduly) Dodávateľ prevedie na zákazníka inak neprevoditeľné, nevýlučné právo používať moduly uvedené v prehľade služieb, vrátane s tým súvisiacich programov a materiálov pre každý modul, na neobmedzene dlhú dobu a na dobu ich komerčnej životnosti.

2.2 (Právo používať cloudové služby) Dodávateľ prevedie na zákazníka inak neprevoditeľné, nevýlučné právo používať cloudové služby uvedené v prehľade služieb na dobu dohod-nutú v rámci nákupu.

§ 3. Dodanie, dopravné poplatky

3.1 (Dodanie) Pre každý modul dodávateľ dodá zákazníkovi kópiu v strojovo čitateľnom formáte.
3.2 (Používateľská dokumentácia) Dodávateľ poskytne ku každé-mu modulu príslušnú sprievodnú dokumentáciu.
3.3 (Dopravné poplatky) Tieto poplatky sa nebudú hradiť. Zákazníkovi sa zmluvne dohodnutá služba poskytne formou elektronickej aktivácie.

§ 4. Rozsah povolenia používania

Článok 4 našich zmluvných podmienok pre nákup systému bude platiť v rovnakom rozsahu aj tu.
§ 5. Záruka

Dodávateľ nebude ručiť za to, že poskytnutý softvér a cloudové služby splnia osobitné požiadavky zákazníka, s výnimkou prípadu, ak je zákazník spotrebiteľom. To isté bude platiť aj pre chyby spôsobené hardvérom alebo softvérom tretích strán alebo inou činnosťou tretích strán, napríklad škody spôsobené importovaným malvérom (napríklad vírusy).
6. Vlastníctvo softvéru a práva priemyselného vlastníctva s ním súvisiace
6.1 (Vlastnícke právo k softvéru) Vlastnícke právo k softvéru dodanému zákazníkovi, vrátane všetkej s ním súvisiacej dokumentácie, zostane aj naďalej dodávateľovi.

6.2 (Práva k softvéru) Dodávateľ zostane aj naďalej vlastníkom všetkých práv k modulom dodaným zákazníkovi, vrátane s nimi súvisiacich materiálov, a to aj v prípade, keď ich zákazník upraví alebo skombinuje so svojimi vlastnými programami alebo programami tretích strán. V prípade takýchto úprav alebo kombinácií alebo v prípade vyhotovovania kópií je zákazník povinný uvádzať upozornenie na autorské práva.

6.3 (Zákaz samostatného ďalšieho predaja) Zákazník nebude oprávnený moduly alebo cloudové služby, ktoré sú predme-tom tejto zmluvy, ďalej predávať tretím stranám bez prevodu
práv k celému systému Healy (vrátane hardvéru) na túto tretiu stranu.

§ 7. Používanie/licenčný poplatok

Zákazník bude povinný uhradiť jednorazový licenčný popla-tok.
§ 8. Prístup ku cloudovým službám, poplatky

8.1 (Prístup) Dodávateľ poskytne zákazníkovi prístup ku cloudo-vým službám poskytovaných dodávateľom.
8.2 (Cloudová služba) Dodávateľ poskytne zákazníkovi bezplatný prístup ku cloudovým službám, od chvíle uzavretia zmluvy a po dobu stanovenú pri nákupe. Po uplynutí času uvedeného v predchádzajúcej vete dodávateľ ponúkne zákazníkom prístup na cloud za podmienok stanovených v cenníku.

§ 9. Záväzky zákazníka

9.1 Zákazník nesmie sprístupniť poskytnuté moduly a cloudové služby a súvisiacu dokumentáciu tretím stranám, a to v celku ani sčasti.

9.2 Zákazník nesmie v moduloch a sprievodnej dokumentácii žiadnym spôsobom pozmeňovať označenia, upozornenia na autorské práva alebo informácie o vlastníctve dodávateľa

Zmluvné podmienky Healy World GmbH pre spotrebiteľov Nasledujúce zmluvné podmienky spoločne poskytujú určité právne informácie o vašich zákonných právach zo zmlúv o vzdialených a elektronických transakciách. § 1. Vymedzenie platnosti Tieto zmluvné podmienky sa budú vzťahovať na všetky dodávky spoločnosti Healy World GmbH spotrebiteľom (v zmysle paragrafu 13 nemeckého občianskeho zákonníka [„Bürgerliches Gesetzbuch“, BGB]). Ak si naše produkty zakú-pite ako firemný zákazník (napr. ako lekár alebo poskytovateľ služieb alternatívnej medicíny) a nie na osobné použitie, tieto podmienky sa na vás nevzťahujú. Na poskytovanie služieb (vrátane, ale nie výhradne, školení a seminárov) máme samostatné zmluvné podmienky. § 2. Zmluvná protistrana Uzavriete zmluvu so spoločnosťou Healy World GmbH. V prípade otázok, sťažností alebo obáv nás môžete kontak-tovať v pracovné dni od 10.00 do 16.00 na čísle +49 30 54905949-1 alebo e-mailom na adrese office@healy.de. § 3. Vedľajšie dohody Nebudú existovať žiadne ústne uzavreté vedľajšie dohody. § 4. Ceny a dopravné poplatky 4.1 Ceny uvedené v našom cenníku budú zahŕňať DPH a ďalšie cenové zložky. 4.2 Okrem toho budeme účtovať poplatky za dopravu nad rámec cien uvedených v cenníku. 4.3 Od zákazníkov budeme pri ich prvej objednávke akceptovať len nasledujúce spôsoby platby: bežný bankový prevod, PayPal a dobierka. Od druhej objednávky akceptujeme u zákazníkov aj platbu na účet. 4.4 Pri platbe bežným bankovým prevodom tovar dodáme po prijatí platby. Keď si zákazníci objednávajú z nášho interne-tového obchodu, poskytneme im údaje o našom bankovom účte pri objednávaní a pri ich potvrdení objednávky. § 5. Dodanie 5.1 Informácie týkajúce sa dodacích lehôt sa budú považovať za odhadované dodacie lehoty. 5.2 Ak objednaný produkt nebude k dispozícii na dodanie v dohodnutom termíne z dôvodu, že nám ho náš dodávateľ nedodá načas, budeme vás o tom bezodkladne informovať. V takomto prípade budete mať možnosť vyčkať na objedna-ný produkt alebo zrušiť objednávku. Tým nebudú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona. V prípade zrušenia objednávky vám okamžite vrátime už zaplatené peniaze. 5.3 V prípade štrajku s dopadom na dodacie lehoty, pôsobenia vyššej moci alebo inej udalosti (ktorú nemôžeme ovplyvniť), výsledkom ktorých bude oneskorenie dodávky, bude termín dodávky predĺžený o zodpovedajúci časový úsek. Žiadne iné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy o objednávke nie sú týmito okolnosťami dotknuté. § 6 Povinnosť zákazníka oznamovať chyby Zjavné chyby ste nám povinní oznámiť najneskôr dva týždne od prijatia produktu, inak vám zaniknú zmluvné či zákonné práva záruky. Stačí, ak nám len načas pošlete oznámenie, aby ste splnili termín na oznamovanie zjavných chýb. § 7. Vzájomné započítavanie protinárokov a zádržné právo 7.1 Vaše zádržné právo (t. j. právo pozastaviť plnenie vašich záväzkov) vám náleží len v prípade, že vaše protinároky boli uznané súdom či nami samotnými písomne. 7.2 Zádržné právo si môžete uplatniť len v prípade, že vaše nároky vyplývajú z toho istého zmluvného vzťahu. § 8. Výhrada vlastníctva Vlastnícke právo na tovar bude na vás prevedené až po uskutočnení platby v plnej výške. § 9. Náklady spojené s vracaním tovaru V prípade, že máte zákonné právo v zmysle paragrafu 312g a 355 BGB od zmluvy odstúpiť, budeme vás o tom informovať samostatne; okrem toho sa uplatnia aj nasledujúce ustano-venia: v prípade, že sa dodaný a objednaný tovar zhoduje, budete povinní uhradiť náklady na dopravu vráteného tovaru. V prípade, že nemáte zákonné právo v zmysle paragrafu 312g a 355 BGB od zmluvy odstúpiť, nemáte právo na vrátenie alebo výmenu tovaru v prípade, že sa dodaný a objednaný tovar zhoduje. § 10. Záruka, zodpovednosť 10.1 Vaše zákonné práva záruky budú platiť počas dvojročnej záručnej doby (v zmysle paragrafu 438(2) BGB). 10.2 Nebudeme niesť zodpovednosť za porušenie záväzku formou drobnej nedbanlivosti v prípade, keď nejde o úmrtie, úraz alebo poškodenie zdravia či o záruky, a ak nevzniklo právo vznášať nároky v zmysle nemeckého zákona o ručení výrobcu za škody spôsobené chybou výrobku („Produkthaftungsgesetz“, ProdHaftG). Zostaneme však zodpovední za porušenie záväzku, ktorého plnenie umož-ňuje riadne plnenie zmluvy a na ktorého plnenie sa môže zákazník za normálnych okolností spoľahnúť. To isté platí pre porušenie záväzku zo strany našich zástupcov. 10.3 Ďalšia zodpovednosť bude vylúčená bez ohľadu na právny rámec vzneseného nároku; toto platí najmä pre nároky z občian-skoprávnych deliktov a nároky na kompenzáciu zbytočných výdavkov namiesto predmetu dohodnutého v zmluve. § 11. Oznámenie požadované na základe paragrafu 36 VSBG Nemáme ani záujem, ani povinnosť urovnávať spory pro-stredníctvom orgánu na ochranu spotrebiteľa. § 12. Dátum účinnosti Vyššie uvedené zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2018. Nasledujúce informácie o vracaní tovaru sa vzťahujú len na spotrebiteľov Spotrebitelia majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe nasledujúcich ustanovení. Spotrebiteľom je každá osoba uskutočňujúca právnu transakciu na účely, ktoré nie je možné považovať predovšetkým za podnikateľskú činnosť alebo činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby. Informácie o odstúpení od zmluvy a vrátení dodaného tovaru Právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Konečným termínom pre odstúpenie od zmluvy je štrnásty deň po dni prevzatia tovaru vami alebo tretím, vami určeným subjektom, ktorý nie je prepravcom tovaru. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy, musíte nás kontaktovať na: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, e-mail: info@healy.de, fax: +49 (0)3391 4002299, telefón: +49 (0)3391 4002211 Je potrebné, aby ste urobili jasné prehlásenie (napr. listom pos-laným poštou, faxom alebo e-mailom) s uvedeným rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete použiť priložený vzorový formulár, ale nie je to povinné. Na to, aby ste dodržali konečný termín na odstúpenie od kúpnej zmluvy postačuje, aby ste odoslali oznámenie o uplatnení svojho práva odstúpiť od zmluvy aj tesne pred uplynutím konečného termínu. Po odstúpení od zmluvy Ak odstúpite od tejto kúpnej zmluvy, je našou povinnosťou okamžite vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrá-tane dopravných poplatkov (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli výberom iného spôsobu dopravy, než je štandard-ný, cenovo najúspornejší spôsob dopravy, ktorý ponúkame), do štrnástich dní od nášho prijatia vášho prehlásenia o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Na túto refundáciu použijeme rovnaký spôsob platby, aký sa použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sme sa s vami výslovne nedohodli inak; z tejto refundácie pre vás neplynú žiadne manipulačné poplatky. Máme právo túto refundáciu pozdržať do chvíle, kým nedosta-neme vrátený tovar, prípadne kým nám neposkytnete dôkaz o jeho odoslaní, podľa toho, čo nastane skôr. Je vašou povinnosťou nám tovar okamžite vrátiť alebo zaslať späť, v každom prípade však do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Tento konečný termín dodržíte, ak odošlete tovar pred uplynutím štr-nástich dní. Máte povinnosť hradiť priame náklady na odoslanie tovaru späť. Budete povinní zaplatiť len za prípadné zníženie hodnoty tova-ru, ak je toto zníženie hodnoty spôsobené vaším nakladaním s tovarom spôsobom, ktorý nebol nutný na zistenie stavu, charakteristických vlastností a funkčnosti tovaru. Koniec informácií
Informácie o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb Právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Konečný termín na odstúpenie od zmluvy je štrnásty deň odo dňa, kedy ste uzavreli túto zmluvu. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od tejto zmluvy, musíte nás kontaktovať na: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, e-mail: info@healy.de, telefón: +49 30 54905949-1. Je potrebné, aby ste urobili jasné prehlásenie (napr. listom poslaným poštou, faxom alebo e-mailom) s uvedeným rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť priložený vzorový formulár, ale nie je to povinné. Na to, aby ste dodržali konečný termín na odstúpenie od zmluvy postačuje, aby ste odoslali oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy aj tesne pred uplynutím konečného termínu. Po odstúpení od zmluvy Ak odstúpite od tejto zmluvy, je našou povinnosťou okamžite vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane dopravných poplatkov (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli výberom iného spôsobu dopravy, než je štandardný, cenovo najúspornejší spôsob dopravy, ktorý ponúkame), do štrnástich dní od nášho prijatia vášho prehlásenia o odstúpení od tejto zmluvy. Na túto refundáciu použijeme rovnaký spôsob platby, aký sa použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sme sa s vami výslovne nedohodli inak; z tejto refundácie pre vás neplynú žiadne manipulačné poplatky. Ak ste požadovali, aby sa poskytovanie služieb začalo pred uplynutím konečného termínu na odstúpenie, bude vašou povinnosťou uhradiť primeranú čiastku za služby poskytnuté do doby, keď ste nás informovali o uplatnení svojho práva odstúpiť od tejto zmluvy, v pomere k celkovému rozsahu služieb, ako bol špecifikovaný v zmluve. Koniec informácií
Scroll to Top