COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Polityka prywatności

Poniżej znajdują się informacje o danych zbieranych przy odwiedzinach w witrynie i/lub korzystaniu z witryny internetowej Healy pod adresem https://healyworld.net/de/ oraz zawarciu umowy jako partner dystrybucyjny, a także o metodach wykorzystywania, przetwarzania i/lub ujawniania tych danych.

Administratorem danych w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych jest:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Millicent B.V.
E-Mail: imprint@healyworld.net
Phone: +31 800 3336222

(dalej: HEALY)

Inspektorem ochrony danych administratora danych jest:

SBS Data Protect GmbH

reprezentowana przez dyrektora zarządzającego, pana Thilo Noacka

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-mail: noack@sbs-data.de

Użytkownik może kontaktować się ze wskazanym powyżej inspektorem ds. ochrony danych osobowych w celu korzystania z praw określonych w niniejszej Polityce prywatności lub gdy ma pytania dotyczące wykorzystywa-nia, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Będąc administratorem danych na podstawie przepisów o ochronie danych, HEALY zobowiązuje się chronić dane osobowe i prywatność swoich użytkowników oraz traktować takie dane jako poufne. Gromadzenie, prze-chowywanie, zmienianie, przekazywanie, blokowanie, usuwanie i korzystanie z danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów rangi ustawowej, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochro-nie danych (RODO).

HEALY stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu zabezpieczenia danych użytkownika przed nie-upoważnionym dostępem, przypadkową lub umyślną manipulacją, zniszczeniem lub utratą.

Healy World GmbH 2019

Definicje terminów

Ustawodawca wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzy-sty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość”). Aby zagwarantować takie przetwarzanie, HEALY informuje użytkownika o prawnych definicjach poszczególnych terminów, które są rów-nież stosowane w niniejszej Polityce prywatności:

1. Dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „Osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szcze-gólnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Przetwarzanie

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, orga-nizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wyko-rzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowy-wanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Ograniczenie przetwarzania

„Ograniczenie przetwarzania” oznacza zaznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

4. Profilowanie

„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególno-ści do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

5. Pseudonimizacja

„Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

6. Zbiór danych

„Zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

7. Administrator danych

„Administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Healy World GmbH 2019

8. Podmiot przetwarzający

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

9. Odbiorca

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

10. Osoba trzecia

„Osoba trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, któ-rej dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

11. Zgoda

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przy-zwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna przetwarzania. Zgodnie z art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a)-f) RODO podstawę prawną przetwarzania mogą stanowić w szczególności następu-jące okoliczności:

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Informacja o gromadzeniu danych osobowych

Poniżej informujemy użytkownika o gromadzeniu jego danych osobowych, gdy korzysta z witryny HEALY. Dane osobowe obejmują między innymi imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkownika.

Healy World GmbH 2019

Punkt 1 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania witryny

Gdy użytkownik korzysta z witryny do uzyskiwania informacji, HEALY gromadzi tylko te dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na serwer HEALY. Jeśli użytkownik chce zapoznać się z witryną HEALY, HEALY będzie gromadzić następujące dane, niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia użytkowni-kowi witryny oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

∙ Miejsce, skąd wysyłane jest zapytanie

∙ Adres IP

∙ Data i godzina żądania

∙ Strefa czasowa w postaci różnicy między czasem lokalnym a czasem GMT

∙ Treść żądania (konkretna strona)

∙ Status dostępu / kod statusu HTTP

∙ Wielkość danych przesłanych w każdym przypadku

∙ Witryna, z której wysyłane jest żądanie

∙ Przeglądarka

∙ System operacyjny i jego interfejs

∙ Język i wersja przeglądarki

Dane te zostaną usunięte natychmiast po ich ocenie technicznej. Zgodnie z art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO gromadzenie tych danych służy realizowaniu prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci prawi-dłowej prezentacji witryny, przy wyważeniu interesów obu stron, a także przestrzegania podstawowego rozpo-rządzenia UE o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa i poufności.

Punkt 2 Korzystanie z plików cookie

Oprócz danych wymienionych powyżej, na komputerze użytkownika odwiedzającego witrynę i korzystającego z niej wykorzystywane są pliki cookie lub podobne rozwiązania techniczne, takie jak niewidoczne piksele (dalej ogólnie zwane „Plikami cookie”). Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym (komputerze) w celu przechowywania określonych informacji, bądź obrazy takie jak piksele. Przy kolejnej wizycie w witrynie z tego samego urządzenia końcowego informacje zawarte w plikach cookie są wysyłane do witryny HEALY („Własny plik cookie”) lub innej witryny, z której dany plik pochodzi („Zewnętrzny plik cookie”).

Korzystając z przechowywanych i zwracanych informacji, dana witryna rozpoznaje, że użytkownik odwiedził ją wcześniej, używając przeglądarki w urządzeniu końcowym. HEALY wykorzystuje te informacje w celu optymal-nego zaprojektowania i wyświetlania witryny użytkownikowi według jego preferencji. Plik cookie w urządze-niu końcowym użytkownika zawiera jedynie identyfikator. Inne dane osobowe będą w nim przechowywane za wyraźną zgodą użytkownika lub jeśli jest to absolutnie niezbędne do korzystania z oferowanej usługi, a użytkow-nik tego zażądał.

Witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcje wyjaśnione zostały poniżej.

∙ Pliki cookie absolutnie niezbędne (typ a)

∙ Pliki cookie związane z funkcjami i wydajnością (typ b)

∙ Pliki cookie wymagające zgody (typ c)

W przypadku każdego narzędzia wykorzystywanego przez HEALY użytkownik zostanie poinformowany, jakiego rodzaju pliki cookie są ustawiane i używane w danym przypadku.

Healy World GmbH 2019

(1) Pliki cookie absolutnie niezbędne (typ a)

Pliki cookie, które są absolutnie niezbędne, gwarantują funkcje, bez których nie można korzystać z witryny HEALY zgodnie z przeznaczeniem. Pliki te są wykorzystywane wyłącznie przez HEALY i dlatego są własnymi plikami cookie. Oznacza to, że wszystkie informacje zapisane w plikach cookie są zwracane do witryny HEALY.

Pliki cookie absolutnie niezbędne służą na przykład do zapewnienia, że użytkownik, który zarejestrował się w witrynie, pozostaje zalogowany, przechodząc do poszczególnych podstron witryny i tym samym nie musi wpro-wadzać danych logowania ponownie po wywołaniu nowej strony.

Korzystanie z plików cookie absolutnie niezbędnych w witrynie HEALY jest możliwe bez zgody użytkownika. Z tego powodu pliki cookie absolutnie niezbędne nie mogą być indywidualnie aktywowane lub dezaktywowane. Użytkownik może jednak w dowolnym momencie dezaktywować pliki cookie w swojej przeglądarce (patrz niżej).

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. b) RODO.

(2) Pliki cookie związane z funkcjami i wydajnością (typ b)

Pliki cookie związane z funkcjami umożliwiają witrynie HEALY przechowywanie wcześniej wprowadzonych infor-macji (takich jak nazwa zarejestrowanego użytkownika lub wybrany język) oraz oferowanie użytkownikowi ulep-szonych i bardziej osobistych funkcji w oparciu o te informacje. Pliki te gromadzą i przechowują jedynie informa-cje anonimowe, w związku z czym nie mogą śledzić zachowań użytkownika w innych witrynach.

Pliki cookie związane z wydajnością gromadzą informacje o sposobie korzystania z witryny HEALY w celu poprawy jej atrakcyjności, treści i funkcji. Pliki te pomagają HEALY na przykład ustalić, czy i jakie podstrony jej witryny są odwiedzane i jakie treści interesują użytkowników najbardziej. W szczególności HEALY rejestruje liczbę wizyt na stronie, liczbę wyświetlonych podstron, czas spędzony w witrynie, kolejność odwiedzanych stron, wyszukiwane frazy, które doprowadziły użytkownika do witryny, kraj, region oraz w stosownych przypadkach miasto, z którego następuje dostęp, a także odsetek użytkowników uzyskujących dostęp do witryny z urządzeń mobilnych. HEALY rejestruje również ruchy, kliknięcia i obroty kółka myszy, aby dowiedzieć się, które obszary witryny szczególnie interesują użytkowników. Następnie HEALY ściślej dopasowuje treść witryny do potrzeb użytkowników i opty-malizuje swoją ofertę. Adres IP komputera użytkownika, przesyłany z przyczyn technicznych, jest automatycznie anonimizowany i nie pozwala HEALY na wyciągnięcie wniosków dotyczących pojedynczego użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się korzystaniu z plików cookie związanych z funkcjami i wydajnością, odpowiednio zmieniając swoje ustawienia plików cookie.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO.

(3) Pliki cookie wymagające zgody (typ c)

Pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne (typ a), bądź związane z funkcjami lub wydajnością (typ b), wyko-rzystywane są wyłącznie za zgodą użytkownika.

HEALY zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji uzyskanych za pośrednictwem plików cookie w dro-dze anonimowej analizy zachowań użytkowników w jej witrynach do wyświetlania użytkownikowi w jej własnych witrynach konkretnych reklam dotyczących niektórych jej produktów. HEALY uważa, że jest to korzystne dla użytkownika, gdyż wyświetlane reklamy lub treści są oparte na nawykach użytkownika przeglądającego witryny i dopasowują się do jego zainteresowań, dzięki czemu użytkownik widzi mniej reklam z losowych dziedzin lub określonych treści, które mogą go mniej interesować.

Marketingowe pliki cookie pochodzą od zewnętrznych agencji reklamowych (zewnętrzne pliki cookie) i są wyko-rzystywane do gromadzenia informacji o witrynach odwiedzanych przez użytkowników w celu tworzenia reklam zorientowanych na grupę docelową użytkowników.

Rezygnacja z marketingowych plików cookie.

Użytkownik może również zarządzać plikami cookie wykorzystywanymi do reklam internetowych za pomocą narzędzi opracowanych w wielu krajach w ramach programów samoregulacji, na przykład https://www.abo-utads.info/choices/ w USA lub http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices w UE.

Healy World GmbH 2019

Użytkownik może cofnąć zgodę na te pliki cookie w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO.

(4) Usuwanie wszystkich plików cookie i administrowanie nimi

Dodatkowo można skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby ogólnie zabronić przechowywania plików cookie w urządzeniu końcowym lub wyświetlania za każdym razem monitu o zgodę na ustawienie plików cookie. Po ustawieniu plików cookie można je również w dowolnym momencie usunąć. Szczegóły tej procedury można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki.

Prosimy pamiętać, że całkowita dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny HEALY.

Punkt 3 pliki dzienników serwera

Użytkownik może odwiedzać witrynę HEALY, nie podając żadnych danych osobowych. Przy każdym dostępie do witryny do HEALY lub podmiotu świadczącego jej usługi teleinformatyczne lub hostingowe przesyłane są za pośred-nictwem przeglądarki użytkownika i przechowywane w dziennikach (tzw. plikach dziennika na serwerze) dane o korzystaniu z witryny. Przechowywane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskuje dostęp użyt-kownik, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych oraz nazwę usługodawcy żądającego dostępu.

Przetwarzanie tych danych oparte jest na art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO w uzasadnionym interesie pole-gającym na zapewnieniu bezproblemowego działania witryny HEALY i ulepszaniu jej usług.

Punkt 4 Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w przypadku próśb o kontakt

Gdy użytkownik kontaktuje się z HEALY poprzez pocztę elektroniczną lub formularz kontaktowy, HEALY prze-chowuje podane przez niego dane (w tym odpowiednio adres e-mail lub imię i nazwisko), aby odpowiedzieć na jego zapytanie. HEALY będzie przechowywać dane zebrane w tym kontekście do momentu, gdy ich przechowy-wanie nie jest już konieczne, np. po rozwiązaniu problemu użytkownika. W przeciwnym razie, w przypadku usta-wowego obowiązku zachowania tych danych, ich przetwarzanie będzie ograniczone.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO w związku ze zgodą udzieloną przez użytkowników.

Punkt 5 Gromadzenie danych osobowych po zawarciu umowy jako partner dystrybucyjny

Do zawarcia umowy partnerstwa dystrybucyjnego HEALY wymaga podania przez użytkownika następujących danych osobowych:

1. Zwrot grzecznościowy

2. Nazwisko

3. Imię

4. Adres

5. Numer telefonu

6. Adres e-mail

7. Numer identyfikacyjny płatnika podatku od sprzedaży

8. Dane karty kredytowej, banku i polecenia zapłaty

HEALY wykorzystuje te dane wyłącznie do wykonania umowy i niezbędnych w tym kontekście kontaktów z part-nerami dystrybucyjnymi. Powyższe czynności obejmują przygotowanie, zawarcie i przetwarzanie umowy, usługi gwarancyjne oraz w razie konieczności odstąpienie od umowy. Dane przechowywane są do momentu zakończe-nia wykonywania umowy. Jeśli stosuje się biznesowe i ustawowe okresy zachowywania danych, mogą być one przechowywane do 10 lat.

Healy World GmbH 2019

Informacje te są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy partnerstwa dystrybucyjnego. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. b) RODO. Podstawą prawną dalszego przechowy-wania danych ze względów podatkowych i biznesowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. c) RODO.

Punkt 6 Przekazywanie danych osobom trzecim

(1) HEALY ujawnia dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub realizowa-nia zasadnych interesów HEALY. HEALY korzysta przy wykonywaniu umowy z usług dostawców zewnętrz-nych (podmiotów przetwarzających). Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników, z dostawcami zewnętrznymi zawarte zostały osobne umowy o przetwarzanie danych.

Jako partner dystrybucyjny użytkownik ma dostęp do systemu back office. W systemie back office widoczny jest wykaz zamówień złożonych na polecenie użytkownika. W tym celu wyświetlane są następujące dane osób, które złożyły zamówienie na polecenie użytkownika:

Status (klient / partner dystrybucyjny), nazwisko, imię, adres e-mail, wartość netto towarów zamówionych w ubiegłym miesiącu, liczba członków zespołu, data i godzina ostatniej czynności internetowej.

Informacje te są niezbędne do obliczania i śledzenia roszczeń prowizyjnych. Podstawą prawną tego przetwa-rzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. b) RODO.

Dodatkowo użytkownik może wyświetlić w systemie back office widok swojego zespołu. Widok zawiera infor-macje na temat partnerów będących niżej w hierarchii, których użytkownik zrekrutował. W tym celu wyświe-tlane są następujące informacje:

Status (klient / partner dystrybucyjny), nazwisko, imię, wartość netto towarów zamówionych w ubiegłym mie-siącu, liczba członków zespołu, data i godzina ostatniej czynności internetowej.

Informacje te są niezbędne do obliczania i śledzenia roszczeń prowizyjnych. Podstawą prawną tego przetwa-rzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. b) RODO.

(2) Jeśli użytkownik jest członkiem hierarchii, w celu obliczenia różnicy prowizji partnerów dystrybucyjnych będą-cych wyżej w hierarchii, wyżej wymienione dane osobowe w zamówieniach i lista członków zespołu wyświe-tlane są również tym partnerom. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do obliczania i śledzenia roszczeń prowizyjnych. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. b) RODO.

(3) Do przetworzenia wypłaty prowizji konieczne są następujące dane: Zwrot grzecznościowy, nazwisko, imię, adres, dane banku.
Informacje te są niezbędne do obliczania i śledzenia roszczeń prowizyjnych. Podstawą prawną tego przetwa-rzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. b) RODO.

(4) W celu realizacji dostawy przewoźnikowi przekazywane są imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer tele-fonu partnera dystrybucyjnego. Przekazanie danych następuje w celu wykonania umowy z użytkownikiem jako partnerem dystrybucyjnym. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. b) RODO.

(5) Przy przetwarzaniu płatności odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi płatnicze przekazywane są dane dotyczące płatności partnera dystrybucyjnego, konkretnie imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Przetwarzanie danych następuje w wykonaniu umowy z użytkownikiem jako partnerem dystrybucyj-nym i/lub na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6(1) zdanie pierwsze, lit. a) lub b) RODO.

Punkt 7 Korzystanie z narzędzi zewnętrznych

W witrynie HEALY zintegrowane zostały narzędzia różnych firm, które umożliwiają spółce ocenę zachowań użyt-kownika lub zamieszczanie łączy do innych witryn. Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika, z fir-mami wymienionymi poniżej zawarte zostały osobne umowy o przetwarzanie danych.

Healy World GmbH 2019

HEALY współpracuje z następującymi dostawcami usług:

Korzystanie z Google Analytics

Witryna HEALY wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci WWW świadczoną przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tak zwanych plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika i pomagających analizować korzystanie z witryny. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z odpowiedniej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli jednak w danej witrynie włączona została anonimizacja adresów IP, w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Google skróci adres IP użytkownika przed jego przesłaniem. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora witryny, aby ocenić korzystanie przez użytkownika z witryny, wygenerować sprawozdania dotyczące czynności w witrynie oraz świadczyć dodatkowe usługi powią-zane z korzystaniem z witryny i sieci Web operatorowi witryny.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę w kontekście usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi zebranymi przez Google.

Użytkownik może zabronić umieszczania plików cookie, odpowiednio konfigurując przeglądarkę, chcieliby-śmy jednak zauważyć, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemoż-liwe. Użytkownik może ponadto uniemożliwić gromadzenie danych wygenerowanych przez pliki cookie i doty-czące korzystania przez niego z witryny (w tym jego adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaop-tout?hl=pl.

Witryna HEALY korzysta z funkcji Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W związku z tym adresy IP przetwarzane są po skróceniu, co oznacza, że nie można ich powiązać z konkretnymi osobami. Jeśli zgroma-dzone dane o użytkowniku są z nim bezpośrednio powiązane, takie połączenie jest blokowane, a dane osobowe natychmiast usuwane.

Healy korzysta z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z jej witryny. Uzyskane w ten sposób dane statystyczne umożliwiają ulepszenie jej oferty i zwiększenie zainteresowania nią użytkownika. W ramach wyjątków dotyczących przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych firma Google zobowiązała się do przestrzegania Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Frame-work.

Dane usługodawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,

Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki świadczenia usługi:

http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, ogólne informacje o prywatności: http://www.google.com/

intl/pl/analytics/learn/privacy.html i polityka prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Dodatkowo witryna HEALY wykorzystuje Google Analytics do analizy przepływu użytkowników między urzą-dzeniami, korzystając z identyfikatorów użytkowników. Użytkownik może dezaktywować analizę korzystania z witryny na różnych urządzeniach poprzez konto użytkownika, opcje „Moje dane” > „Dane osobowe”.

Korzystanie z usługi Google Analytics oparte jest na podstawie prawnej z art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO, tj. zgodzie użytkownika. Czas przechowywania plików cookie umieszczonych przez witrynę HEALY wynosi do 12 miesięcy.

Funkcja reklamy Google Analytics

Jeśli użytkownik zgadza się na korzystanie z funkcji reklamy Google Analytics, w witrynie HEALY wykorzystywane będą funkcje rozbudowane, oprócz standardowych funkcji Google Analytics. Funkcje reklamowe Google Analy-tics wdrożone w witrynie obejmują sprawozdania Google Analytics sporządzane pod kątem danych demogra-ficznych i zainteresowań.

Healy World GmbH 2019

W tym celu HEALY wykorzystuje pliki cookie własne (np. pliki cookie Google Analytics) i zewnętrzne (np. pliki cookie DoubleClick), aby pomóc w analizowaniu, w sposób anonimowy i zagregowany, typowych cech demo-graficznych i zainteresowań osób odwiedzających jej witrynę. HEALY wykorzystuje te informacje do ulepszania swoich witryn.

Użytkownik może uniknąć bycia śledzonym, korzystając z różnych metod: a) odpowiednia konfiguracja przeglą-darki, b) dezaktywacja ustawień Google dotyczących reklam pod adresem https://www.google.com/ads/pre-ferences/?hl=pl, c) konfiguracja odpowiednich plików cookie [łącze do strony ustawień plików cookie]. Prosimy zauważyć, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji witryny. Okres przechowywania wynosi maksymalnie 26 miesięcy. Korzystanie z funkcji reklamowych usługi Google Analytics oparte jest na podstawie prawnej z art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO, tj. zgodzie użytkownika.

Korzystanie z Map Google

HEALY wykorzystuje w swojej witrynie Mapy Google w celu wyświetlenia swojej lokalizacji i stworzenia opisu trasy dojazdowej. Usługę tę świadczy spółka Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, dalej zwana „Google”.

Posiadając certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/, Google gwarantuje, że wyma-gania UE dotyczące ochrony danych będą spełnione również, gdy dane przetwarzane są w Stanach Zjednoczo-nych.

Aby umożliwić wyświetlenie w witrynie HEALY niektórych czcionek, po wywołaniu witryny nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Jeśli użytkownik wywoła komponent Mapy Google umieszczony w witrynie HEALY, Google zachowuje plik cookie w urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ustawienia i dane użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlenia lokalizacji HEALY i stworzenia opisu trasy dojazdowej. W tym kontekście nie można wykluczyć wykorzystywania przez Google serwerów w USA.

Podstawą prawną jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem HEALY jest w tym przy-padku optymalizacja funkcjonalności witryny internetowej.

Nawiązane w ten sposób połączenie z Google umożliwia Google określenie, z której witryny wysłano zapytanie użytkownika i do jakiego adresu IP ma zostać wysłany opis trasy.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na to przetwarzanie, może uniknąć umieszczania plików cookie, odpowied-nio konfigurując przeglądarkę internetową. Szczegółowe informacje można znaleźć w powyżej, w punkcie „Pliki cookie”.

Dodatkowo korzystanie z Map Google i informacji uzyskanych za pośrednictwem Map Google regulują Warunki korzystania z usług Google https://policies.google.com/terms?gl=PL&hl=pl oraz Warunki korzystania z usług Mapy Google

https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html.

Google zamieszcza ponadto dodatkowe informacje pod adresem ttps://adssettings.google.com/authenticated

i

https://policies.google.com/privacy.

Aby chronić prawa i dane osobowe użytkownika, Mapy Google zostały umieszczone w witrynie z tak zwaną akty-wacją dwoma kliknięciami – dane są przesyłane do Google tylko po świadomym wybraniu funkcji mapy.

Google Ads Conversion

HEALY wykorzystuje usługę Google Ads Conversion do zwracania uwagi na jej atrakcyjne oferty za pomocą mediów reklamowych (tzw. reklam Google) w innych witrynach. Dzięki temu HEALY może na podstawie danych kampanii reklamowych ustalić skuteczność poszczególnych metod reklamowych. HEALY wykorzystuje te dane,

Healy World GmbH 2019

aby wyświetlać użytkownikowi interesujące go reklamy, zwiększyć zainteresowanie użytkownika stroną oraz zasadnie wyliczyć koszty reklamy.

Reklamy dostarczane są przez Google za pośrednictwem tzw. serwerów reklam. HEALY korzysta z plików cookie serwerów reklam, potrafiących zliczać określone parametry takie jak wyświetlane reklamy lub kliknięcia użytkow-ników w celu pomiaru skuteczności. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę HEALY poprzez reklamę Google, Google Ads umieszcza w jego urządzeniu końcowym plik cookie. Pliki te tracą ważność zwykle po 30 dniach i nie służą do identyfikowania osoby użytkownika. W pliku cookie przechowywane są zwykle, jako wartości do analizy, uni-katowy identyfikator pliku cookie, liczba odsłon reklamy na jedno umieszczenie (częstotliwość), data ostatniej odsłony (istotna przy obliczaniu liczby konwersji po wyświetleniu) oraz informacje o rezygnacji (wskazujące, że użytkownik nie chce otrzymywać reklamy).

Pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony witryny reklamodawcy, a plik cookie zapisany w jego komputerze nie wygasł, Google i reklamodawca mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do tej strony. Każdy reklamodawca otrzy-muje osobny plik cookie. Nie jest zatem możliwe śledzenie plików cookie za pośrednictwem witryn reklamo-dawców. HEALY nie gromadzi i nie przetwarza samodzielnie danych osobowych w ramach wyżej wymienionych metod reklamowych – otrzymuje jedynie podsumowania statystyczne od Google. Na podstawie tych podsu-mowań HEALY może stwierdzić, które metody reklamy są szczególnie skuteczne. HEALY nie otrzymuje żadnych innych danych wynikających z korzystania z mediów reklamowych, toteż w szczególności nie może użyć tych danych do identyfikacji użytkowników.

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bez-pośrednie połączenie z serwerem Google. HEALY nie ma wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zgromadzonych przez Google wskutek wykorzystania tego narzędzia i związku z tym informacje przekazywane przez nią użytkownikowi oparte są o aktualny stan wiedzy: Wskutek umieszczenia w witrynie HEALY usługi Ads Conversion Google otrzymuje informacje o wywołaniu przez użytkownika stosownej części witryny lub kliknię-ciu reklamy HEALY. Jeśli użytkownik posiada konto w usługach Google, odwiedzenie witryny może zostać z nim powiązane. Nawet jeśli użytkownik nie rejestrował się w Google lub nie jest zalogowany, możliwe jest, że usługo-dawca może odkryć i zachować adres IP użytkownika.

Grupy niestandardowych odbiorców – Facebook Pixel

Witryna HEALY korzysta z funkcji remarketingowej „Grupy niestandardowych odbiorców” spółki Facebook Inc. („Facebook”), aby skontaktować się z użytkownikiem ponownie po upływie 6 miesięcy. Dzięki temu użytkownicy witryny mogą wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach („Reklamy portalu Facebook”), gdy odwiedzają serwis społecznościowy Facebook lub inne witryny korzystające z tego samego procesu. HEALY wykorzystuje tę funkcję, aby wyświetlać użytkownikowi interesujące go reklamy i zwiększyć zainteresowanie użytkownika stroną.

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bez-pośrednie połączenie z serwerem Google. HEALY nie ma wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zgro-madzonych przez Facebook wskutek wykorzystania tego narzędzia i związku z tym informacje przekazywane przez nią użytkownikowi oparte są o aktualny stan wiedzy: Wskutek zintegrowania w witrynie HEALY funkcji Grupy niestandardowych odbiorców Facebook otrzymuje informacje o wywołaniu przez użytkownika stosownej części witryny lub kliknięciu reklamy HEALY. Jeśli użytkownik posiada konto w serwisie Facebook, odwiedzenie witryny może zostać z nim powiązane. Nawet jeśli użytkownik nie rejestrował się w serwisie Facebook lub nie jest zalogowany możliwe jest, że usługodawca może odkryć i zachować adres IP użytkownika.

Użytkownik może wyłączyć funkcję „Grupy niestandardowych odbiorców” po zalogowaniu się pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez portal Facebook znajdują się pod adresem https://www. facebook.com/about/privacy

Wykorzystywane pliki cookie: typ c. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie „Pliki cookie”.

Healy World GmbH 2019

Podstawą prawną korzystania z funkcji Grupy niestandardowych odbiorców jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO, tj. zgoda użytkownika.

Punkt 8 Fanpage w serwisie Facebook

Do świadczenia usługi informacyjnej oferowanej w ramach fanpage’a HEALY wykorzystuje platformę techniczną i usługi spółki Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

W opinii TSUE Facebook i operator fanpage’a w serwisie Facebook są współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na fanpage’u. Z tego powodu Facebook i HEALY zawarły porozumienie dotyczące ich wspólnej odpowiedzialności, dostępne tutaj.

HEALY przekazuje użytkownikowi następujące informacje dotyczące przetwarzania danych na jej fanpage’u w serwisie Facebook:

(1) Administratorzy danych

Przetwarzanie danych osobowych na fanpage’u HEALY w serwisie Facebook następuje na zasadzie współodpo-wiedzialności z następującym podmiotem:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (2) Przetwarzanie danych
Gdy użytkownik odwiedza fanpage w serwisie Facebook, do serwisu przesyłany jest adres IP jego urządzenia. Zgodnie z informacjami podanymi przez Facebook ów adres IP jest anonimizowany i usuwany po upływie 90 dni, przynajmniej jeśli jest adresem niemieckim. Facebook przechowuje również dodatkowe informacje dotyczące urządzeń swoich użytkowników, np. nazwę ich przeglądarki internetowej. W ten sposób Facebook może być w stanie powiązać adresy IP z poszczególnymi użytkownikami. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta w serwisie Facebook podczas odwiedzin fanpage’a HEALY, w jego urządzeniu zapisywany jest plik cookie zawie-rający identyfikator użytkownika. Dzięki temu plikowi Facebook jest w stanie wykryć, kto odwiedził fanpage HEALY i jak z niego korzystał. Facebook wykorzystuje te informacje, aby wyświetlać użytkownikowi spersonali-zowane treści lub reklamy.

Jeśli użytkownik chce tego uniknąć, powinien wylogować się z konta Facebook i/lub dezaktywować funkcję „Nie wylogowuj mnie”. Dodatkowo zalecamy, aby użytkownik usunął pliki cookie z urządzenia oraz zamknął i ponow-nie uruchomił przeglądarkę. W ten sposób usunięte zostaną informacje pozwalające serwisowi Facebook powią-zać dane z osobą użytkownika.

Jeśli jednak użytkownik chce wykorzystywać interaktywne funkcje fanpage’a HEALY, będzie musiał ponownie zalogować się do serwisu Facebook, używając swoich danych logowania. Facebook będzie mógł wtedy ponow-nie powiązać dane z użytkownikiem.

HEALY nie wie, a Facebook nie oświadcza zdecydowanie i wyraźnie, w jaki sposób serwis Facebook wykorzy-stuje do swoich celów dane uzyskane wskutek wizyty użytkownika na stronach serwisu, w jakim zakresie działa-nia wykonywane na stronach serwisu są łączone z użytkownikami, jak długo te dane są przechowywane, oraz czy dane uzyskane wskutek wizyty użytkownika na stronach serwisu są ujawniane osobom trzecim. HEALY może jedy-nie odesłać użytkowników swojego fanpage’a do oświadczeń serwisu Facebook dotyczących ochrony danych.

Dane dotyczące użytkownika, które zostały zebrane w tym kontekście, są przetwarzane przez Facebook i mogą być przesyłane do krajów spoza Unii Europejskiej.

W swojej zasadach dotyczących danych serwis Facebook opisuje ogólnie, jakie informacje pozyskuje i w jaki sposób z nich korzysta. Można tam również znaleźć informacje dotyczące kontaktu z serwisem Facebook oraz dostosowania ustawień reklamy. Zasady dotyczące danych dostępne są pod adresem: http://pl-pl.facebook. com/about/privacy

Pełne zasady korzystania z danych serwisu Facebook dostępne są pod adresem:

https://pl-pl.facebook.com/full_data_use_policy

Healy World GmbH 2019

Zasady korzystania z danych serwisu Facebook zawierają dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Opcje rezygnacji dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., amerykańska spółka nadrzędna wobec Facebook Ireland Ltd., posiada certyfikat Tarczy Prywat-ności UE-USA i w związku z tym zobowiązuje się do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych. Dodatkowe informacje o statusie spółki Facebook w programie Tarcza Prywatności znajdują się pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Jako operator fanpage’a w serwisie Facebook HEALY nie jest w stanie ocenić, czy dochodzi do przekazywania i dalszego przetwarzania danych osobowych użytkowników w państwach trzecich, takich jak Stany Zjednoczone, oraz jakie ryzyko wiąże się z tym dla użytkowników.

(3) Funkcja Statystyki

Dodatkowo serwis Facebook oferuje SBS-Legal jako operatorowi fanpage’a rozmaite dane statystyczne w ramach tzw. funkcji Statystyki. Statystyki te generuje i dostarcza serwis Facebook. Jako operator fanpage’a HEALY nie ma wpływu na generowanie tych statystyk, a w szczególności nie jest w stanie wyłączyć tej funkcji. W kontekście funkcji Statystyki HEALY otrzymuje następujące informacje w kategoriach „fani”, „obserwujący”, „zasięg” i „inte-rakcje” w wybranym okresie czasu:

działania związane ze stroną, takie jak odwiedziny strony, wyświetlenia poglądu strony, działania na stronie, dzia-łania związane z zasięgiem, takie jak liczba kliknięć przycisku „Lubię to”, liczba osób objętych zasięgiem i pole-ceń, działania związane z postami, takie jak interakcje pod postami, wyświetlanie filmów, komentarze, udostęp-nienia.

Dodatkowo HEALY otrzymuje dane statystyczne dotyczące grup w serwisie Facebook, które są powiązane z naszym fanpagem. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu Facebook, które każdy użytkownik zaakceptował przy tworzeniu profilu w serwisie, HEALY jest również w stanie zidentyfikować fanów i osoby obserwujące stronę oraz wyświetlić ich profile i inne udostępniane przez ich informacje.

Serwis Facebook udostępnia dodatkowe informacje pod następującym adresem:

http://pl-pl.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY korzysta z dostępnych danych w postaci zagregowanej, aby zwiększyć atrakcyjność postów i działań na fanpage’u, na przykład zaplanować treść i terminy postów. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO, to jest uzasadniony interes HEALY w postaci optymalizacji jej oferty.

(4) Okres przechowywania

HEALY przechowuje informacje przesłane przez serwis Facebook przez okres, w jakim interesy HEALY przewa-żają nad interesami użytkownika dotyczącymi usunięcia lub anonimizacji tych informacji.

Jeśli użytkownik chce, aby w przyszłości nie dochodziło do przetwarzania danych opisanych powyżej, powinien usunąć powiązanie swojego profilu z fanpagem HEALY, klikając przycisk „Cofnij polubienie strony” lub „Przestań obserwować”.

(5) Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

W przypadku próśb o ujawnienie informacji lub innych pytań dotyczących praw użytkownika, których lista znaj-duje się na końcu niniejszej Polityki prywatności, zalecamy bezpośredni kontakt z serwisem Facebook, gdyż tylko on ma pełen dostęp do danych użytkowników. Jeśli jednak użytkownik wyśle zapytanie do HEALY, zostanie ono oczywiście przetworzone i przesłane do serwisu Facebook.

Healy World GmbH 2019

Punkt 9 Osoby małoletnie

Oferta HEALY skierowana jest zasadniczo do osób dorosłych. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie powinny przekazywać HEALY swoich danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych

Punkt 10 Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

∙ uzyskania informacji o przetwarzaniu lub potwierdzenia przetwarzania ich danych osobowych;

∙ poprawienia lub usunięcia ich danych;

∙ ograniczenie przetwarzania;

∙ sprzeciwienia się przetwarzaniu;

∙ przenośności danych;

∙ cofnięcia zgody ze skutkiem przyszłym;

∙ złożenia skargi do organu nadzoru.

Lista organów nadzoru właściwych na terytorium Niemiec dostępna jest pod adresem https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Wyrażamy nadzieję, że powyższe informacje umożliwią użytkownikowi korzystanie ze swoich praw. Prosimy o kontakt w razie chęci uzyskania dalszych informacji o postanowieniach regulujących ochronę danych.

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności: 24 września 2019

Przewiń do góry