COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Politica de protecţie a datelor

Mai jos veți găsi informații despre datele care sunt colectate în contextul vizitei dvs. și/sau al utilizării prezenței noastre pe internet https://www.healyworld.net/de/ și atunci când încheiați un contract ca partener de distribu-ție și despre cum modul în care aceste date sunt utilizate, procesate și/sau dezvăluite.

Controlorul care intră în sfera de aplicare a legii privind protecția datelor este:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Millicent B.V.
E-Mail: imprint@healyworld.net
Phone: +31 800 3336222

(denumit în continuare: HEALY)

Responsabilul cu protecția datelor al controlorului este:

SBS Data Protect GmbH

reprezentată legal de Managing Director dl. Thilo Noack

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-mail: noack@sbs-data.de

Utilizatorul va contacta responsabilul cu protecția datelor indicat mai sus pentru a-și exercita drepturile prevă-zute în prezenta politică de protecție a datelor sau dacă există întrebări privind utilizarea, colectarea și prelucra-rea datelor cu caracter personal.

În calitate de controlor în conformitate cu dispozițiile legii privind protecția datelor, HEALY se angajează să pro-tejeze datele cu caracter personal și confidențialitatea utilizatorilor săi și să trateze aceste date ca fiind confiden-țiale. Colectarea, stocarea, modificarea, transferul, blocarea, ștergerea și utilizarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza dispozițiilor legale aplicabile, mai ales pe baza Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD).

La HEALY, măsurile de protecție tehnică și organizațională au ca rol protejarea datelor utilizatorului împotriva ori-cărui acces neautorizat, manipulări accidentale sau intenționate, distrugeri sau pierderi.

Healy World GmbH 2019

Definirea termenilor

Legiuitorul impune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, în raport cu persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”); în vederea garantării acestui lucru, vă informăm despre definițiile legale individuale ale termenilor care sunt folosiți și în prezenta Politică de protecție a datelor:

1. Date cu caracter personal

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identifi-cabilă (în cele ce urmează va fi denumită „persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este cea care poate

fi identificată, direct sau indirect, în special prin raportare la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici, fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali ai acelei persoane fizice.

2. Prelucrarea datelor

„Prelucrarea datelor” înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operații care se efectuează cu date cu carac-ter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă acest lucru se face sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, regăsirea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție, alinierea sau combinația, restricția, ștergerea sau distrugerea.

3. Restricții privind prelucrarea datelor

„Restricții privind prelucrarea datelor” semnifică marcarea anumitor date cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea lor viitoare.

4. Profiling

„Profiling” semnifică orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care include utili-zarea de date cu caracter personal în vederea evaluării anumitor aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța acelei persoane fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

5. Pseudonimizarea datelor

„Pseudonimizarea datelor” reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea informațiilor suplimentare. Condiția este însă ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organiza-torice pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

6. Sistemul de fișiere

„Sistemul de fișiere” este orice set structurat de date cu caracter personal accesibile în funcție de criterii speci-fice, indiferent dacă ele sunt centralizate, descentralizate sau dispersate pe o bază funcțională sau geografică.

7. Controlor

„Controlorul” este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur/ă sau împreună cu alte entități, fixează scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau a statelor membre, controlo-rul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a statelor mem-bre.

Healy World GmbH 2019

8. Operator

„Operatorul” este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau o altă entitate care prelu-crează date cu caracter personal în numele controlorului.

9. Destinatar

„Destinatarul” este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau o altă entitate către care sunt dezvăluite date cu caracter personal, fie că acestea sunt terțe părți sau nu. Însă autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei solicitări particulare în conformitate cu legislația Uniunii sau a sta-telor membre nu sunt considerate destinatare; prelucrarea datelor de către aceste autorități publice trebuie să respecte regulile de protecție a datelor aplicabile în conformitate cu scopurile prelucrării.

10. Terță parte

„Terța parte” este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau o entitate, alta decât per-soana vizată, controlorul, operatorul și persoanele care, sub autoritatea directă a controlorului sau a operatoru-lui, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

11. Consimțământ

„Consimțământul” persoanei vizate reprezintă orice afirmare liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate, prin care acesta, printr- o declarație sau printr- o acțiune afirmativă clară, semnifică un acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la el/ea.

Legitimitatea prelucrării datelor

Prelucrarea datelor este legală numai dacă există o bază legală în acest sens. Conform art. 6(1) alin. 1 lit. a – f baza legală RGPD pentru prelucrare poate fi în special:

a. persoana vizată și-a acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în care persoana vizată este parte contractuală sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de a încheia un contract;

c. prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale a controlorului;

d. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;

e. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în controlor;

f. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de către o terță parte, cu excepția cazurilor în care aceste interese sunt anulate de interesele sau drepturile și libertățile funda-mentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care subiectul este un minor.

Informare privind colectarea datelor cu caracter personal

În cele ce urmează, vă informăm despre colectarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați site-ul nos-tru web. Datele cu caracter personal sunt, de exemplu, numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul uti-lizatorului.

Healy World GmbH 2019

Art. 1 Colectarea datelor cu caracter personal în momentul vizitării site-ului nostru web

Când site-ul web este folosit în scopul obținerii informațiilor, HEALY colectează doar acele date cu caracter personal pe care browser-ul utilizatorului le transmite serverului HEALY. Dacă utilizatorul dorește să vizualizeze site-ul web HEALY, acesta din urmă va colecta următoarele date care sunt necesare din motive tehnice pentru a afișa site-ul către utilizator și pentru a oferi stabilitate și securitate:

∙ Locul solicitării

∙ Adresa IP

∙ Data și ora solicitării

∙ Diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)

∙ Conținutul solicitării (pagina specifică)

∙ Stare de acces/cod de stare HTTP

∙ Cantitatea de date transmise în fiecare caz în parte

∙ Site-ul web de pe care s-a transmis solicitarea

∙ Browser

∙ Sistemul de operare și interfața acestuia

∙ Limba de software a browser-ului și versiunea

După o evaluare tehnică, aceste date vor fi șterse imediat. Conform art. 6(1) alin. 1 lit. f RGPD, această colecție de date servește la protejarea intereselor noastre legitime în prezentarea corectă a ofertei site-ului nostru web, ca parte a unei ponderări a intereselor, precum și la respectarea reglementărilor de bază ale protecției datelor UE cu privire la securitate și confidențialitate.

Art. 2 Utilizarea modulelor cookie

Atunci când utilizați și vizitați site-ul nostru web în afara datelor menționate mai sus, pe computerul dvs. sunt uti-lizate și module cookie sau tehnologii similare, cum ar fi pixelii (denumite în continuare „module cookie”). Modu-lele cookie sunt mici fișiere text stocate de către dispozitivul terminal pe computerul dvs. pentru a stoca anumite informații sau fișiere imagine, cum ar fi pixelii. Data viitoare când vizitați site-ul nostru web folosind același dis-pozitiv terminal, informațiile stocate în cookie sunt trimise înapoi fie site-ului nostru („cookie de primă parte”), fie către un alt site de care aparține modulul cookie („cookie de terță parte”).

Respectivul site web detectează prin intermediul informațiilor stocate și returnate faptul că l- ați accesat și vizitat deja cu browserul dispozitivului dvs. terminal. Folosim aceste informații pentru a proiecta și afișa în mod optim site-ul web pentru dvs. în funcție de preferințe. Pe dispozitivul dvs. terminal este identificat doar modulul cookie în sine. Datele cu caracter personal vor fi stocate în plus față de aceasta numai cu acordul dvs. explicit sau dacă acest lucru este absolut necesar pentru a putea utiliza serviciul oferit și solicitat de dvs.

Acest site web utilizează următoarele tipuri de module cookie, al cărui scop și funcționare sunt explicate mai jos:

∙ Module cookie absolut necesare (tip a)

∙ Module cookie funcționale și de performanță (tip b)

∙ Module cookie care necesită consimțământ (tip c)

Pentru fiecare dintre instrumentele pe care le utilizăm, vă vom informa ce tipuri de module cookie sunt plasate și folosite în fiecare caz în parte.

Healy World GmbH 2019

(1) Module cookie absolut necesare (tip a)

Modulele cookie absolut necesare garantează funcții fără care nu puteți utiliza paginile noastre așa cum au fost ele intenționate. Aceste module cookie sunt utilizate numai de către noi și sunt module cookie de primă parte. Aceasta înseamnă că toate informațiile stocate în modulele cookie sunt returnate pe site-ul nostru web.

Modulele cookie absolut necesare vă asigură, de exemplu, că în calitate de utilizator înregistrat rămâneți întot-deauna conectat atunci când accesați diverse sub-pagini ale site-ului nostru web și astfel nu trebuie să reintro-duceți datele de conectare de fiecare dată când este apelată o nouă pagină.

Utilizarea modulelor cookie absolut necesare pe site-ul nostru web este posibilă fără acordul dvs. Tocmai de aceea, modulele cookie care sunt absolut necesare nu pot fi dezactivate sau activate în mod individual. Dar puteți dezactiva modulele cookie în browserul dvs. în orice moment (a se vedea mai jos).

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este art. 6(1) alin. 1 lit. b RGPD.

(2) Module cookie funcționale și de performanță (tip b)

Modulele cookie funcționale permit stocarea informațiilor care au fost deja introduse (cum ar fi numele înregis-trat sau selectarea limbii) și vă oferă funcții personale îmbunătățite pe baza acestor informații. Aceste module cookie colectează și stochează doar informații anonime, astfel încât nu vă pot urmări activitatea pe alte site-uri web.

Modulele cookie de performanță colectează informații despre modul în care sunt utilizate site-urile noastre web pentru a îmbunătăți atractivitatea, conținutul și funcționalitatea acestora. Aceste module cookie ne ajută, de exemplu, să stabilim dacă și ce sub-pagini ale site- ului nostru web sunt accesate și de care conținut sunt intere-sați în mod special utilizatorii. Înregistrăm mai ales numărul de vizite pe o pagină, numărul de sub-pagini vizua-lizate, timpul petrecut pe site -ul nostru web, ordinea de accesare a paginilor, care termeni de căutare v-au diri-jat către noi, țara, regiunea și, dacă este cazul, orașul din care se face accesul, precum și proporția dispozitivelor mobile care accesează site-urile noastre web. În plus, înregistrăm mișcări, „clicuri” și derulări cu mouse-ul pentru a înțelege ce zone ale site-ului nostru web prezintă un interes deosebit pentru utilizatori. Astfel putem adapta conținutul site- ului nostru web foarte precis în funcție de nevoile utilizatorilor noștri și ne putem optimiza ofer-tele. Adresa IP a computerului dvs. transmisă din motive tehnice este anonimizată automat și nu ne permite să tragem concluzii despre fiecare utilizator individual.

Vă puteți opune folosirii modulelor cookie funcționale și de performanță în orice moment, ajustând în mod adecvat setările dvs. de utilizare a modulelor cookie.

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este art. 6(1) alin. 1 lit. f RGPD.

(3) Module cookie care necesită consimțământ (tip c)

Modulele cookie care nu sunt nici absolut necesare (tipul a), nici funcționale sau de performanță (tip b) sunt uti-lizate numai pe baza acordului dvs.

Ne rezervăm dreptul de a utiliza și informațiile pe care le-am obținut prin modulele cookie dintr-o analiză ano-nimă a comportamentului de utilizare a vizitatorilor site-urilor noastre web. Astfel vă putem afișa publicitate spe-cifică pentru anumite produse pe site-urile noastre web proprii. Considerăm că dvs., utilizatorul, veți beneficia de acest lucru, deoarece vom afișa reclame sau conținut care pe baza obiceiurilor dvs. de navigare se potrivesc intereselor dvs. și se vor afișa reclame mai puțin aleatorii sau conținut care poate fi de mai puțin interes.

Modulele cookie de marketing provin de la companii externe de publicitate (module cookie de terță parte) și sunt utilizate pentru a colecta informații despre site-urile web vizitate de utilizator pentru a crea publicitate ori-entată către grupuri țintă pentru utilizator.

Renunțarea la modulele cookie de marketing

Puteți gestiona, de asemenea, modulele cookie utilizate pentru publicitate online prin intermediul instrumente-lor create în multe țări, ca parte a programelor de autoreglementare, cum ar fi https://www.aboutads.info/choi-ces/ sau în UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Healy World GmbH 2019

Aici vă puteți retrage acest consimțământ asupra modulelor cookie în orice moment, iar lucru acesta va produce efecte pe viitor.

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este art. 6(1) alin. 1 lit. a RGPD.

(4) Administrarea și ștergerea tuturor modulelor cookie

De asemenea, puteți seta browserul dvs. de internet pentru a preveni în general stocarea modulelor cookie pe dispozitivul dvs. terminal; în caz contrar, veți fi întrebat de fiecare dată dacă sunteți de acord cu activarea modu-lelor cookie. După ce modulele cookie au fost plasate, le puteți șterge oricând. Modul de funcționare în detaliu poate fi găsit în funcția Ajutor a browser-ului dvs.

Vă rugăm să rețineți că o dezactivare generală a modulelor cookie poate duce la limitări funcționale ale site-ului nostru web.

Art. 3 Fișiere jurnal de server

Puteți vizita site-ul nostru web fără a furniza informații personale. De fiecare dată când accesați site-ul nostru web, datele de utilizare sunt transmise către noi sau către gazda noastră/furnizorul de servicii IT prin browse-rul dvs. și stocate în datele jurnal (așa-numitele fișiere jurnal de server). Aceste date stocate includ, de exemplu, numele paginii accesate, data și ora accesării, adresa IP, cantitatea de date transferate și furnizorul solicitant.

Prelucrarea se realizează în baza art. 6(1) alin. 1 lit. f RGPD în interesul legitim de a asigura funcționarea fără pro-bleme a site-ului nostru web și de a îmbunătăți serviciile noastre.

Art. 4 Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal în caz de solicitări de contact

Când contactați HEALY prin e-mail sau prin formularul de contact, HEALY stochează datele puse la dispoziție de dvs. (adresa dvs. de e-mail, dacă este cazul numele și prenumele dvs.), pentru a răspunde solicitării dvs. HEALY va șterge datele colectate în acest context odată ce stocarea nu va mai fi necesară, de ex. odată ce solicitarea dvs. a fost abordată. În caz contrar, prelucrarea va fi restricționată în temeiul obligațiilor legale de păstrare.

Prelucrarea datelor se realizează în baza art. 6(1) alin. 1 lit. a RGPD în legătură cu consimțământul acordat de uti-lizatori.

Art. 5 Colectarea datelor cu caracter personal la încheierea unui contract de partener de distribuție

În vederea încheierii unui contract de partener de distribuție, avem nevoie de următoarele date cu caracter per-sonal:

1. titlu,

2. nume,

3. prenume

4. adresă,

5. număr de telefon,

6. adresă de e-mail,

7. CUI,

8. card bancar, bancă și date de debitare directă.

HEALY utilizează aceste date exclusiv pentru executarea contractului și comunicarea cu partenerii de distribuție, necesare în acest context. Aici sunt incluse pregătirea, încheierea și prelucrarea contractului, garanțiile și, dacă este cazul, reversibilitatea contractului. Datele sunt stocate până la finalizarea executării contractului. În cazul perioadelor de stocare comerciale și legale, datele pot fi arhivate până la 10 ani.

Healy World GmbH 2019

Această informație este necesară pentru încheierea și executarea contractului de partener de distribuție. Baza legală pentru prelucrarea acestor date este art. 6(1) alin. 1 lit. b RGPD. Baza legală a arhivării ulterioare din motive fiscale și de drept comercial este necesitatea respectării unei obligații legale în conformitate cu art. 6(1) alin. 1 lit. c RGPD.

Art. 6 Transferul de date către terțe părți

(1) HEALY dezvăluie datele cu caracter personal ale utilizatorilor numai în măsura necesară pentru îndeplinirea contractului sau în scopul intereselor legitime ale HEALY. HEALY folosește furnizori externi de servicii (opera-tori) pentru executarea contractului. Pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, cu furnizorii de servicii au fost încheiate acorduri separate de prelucrare a datelor.

În calitate de partener de distribuție, veți avea acces în back office. În back office puteți să vă faceți o imagine de ansamblu asupra comenzilor care au fost plasate la inițiativa dvs. Astfel, vi se vor afișa următoarele infor-mații despre persoanele care au plasat comenzi la inițiativa dvs.:

Stare (client/partener de distribuție), numele, prenumele, adresa de e-mail, valoarea netă a articolelor pentru comenzile din luna precedentă, numărul membrilor echipei, ora celei mai recente activități online.

Aceste informații sunt necesare pentru calcularea și trasabilitatea cererilor de comisioane. Baza legală pentru prelucrarea acestor date este art. 6(1) alin. 1 lit. b RGPD.

De asemenea, este posibil să vizualizați o imagine de ansamblu a echipei din back office. Această imagine de ansamblu vă oferă informații despre partenerii de distribuție recrutați de dvs. în linia descendentă. În acest scop, sunt afișate următoarele informații:

Stare (client/partener de distribuție), numele, prenumele, valoarea netă a articolelor pentru comenzile din luna precedentă, numărul membrilor echipei, ora celei mai recente activități online.

Aceste informații sunt necesare pentru calcularea și trasabilitatea cererilor de comisioane. Baza legală pentru prelucrarea acestor date este art. 6(1) alin. 1 lit. b RGPD.

(2) Dacă sunteți membru, pentru calcularea comisionului diferențial al partenerilor de distribuție din linia dvs. ascendentă, datele cu caracter personal menționate mai sus despre comenzile dvs. și despre aspectul echi-pei dvs. sunt, de asemenea, afișate partenerilor de distribuție în a căror linie descendentă vă aflați. Această prelucrare a datelor este necesară pentru calcularea și trasabilitatea cererilor de comisioane. Baza legală pentru prelucrarea acestor date este art. 6(1) alin. 1 lit. b RGPD.

(3) Pentru prelucrarea plăților de comisioane avem nevoie de următoarele date: Formula de adresare, prenume, nume, adresă, date bancare.
Aceste informații sunt necesare pentru calcularea și trasabilitatea cererilor de comisioane. Baza legală pentru prelucrarea acestor date este art. 6(1) alin. 1 lit. b RGPD.

(4) Pentru a finaliza o livrare, numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon al partenerului de distribuție sunt furnizate companiei de transport. Acest transfer de date are loc pentru executarea con-tractului cu dvs., partenerul de distribuție. Baza legală pentru această prelucrare a datelor este art. 6(1) alin. 1 lit. b RGPD.

(5) Pentru prelucrarea plății, datele de plată ale partenerului de distribuție, respectiv numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, sunt furnizate furnizorului serviciilor de plată. Această prelucrare a datelor se realizează pentru executarea contractului cu dvs., partenerul de distribuție, și/sau pe baza consim-țământului pe care l-ați acordat. Baza legală pentru această prelucrare a datelor este art. 6(1) alin. 1 lit. a sau lit. b RGPD.

Healy World GmbH 2019

Art. 7 Utilizarea instrumentelor externe

Pe site-ul nostru web sunt integrate diferite instrumente de la diferite companii, care ne permit să evaluăm com-portamentul utilizatorului sau să stabilim legături cu alte site-uri web. Pentru a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal, au fost încheiate acorduri separate de prelucrare a datelor cu societățile numite mai jos.

Colaborăm cu următorii furnizori de servicii:

Utilizarea Google Analytics

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google Analytics folosește așa-numitele „module cookie”, adică acele fișiere text care sunt plasate pe computer și care ajută la analizarea utilizării site-ului web de către dvs. Informațiile despre utilizarea site -ului web de către dvs. generat de cookie sunt de obicei transmise și stocate de un server Google din Statele Unite. Însă dacă anoni-mizarea IP este activată pe site-ul web respectiv, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state parti-cipante la Acordul privind Spațiul Economic European, Google vă va trunchia adresa IP înainte de a o transmite mai departe. Numai în cazuri excepționale va fi transferată adresa IP completă și trunchiată de un server Goo-gle din Statele Unite. Google va folosi aceste informații în numele operatorului acestui site web pentru a evalua utilizarea site-ului web de către dvs., pentru a genera rapoarte cu privire la activitățile site-ului web și pentru a furniza servicii suplimentare asociate cu utilizarea site-ului web și utilizarea internetului pentru operatorul aces-tui site web.

Adresa IP transmisă de browserul dvs. în contextul Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google.

Puteți împiedica plasarea modulelor cookie prin setările adecvate ale software-ului de browser; însă chiar și așa, am dori să subliniem că este posibil să nu puteți utiliza pe deplin toate caracteristicile acestui site web. În plus, puteți împiedica colectarea datelor generate de cookie și referitoare la utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) de către Google, precum și procesarea datelor respective de către Google prin descăr-carea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaop-tout?hl=de.

Acest site utilizează Google Analytics cu extensia „_anonymizeIp ()”. În acest fel adresele IP sunt procesate după trunchiere, ceea ce înseamnă că nu pot fi conectate cu anumite persoane. Dacă datele colectate sunt legate direct de dvs., o astfel de conexiune este imediat exclusă, iar datele cu caracter personal sunt șterse imediat.

Utilizăm Google Analytics pentru a putea analiza și îmbunătăți în mod regulat accesarea site-ului nostru web. Statisticile obținute astfel ne permit să îmbunătățim oferta acestuia și să o facem mai interesantă pentru dvs., ca utilizator. Pentru excepțiile în care datele cu caracter personal sunt transmise în Statele Unite, Google a aderat la Scutul de Confidențialitate UE-SUA (Privacy Shield EU-US), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informațiile furnizorului terță parte: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,

Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Termenii serviciului:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Vedere de ansamblu asupra protecției datelor: http://www. google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, și Politica de protecție a datelor: http://www.google.de/intl/ de/policies/privacy.

Acest site web folosește Google Analytics pentru o analiză a tuturor fluxurilor de utilizatori; această analiză este realizată prin intermediul unui ID de utilizator. Dvs. aveți opțiunea de a dezactiva analiza utilizării pe diferite dis-pozitive din contul de utilizator al acestora în „Datele mele”, „Date personale”.

Utilizarea Google Analytics se face în temeiul consimțământului dvs., în baza art. 6(1) alin. 1 lit. a RGPD. Perioada de stocare a modulelor cookie plasate pe această pagină web este de până la 12 luni.

Healy World GmbH 2019

Funcția de publicitate Google Analytics

În cazul în care consimțiți la utilizarea funcțiilor de publicitate Google Analytics, acest site web va utiliza funcțiile îmbunătățite ale Google Analytics, pe lângă funcțiile standard. Funcțiile de publicitate Google Analytics utilizate pe acest site web includ rapoarte Google Analytics privind performanțele demografice și interese.

În acest scop, folosim module cookie de primă parte (de ex., module cookie Google Analytics) și module cookie de terțe părți (de ex., module cookie DoubleClick) pentru a ne ajuta să analizăm care sunt caracteristicile și inte-resele demografice pe care vizitatorii site -ului nostru web le au de obicei, în mod anonim și agregat. Apoi folo-sim aceste informații pentru a îmbunătăți site-urile noastre web.

Dvs. puteți evita participarea la acest proces de urmărire în diverse moduri: a) prin setarea adecvată a softwa-re-ului browser-ului; b) prin dezactivare din setările pentru anunțuri Google accesând https://www.google.com/ ads/preferences/?hl=de c) prin setarea modulului cookie aferent [link către pagina cu setări cookie]. Dorim să vă informăm că în acest caz este posibil să nu puteți folosi în totalitate toate funcțiile acestei oferte. Perioada de păstrare este de până la 26 luni. Utilizarea funcției de publicitate a Google Analytics se face în temeiul consimță-mântului dvs., în baza art. 6(1) alin. 1 lit. a RGPD.

Utilizarea Google Maps

Pe site-ul nostru web utilizăm Google Maps pentru a afișa locația noastră și pentru a crea o descriere a traseu-lui. Acest serviciu este furnizat de Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, fiind denumit în continuare „Google”.

Cu certificarea sa în conformitate cu Scutul de confidențialitate UE-SUA https://www.privacyshield.gov/, Google garantează că cerințele de protecție a datelor UE vor fi îndeplinite și atunci când datele sunt procesate în Sta-tele Unite.

Pentru a permite afișarea anumitor fonturi pe site-ul nostru web, atunci când este apelat site-ul nostru web se stabilește o conexiune la serverul Google din SUA.

Dacă accesați componenta Google Maps integrată în prezența noastră pe internet, Google stochează un coo-kie pe dispozitivul dvs. terminal prin intermediul browser-ului dvs. de internet. Setările și datele dvs. de utilizator sunt procesate pentru a afișa locația noastră și a crea o descriere a traseului. Astfel nu putem exclude faptul că Google folosește servere în SUA.

Baza legală este art. 6(1) alin. 1 lit. f RGPD. Interesul nostru legitim este optimizarea funcționalității prezenței noastre pe internet.

Conexiunea la Google stabilită în acest mod permite Google să stabilească ce site web a trimis solicitarea dvs.

și către ce adresă IP se va trimite descrierea rutei.

Dacă nu sunteți de acord cu această procesare, puteți evita instalarea modulelor cookie prin setările aferente din browser-ul dvs. de internet. Detaliile pot fi găsite mai sus la „Module cookie”.

Utilizarea Google Maps și a informațiilor obținute prin intermediul Google Maps este reglementată de Termenii de utilizare Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de, iar Termenii de utilizare Google Maps la https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google pune la dispoziție și informații suplimentare la https://adssettings.google.com/authenticated și https://policies.google.com/privacy.

Pentru a vă proteja drepturile și datele cu caracter personal, am furnizat Google Maps o soluție așa-numită cu două clicuri, care transmite date către Google doar după ce ați activat explicit funcția de hărți.

Healy World GmbH 2019

Conversia Anunțurilor Google (Google Ads Conversion)

Utilizăm serviciile Google Ads Conversion pentru a atrage atenția asupra ofertelor noastre atractive asistate de media publicitară (așa-numitele Google Ads) pe site-uri web externe. În ceea ce privește datele campaniilor publicitare, putem determina cât de reușite sunt măsurile de publicitate individuale. Folosim acest lucru pentru a urmări interesul de a vă afișa reclame, care dintre acestea prezintă interes pentru dvs., pentru a face site-ul nos-tru web cât mai interesant pentru dvs. și pentru a realiza un calcul corect al costurilor de publicitate.

Aceste suporturi publicitare sunt livrate de Google prin intermediul „serverelor publicitare”. Utilizăm module cookie Ad Server care pot măsura anumiți parametri, cum ar fi afișarea de reclame sau clicuri ale utilizatorilor pentru a măsura succesul. În cazul în care accesați site- ul nostru web printr-o reclamă Google, Google Ads sto-chează un cookie pe dispozitivul dvs. terminal. Aceste module cookie își pierd de obicei valabilitatea după 30 de zile și nu sunt destinate să vă identifice personal. ID-ul unic al modulelor cookie, numărul de afișări de anun-țuri pe plasare (frecvență), ultima impresie (relevant pentru conversiile post-vizualizare) și informațiile de renun-țare (marcarea că utilizatorul nu mai dorește să fie interpelat) sunt de obicei stocate ca valori de analiză pentru acest cookie.

Aceste module cookie permit Google să vă recunoască browserul de internet. Dacă un utilizator vizitează anu-mite pagini de pe site-ul web al unui utilizator publicitar, iar modulul cookie stocat pe computerul său nu a expirat, Google și utilizatorul pot recunoaște că utilizatorul a dat clic pe anunț și a fost direcționat către pagina respectivă. Fiecărui utilizator de anunțuri i se atribuie un cookie diferit. De aceea, modulele cookie nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale utilizatorilor de reclame. Nu colectăm și nu prelucrăm date cu carac-ter personal în măsurile de publicitate menționate mai sus. Noi doar primim evaluări statistice de la Google. Pe baza acestor evaluări, putem identifica care dintre măsurile de publicitate utilizate sunt extrem de eficiente. Nu primim date suplimentare din utilizarea mijloacelor de publicitate, în special nu putem identifica utilizatorii pe baza acestor informații.

Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browserul dvs. stabilește automat o conexiune directă cu serve-rul Google. Nu avem nicio influență asupra anvergurii și utilizării ulterioare a datelor colectate de Google prin utilizarea acestui instrument și, prin urmare, vă informăm în funcție de cunoștințele deținute de noi: Prin integra-rea Ads Conversion, Google primește informațiile pe care le-ați accesat în partea relevantă a site-ului nostru web sau pe care ați dat clic pe o reclamă de la noi. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu Google, acesta vă poate atri-bui vizita în contul dvs. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Google sau nu v-ați logat, este posibil ca furnizorul să afle și să stocheze adresa dvs. IP.

Facebook Custom Audiences – Facebook Pixel

Site-ul web folosește funcția de remarketing „Public personalizat” al Facebook Inc. („Facebook”) pentru a vă contacta din nou în termen de 6 luni. Astfel se permite utilizatorilor site-ului web să vizualizeze reclame bazate pe interese („Facebook Ads”) atunci când vizitează rețeaua de socializare Facebook sau alte site-uri care folosesc și ele acest proces. Folosim această funcție pentru a vă afișa reclame care vă interesează, pentru a face site-ul nostru web cât mai interesant pentru dvs.

Cu ajutorul instrumentelor de marketing utilizate, browserul dvs. stabilește automat o conexiune directă cu ser-verul Facebook. Nu avem nicio influență asupra anvergurii și utilizării ulterioare a datelor colectate de Facebook prin utilizarea acestui instrument și, prin urmare, vă informăm în funcție de cunoștințele deținute de noi: Prin integrarea audiențelor personalizate Facebook, acesta din urmă primește informațiile pe care le-ați solicitat pe site-ul nostru web sau când ați dat clic pe o reclamă de la noi. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu Facebook, acesta poate atribui vizita în contul dvs. Chiar dacă nu sunteți înregistrat pe Facebook sau nu v-ați autentificat, este posibil ca furnizorul să afle și să stocheze adresa dvs. IP și funcții de identificare suplimentare.

Puteți dezactiva funcția „Facebook Custom Audiences” aici, iar ca utilizator logat la https://www.facebook.com/ settings/?tab=ads#_.

Pentru mai multe informații despre practicile de procesare a datelor Facebook, vă rugăm să vizitați https://www. facebook.com/about/privacy

Healy World GmbH 2019

Module cookie utilizate: tip c. Puteți găsi mai multe informații în secțiunea „Module cookie”.

Utilizarea audiențelor personalizate Facebook se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 6(1) alin. 1 lit. a RGPD.

Art. 8 Pagina de fani Facebook

Pentru serviciul de informații oferit pe această pagină, HEALY folosește platforma tehnică și serviciile Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”).

În opinia CEJ (Curtea Europeană de Justiție), Facebook și operatorul unei pagini de fani Facebook sunt contro-lori comuni în sfera de aplicare a art. 26 RGPD cu privire la datele cu caracter personal prelucrate prin interme-diul paginii de fani Facebook. Din acest motiv, Facebook și HEALY au încheiat un acord cu privire la responsabi-litatea comună, acord care poate fi accesat aici.

HEALY vă oferă următoarele informații cu privire la prelucrarea datelor pe pagina noastră de fani Facebook:

(1) Controlori

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe pagina de fani Facebook a HEALY se realizează în responsabi-litate comună cu:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal
Atunci când vizitați o pagină de fani Facebook, adresa IP a dispozitivului dvs. este transmisă către Facebook. Pe baza informațiilor furnizate de Facebook, respectiva adresă IP este anonimizată și ștearsă după 90 de zile, cel puțin dacă este vorba despre o adresă IP din Germania. În plus, Facebook stochează informații suplimentare despre dispozitivele utilizatorilor săi, de ex. browser-ul de internet folosit. Acesta i-ar putea permite Facebook să conecteze adrese IP la utilizatori individuali. În cazul în care sunteți logat în contul dvs. de Facebook în timp ce vizitați pagina noastră de fani, pe dispozitivul dvs. va apărea un cookie cu ID-ul dvs. Facebook. Datorită acestui cookie, Facebook poate urmări faptul că ați vizitat pagina noastră de fani și modul în care ați folosit-o. Facebook folosește aceste informații pentru a vă afișa conținut sau publicitate personalizată.

Dacă doriți să evitați acest lucru, ar trebui să vă delogați din contul de Facebook și/sau să dezactivați funcția „Keep me logged in (Păstrează- mă logat)”. În plus, vă recomandăm să ștergeți modulele cookie existente de pe dispozitiv, apoi să închideți și să reporniți browserul. Astfel informațiile Facebook prin care Facebook poate conecta datele sunt șterse.

Cu toate acestea, dacă doriți să utilizați funcțiile interactive ale paginii noastre de fani, va trebui să vă logați din nou la Facebook cu informațiile de logare Facebook. În acest mod, Facebook va putea din nou să conecteze date la persoana dvs.

Nici Facebook nu afirmă în mod concludent și clar și nici nu știm în ce mod Facebook folosește în scopuri proprii datele obținute din vizita dvs. pe paginile Facebook, în ce măsură activitățile de pe pagina Facebook sunt conec-tate de utilizatori individuali, cât timp Facebook stochează aceste date și dacă datele obținute din vizita dvs. pe pagina Facebook sunt dezvăluite către terți. Vă putem trimite doar, în calitate de utilizatori ai paginii noastre de fani, la declarațiile Facebook referitoare la protecția datelor.

Datele referitoare la dvs. colectate astfel sunt prelucrate de Facebook și ar putea fi transferate către țări din afara Uniunii Europene.

Facebook descrie într-o manieră generală ce informații obține și cum le folosește în politica de utilizare a datelor. Acolo puteți găsi informații despre cum să contactați Facebook și despre modul de ajustare a setărilor cu privire la anunțuri. Politica de utilizare a datelor este disponibilă la: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Politica de utilizare a datelor în versiunea completă este disponibilă la:

Healy World GmbH 2019

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Politica de date Facebook include informații suplimentare despre prelucrarea datelor:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Opțiunile de renunțare sunt disponibile la: https://www.facebook.com/settings?tab=ads și pe http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., compania-mamă americană a Facebook Ireland Ltd., este certificată în baza Scutului de Confi-

dențialitate UE-SUA (Privacy Shield EU-US) și, prin urmare, se angajează să respecte prevederile legislației euro-

pene privind protecția datelor. Informații suplimentare despre starea Scutului de Confidențialitate pe Facebook

sunt disponibile la adresa:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

În calitate de operatori ai paginii de fani Facebook, nu putem evalua transferul și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor din (către) țări terțe, cum ar fi Statele Unite, și nici riscurile potențiale asoci-ate pentru dvs., utilizatorul.

(3) Funcția Insights

În plus, Facebook furnizează și funcția „Insights”, care aduce cu sine o serie de date statistice SBS-Legal ca ope-rator de pagini de fani. Aceste statistici sunt generate și furnizate de Facebook. În calitate de operatori ai paginii de fani, nu avem nicio influență asupra generării acestor statistici și, în special, nu putem preveni această funcție. În ceea ce privește funcția „Insights”, respectivele informații ne sunt furnizate pentru categoriile „fani”, „urmări-tori”, „persoane la care a ajuns” și „persoane care interacționează” pentru o perioadă de timp selectabilă:

activități de pagină, cum ar fi vizite de pagini, previzualizări ale paginii, activități pe pagină, activități la care ați ajuns precum clicuri „Like”, persoane la care ați ajuns și recomandări, activități de contribuție, cum ar fi interacți-uni de contribuții, vizualizarea videoclipurilor, comentarii, partajări.

Suplimentar, ni se oferă informații statistice pe grupurile Facebook care sunt legate de pagina noastră de fani. În conformitate cu termenii de servicii Facebook, pe care fiecare utilizator i-a acceptat în contextul creării unui profil Facebook, putem să identificăm abonații și fanii paginii și să le vizualizăm profilurile, precum și alte infor-mații pe care le distribuie.

Informațiile suplimentare sunt furnizate de Facebook la următorul link:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY folosește aceste date disponibile sub formă agregată, pentru a face contribuțiile și activitățile de pe pagina de fani mai atractive pentru utilizatori, de ex., pentru a planifica conținutul și calendarul contribuțiilor. Baza legală pentru această prelucrare a datelor este art. 6(1) alin. 1 lit. f RGPD, și anume interesul legitim pentru optimizarea ofertei noastre.

(4) Perioada de stocare

Stocăm informațiile transmise de Facebook doar atât timp cât interesele noastre nu sunt excluse de interesul dvs. pentru ștergerea sau anonimizarea respectivelor informații.

Vă rugăm să eliminați legătura dintre profilul dvs. de utilizator și pagina noastră de fani folosind funcțiile „Nu îmi mai place această pagină” și/sau „Nu mai urmări această pagină”, dacă doriți ca prelucrarea datelor descrise să nu se efectueze în viitor.

(5) Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

În cazul solicitării de informații sau alte întrebări referitoare la drepturile dvs., care sunt enumerate la sfârșitul acestei Politici de protecție a datelor, vă recomandăm să contactați direct Facebook, deoarece numai Facebook are acces complet la datele de utilizator. Însă dacă ne trimiteți solicitarea dvs., bineînțeles că o vom prelucra și o vom transmite și către Facebook.

Healy World GmbH 2019

Art. 9 Copii

Oferta noastră se adresează în general adulților. Persoanele sub 18 ani nu trebuie să ne transmită date cu carac-ter personal fără acordul părinților sau al tutorilor lor legali.

Art. 10 Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au dreptul:

∙ să obțină informații sau confirmări cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal

∙ să își rectifice sau își șteargă datele

∙ să solicite restricții privind prelucrarea datelor

∙ să se opună prelucrării

∙ la portabilitatea datelor

∙ să își retragă consimțământul cu efect viitor

∙ să depună o plângere la o autoritate de supraveghere

O listă cu toate autoritățile de supraveghere responsabile pentru Germania poate fi găsită accesând https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Sperăm că aceste informații vă vor ajuta la exercitarea drepturilor dvs. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă doriți să obțineți informații suplimentare cu privire la prevederile privind protecția datelor.

Ultima actualizare a Politicii de protecție a datelor: 24 septembrie 2019

Scroll to Top