COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Privacybeleid

Hieronder vertellen wij u welke gegevens wij bij uw bezoek aan en/of gebruik van onze website https://www.hea-lyworld.net/de/ verzamelen en, wanneer u een overeenkomst aangaat als distributeur, hoe wij deze gegevens gebruiken, verwerken en/of bekendmaken aan derden.

De verwerkingsverantwoordelij ke als bedoeld in de Wet gegevensbescherming is:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Millicent B.V.
E-Mail: imprint@healyworld.net
Phone: +31 800 3336222

(hierna: HEALY)

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelij ke is:

SBS Data Protect GmbH

vertegenwoordigd door haar algemeen-directeur, de heer Thilo Noack

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-mail: noack@sbs-data.de

De gebruiker dient contact op te nemen met de hierboven genoemde functionaris gegevensbescherming ten-einde zij n rechten, die in dit privacybeleid worden uiteengezet, uit te oefenen, of bij vragen over het gebruik, de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens.

Als verwerkingsverantwoordelij ke als bedoeld in de bepalingen in de Wet gegevensbescherming acht HEALY zich gehouden aan de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van zij n gebruikers en tot het ver-trouwelij k gebruik van die gegevens. Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, gewij zigd, overgedra-gen, geblokkeerd, gewist en gebruikt in overeenstemming met toepasselij ke wettelij ke bepalingen, met name die van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

HEALY voorziet in technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbedoelde of opzettelij ke manipulatie of verlies.

Healy World GmbH 2019

Definitie van gebruikte termen

Wij zij n wettelij k verplicht om persoonsgegevens rechtmatig, billij k en op een doorzichtige manier te verwerken jegens de betrokkene (“rechtmatigheid, billij kheid en transparantie”). Om dit te kunnen waarborgen, informeren wij u over de afzonderlij ke wettelij ke definities van termen die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

1. Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlij ke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlij ke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie-gegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zij n voor de fysieke, fysiologi-sche, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlij ke persoon.

2. Verwerking

“Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bij werken of wij zigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrek-ken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wij ze ter beschikking stellen, aligneren of combi-neren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3. Beperken van de verwerking

“Beperken van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

4. Profilering

“Profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van per-soonsgegevens bepaalde persoonlij ke aspecten van een natuurlij ke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zij n beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlij ke voorkeuren, interes-ses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

5. Pseudonimisering

“Pseudonimisering”: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wij ze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatrege-len worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identifi-ceerbare natuurlij ke persoon worden gekoppeld.

6. Bestandssysteem

“Bestandssysteem”: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegan-kelij k zij n, ongeacht of dit gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op een functionele of geografische manier is verspreid.

7. Verwerkingsverantwoordelij ke

“Verwerkingsverantwoordelij ke”: een natuurlij ke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unie-recht of het lidstatelij ke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoor-delij ke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Healy World GmbH 2019

8. Verwerker

“Verwerker”: een natuurlij ke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelij ke persoonsgegevens verwerkt.

9. Ontvanger

“Ontvanger”: een natuurlij ke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die moge-lij k persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bij zonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelij ke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsin-stanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zij n.

10. Derde

“Derde”: een natuurlij ke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zij nde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelij ke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelij ke of de verwerker gemachtigd zij n om de persoonsge-gevens te verwerken.

11. Toestemming

“Toestemming” van de betrokkene: elke vrij e, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waar-mee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Rechtmatigheid van de verwerking

Verwerking geldt uitsluitend als rechtmatig indien er een rechtsgrond voor de verwerking aanwezig is. Op grond van art. 6, lid 1, punt a) – f) AVG kunnen met name de volgende redenen als rechtsgrondslag dienen:

a. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zij n persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b. de verwerking is noodzakelij k voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

c. de verwerking is noodzakelij k om te voldoen aan een wettelij ke verplichting die op de verwerkingsverant-woordelij ke rust;

d. de verwerking is noodzakelij k om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlij ke per-soon te beschermen;

e. de verwerking is noodzakelij k voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelij ke is opgedra-gen;

f. de verwerking is noodzakelij k voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkings-verantwoordelij ke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamen-tele vrij heden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens tij dens het gebruik van onze website.

Onder persoonsgegevens worden bij v. naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag verstaan.

Healy World GmbH 2019

Par. 1 Verzameling van persoonsgegevens tij dens een bezoek aan onze website

Als de website uitsluitend wordt bezocht om informatie te verkrij gen, verzamelt HEALY uitsluitend de persoons-gegevens die door de browser van de gebruiker naar de server van HEALY worden verzonden. Als de gebruiker de HEALY-website wil bekij ken, verzamelt HEALY gegevens die om technische redenen nodig zij n om de gebrui-ker de website te kunnen laten zien en om stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

∙ Plaats van informatieverzoek

∙ IP-adres

∙ datum en tij dstip van de aanvraag

∙ tij dsverschil ten opzichte van GMT

∙ inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)

∙ toegangsstatus/HTTP-statuscode

∙ overgedragen hoeveelheid gegevens per geval

∙ website vanaf welke de aanvraag wordt verzonden

∙ browser

∙ besturingssysteem en interface

∙ taal en versie browsersoftware

Na een technische beoordeling worden deze gegevens meteen verwij derd. Op grond van art. 6, lid 1, punt f) AVG worden deze gegevens verzameld ter bescherming van onze rechtmatige zwaarder wegende belangen in de correcte weergave van onze website in het kader van een afweging van belangen, en ter naleving van de ele-mentaire EU-regelgeving inzake gegevensbescherming ten aanzien van veiligheid en vertrouwelij kheid.

Par. 2 Gebruik van cookies

Naast de hierboven genoemde gegevens worden op uw computer cookies of soortgelij ke technologieën, zoals pixels (hierna “cookies”) geplaatst wanneer u onze website gebruikt en bezoekt. Cookies zij n kleine tekstbe-standen die door uw eindapparaat op uw computer worden opgeslagen waarin bepaalde informatie of beeld-bestanden zoals pixels worden bewaard. De eerstvolgende keer dat u onze website via hetzelfde eindapparaat bezoekt, wordt de in de cookies opgeslagen informatie teruggestuurd naar onze website (“eigen cookie”) of naar een andere website waartoe de cookie behoort (“cookie van derden”).

Desbetreffende website herkent aan de hand van de opgeslagen en teruggestuurde informatie dat u de web-site reeds eerder hebt bezocht met de browser op uw eindapparaat. Wij gebruiken deze informatie om de web-site voor u optimaal te ontwerpen en weer te geven op grond van uw voorkeuren. Alleen de cookie zelf op uw eindapparaat wordt geïdentificeerd. Verdere persoonsgegevens worden alleen opgeslagen met uw uitdruk-kelij ke toestemming of wanneer dit van essentieel belang is om de geboden en door u opgevraagde dienst te kunnen gebruiken.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwij dte en functie hieronder nader worden toegelicht:

∙ Essentiële cookies (type a)

∙ Functionele cookies en prestatiecookies (type b)

∙ Cookies waarvoor toestemming vereist is (type c)

Voor elk van de door ons gebruikte tools informeren wij u per geval welk type cookies wordt geplaatst en gebruikt.

Healy World GmbH 2019

(1) Essentiële cookies (type a)

Cookies die essentieel zij n, waarborgen functies zonder welke u onze internetpagina’s niet naar behoren kunt gebruiken. Deze cookies worden uitsluitend door onszelf gebruikt en zij n daarom eigen cookies. Dit wil zeggen dat alle in de cookies opgeslagen informatie naar onze website wordt teruggestuurd.

Essentiële cookies zij n bij voorbeeld bedoeld om te zorgen dat u als aangemelde gebruiker altij d aangemeld blij ft bij het bezoeken van diverse onderliggende pagina’s van onze website en dus uw aanmeldingsgegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren bij het opvragen van een nieuwe pagina.

Het gebruik van essentiële cookies op onze website is mogelij k zonder uw toestemming. Om deze reden kun-nen essentiële cookies niet afzonderlij k worden in- of uitgeschakeld. U kunt echter wel op elk gewenst moment cookies in uw browser uitschakelen (zie hieronder).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

(2) Functionele cookies en prestatiecookies (type b)

Functionele cookies stellen onze website in staat om informatie op te slaan die al is ingevoerd (zoals geregis-treerde naam of taalkeuze) en om u op basis van die informatie betere of gepersonaliseerde functies te kun-nen bieden. Met deze cookies wordt alleen anonieme informatie verzameld en opgeslagen, waardoor het niet mogelij k is om uw bezoek aan andere websites te volgen.

Met prestatiecookies wordt informatie verzameld over hoe u onze websites gebruikt, zodat wij deze kunnen ver-fraaien en de inhoud en functies ervan kunnen verbeteren. Zo stellen deze cookies ons bij voorbeeld in staat om te bepalen of en welke onderliggende pagina’s van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebrui-kers met name zij n geïnteresseerd. In het bij zonder het volgende leggen wij vast: het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bekeken onderliggende pagina’s, de duur van het bezoek aan onze website, de volgorde waarin de pagina’s worden bezocht, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad vanwaar onze website is bezocht, en het aandeel mobiele apparaten waarmee onze website wordt bezocht. We registreren eveneens bewegingen, “clicks” en scrolgedrag met de computermuis om inzicht te krij gen in de vraag in welke delen van onze website gebruikers met name geïnteresseerd zij n. Ver-volgens kunnen wij de inhoud van onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer, dat om technische redenen wordt verzonden, wordt automatisch geanonimiseerd en stelt ons niet in staat om conclusies aangaande de afzonderlij ke gebruiker te trekken.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het gebruik van functionele cookies en prestatiecookies door de cookie-instellingen op uw apparaat dienovereenkomstig te wij zigen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt f) AVG.

(3) Cookies waarvoor toestemming vereist is (type c)

Cookies die noch essentiële (type a) noch functionele cookies of prestatiecookies (type b) zij n, worden alleen gebruikt nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij behouden ons het recht voor om ook informatie te gebruiken die wij hebben verkregen via cookies op basis van een anonieme analyse van het gedrag van bezoekers aan onze websites zodat wij u specifieke advertenties voor onze producten op onze eigen websites kunnen tonen. Wij menen dat u als gebruiker hiervan zult profi te-ren doordat wij advertenties en inhoud laten zien op basis van uw bladergedrag, waarvan wij menen dat die op uw interesses aansluiten en u daardoor minder willekeurige advertenties of inhoud van minder belang voor u te zien krij gt.

Marketingcookies zij n afkomstig van externe reclamebedrij ven (cookies van derden) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door gebruikers worden bezocht, om zo doelgroepgerichte reclame voor de gebruiker mogelij k te maken.

Opt-out voor marketingcookies

Healy World GmbH 2019

U kunt cookies die worden gebruikt voor online-adverteren beheren via tools die in vele landen worden ontwik-keld in het kader van zelfreguleringsprogramma’s, zoals het Amerikaanse https://www.aboutads.info/choices/ of het Europese http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

U kunt uw toestemming voor deze cookies op elk gewenst moment intrekken voor alle toekomstige marketing-cookies.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt a) AVG.

(4) Beheer en verwij dering van alle cookies

Daarnaast kunt u uw internetbrowser zo instellen dat de opslag van cookies op uw eindapparaat in het algemeen wordt verhinderd, of dat u telkens wordt gevraagd om toestemming voor het plaatsen van cookies. Zodra de cookies zij n geplaatst, kunt u deze ook op elk gewenst moment verwij deren. Hoe dit allemaal precies werkt, kunt u lezen in de Help-functie van uw browser.

U dient wel te beseffen dat een algemene uitschakeling van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

Par. 3 Serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlij ke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens verzonden naar ons of naar onze webhost/IT-dienstverlener via uw internet-browser en opgeslagen in loggegevens (zogeheten serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvat-ten onder meer de naam van de bezochte pagina, de datum en het tij dstip van het bezoek, het IP-adres, de hoe-veelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder.

Deze verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, punt f) AVG vanwege het rechtmatige belang in het waar-borgen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van onze dienstverlening.

Par. 4 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens bij verzoeken om contactopname

Wanneer u via e-mail of het contactformulier contact opneemt met HEALY, slaat HEALY de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw voor- en achternaam) op zodat wij u kunnen beantwoor-den. HEALY verwij dert de in verband hiermee verzamelde gegevens zodra ze niet langer hoeven te worden bewaard, bij v. zodra u vraag is behandeld. In overige gevallen is de verwerking beperkt in het geval van een wet-telij ke verplichting tot het bewaren van gegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt a) AVG in verband met de door de gebruiker verstrekte toestemming.

Par. 5 Verzameling van persoonsgegevens na contractsluiting als distributeur

Voor het sluiten van een distributeursovereenkomst vragen wij u om de volgende persoonsgegevens:

1. aanspreekvorm

2. naam

3. voornaam

4. adres

5. telefoonnummer

6. e-mailadres

7. btw-nummer

8. creditcard-, bank-, en automatische-incassogegevens

Healy World GmbH 2019

HEALY gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst en de communicatie met de distributeurs die in dit verband nodig is. Dit omvat het voorbereiden, sluiten en verwerken van de overeen-komst, garanties en, indien nodig, de beëindiging van de overeenkomst. De gegevens blij ven opgeslagen tot-dat de uitvoering van de overeenkomst is voltooid. In het geval van commerciële en wettelij ke bewaartermij nen kunnen de gegevens maximaal 10 jaar lang worden bewaard.

Deze informatie is nodig om de distributeursovereenkomst te kunnen sluiten en uitvoeren. De rechtsgrond-slag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt b) AVG. De rechtsgrondslag voor de opslag van gegevens ten behoeve van fiscale en commerciële doeleinden is de naleving van de wet op grond van art. 6, lid 1, punt c) AVG.

Par. 6 Gegevensoverdracht aan derden

(1) HEALY maakt persoonsgegevens van gebruikers alleen bekend voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit nodig is in het kader van de rechtmatige belangen van HEALY. HEALY maakt gebruik van externe dienstverleners (verwerkers) voor de uitvoering van de overeenkomst. Om de persoons-gegevens van de gebruikers te beschermen, zij n er met de dienstverleners afzonderlij ke overeenkomsten inzake gegevensverwerking gesloten.

Als distributeur hebt u toegang tot de back-office. In deze back-office krij gt u een overzicht te zien van de op uw initiatief geplaatste bestellingen. Hiertoe krij gt u de volgende informatie over de personen die op uw ini-tiatief bestellingen hebben geplaatst te zien:

Status (klant/distributeur), achternaam, voornaam, e- mailadres, nettowaarde van producten voor de bestel-lingen van de voorgaande maand, aantal teamleden, tij dstip van de recentste online-activiteit.

Deze informatie is nodig om gevorderde provisies te kunnen berekenen en traceren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

Daarnaast kunt u een teamoverzicht in de back-office inzien. Dit overzicht geeft u informatie over de door u geworven downstreamdistributeurs. Voor dit doeleinde wordt de volgende informatie weergegeven:

Status (klant/distributeur), achternaam, voornaam, nettowaarde van producten voor de bestellingen van de voorgaande maand, aantal teamleden, tij dstip van de recentste online-activiteit.

Deze informatie is nodig om gevorderde provisies te kunnen berekenen en traceren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

(2) Als u lid bent, worden voor de berekening van de differentiële provisie van uw upstreamdistributeurs boven-genoemde persoonsgegevens op uw bestellingen en uw teamoverzicht ook getoond aan uw upstreamdis-tributeurs. Deze informatie is nodig om gevorderde provisies te kunnen berekenen en traceren. De rechts-grondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

(3) Wij hebben de volgende gegevens nodig om de provisies te kunnen uitkeren. Aanhef, achternaam, voornaam, adres, bankgegevens.
Deze informatie is nodig om gevorderde provisies te kunnen berekenen en traceren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

(4) Om de levering te kunnen uitvoeren, worden voornaam achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de distributeur doorgegeven aan de expediteur. Deze gegevens worden overgedragen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u als distributeur. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

(5) Om de betaling te kunnen verwerken worden de betaalgegevens van de distributeur, te weten voornaam achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, doorgegeven aan de betaalprovider. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u als distributeur en/of op grond van de door u verstrekte toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt a) of punt b) AVG.

Healy World GmbH 2019

Par. 7 Gebruik van externe tools

Op onze website zij n diverse tools van verschillende bedrij ven geïntegreerd, die ons in staat stellen om uw gedrag te evalueren of links naar andere websites te creëren. Om uw persoonsgegevens te beschermen, zij n er met de hieronder vermelde bedrij ven afzonderlij ke overeenkomsten inzake gegevensverwerking gesloten.

Wij werken samen met de volgende aanbieders van diensten:

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de betreffende website wordt doorgaans verstuurd naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Als echter IP-anonimisatie op de betreffende website is ingeschakeld, zal bin-nen de Europese Unie en in de Europese Economische Ruimte Google uw IP-adres afkorten alvorens deze te verzenden. Alleen in uitzonderlij ke gevallen zal het volledige IP-adres worden overgedragen en afgekort door een Google-server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website teneinde uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten te genereren over de activiteiten op de website en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het gebruik van het internet te verstrekken aan de beheerder van deze website.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt verhinderen dat er cookies worden geplaatst via de bij behorende instellingen van uw browsersoftware. Dit betekent echter wel dat u mogelij k niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. Voorts kunt u de verzameling door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking door Google van deze gegevens verhinderen door via de volgende link de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=nl.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. De IP-adressen worden zodoende verwerkt na te zij n afgekort, wat betekent dat ze niet kunnen worden gekoppeld aan specifieke personen. Als de u betreffende verzamelde gegevens rechtstreeks aan u worden gekoppeld, wordt een dergelij ke verbinding meteen uitgesloten en worden de persoonsgegevens meteen verwij derd.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en periodiek te kunnen verbeteren. De verkregen statistische gegevens stellen ons in staat om het aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker interessanter te maken. Voor de uitzonderingen waarbij persoonsgegevens worden verzonden naar de Verenigde Staten heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield. gov/EU-US-Framework.

Informatie van externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,

Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden:

http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, privacyoverzicht: http://www.google.com/intl/nl/analytics/

learn/privacy.html, en het privacybeleid: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Daarnaast gebruikt deze website Google Analytics voor een apparaatoverschrij dende analyse van gebruikers-stromen. Deze analyse wordt uitgevoerd aan de hand van een gebruikers-ID. U hebt de mogelij kheid om de ana-lyse voor het gebruik op verschillende apparaten in hun gebruikersaccount uit te schakelen via “Mij n gegevens”, “Persoonsgegevens”.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, punt a) AVG, uw toestemming. Bewaar-termij n van de cookies, die op deze internetpagina worden geplaatst, is maximaal 12 maanden.

Healy World GmbH 2019

Advertentiefunctie Google Analytics

Als u toestemming geeft voor het gebruik van de advertentiefuncties van Google Analytics maakt deze website naast de standaardfuncties gebruik van de uitgebreide functies van Google Analytics. De advertentiefuncties van Google Analytics die op deze site worden gebruikt, omvatten Google Analytics-rapporten over de prestatie op basis van demografische gegevens en interesses.

Voor dit doeleinde gebruiken wij eigen cookies (d.w.z. Google Analytics-cookies) en cookies van derden (bij v. DoubleClick-cookies) om de typische demografische kenmerken en interesses van onze gebruikers op ano-nieme en samengevoegde wij ze te kunnen analyseren. Wij gebruiken deze informatie om onze websites te ver-beteren.

U kunt verhinderen dat deze gegevens worden geregistreerd door: a) uw browsersoftware dienovereenkom-stig te configureren; b) door de Google ad- instellingen uit te schakelen via https://www.google.com/ads/prefe-rences/?hl=nl of c) door de juiste cookie in te stellen [link naar pagina met cookie-instellingen]. Wij willen er in dit verband op wij zen dat u mogelij k niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. De bewaarter-mij n bedraagt ten hoogste 26 maanden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de advertentiefuncties van Google Analytics is art. 6, lid 1, punt a) AVG, uw toestemming.

Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps om onze locatie weer te geven en een routebeschrij ving te kunnen geven. Deze dienst wordt geboden door Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google”.

Google, dat is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild https://www.privacyshield.gov/, verzekert dat de door de EU opgelegde vereisten inzake gegevensbescherming ook in acht worden genomen wanneer de gege-vens worden verwerkt in de Verenigde Staten.

Om bepaalde lettertypen op onze website te kunnen weergeven wordt er verbinding gemaakt met de Goog-le-server in de VS zodra onze website wordt geopend.

Als u de op onze website geïntegreerde Google Maps-component oproept, plaatst Google via uw internetbrow-ser een cookie op uw eindapparaat. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrij ving te geven. In verband hiermee kunnen wij het gebruik van een server in de VS door Google niet uitsluiten.

De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt f) AVG. Ons rechtmatige belang is de optimalisatie van de functionaliteit van onze website.

De op deze wij ze tot stand gebrachte verbinding met Google stelt Google in staat om te bepalen welke website uw verzoek heeft verstuurd en naar welk IP-adres de routebeschrij ving moet worden gestuurd.

Als u het niet eens bent met deze verwerking, dan kunt u via de relevante instellingen in uw internetbrowser verhinderen dat er cookies worden geplaatst. Hierboven, onder het kopje “Cookies”, vindt u nadere informatie.

Daarnaast zij n op het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie de Gebruiksvoor-waarden van Google (https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=nl) en van Google Maps https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html van toepassing.

Google biedt bovendien nog meer informatie op https://adssettings.google.com/authenticated en https://policies.google.com/privacy.

Om uw rechten en persoonsgegevens te beschermen, hebben wij Google Maps voorzien van een zogeheten tweekliksoplossing, waardoor gegevens pas naar Google worden verzonden nadat u de kaartfunctie expliciet hebt ingeschakeld.

Healy World GmbH 2019

Google Ads Conversion

Wij maken gebruik van Google Ads Conversion om met behulp van onze advertentiemedia (zogeheten Google Ads) op externe websites onze aantrekkelij ke aanbiedingen onder de aandacht te brengen. Wat de gegevens van de advertentiecampagnes betreft kunnen wij vaststellen hoe succesvol de afzonderlij ke advertentiemaatre-gelen zij n. Wij gebruiken dit om u de advertentie, die voor u van belang is, te laten zien, om onze website voor u aantrekkelij ker te maken en om een betrouwbare berekening van advertentiekosten te kunnen maken.

Deze advertentiemedia worden aangeleverd door Google via zogeheten “Ad Servers”. Wij gebruiken Ad Ser-ver-cookies om bepaalde parameters te registreren, zoals het weergeven van advertenties of kliks door gebrui-kers om daaraan het succes af te meten. Als u onze website opent via een Google-advertentie, plaatst Google Ads een cookie op uw eindapparaat. Deze cookies verliezen doorgaans na 30 dagen hun geldigheid en zij n niet bedoeld om u als persoon te identificeren. Het unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaat-sing (frequentie), laatste impressie (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker niet langer wil worden benaderd) worden voor deze cookie doorgaans als analy-sewaarden opgeslagen.

Aan de hand van deze cookies herkent Google uw internetbrowser. Als een gebruiker bepaalde pagina’s op de website van een advertentiegebruiker bezoekt en de op zij n/haar computer opgeslagen cookie niet is vervallen, kunnen Google en de gebruiker zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is door-gestuurd. Elke advertentiegebruiker krij gt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen zodoende niet wor-den getraceerd via de websites van advertentiegebruikers. Zelf verzamelen noch verwerken wij persoonsgege-vens via de genoemde advertentiemogelij kheden. Wij ontvangen uitsluitend statistische analyses van Google. Op basis van die analyses kunnen wij vaststellen welke van de gebruikte advertentiemogelij kheden in het bij – zonder doeltreffend zij n. Wij ontvangen geen verdere gegevens vanuit het gebruik van advertentiemedia en kunnen in het bij zonder geen gebruikers identificeren op grond van deze informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met de Google-ser-ver. Wij hebben geen invloed op de mate van gebruik en het verdere gebruik van de door Google verzamelde gegevens via het gebruik van deze tool en wij informeren u op grond van onze huidige kennis: Door integratie van Ad Conversion ontvangt Google de informatie die u op het betreffende gedeelte van onze website hebt opgevraagd of nadat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent aangemeld bij een dienst van Google kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent inge-logd, kan de aanbieder uw IP-adres opsporen en opslaan.

Facebook Custom Audiences – Facebook Pixel

De website maakt gebruik van de remarketingfunctie “Custom Audiences’ van Facebook Inc. (“Facebook”) om binnen zes maanden opnieuw contact met u op te nemen. Dit stelt gebruikers van de website in staat om op inte-resses gebaseerde advertenties (“Facebook-advertenties”) te zien bij het gebruik van Facebook of andere web-sites die van hetzelfde proces gebruikmaken. Wij gebruiken dit om u de advertentie, die voor u van belang is, te laten zien, om onze website voor u aantrekkelij ker te maken.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met de Facebook-ser-ver. Wij hebben geen invloed op de mate van gebruik en het verdere gebruik van de door Facebook verzamelde gegevens via het gebruik van deze tool en wij informeren u op grond van onze huidige kennis: Door integra-tie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie die u op het betreffende gedeelte van onze website hebt opgevraagd of nadat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent aangemeld bij een dienst van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent ingelogd, kan de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken opsporen en opslaan.

U kunt de functie “Facebook Custom Audiences” hier uitschakelen en als aangemelde gebruiker op https:// www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Ga voor meer informatie over de manier waarop Facebook gegevens verwerkt naar https://www.facebook.com/ about/privacy

Healy World GmbH 2019

Gebruikte cookies: type c. U vindt meer informatie in het gedeelte “Cookies”.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Facebook Custom Audiences is art. 6, lid 1, punt a) AVG, uw toestem-ming.

Par. 8 Facebook-fanpagina

Voor de informatiedienst die op deze pagina wordt aangeboden, maakt HEALY gebruik van het technisch plat-form en de diensten van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

Volgens het EHvJ gelden Facebook en de beheerder van een Facebook-fanpagina als gezamenlij ke verwerkings-verantwoordelij ken in het kader van art. 26 AVG aangaande de persoonsgegevens die via de Facebook-fanpa-gina worden verwerkt. Om deze reden hebben Facebook en HEALY een overeenkomst gesloten inzake hun gezamenlij ke verantwoordelij kheid, die hier beschikbaar is.

HEALY geeft u de volgende informatie over de gegevensverwerking op onze Facebook-fanpagina:

(1) Verwerkingsverantwoordelij ken

De verwerking van uw persoonsgegevens op de Facebook-fanpagina van HEALY geschiedt onder de gezamen-lij ke verantwoordelij kheid met

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (2) Gegevensverwerking
Als u een Facebook-fanpagina bezoekt, wordt het IP-adres van uw apparaat naar Facebook verzonden. Volgens de door Facebook verstrekte informatie wordt het IP-adres geanonimiseerd en na 90 dagen verwij derd, ten min-ste indien het een Duits IP- adres betreft. Facebook slaat tevens aanvullende informatie op over de apparaten van zij n gebruikers, bij v. de gebruikte internetbrowser. Dit zou Facebook in staat kunnen stellen om IP-adressen te koppelen aan afzonderlij ke gebruikers. Als u bij uw Facebook-account bent aangemeld terwij l u onze fanpa-gina bezoekt, wordt er op uw apparaat een cookie met uw Facebook-ID geplaatst. Aan de hand van deze cookie kan Facebook zien dat u onze fanpagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Facebook gebruikt deze informatie om gepersonaliseerde inhoud of advertenties aan u te laten zien.

Als u dit liever niet hebt, dient u zich van uw Facebook- account af te melden en/of de functie “Hou mij aange-meld” uit te schakelen. Daarnaast adviseren wij om op uw apparaat aanwezige cookies te verwij deren en uw browser te sluiten en opnieuw te openen. Op deze manier verwij dert u Facebook-informatie via welke Facebook gegevens aan u kan koppelen.

Wilt u echter de interactieve functies op onze fanpagina gebruiken, dan moet u zich opnieuw bij Facebook met uw aanmeldingsgegevens voor Facebook aanmelden. Op die manier kan Facebook gegevens weer aan u kop-pelen.

Facebook vermeldt niet duidelij k en ondubbelzinnig – en ons is niet bekend – hoe Facebook de gegevens die Facebook uit uw bezoek aan Facebook-pagina’s voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook- pagina worden gekoppeld aan afzonderlij ke gebruikers, voor welke duur Facebook die gegevens opslaat en of de gegevens die zij n verkregen uit uw bezoek aan de Facebook-pagina worden gedeeld met der-den. Wij kunnen u – als gebruiker van onze fanpagina, slechts verwij zen naar de verklaring van Facebook inzake gegevensbescherming.

De u betreffende gegevens die in dit verband zij n verzameld, worden door Facebook verwerkt en kunnen wor-den overgedragen aan landen buiten de Europese Unie.

Facebook beschrij ft in algemene termen welke informatie Facebook verkrij gt en hoe Facebook deze gebruikt in het kader van het beleid inzake gebruik van gegevens. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en hoe u de advertentie-instellingen kunt wij zigen. Het beleid inzake gegevensgebruik vindt u op http://nl-nl.facebook.com/about/privacy

Healy World GmbH 2019

Het volledige beleid inzake gegevensgebruik van Facebook vindt u op https://nl-nl.facebook.com/full_data_use_policy
Het gegevensbeleid van Facebook omvat nadere informatie over gegevensverwerking:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Voor opt-out-mogelij kheden kunt u terecht op https://www.facebook.com/settings?tab=ads en op http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., de Amerikaanse moedermaatschappij van Facebook Ireland Ltd., is gecertificeerd volgens het

EU-VS-privacyschild, waarmee zij zich dus verbindt aan de bepalingen van Europese wetgeving inzake gege-

vensbescherming. Nadere informatie over de status van Facebook met betrekking tot het privacyschild is

beschikbaar op:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Als beheerder van de Facebook-fanpagina kunnen wij geen uitspraak doen over de overdracht en nadere ver-werking van persoonsgegevens van de gebruikers in derde landen, zoals de Verenigde Staten, en de voor u als gebruiker daaraan verbonden mogelij ke risico’s.

(3) Functie Doelgroepstatistieken

Ook verzorgt Facebook in het kader van de zogeheten “Doelgroepstatistieken”-functie een aantal statistische diensten voor SBS- Legal als beheerder van de fanpagina. Deze statistieken worden door Facebook gegene-reerd en verstrekt. Als beheerder van de fanpagina hebben wij geen invloed op het genereren van deze sta-tistieken en we zij n in het bij zonder niet bij machte om deze functie te verhinderen. In het kader van de doel-groepstatistiekenfunctie ontvangen wij de volgende informatie voor de categorieën “fans”, “volgers”, “bereikte personen” en “personen die meepraten” voor een selecteerbare tij dsperiode:

pagina-activiteiten, zoals paginabezoeken, paginaweergaven, activiteiten op de pagina, interactieve activiteiten zoals “Leuk”-klikken, bereikte personen en aanbevelingen, bij drageactiviteiten zoals bij drage-interacties, bekij – ken van video’s, opmerkingen, gedeelde berichten.

Daarnaast krij gen wij statistische informatie over de Facebook-groepen die aan onze fanpagina zij n gekoppeld. In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Facebook, waarmee elke gebruiker akkoord is gegaan bij het aanmaken van een Facebook-profiel, kunnen we ook de abonnees en fans van de pagina identificeren en hun profielen en overige door hen gedeelde informatie bekij ken.

Verdere informatie wordt door Facebook verstrekt via de volgende link:

http://nl-nl.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY gebruikt deze gegevens in samengestelde vorm om de bij dragen en activiteiten op de fanpagina voor de gebruikers aantrekkelij ker te maken, bij voorbeeld om de inhoud en het publicatietij dstip van bij dragen te kunnen plannen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt f) AVG, namelij k ons rechtmatig belang in het optimaliseren van ons aanbod.

(4) Bewaartermij n

We slaan de via Facebook verzonden informatie alleen op zolang uw belang in het verwij deren of anonimiseren van die informatie niet zwaarder weegt dan onze belangen.

Als u wilt dat deze vorm van gegevensverwerking voortaan niet meer plaatsvindt, dient u de link tussen uw gebruikersprofiel en onze fanpagina te verwij deren via de functies Vind ik niet meer leuk en/of Niet meer volgen.

(5) Uw rechten als betrokkene

In het geval van informatieverzoeken of andere vragen over uw rechten, die staan vermeld aan het eind van dit privacybeleid, adviseren wij u om rechtstreeks contact met Facebook op te nemen, aangezien Facebook volle-dige toegang heeft tot de gebruikersgegevens. Echter, als u uw verzoek aan ons stuurt, zullen wij het uiteraard verwerken en doorsturen naar Facebook.

Healy World GmbH 2019

Par. 9 Kinderen

Ons aanbod is in het algemeen gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsge-gevens verzenden zonder de toestemming van hun ouders of wettige voogden.

Par. 10 Rechten van de betrokkenen

Betrokkenen hebben de volgende rechten:

∙ verkrij ging van informatie of bevestiging ten aanzien van de verwerking van hun gegevens

∙ rectificatie of verwij dering van hun gegevens

∙ beperken van de verwerking

∙ bezwaar maken tegen de verwerking

∙ gegevensoverdraagbaarheid

∙ intrekking van toestemming voor de toekomst

∙ klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

Een lij st van alle toezichthoudende autoriteiten die voor Duitsland verantwoordelij k zij n, vindt u op https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Wij hopen dat deze informatie u helpt om uw rechten uit te oefenen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u nadere informatie wenst over bepalingen inzake gegevensbescherming.

Laatste wij ziging Privacybeleid op: 24 september 2019

Scroll naar top