COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Healy World GmbH – warunki i zasady

Warunki sprzedaży i dostawy dla klientów komercyjnych

§ 1 Ogólne – zakres
1.1 Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie
wyłącznie w przypadku dostaw realizowanych do klientów
komercyjnych. Obowiązują one wyłącznie i, dodatkowo, do
wszystkich przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli
nie zostały one jeszcze jednoznacznie uzgodnione. Nie uznajemy
żadnych warunków nabywcy, które są sprzeczne lub
różnią się od naszych warunków sprzedaży i dostawy, chyba
że ich ważność uznana została na podstawie wyrażonej
przez nas wyraźnej, pisemnej zgody. Nasze warunki sprzedaży
i dostawy obowiązują nawet wtedy, gdy dostarczymy
nabywcy towar bez zastrzeżeń, pomimo znajomości sprzecznych
warunków tego nabywcy lub warunków różniących się
od naszych warunków sprzedaży i dostawy.
1.2 Oddzielne warunki odnoszą się do świadczonych usług (w
tym między innymi szkoleń i seminariów).
1.3 Nie ma dodatkowych umów o charakterze ustnym.
1.4 Umowy wchodzą w życie dopiero po wydaniu przez nas pisemnego
potwierdzenia zamówienia lub zrealizowaniu bezpośredniej
dostawy. W przypadku płatności dokonywanych
za pomocą serwisu PayPal, natychmiastowego przelewu
bankowego „Sofort” lub zwykłego przelewu bankowego,
wchodzą w życie także po potwierdzeniu przez dostawcę
usług płatniczych lub instytucję fi nansową zlecenia płatniczego.
Warunkiem ważności umów pochodzących z naszego
sklepu internetowego jest zawsze zakończenie procesu
zamówienia poprzez wysłanie nam zamówienia.
1.5 Właściwości określone w specyfi kacji zamówienia (tj. w
potwierdzeniu zamówienia) muszą kompleksowo i jednoznacznie
określać cechy dostarczonego przedmiotu.
1.6 Oświadczenia, które składamy w związku z niniejszą umową
(np. specyfi kacja zamówienia/potwierdzenie itp.) nie stanowią
żadnej gwarancji w przypadku wątpliwości. W przypadku
pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, obowiązuje jedynie
wyraźne, wyrażone przez nas na piśmie zobowiązanie do
zapewnienia gwarancji.
1.7 Zamówienia mogą być zmieniane tylko w wyjątkowych
sytuacjach i, w takich sytuacjach, tylko wtedy, gdy produkcja
jeszcze się nie rozpoczęła. Wszelkie koszty zmian pożądanych
przez nabywcę zostaną poniesione przez nabywcę.
§ 2 Oferta – dokumentacja ofertowa
2.1 Wszystkie oferty są niewiążące, chyba że uzgodniono
inaczej.
2.2 Rysunki, ilustracje, wymiary, wagi i inne dane dotyczące
zamówienia są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie
uzgodnione na piśmie.
§ 3 Ceny – warunki płatności
3.1 O ile nie podano inaczej w potwierdzeniu zamówienia lub
poprzez inne ustalenia, nasze ceny są cenami loco fabryka,
włącznie z opakowaniem, z wyłączeniem kosztów dostawy.
3.2 Akceptujemy tylko następujące metody płatności od klientów
komercyjnych składających pierwsze zamówienie: gotówka
z góry, PayPal i płatność przy odbiorze. Przyjmujemy
również płatność na rachunek w przypadku drugiego
zamówienia klienta komercyjnego.
3.3 W przypadku płatności realizowanych zwykłym przelewem
bankowym będziemy dostarczać towary po otrzymaniu płatności.
Klientom składającym zamówienie w naszym sklepie
internetowym podamy dane konta bankowego podczas
składania zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia.
3.4 Nasze ceny zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej;
zostanie on naliczony według stawki ustawowej zgodnie
z datą faktury i podany osobno na naszej fakturze.
3.5 O ile nie podano inaczej w potwierdzeniu zamówienia lub
w innej, odrębnej umowie, cena zakupu netto jest należna
z tytułu wcześniejszej płatności w całości. Jeżeli nabywca
nie ureguluje płatności, będziemy uprawnieni do naliczenia
odsetek karnych w wysokości ośmiu procent powyżej odpowiedniej
podstawowej rocznej stopy procentowej. Jeżeli, w
takich sytuacjach, będziemy w stanie wykazać większe straty
będące konsekwencją takiego niedotrzymania warunków,
będziemy również uprawnieni do żądania odszkodowania
za te straty.
3.6 Klienci są uprawnieni do odliczenia opłat tylko wtedy, gdy
ich roszczenia wzajemne zostały podtrzymane przez sąd, są
bezsporne lub zostały przez nas uznane. Klienci są ponadto
uprawnieni do skorzystania z prawa do zatrzymania, jeżeli
ich roszczenie wzajemne dotyczy tego samego stosunku
prawnego.
§ 4 Czas dostawy
4.1 Czas dostawy liczony jest od momentu, w którym zostały
rozwiązane wszelkie kwestie techniczne.
4.2 Gwarantujemy terminowe zapewnienie przedmiotu dostawy
tylko wtedy, gdy na czas otrzymamy przedmiot dostawy
lub wymagane materiały. Niezwłocznie poinformujemy
jednak nabywcę o niedostępności lub nieterminowej dostępności
przedmiotu dostawy lub materiałów potrzebnych
do jego przygotowania. Na nabywcy spoczywa obowiązek
udowodnienia naszej odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania
w związku z zamówieniem przedmiotu dostawy.
4.3 Spełnienie przez nas obowiązku dostawy wymaga terminowego
i należytego spełnienia zobowiązań przez nabywcę.
Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji usługi
do czasu spełnienia tych zobowiązań.
4.4 W przypadku opóźnienia w przyjęciu towaru przez kupującego
lub w przypadku naruszenia przez kupującego innych
obowiązków współpracy jesteśmy uprawnieni do uzyskania
odszkodowania za wynikłe szkody, w tym za wszelkie dodatkowe
wydatki. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia
dalszych roszczeń.
4.5 Jeżeli w przypadku takiego opóźnienia nabywca nie spełni
naszej pisemnej prośby o przyjęcie dostawy w rozsądnym
terminie, będziemy uprawnieni do odmowy wykonania
umowy i uzyskania odszkodowania za niespełnienie jej
warunków. W takim przypadku będziemy uprawnieni do
uzyskania od nabywcy wskazanej przez nas zryczałtowanej
rekompensaty w wysokości 20 procent uzgodnionej ceny
zakupu brutto, chyba że nabywca może udowodnić, że nasza
rzeczywista strata była mniejsza lub rzeczywista strata
została zrekompensowana.
4.6 W okolicznościach opisanych w punkcie 4.4 ryzyko przypadkowej
utraty lub pogorszenia się zakupionego przedmiotu
zostanie przeniesione na nabywcę w momencie, gdy nie
dotrzyma on uzgodnionego terminu przyjęcia dostawy lub
dokonania płatności.
4.7 Dostawy części zamówienia są dozwolone.
4.8 W przypadku strajku mającego wpływ na czas dostawy
lub siły wyższej, lub innego zdarzenia (na które nie mamy
wpływu), w wyniku którego dostawa zostanie opóźniona,
termin dostawy zostanie odpowiednio przesunięty. Wszelkie
pozostałe zobowiązania wynikające z umowy zlecenia nie
zostaną naruszone.
§ 5 Warunki przewozu towarów – przejście ryzyka
5.1 Jeżeli nie organizujemy transportu towarów, wszystkie przesyłki
są wysyłane na ryzyko nabywcy; jest on również odpowiedzialny
za ubezpieczenie towarów. Ryzyko przechodzi w
momencie przekazania towarów podmiotowi realizującemu
transport lub nabywcy.
5.2 Dochodzenie odszkodowania od dostawcę usług transportowych
za oczywiste szkody poniesione podczas transportu
zostanie zgłoszone na piśmie natychmiast, przy przyjmowaniu
towarów; w przypadku ukrytych szkód nastąpi to w ciągu
siedmiu dni od ich odkrycia.
5.3 Gdy organizujemy transport towarów, zastrzegamy sobie
prawo do wyboru trasy i sposobu transportu.
§ 6 Gwarancja i odpowiedzialność za inne wady
6.1 Zapewniamy gwarancje jedynie w ramach uzgodnień specyfi
cznych dla poszczególnych umów.
6.2 Paragraf 377 niemieckiego Kodeksu Handlowego
(„Handelsgesetzbuch”, HGB) nakłada na kupujących obowiązek
sprawdzenia towarów i, w stosownych przypadkach,
powiadomienia o wszelkich wadach; obowiązek ten ma również
zastosowanie, jeżeli klientami są nabywcy w rozumieniu
postanowień określonych w paragrafi e 14 niemieckiego
Kodeksu Cywilnego („Bürgerliches Gesetzbuch”, BGB), a
zamówienie stanowi część ich działań realizowanych na
potrzeby prowadzonej przez nich działalności handlowej lub
jednoosobowej działalności gospodarczej.
6.3. Ustawowy okres gwarancji na nowe towary jest ograniczony
do jednego roku, z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych
wniesionych zgodnie z paragrafem 7 niniejszych warunków.
6.4. Gwarancje są całkowicie wykluczone dla towarów używanych,
z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych wniesionych
zgodnie z paragrafem 7 niniejszych warunków.
Ponadto reklamacje nie będą rozpatrywane, jeżeli towary są
produktami drugiej jakości lub towarami specjalnymi, a ich
użyteczność nie jest znacząco naruszona. Wady stwierdzone
w chwili dokonywania zakupu nie mogą być wykorzystywane
jako podstawa do reklamacji. Reklamacje odnoszące się do
uszkodzeń, których nie można uniknąć z uwagi na obecny
stan technologii, tj. zmiany koloru lub nieprawidłowości
strukturalne w okleinie wykonanej z prawdziwego drewna
lub skóry, nie będą postrzegane jako wady, ponieważ ich
przyczyna nie zależy od materiału lub produkcji. To samo dotyczy
drobnych odchyleń w zakresie jakości, wagi, rozmiaru,
grubości, szerokości, wyposażenia, wzoru i koloru, jeżeli takie
odchylenia są dozwolone zgodnie z obowiązującą normą.
6.5 W przypadku, gdy zakupiony przedmiot posiada wadę, za
którą jesteśmy odpowiedzialni, nabywca – w przeciwieństwie
do postanowień określonych w paragrafi e 439 (1) BGB –
będzie uprawniony do naprawy lub wymiany, a wybór jednej
z tych dwóch opcji dokonany zostanie przez nas. Nabywca
zapłaci koszty niezbędne do zastosowania tego środka,
jeżeli zostaną one zwiększone z powodu przeniesienia
dostarczonego przedmiotu do miejsca innego niż główne
miejsce prowadzenia działalności nabywcy, chyba że takie
przeniesienie jest zgodne z zamierzonym wykorzystaniem
przedmiotu zakupu.
6.6 W przypadku niepowodzenia naprawy lub wymiany po
dwóch próbach, nabywca ma prawo do anulowania umowy
lub uzyskania stosownej obniżki ceny zakupu. Wszelkie
dalsze uprawnienia nabywcy zostają wykluczone. Obejmuje
to wszelkie roszczenia odszkodowawcze nabywcy.
6.7 W przypadku, gdy nabywca korzysta ze swoich praw wynikających
z postanowień określonych w paragrafi e 478 i 479
BGB, wykluczymy odpowiedzialność odszkodowawczą w
zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne.
§ 7 Odpowiedzialność
7.1 Posiadamy nieograniczoną odpowiedzialność, zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawowymi, za działania
prowadzące do spowodowania utraty życia, uszkodzenia
ciała i/lub rozstroju zdrowia w konsekwencji naruszenia zobowiązań
spowodowanego zaniedbaniem lub zamierzonym
działaniem naszym, naszych przedstawicieli prawnych lub
naszych agentów oraz za straty wchodzące w zakres odpowiedzialności
przewidziany w niemieckiej Ustawie o odpowiedzialności
cywilnej za produkt („Produkthaftungsgesetz”,
ProdHaftG). Obowiązujące przepisy prawa regulują naszą
odpowiedzialność za straty, które nie wchodzą w zakres
powyższego postanowienia i które wynikają z naruszenia
warunków umowy w wyniku umyślnego lub rażącego zaniedbania
ze strony naszej, naszych przedstawicieli prawnych
lub naszych agentów. W takich przypadkach nasza odpowiedzialność
ogranicza się jednak do odszkodowania za straty,
które są przewidywalne i typowe, chyba że działania nasze,
naszych przedstawicieli prawnych lub naszych agenci były
umyślne. W przypadku, gdy udzieliliśmy gwarancji na jakość
towarów lub ich części, ponosimy również odpowiedzialność
w zakresie tej gwarancji. Jednak w przypadku szkód, które
wynikają z braku gwarantowanej jakości, chociaż szkody te
nie są bezpośrednio stwierdzone w towarach, ponosimy
odpowiedzialność tylko w przypadku, gdy ryzyko wystąpienia
takiej szkody zostanie wyraźnie uwzględnione w naszej
gwarancji jakości towarów.
7.2 Ponosimy również odpowiedzialność za straty spowodowane
zwykłym zaniedbaniem, pod warunkiem, że zaniedbanie
to dotyczy naruszenia takich zobowiązań umownych, które w
obiektywnym uznaniu nabywcy są istotne dla zaspokojenia
podstawowych zobowiązań umownych i których niezaspokojenie
wpływa na wynik zamówienia bardziej niż tylko
nieznacznie. Ponosimy jednak odpowiedzialność tylko wtedy,
gdy straty są powiązane z umową i możliwe do przewidzenia.
7.3 Dalsza odpowiedzialność zostanie wykluczona niezależnie
od charakteru prawnego wysuniętego roszczenia; w szczególności
dotyczy to również roszczeń deliktowych i roszczeń
odszkodowawczych dotyczących bezowocnych wydatków
zamiast przedmiotu uzgodnionego w umowie.
7.4 Jeżeli nasza odpowiedzialność jest ograniczona lub wykluczona,
ograniczenie to odnosi się również do osobistej odpowiedzialności
naszych pracowników, robotników, personelu,
przedstawicieli i agentów.
§ 8 Anulowanie umowy
Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w dowolnym
momencie bez ostrzeżenia, jeśli sytuacja fi nansowa nabywcy
uległa znacznemu pogorszeniu i w konsekwencji zagraża
wypełnieniu przez nabywcę jego zobowiązań. Przedmiotowe
warunki uznaje się za spełnione, jeżeli, na przykład, kupujący
zaprzestanie realizowania płatności, podlega środkom
egzekucyjnym z powodu żądań płatności, podlega protestowanym
rachunkom lub czekom lub staje się niewypłacalny, a
dla pozostałych aktywów wymagane lub rozpoczęte jest odpowiednie
postępowanie. Będziemy korzystać z tych praw,
nawet jeżeli nie byliśmy świadomi istnienia tych warunków w
momencie zawarcia umowy.
§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy dla kupującego
Klienci komercyjni, którzy nie kupują produktów na własny
użytek, nie mają prawa do odstąpienia od umowy. Prawo
to przysługuje wyłącznie klientom określonym w paragrafi e
13 BGB.
§ 10 Zastrzeżenie własności
10.1 Prawo do zakupionego przedmiotu pozostanie nasze,
dopóki nie otrzymamy wszystkich płatności należnych w
ramach naszej relacji biznesowej.
10.2 Nabywca jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się
z zakupionym przedmiotem. W szczególności nabywca jest
zobowiązany do ubezpieczenia zakupionego przedmiotu
na własny koszt w celu zapewnienia wystarczającego
pokrycia szkód spowodowanych przez pożar i działaniem
wody oraz kradzieży w kwocie odpowiadającej wartości jego
odtworzenia.
10.3 W przypadku zajęcia lub innej ingerencji w zakupiony
przedmiot nabywca niezwłocznie powiadomi nas na piśmie,
abyśmy mogli złożyć skargę zgodnie z postanowieniami
określonymi w paragrafi e 771 niemieckiego Kodeksu
postępowania cywilnego („Zivilprozessordnung”, ZPO). Jeżeli
strona trzecia nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych i
innych kosztów prawnych związanych z pozwem, zgodnie z
postanowieniami określonymi w paragrafi e 771 ZPO, pociągniemy
nabywcę do odpowiedzialności za poniesione straty.
10.4 Nabywca ma prawo odsprzedać zakupiony przedmiot w
ramach swojej zwykłej działalności; jednak przekaże nam
wszystkie możliwe do uzyskania należności pobrane od
klientów lub osób trzecich do wartości końcowej kwoty
faktury (w tym podatku od wartości dodanej) naszych
możliwych do uzyskania należności, niezależnie od tego,
czy zakupiony przedmiot zostanie odsprzedany po lub
bez dalszego przetwarzania. Nabywca jest upoważniony
do odbioru tych należności nawet po przeniesieniu. Nie
będzie miało na to wpływu na nasze prawo do odbioru
możliwych do uzyskania należności. Zobowiązujemy się
jednak nie pobierać tych możliwych do uzyskania należności,
dopóki nabywca spełnia swoje zobowiązania płatnicze z
uzyskanego dochodu, nabywca nie zwleka z płatnościami, a
w szczególności nie ma wniosku o wszczęcie postępowania
upadłościowego lub zaprzestanie płatności. Jeżeli jednak tak
się stanie, możemy zmusić nabywcę do przekazania nam
informacji o przydzielonych nam wierzytelnościach dłużników,
dostarczenia nam wszystkich danych wymaganych
do ich pobrania, przekazania nam wszystkich powiązanych
dokumentów i poinformowania dłużników (strony trzecie) o
przeniesieniu.
10.5 Wszelkie przetwarzanie lub przekształcanie zakupionego
przedmiotu przez nabywcę zawsze odbywa się w naszym
imieniu. W przypadku, gdy zakupiony przedmiot jest
zmieszany z innymi przedmiotami nie należącymi do nas,
uzyskamy udział w nowym przedmiocie odpowiadający
stosunkowi wartości zakupionego przedmiotu (ostateczna
kwota faktury z podatkiem od wartości dodanej) do wartości
innego przetworzonego przedmiotu w czasie ich mieszania.
Te same warunki mają zastosowanie w przypadku przedmiotu
stworzonego w wyniku takiego przetwarzania, jak w
przypadku zakupionego przedmiotu podlegającego prawu
zatrzymania tytułu własności.
10.6 Aby zabezpieczyć nasze możliwe do uzyskania należności
przed nabywcą, nabywca dokona również przeniesienia na
nas możliwych do uzyskania należności, które pozyskuje od
stron trzecich, łącząc zakupiony przedmiot z nieruchomością.
§ 11 Prawo właściwe
Stosunki kontraktowy regulowane na mocy niniejszych
warunków sprzedaży i dostawy podlegają prawu Republiki
Federalnej Niemiec; postanowienia Konwencji Narodów
Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów nie mają zastosowania.
§ 12 Miejsce prawne – miejsce wykonania umowy
12.1 Sąd w naszym głównym miejscu prowadzenia działalności
jest właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających
z tego stosunku kontraktowego, w przypadku gdy
kupujący jest handlowcem lub osobą prawną w rozumieniu
prawa publicznego, w tym podmiotem mającym dostęp do
specjalnych środków publicznych. Zastrzegamy sobie jednak
również prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko
nabywcy w sądzie w miejscu jego zamieszkania lub w miejscu
prowadzenia przez niego działalności.
12.2 Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z
niniejszej umowy będzie nasze główne miejsce prowadzenia
działalności, w którym klient jest handlowcem lub osobą
prawną w rozumieniu prawa publicznego, a potwierdzenie
zamówienia nie stanowi inaczej.
§ 13 Rozdzielność postanowień
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy nie są
prawomocne lub tracą moc prawną w związku z zaistnieniem
późniejszych okoliczności lub w przypadku ujawnienia
luki w niniejszej umowie, nie ma to wpływu na ważność pozostałych
postanowień umowy. Odpowiednie postanowienie,
które jest najbardziej zbliżone do tego, co strony zamierzały,
gdyby uznały tę sytuację, ma zastosowanie w miejsce nieważnego
postanowienia umownego lub w celu wypełnienia
luki.
§ 14 Tymczasowe zastosowanie
Powyższe warunki sprzedaży i dostawy obowiązują od 1
grudnia 2018 r.

Warunki Healy World GmbH dotyczące zakupu systemu

§ 1 Zakres niniejszych warunków
1.1 Niniejsze warunki odnoszą się do urządzeń Healy składających
się ze sprzętu i oprogramowania.
1.2 Klienci będą dodatkowo podlegać naszym Warunkom dla
klientów.
1.3 Klienci komercyjni będą dodatkowo podlegać naszym
Warunkom sprzedaży i dostawy.
§ 2 Przedmiot umowy
2.1 (System) Klient nabywa w ramach zakupu urządzenie
określone w harmonogramie usług, w tym oprogramowanie;
zastosowania wskazane w harmonogramie usług
i powiązanej dokumentacji opracowanej dla systemu (dla
wszystkich komponentów systemu) na podstawie warunków
określonych na mocy niniejszej umowy. Harmonogram usług
stanowi część umowy.
2.2 (Przeniesienie towarów, pozwolenie na użytkowanie) Sprzęt
zostanie przekazany klientowi, a on wejdzie w jego posiadanie.
Klientowi przysługuje niewyłączne prawo do korzystania
z oprogramowania bez ograniczeń czasowych. Przy przekazywaniu
sprzętu osobom trzecim prawo do korzystania
z oprogramowania jest zgodne z prawem do sprzętu. Klient
jest zobowiązany poinformować stronę trzecią o kliencie,
dostarczając Healy World GmbH dowody potwierdzające
prawne przeniesienie własności (z uwzględnieniem
numeru seryjnego i szczegółów cedenta) i będzie skłonny do
współpracy. W tym przypadku klient, w tym samym czasie,
w którym następuje przekazanie, fi zycznie usuwa wszystkie
pozostałe kopie programu, które nadal posiada, po przekazaniu
własności stronie trzeciej.
2.3 (Zakres praw klienta) Odwrócenie umowy poprzez jej anulowanie
będzie miało również wpływ na całą umowę, jeżeli
niedotrzymanie parametrów kontraktowych lub naruszenie
umowy przez dostawcę dotyczy tylko jednego komponentu
systemu, ale ogranicza lub neguje ogólne wykorzystanie
systemu.
§ 3 Dostawa, koszty transportu, opóźnienie ze strony
dostawcy
3.1 (Opłaty transportowe) Klient ponosi koszty transportu z
lokalizacji dostawcy.
3.2 (Czas dostawy) Czas dostawy zostanie określony przez
strony w harmonogramie usług.
3.3 (Prawa klienta w przypadku opóźnienia) Po opóźnieniu ze
strony dostawcy wynoszącym dłużej niż termin określony
w harmonogramie usług, klient ma prawo anulować część
umowy obejmującej urządzenia lub programy, których opóźnienie
dotyczy. W takim przypadku klient ma prawo, choć
nie jest to wymagane, do anulowania całej umowy zgodnie z
postanowieniami określonymi w paragrafi e 2.3. Roszczenia
odszkodowawcze klienta pozostaną nienaruszone.
§4 Zakres zezwolenia na użytkowanie
4.1 (Użytkowanie odnoszące się do systemu) Klient ma prawo
do niewyłącznego korzystania z dostarczonego mu oprogramowania,
jakie dostępne jest w ramach systemu, którego typ
został szczegółowo przedstawiony w harmonogramie usług,
i do korzystania z powiązanego opisu programu/dokumentacji
użytkownika.
4.2 (Zezwolenie na kopiowanie) Klient ma prawo powielać
dostarczone programy w formie umożliwiającej ich odczytanie
przez maszynę lub w formie drukowanej, tylko w
zakresie zgodnym z zamierzonym użytkowaniem programu.
Obejmuje to ładowanie oryginalnych nośników danych i instalację
na nośnikach pamięci, w pamięci podstawowej / pamięci
o dostępie swobodnym oraz w pamięci tymczasowej,
tj. pamięci podręczne, pod warunkiem, że jest to związane
z użytkowaniem i technicznie konieczne. Jedna kopia może
zostać utworzona na nośniku pamięci w celu wykonania
kopii zapasowej.
4.3 (Jednoczesne używanie) Jednoczesne używanie oprogramowania
i jego programów w wielu systemach i/lub w sieci jest
dozwolone tylko za uprzednią zgodą dostawcy.
4.4 (Pozwolenie na wprowadzanie modyfi kacji) Klient może
modyfi kować kod programu tylko w zakresie niezbędnym do
usuwania błędów. Klient pokrywa wszelkie koszty związane
z wprowadzeniem takich modyfi kacji. W okresie ochrony
gwarancyjnej klient powinien organizować takie modyfi kacje
w porozumieniu z dostawcą, aby ten mógł mieć możliwość
naprawienia błędu(-ów).
4.5 (Dekompilacja) Dekompilacja oprogramowania jest dozwolona
tylko wtedy, gdy dostawca nie udostępnia informacji
wymaganych do ustanowienia interoperacyjności, mimo że
jest o to proszony.
§ 5 Gwarancja obok zobowiązania do prowadzenia czynności
konserwacyjnych
Jeżeli usługodawca przejmuje na siebie obowiązek do prowadzenia
czynności konserwacyjnych, jedyną aktywnością wymagającą
rekompensaty w okresie obowiązywania ochrony
gwarancyjnej będzie to, co nie jest objęte gwarancją.
§ 6 Cena zakupu
6.1 (Specyfi kacja, warunki płatności) Cena zakupu – w tym jej
kwota i warunki płatności, tj. termin płatności – zostaną
określone przez strony w harmonogramie usług.
6.2 (Usługi dodatkowe) O ile nie zaznaczono inaczej w harmonogramie
usług, wszystkie uzgodnione usługi dodatkowe
uważa się również za uwzględnione w cenie zakupu określonej
w paragrafi e 6.1.
6.3 (Prawo do użytkowania) Klient nie jest upoważniony do
przeniesienia na osoby trzecie prawa, które zostało mu
przyznane na korzystanie z oprogramowania do czasu
dokonania pełnej płatności. Kopie wykonane przez klienta
nie mogą być odsprzedawane.
§ 7 Prawa własności przemysłowej osób trzecich
7.1 (Odszkodowanie) Dostawca zapewni klientowi ochronę
przed doznaniem szkody będącej konsekwencją wszelkich
roszczeń osób trzecich wobec klienta, które wynikają z
naruszenia praw własności przemysłowej tych osób trzecich
w odniesieniu do sprzętu i/lub związanego z nim oprogramowania.
7.2 (Modyfi kacje) Dostawca jest uprawniony i zobowiązany
do przeprowadzenia, na własny koszt i w siedzibie klienta,
modyfi kacji wymaganych ze względu na roszczenia osób
trzecich oparte na prawach własności przemysłowej. Klient
zapewni nam korzystanie do tych celów.
§ 8 Data wejścia w życie
Powyższe warunki zakupu systemu obowiązują od 1 grudnia
2018 r.

Warunki Healy World GmbH dotyczące zakupu modułów Healy lub korzystania z usług w chmurze.

§ 1 Zakres niniejszych warunków
1.1 Niniejsze warunki odnoszą się do wszystkich modułów
(oprogramowania) i usług w chmurze.
1.2 Klienci będą dodatkowo podlegać naszym Warunkom dla
klientów.
1.3 Klienci komercyjni będą dodatkowo podlegać naszym
Warunkom sprzedaży i dostawy.
§ 2. Przedmiot umowy
2.1 (Prawo do korzystania z modułów) Dostawca przekaże klientowi
w inny sposób nieprzenoszalne, niewyłączne prawo do
korzystania z modułów wymienionych w harmonogramie
usług, w tym wszelkie dodatkowe programy i materiały
związane z każdym z nich, na czas nieokreślony i na czas ich
komercyjnego okresu użytkowania.
2.2 (Prawo do korzystania z usług w chmurze) Dostawca przekaże
klientowi w inny sposób nieprzenoszalne, niewyłączne
prawo do korzystania z usług w chmurze wymienionych w
harmonogramie usług na czas określony przy zakupie.
§ 3. Dostawa, opłaty transportowe
3.1 (Dostawa) Dla każdego modułu dostawca dostarczy
klientowi kopię w formacie przeznaczonym do odczytu
maszynowego.
3.2 (Dokumentacja użytkownika) Dostawca dostarczy dokumentację
związaną z każdym modułem.
3.3 (Opłaty transportowe) Takie opłaty nie są ponoszone.
Klient otrzyma zakontraktowaną usługę poprzez aktywację
elektroniczną.
§ 4. Zakres zezwolenia na użytkowanie
Postanowienia określone w paragrafi e 4 naszych Warunków
zakupu systemu mają zastosowanie w tym samym zakresie.
§ 5. Gwarancja
Dostawca nie gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie
i usługi w chmurze spełniają specjalne wymagania klienta,
chyba że klient jest konsumentem. To samo dotyczy błędów
spowodowanych przez sprzęt lub oprogramowanie osób
trzecich lub działania osób trzecich, tj. szkody spowodowane
przez zaimportowane złośliwe oprogramowanie (np. wirusy).
6. Tytuł i prawa własności przemysłowej do oprogramowania
6.1 (Tytuł do oprogramowania) Tytuł do oprogramowania dostarczonego
klientowi, w tym cała dokumentacja, pozostanie
własnością dostawcy.
6.2 (Prawa do oprogramowania) Dostawca pozostaje posiadaczem
wszelkich praw do modułów dostarczonych klientowi,
w tym powiązanych materiałów, nawet jeżeli klient je
modyfi kuje lub łączy je z własnymi programami lub programami
stron trzecich. Klient powinien dołączyć odpowiednią
informację o prawach autorskich dla takich modyfi kacji lub
kombinacji oraz podczas tworzenia kopii.
6.3 (Brak oddzielnej odsprzedaży) Klient nie ma prawa odsprzedawać
stronom trzecim modułów lub usług w chmurze
stanowiących podstawę niniejszej umowy bez przeniesienia
na stronę trzecią tytułu do całego systemu Healy (w tym
sprzętu).
§ 7. Opłata za użytkowanie/licencję
Klient jest zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty
licencyjnej.
§ 8. Dostęp do usług w chmurze, opłaty
8.1 (Dostęp) Dostawca zapewnia klientowi dostęp do usług w
chmurze świadczonych przez dostawcę.
8.2 (Usługi w chmurze) Dostawca zapewnia klientowi bezpłatny
dostęp do usług w chmurze od momentu zawarcia umowy
i przez czas określony przy zakupie. Po upływie czasu określonego
w postanowieniu powyżej dostawca oferuje swoim
klientom dostęp do chmury na warunkach określonych w
cenniku.
§ 9. Obowiązki klienta
9.1 Klient nie może udostępniać dostarczonych modułów i usług
w chmurze oraz związanej z nimi dokumentacji osobom
trzecim, w całości lub w części.
9.2 Klient nie może w żaden sposób modyfi kować oznaczeń
dostawcy, informacji o prawach autorskich lub informacji o
własności w modułach i powiązanej dokumentacji.

Warunki Healy World GmbH dla klientów

Poniższe warunki wspólnie dostarczają pewnych informacji prawnych na temat Pana(-i) praw wynikających z przepisów dotyczących umów zawieranych w przypadku transakcji na odległość i transakcji elektronicznych. § 1. Zakres Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw realizowanych przez Healy World GmbH na rzecz klientów (zgodnie z defi nicją zawartą w paragrafi e 13 niemieckiego Kodeksu Cywilnego [Bürgerliches Gesetzbuch, BGB]). Jeżeli dokona Pan(i) zakupu naszych produktów jako klient komercyjny (np. jako lekarz lub specjalista medycyny alternatywnej) i nie do użytku osobistego, niniejsze warunki nie mają zastosowania w Pana(-i) przypadku. Posiadamy odrębne warunki, które mają zastosowanie do świadczonych usług (w tym między innymi szkoleń i seminariów). § 2. Kontrahent Zawiera Pan(i) umowę z Healy World GmbH. W razie jakichkolwiek pytań, zażaleń lub wątpliwości można skontaktować się z nami w dni robocze od 10:00 do 16:00, dzwoniąc pod numer +49 30 54905949-1 lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres offi ce@healy.de. § 3. Umowy dodatkowe Nie będzie żadnych dodatkowych umów o charakterze ustnym. § 4. Ceny i koszty dostawy 4.1 Ceny podane w naszym cenniku obejmują podatek od wartości dodanej i inne składniki cen. 4.2 Dodatkowo opłata za dostawę pobrana zostanie oddzielnie od cen podanych w naszym cenniku. 4.3 Akceptujemy wyłącznie następujące metody płatności od klientów składających pierwsze zamówienie: zwykły przelew bankowy, PayPal i płatność przy odbiorze. Akceptujemy również płatność na rachunek w przypadku drugiego zamówienia klienta. 4.4 W przypadku płatności zwykłym przelewem bankowym towary zostaną dostarczone po otrzymaniu płatności. Klientom składającym zamówienie w naszym sklepie internetowym podamy dane konta bankowego podczas składania zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia. § 5. Dostawa 5.1 Informacje o terminach dostawy będą traktowane jako szacunkowy czas dostawy. 5.2 Jeżeli zamówiony produkt nie może zostać dostarczony w zakładanym czasie, ponieważ nasz dostawca nie dostarczy go na czas, zostanie Pan(i) o tym niezwłocznie poinformowany(- a). W takim przypadku otrzyma Pan(i) możliwość oczekiwania na zamówiony produkt lub anulowania zamówienia. Nie narusza to dodatkowych praw nabywcy przewidzianych na mocy obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli anuluje Pan(i) swoje zamówienie, natychmiast zwrócimy Panu(-i) wszelkie zapłacone kwoty. 5.3 W przypadku strajku mającego wpływ na czas dostawy lub siły wyższej, lub innego zdarzenia (na które nie mamy wpływu), w wyniku którego dostawa zostanie opóźniona, termin dostawy zostanie odpowiednio przesunięty. Wszelkie pozostałe zobowiązania wynikające z umowy zlecenia nie zostaną naruszone. § 6 Obowiązek klienta do zgłoszenia wad Musi Pan(i) zgłosić nam oczywiste wady nie później niż dwa tygodnie po otrzymaniu produktu, w przeciwnym razie utraci Pan(i) uzgodnione/ustawowe prawa gwarancyjne. Wystarczy wysłać na czas stosowny raport, aby dotrzymać terminu zgłaszania oczywistych wad. § 7. Kompensowanie roszczeń wzajemnych i prawo do zatrzymania 7.1 Przysługuje Panu(-i) prawo do zatrzymania (tj. prawo do wstrzymania wykonywania swoich zobowiązań), jeżeli roszczenia wzajemne zostały utrzymane przez sąd lub uznane przez nas na piśmie. 7.2 Może Pan(i) skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy Pana(-i) roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego. § 8. Zachowanie tytułu Tytuł do towarów przysługuje nam do momentu dokonania pełnej zapłaty. § 9. Koszt zwrotu towarów Jeżeli przysługuje Panu(-i) określone w paragrafi e 312g i 355 BGB ustawowe prawo do anulowania umowy, powinien Pan / powinna Pani otrzymać oddzielne informacje na ten temat; zastosowanie znajdują następujące warunki dodatkowe: jest Pan(i) zobowiązany(-a) do poniesienia kosztu transportu zwrotnego, jeżeli dostarczone towary są zgodne ze złożonym zamówieniem. Jeżeli nie przysługuje Panu(-i) określone w paragrafi e 312g i 355 BGB ustawowe prawo do anulowania umowy, nie może Pan(i) zwrócić lub wymienić dostarczonych towarów, jeżeli są one zgodne ze złożonym zamówieniem. § 10. Gwarancja, odpowiedzialność 10.1 Pana(-i) ustawowe prawa gwarancyjne obowiązują przez okres dwóch lat zapewniania ochrony gwarancyjnej (zgodnie z paragrafem 438(2) BGB). 10.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie obowiązku poprzez lekkie zaniedbanie, gdy nie dotyczy ono utraty życia, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia lub gwarancji i gdy nie stanowi podstawy do skierowania roszczenia na podstawie niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt („Produkthaftungsgesetz”, ProdHaftG). Ponosimy jednak odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie zobowiązania, którego spełnienie umożliwia w pierwszej kolejności należyte wykonanie umowy i na spełnieniu którego klient może zwykle polegać. To samo dotyczy każdego naruszenia zobowiązań przez naszych agentów. 10.3 Dalsza odpowiedzialność zostanie wykluczona niezależnie od charakteru prawnego wysuniętego roszczenia; w szczególności dotyczy to również roszczeń deliktowych i roszczeń odszkodowawczych dotyczących bezowocnych wydatków zamiast przedmiotu uzgodnionego w umowie. § 11. Informacja wymagana na podstawie § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG; Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) Nie uczestniczymy w procedurach rozstrzygania sporów prowadzonych przed konsumenckimi biurami mediacyjnymi i nie jesteśmy do tego zobowiązani. § 12. Data wejścia w życie Powyższe warunki obowiązują od dnia 1 grudnia 2018 r.

Poniższe informacje o zwrotach dotyczą tylko konsumentów

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy kupna na podstawie następujących przepisów. Konsument to każda osoba fi zyczna dokonująca transakcji prawnej w celach, których nie można zasadniczo przypisać aktywnościom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej lub samozatrudnieniem.
Informacje na temat odstąpienia od umowy i zwrotu dostarczonych towarów
Prawo do odstąpienia od umowy Ma Pan(i) prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny. Ostatecznym terminem odstąpienia od umowy jest czternasty dzień następujący po dniu, w którym Pan(i) lub wyznaczona przez Pana(-ią) osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem towarów, przejmie towary w posiadanie. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy zakupu, należy skontaktować się z nami pod adresem: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, e-mail: info@healy.de, tel.: +49 30 54905949-1 Musi Pan(i) złożyć wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faks lub e-mail) informujące o chęci odstąpienia od umowy. Może Pan(i) skorzystać z załączonego formularza, aby odstąpić od umowy kupna, chociaż nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy kupna, wystarczy przesłać swoje zawiadomienie, korzystając z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem wyznaczonego terminu. Po odstąpieniu od umowy Jeżeli odstąpi Pan(i) od niniejszej umowę zakupu, musimy natychmiast zwrócić Panu(-i) wszystkie płatności, jakie od Pana(-i) otrzymaliśmy, w tym opłaty za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyborem metody dostawy innej niż standardowa, najbardziej ekonomiczna metoda dostawy oferowana przez nas), w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia informującego o odstąpieniu od umowy kupna. W przypadku tego zwrotu użyjemy tej samej metody płatności, jaka zastosowana została w celu zrealizowania transakcji, chyba że wyraźnie poczynimy z Panem/Panią inne ustalenia; w żadnym wypadku nie zostanie Pan(i) obciążony(-a) dodatkową opłatą za ten zwrot. Możemy odmówić zrealizowania zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musi Pan(i) natychmiast wysłać lub odesłać nam towary, a w każdym razie uczynić to w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował(a) nas Pan(i) o odstąpieniu od umowy kupna. Dotrzyma Pan(i) tego terminu, jeżeli wyśle (tj. nada) Pan(i) towary przed upływem czternastu dni. Jest Pan(i) odpowiedzialny(-a) za pokrycie bezpośrednich kosztów odesłania towaru. Będzie Pan(i) zobowiązany(-a) zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli taka utrata wartości ma związek z traktowaniem przez Pana(-ią) towarów w sposób niewymagający kontroli stanu towarów, ich cech oraz funkcjonalności. Koniec informacji
Informacje na temat odstąpienia od umowy i zwrotu dostarczonych towarów
Prawo do odstąpienia od umowy Ma Pan(i) prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny. Ostatecznym terminem odstąpienia od umowy jest czternasty dzień następujący po dniu, w którym niniejsza umowa została przez Pana(-ią) zawarta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy zakupu, należy skontaktować się z nami pod adresem: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, e-mail: info@healy.de, , tel.: ++49 30 54905949-1. Musi Pan(i) złożyć wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faks lub e-mail) informujące o chęci odstąpienia od umowy. Może Pan(i) skorzystać z załączonego formularza, aby odstąpić od umowy kupna, chociaż nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy kupna, wystarczy przesłać swoje zawiadomienie, korzystając z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem wyznaczonego terminu. Po odstąpieniu od umowy Jeżeli odstąpi Pan(i) od niniejszej umowę zakupu, musimy natychmiast zwrócić Panu(-i) wszystkie płatności, jakie od Pana(-i) otrzymaliśmy, w tym opłaty za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyborem metody dostawy innej niż standardowa, najbardziej ekonomiczna metoda dostawy oferowana przez nas), w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia informującego o anulowaniu umowy kupna. W przypadku tego zwrotu użyjemy tej samej metody płatności, jaka zastosowana została w celu zrealizowania transakcji, chyba że wyraźnie poczynimy z Panem/ Panią inne ustalenia; w żadnym wypadku nie zostanie Pan(i) obciążony(-a) dodatkową opłatą za ten zwrot. Jeżeli wnioskował(a) Pan(i), aby usługi rozpoczęły się przed upływem terminu umożliwiającego odstąpienie od umowy, musi Pan(i) zapłacić uzasadnioną kwotę za usługi świadczone do czasu poinformowania nas o skorzystaniu przez Pana(-ią) prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, proporcjonalnie do pełnego zakres usług określonych w umowie. Koniec informacji
Przewiń do góry