COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Healy World GmbH algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden voor commerciële klanten

§ 1 Algemeen – omvang
1.1 Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn
alleen van toepassing op leveringen aan commerciële klanten.
Deze zijn exclusief, en als toevoeging, van toepassing
op alle toekomstige zakelijke relaties, zelfs als deze niet
expliciet nogmaals zijn overeengekomen. Wij aanvaarden
geen algemene voorwaarden van kopers die in strijd zijn met
of verschillen van onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden,
tenzij we uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd met hun geldigheid. Onze algemene verkoops- en
leveringsvoorwaarden zijn zelfs zonder voorbehoud van
toepassing bij leveringen aan kopers, waarvan wij weten
dat zij tegenstrijdige algemene voorwaarden hanteren, of
algemene voorwaarden hanteren die verschillen van onze
algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
1.2 Afzonderlijke algemene voorwaarden zijn van toepassing
op geleverde diensten (inclusief, maar niet beperkt tot,
trainingen en seminars).
1.3 Er worden geen aanvullende mondelinge overeenkomsten
gesloten.
1.4 Contracten worden pas van kracht zodra wij een schriftelijke
opdrachtbevestiging hebben verstrekt, of een onmiddellijke
levering hebben verricht. Bij betalingen via PayPal, ‘Sofort’ instant
banktransfer of gewone bankoverboeking zijn contracten
pas van kracht als de relevante betaalserviceprovider of
fi nanciële instelling de betalingsopdracht heeft bevestigd.
Een voorwaarde voor de geldigheid van contracten die
stammen uit onze onlineshop is altijd de voltooiing van het
bestelproces door de verzending van de bestelopdracht.
1.5 De eigenschappen die in de opdrachtspecifi caties zijn uiteengezet
(m.a.w. de opdrachtbevestiging) geven uitgebreid
en eenduidig de eigenschappen weer van het geleverde
voorwerp.
1.6 De uitingen die we met betrekking tot dit contract (bijv. orderspecifi
caties/bevestiging enz.) doen, bieden geen enkele
garantie in gevallen van twijfel. In dergelijke gevallen van twijfel
zijn uitsluitend uitdrukkelijke, schriftelijke mededelingen
onzerzijds met betrekking tot garantie geldig.
1.7 Opdrachten mogen uitsluitend worden gewijzigd in
uitzonderlijke situaties en alleen als in dergelijke situaties
de productie nog niet is begonnen. Eventuele kosten voor
door de koper gewenste wijzigingen komen voor rekening
van de koper.
§ 2 Off ertes – off ertedocumenten
2.1 Off ertes zijn niet-bindend, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere
bestelgegevens zijn uitsluitend bindend indien schriftelijk
overeengekomen.
§ 3 Prijzen – betalingsvoorwaarden
3.1 Tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging of door
andere afspraken, zijn onze prijzen af fabriek, inclusief
verpakking, exclusief leveringskosten.
3.2 Wij accepteren slechts de volgende betalingsmethoden van
commerciële klanten die hun eerste bestelling doen: in contanten
vooraf, PayPal en contant bij levering. We accepteren
ook betalingen op rekening vanaf de tweede bestelling van
een commerciële klant.
3.3 Bij betaling via normale bankoverboeking leveren wij de
goederen na ontvangst van de betaling. Indien klanten in
onze onlineshop bestellen, verstrekken wij hen onze bankgegevens
bij de bestelling en bij hun orderbevestiging.
3.4 Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Deze
wordt in rekening gebracht met de wettelijke rente die geldt
op de factuurdatum en wordt afzonderlijk op onze facturen
vermeld.
3.5 Tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging of door
andere anzonderlijke afspraken, is onze nettoprijs opeisbaar
voor volledige betaling vooraf. Mocht de koper in gebreke
blijven bij de betaling, zijn wij gerechtigd om een boeterente
in rekening te brengen, die acht procent hoger is dan het
relevante basisjaarpercentage. Indien wij in dergelijke
situaties kunnen aantonen dat wij een grotere schade
hebben geleden als gevolg van het in gebreke blijven, zijn wij
tevens gerechtigd om hiervoor een compensatievordering
in te dienen.
3.6 Klanten zijn uitsluitend gerechtigd om onze vergoedingen
te verlagen als hun tegenvorderingen zijn bevestigd door
een rechtbank, onbetwist zijn of door ons zijn erkend.
Klanten zijn bovendien gerechtigd om een retentierecht uit
te oefenen, indien hun tegenvordering dezelfde juridische
relatie betreft.
§ 4 Levertijden
4.1 De levertijd wordt uitsluitend berekend vanaf het moment
dat eventuele technische vragen afdoende zijn beantwoord.
4.2 Wij garanderen de tijdige inkoop van het te leveren voorwerp
alleen indien wij het te leveren voorwerp of de hiervoor
benodigde toebehoren tijdig ontvangen. Wij zullen echter de
koper onverwijld informeren over eventuele niet-beschikbaarheid
of niet-tijdige beschikbaarheid van het te leveren
voorwerp of hiervoor benodigde toebehoren. De koper
draagt de bewijslast voor eventuele aansprakelijkheden
onzerzijds in verband met schendingen van verplichtingen
met betrekking tot de inkoop van het te leveren voorwerp.
4.3 De tijdige en behoorlijke vervulling van de kopersverplichtingen
is voorwaarde voor de vervulling van onze leveringsverplichting.
Wij behouden ons het recht voor om onze
prestaties op te schorten totdat aan deze verplichtingen is
voldaan.
4.4 Als er vertraging ontstaat door de koper bij de acceptatie
van de goederen, of als de koper andere samenwerkingsverplichtingen
schendt, zijn wij gerechtigd tot compensatie
voor de ontstane schade, inclusief eventuele extra uitgaven.
Wij behouden ons het recht voor om meer vorderingen in
te dienen.
4.5 Als, in het geval van dergelijke vertragingen, de koper niet
binnen een redelijke periode voldoet aan ons schriftelijke
verzoek tot acceptatie van de levering, zijn wij gerechtigd om
vervulling van het contract te weigeren en om compensatie
te ontvangen voor het niet voldoen. In dat geval zijn wij gerechtigd
om, naar onze keuze, een vaste compensatie van 20
procent van de overeengekomen bruto aankoopprijs bij de
koper in rekening te brengen, tenzij de koper kan bewijzen
dat onze werkelijke schade kleiner was, of compensatie van
de eff ectieve opgelopen schade in rekening te brengen.
4.6 In de omstandigheden als omschreven in paragraaf 4.4
wordt het risico van onopzettelijk verlies of verslechtering
van het aangekocht voorwerp overgedragen op de koper
op het moment dat deze de overeengekomen acceptatie- of
betalingsperiode overschrijdt.
4.7 Leveringen van een deel van de opdracht zijn toegestaan.
4.8 In geval van stakingen die van invloed zijn op levertijden, of
van overmacht of van andere gebeurtenissen (waar wij geen
invloed op hebben), waardoor de levering wordt vertraagd,
wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig uitgesteld.
Elke andere resterende verplichting volgens het opdrachtcontract
wordt hierdoor niet aangetast.
§ 5 Transportvoorwaarden voor de goederen – risico-overdracht
5.1 In gevallen waarin wij niet zelf zorgdragen voor het transport
van de goederen, worden alle zendingen verzonden op
risico van de koper; deze is tevens verantwoordelijk voor het
verzekeren van de goederen. Het risico wordt overgedragen
op het moment dat wij de goederen overdragen aan de
transportondernemer of de koper.
5.2 Compensatie voor zichtbare schade ontstaan tijdens het
transport moet onmiddellijk schriftelijk worden geclaimd
bij de transportonderneming bij het accepteren van de
goederen. Verborgen schade moet worden gemeld binnen
zeven dagen na ontdekking.
5.3 In de gevallen waarin wij het transport van de goederen
organiseren, behouden wij ons het recht voor om de route
en de transportmethode te kiezen.
§ 6 Garantie en aansprakelijkheid voor overige defecten
6.1 Wij geven alleen garanties via bepalingen die specifi ek
onderdeel uitmaken van individuele contracten.
6.2 Paragraaf 377 van de Duitse Handelswetboek
(‘Handelsgesetzbuch’, HGB) schrijft een verplichting voor
kopers voor om goederen te inspecteren en, waar relevant,
eventuele defecten te melden; deze verplichting is tevens
van toepassing als klanten kopers zijn als gedefi nieerd in paragraaf
14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (‘Bürgerliches
Gesetzbuch’, BGB) en de opdracht deel uitmaakt van hun
activiteiten voor hun onderneming of enig eigenaar.
6.3. De wettelijke garantieperiode voor nieuwe goederen is
beperkt tot één jaar, behalve voor compensatievorderingen
ingevolge paragraaf 7 van deze algemene voorwaarden.
6.4. Garanties worden geheel uitgesloten voor gebruikte
goederen, behalve voor compensatievorderingen ingevolge
paragraaf 7 van deze algemene voorwaarden.
Bovendien worden claims niet in behandeling genomen
als de goederen van secundaire kwaliteit zijn of speciale
artikelen zijn en als de bruikbaarheid van de goederen niet
aanzienlijk is beperkt. Defecten die tijdens de aankoop
zijn ontdekt mogen niet als reden voor klachten worden
gebruikt. Klachten die zijn gebaseerd op gebreken die onvermijdelijk
zijn gezien de huidige technologische staat, zoals
kleurvariaties of structuureigen onregelmatigheden bij echt
fi neer of leder, worden niet beschouwd als defecten omdat
de oorzaak hiervan niet afhankelijk is van het materiaal
of van de productie. Hetzelfde is van toepassing bij kleine
afwijkingen in kwaliteit, gewicht, afmeting, dikte, breedte,
uitrusting, patroon en kleur, daar waar dergelijke variaties
zijn toegestaan binnen de geldende norm.
6.5 In gevallen waarin het aangekochte voorwerp een defect
vertoont waarvoor wij aansprakelijk zijn, heeft de koper – in
tegenstelling tot paragraaf 439 lid 1 BGB – het recht op
reparatie of vervanging, waarbij de keuze hiervoor door ons
wordt gemaakt. De koper moet de uitgaven voor de reparatie
dragen, als deze uitgaven zijn verhoogd als gevolg van het
verplaatsen van het voorwerp naar een locatie anders dan
de vestiging van de koper, tenzij deze verplaatsing behoort
tot het beoogde gebruik van het voorwerp.
6.6 Indien reparatie of vervanging na twee pogingen niet is
gelukt, is de koper gerechtigd ofwel tot ontbinding van het
contract, ofwel tot het verkrijgen van een corresponderende
korting op de aankoopprijs. Elke andere aanspraak van de
koper wordt uitgesloten. Dit omvat onder andere eventuele
compensatievorderingen door de koper.
6.7 Daar waar de koper zijn rechten uitoefent onder de bepalingen
van paragrafen 478 en 479 BGB, sluiten wij aansprakelijkheid
voor compensatie uit, voor zover wettelijk mogelijk.
§ 7 Aansprakelijkheid
7.1 Wij zijn onbeperkt aansprakelijk, in overeenstemming
met wettelijke bepalingen, voor schade aan lijf, leden en
gezondheid als gevolg van een verplichtingsschending die is
veroorzaakt door nalatigheid of opzet onzerzijds, of van onze
wettelijke vertegenwoordigers of agenten, en voor verliezen
die vallen binnen de aansprakelijkheidsomvang in de
Duitse productaansprakelijkheid (‘Produkthaftungsgesetz’,
ProdHaftG). Onze aansprakelijkheid voor verliezen die niet
binnen het dekkingsgebied in de vorige zin vallen en die zijn
veroorzaakt door contractbreuk door opzet of nalatigheid
onzerzijds, door onze wettelijke vertegenwoordigers of
agenten wordt geregeld door wettelijke regelgeving. In
dergelijke gevallen is onze aansprakelijkheid echter beperkt
tot compensatie van verliezen die voorzienbaar en typisch
zijn, tenzij wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten
met opzet hebben gehandeld. Daar waar wij garantie bieden
op de kwaliteit van de goederen of onderdelen daarvan,
zijn wij ook aansprakelijk voor de omvang van die garantie.
Voor schade die echter ontstaat door de afwezigheid van
de gegarandeerde kwaliteit, ofschoon niet de goederen zelf
betreff ende, zijn wij slechts aansprakelijk als het risico van
dergelijke schade onmiskenbaar in onze garantie voor de
goederenkwaliteit is opgenomen.
7.2 Wij zijn tevens aansprakelijk voor verliezen die worden veroorzaakt
door gewone nalatigheid, mits deze nalatigheid betrekking
heeft op schending van de contractuele verplichtingen
die, uit het oogpunt van de koper, belangrijk zijn voor het
voldoen aan de contractuele kernverplichtingen en waarvan
het niet-voldoen een grotere negatieve invloed heeft op het
opdrachtresultaat dan slechts een onbeduidende. Wij zijn
echter alleen aansprakelijk voor zover de verliezen typisch
betrekking hebben op het contract en voorzienbaar zijn.
7.3 Verdergaande aansprakelijkheid wordt uitgesloten, ongeacht
de juridische status van de ingediende vordering; met
name is dit tevens van toepassing op buitencontractuele
vorderingen en vorderingen betreff ende compensatie
voor vruchteloze uitgaven in plaats van het in het contract
overeengekomen voorwerp.
7.4 Daar waar onze aansprakelijkheid wordt beperkt of uitgesloten,
is deze beperking tevens van toepassing op de persoonlijke
aansprakelijkheid van onze werknemers, medewerkers,
personeel, vertegenwoordigers en agenten.
§ 8 Annulering van het contract
Wij zijn gerechtigd om het contract op elk moment en zonder
waarschuwing te annuleren, als de fi nanciële situatie van
de koper aanzienlijk is verslechterd en dit bijgevolg het
vervullen van de kopersverplichtingen in gevaar brengt. Aan
deze voorwaarden wordt geacht te zijn voldaan, als de koper
bijvoorbeeld stopt met betalingen, onderworpen wordt
aan dwangmaatregelen als gevolg van betalingseisen, onderworpen
is aan betwiste wissels of cheques of insolvent wordt
en als relevante juridische stappen worden geëist of ondernomen
voor zijn resterende bezittingen. Wij zullen deze
rechten uitoefenen zelfs als wij niet op de hoogte waren van
deze omstandigheden ten tijde van de contractsluiting.
§ 9 Geen recht op annulering voor de koper
Commerciële klanten, die geen producten aanschaff en voor
persoonlijk gebruik, hebben geen recht op annulering van
het contract. Slechts consumenten zoals gedefi nieerd in
paragraaf 13 BGB hebben dit recht.
§ 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het eigendom van het aangekochte product blijft bij ons
totdat wij alle betalingen hebben ontvangen die op grond
van onze zakelijke relatie verschuldigd zijn.
10.2 De koper is verplicht om het aangekochte product met
zorg te behandelen. Met name is de koper verplicht om het
aangekochte product voor eigen rekening te verzekeren
tegen brand- en waterschade en tegen diefstal, met voldoende
dekking voor vervangingswaarde.
10.3 In het geval van beslaglegging of andere inmengingen
betreff ende het product, dient de koper ons onmiddellijk
in te lichten, zodat wij een klacht kunnen indienen in overeenstemming
met paragraaf 771 van de Duitse burgerlijke
wetboek (‘Zivilprozessordnung’, ZPO). Als de derde partij
niet in staat is om de juridische en andere wettelijke kosten
in verband met een juridische procedure volgens paragraaf
771 ZPO te voldoen, houden wij de koper aansprakelijk voor
de geleden verliezen.
10.4 De koper is gerechtigd om het aangekochte product door
te verkopen als onderdeel van zijn normale bedrijfsvoering;
echter alle ontvangsten die worden geïnd van zijn
ontvangers of derden tot maximaal de waarde van het
defi nitieve factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) van
onze ontvangsten worden aan ons toegewezen, ongeacht of
het aangekochte product wordt doorverkocht na of zonder
verdere bewerkingen. De koper blijft gemachtigd om deze
ontvangsten te innen zelfs na deze toewijzing. Onze recht
om de ontvangsten zelf te innen wordt hierdoor niet aangetast.
Wij zullen echter geen inning van deze ontvangsten
ondernemen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen
van het ontvangen inkomen nakomt, de koper de betalingen
niet stopt en, in het bijzonder, als er geen verzoeken bestaan
voor het openen van faillissementsprocedures of opschorting
van betalingen. Mocht dit echter het geval worden,
kunnen wij de koper dwingen om ons gegevens te verstrekken
over ontvangsten van de schuldenaar die aan ons zijn
toegewezen, om ons alle benodigde gegevens te verstrekken
voor de inning hiervan, ons alle bijbehorende documenten
te verstrekken en om de schuldenaars (de derden) over de
toewijzing te informeren.
10.5 Elke bewerking of modifi catie van het aangekochte product
door de koper is altijd namens ons. Daar waar het aangekochte
product wordt gecombineerd met andere producten
die niet aan ons toebehoren, zullen wij een belang verkrijgen
in het nieuwe product dat overeenkomt met het gedeelte
van de waarde van het aangekochte product (defi nitief
factuurbedrag inclusief omzetbelasting) in verhouding met
de waarde van de overige verwerkte producten ten tijde
van het combineren. Dezelfde algemene voorwaarden zijn
van toepassing op het aldus vervaardigde product als die
voor het aangekochte product dat onderhevig is aan het
eigendomsvoorbehoud.
10.6 Ter veiligstelling van onze ontvangsten van de koper zal
deze tevens de ontvangsten toewijzen die hij int van derden
door het aangekochte product te koppelen aan vastgoed.
§ 11 Geldend recht
Contractuele relaties geregeld door deze algemene verkoops-
en leveringsvoorwaarden zijn onderworpen aan de
wetten van de federale republiek Duitsland. De bepalingen
van de Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten van 11 april 1980 zijn niet van toepassing.
§ 12 Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering
12.1 De rechtbank voor onze hoofdvestiging voor bedrijfsvoering
heeft jurisdictie voor eventuele geschillen die
voortkomen uit deze contractrelatie, waarbij de koper een
handelaar of juridische entiteit onder openbare wetgeving
is, inclusief waarbij de koper toegang heeft tot openbare
fondsen. We behouden echter tevens het recht voor om
juridische stappen te ondernemen tegen de koper bij het
gerechtshof van de woonplaats of bedrijfsvestiging van de
koper.
12.2 De plaats van uitvoering voor eventuele geschillen die
voortkomen uit deze contractrelatie is onze hoofdbedrijfsvestiging,
waarbij de koper een handelaar of juridische
entiteit onder openbare wetgeving is, en waarbij de
opdrachtbevestiging niet anders bepaalt.
§ 13 Scheidbaarheid
Indien individuele bepalingen van dit contract niet juridisch
geldig blijken te zijn, of hun juridische geldigheid in later optredende
omstandigheden verliezen, of indien er een lacune
in dit contract wordt ontdekt, wordt de juridische geldigheid
van de resterende bepalingen van het contract hierdoor niet
aangetast. Een passende bepaling, die het dichtst benadert
wat de partijen zouden hebben bedoeld als zij deze situatie
hadden voorzien, wordt van toepassing verklaard in plaats
van de ongeldige contractuele bepaling of om de lacune op
te vullen.
§ 14 Tijdelijke toepassing
De hierboven genoemde algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden
zijn geldig vanaf 1 december 2018.

Healy World GmbH algemene voorwaarden voor systeemaankopen

§ 1 Omvang van deze algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Healyapparaten,
bestaande uit hardware en software.
1.2 Consumenten worden bovendien onderworpen aan onze
Algemene voorwaarden voor consumenten.
1.3 Commerciële klanten worden bovendien onderworpen aan
onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
§ 2 Voorwerp van het contract
2.1 (Systeem) De klant verkrijgt door aankoop de apparaten
die zijn gespecifi ceerd in het dienstenoverzicht, inclusief
software; de toepassingen die zijn gespecifi ceerd in het
dienstenschema en de bijbehorende systeemdocumentatie
(voor alle componenten) gebaseerd op de algemene
voorwaarden van dit contract. Het dienstenoverzicht maakt
deel uit van het contract.
2.2 (Overdracht van goederen, toestemming voor gebruik) Het
bezit van de hardware wordt overgedragen aan de klant.
De klant krijgt het niet-exclusieve recht om de software te
gebruiken zonder tijdsbeperkingen. Als de hardware wordt
overgedragen aan derden, volgt het gebruiksrecht voor de
software het recht voor de hardware. De klant dient de derde
partij te informeren dat de klant aan Healy World GmbH
bewijs verstrekt van de juridische overdracht van eigendom
(inclusief serienummer en gegevens van de overdrager)
en zal hieraan meewerken. In dat geval zal de klant, op het
moment van de overdracht, fysiek alle resterende programmakopieën
wissen die hij nog bezit na de overdracht van
eigendom aan de derde partij.
2.3 (Omvang klantrechten) Het afzien van het contract door het
te annuleren heeft tevens invloed op het volledige contract,
indien schending van prestaties of contractbreuk door de
leverancier betrekking hebben op slechts één systeemcomponent,
waardoor echter het algehele gebruik van het
systeem beperkt wordt of onmogelijk wordt gemaakt.
§ 3 Levering, transportkosten, vertraging leverancier
3.1 (Transportkosten) De klant draagt de kosten voor het transport
vanaf de locatie van de leverancier.
3.2 (Tijdstip van levering) Een tijdstip van levering wordt door de
partijen gespecifi ceerd in het dienstenoverzicht.
3.3 (Klantrechten bij vertragingen) Nadat levering door de
leverancier, langer vertraagd is dan de periode die is
gespecifi ceerd in het dienstenoverzicht, heeft de klant het
recht het gedeelte van het contract voor de apparaten of
programma’s waarvan de levering door de leverancier is
vertraagd te annuleren. In dat geval is de klant gerechtigd,
doch niet verplicht, om af te zien van het volledige contract in
overeenstemming met paragraaf 2.3. De compensatievorderingen
van de klant worden hierdoor niet aangetast.
§4 Omvang van de gebruikstoestemming
4.1 (Systeemgerelateerd gebruik) De klant is gerechtigd tot
het niet-exclusief gebruik van de software, die de klant
wordt geleverd op een systeem van het type dat in detail is
gespecifi ceerd in het dienstenoverzicht, en tot het gebruik
van de bijbehorende programmabeschrijving/gebruikersdocumentatie.
4.2 (Kopieertoestemming) De klant heeft toestemming om
de geleverde programma’s te dupliceren in een machineleesbare
of afgedrukte vorm, echter slechts tot de omvang
die in overeenstemming is met het beoogde gebruik van
de programma’s. Dit omvat het laden van de originele
gegevensdragers en het installeren op opslagmedia in
primaire geheugens/random access memory en in tijdelijke
opslaggeheugens zoals caches, mits dat tot het gebruik behoort
en technisch noodzakelijk is. Er mag één kopie worden
vervaardigd en worden bewaard op een opslagmedium voor
backup-doeleinden.
4.3 (Gelijktijdig gebruik) Gelijktijdig gebruik van de software
en de programma’s daarvan op meerdere systemen en/
of op een netwerk is slechts toegestaan met voorafgaande
toestemming van de leverancier.
4.4 (Toestemming voor modifi caties) De klant heeft het recht
om modifi caties in de softwarecode aan te brengen, echter
slechts voor zover noodzakelijk om fouten te herstellen.
De klant draagt alle kosten die bij dergelijke modifi caties
ontstaan. Tijdens de garantieperiode coördineert de klant
dergelijke modifi caties in overleg met de leverancier, zodat
de laatste de mogelijkheid heeft om de eventuele fout(en)
zelf te herstellen.
4.5 (Decompilatie) Decompilatie van de software is uitsluitend
toegestaan als de leverancier ondanks verzoeken hiertoe de
informatie die noodzakelijk is om interoperabiliteit tot stand
te brengen niet deelt.
§ 5 Garantie en onderhoudsverplichtingen
Indien de leverancier een onderhoudsverplichting aangaat,
moeten de activiteiten, die niet door de garantie worden gedekt,
tijdens de periode van de garantieverplichting worden
gecompenseerd.
§ 6 Aankoopprijs
6.1 (Specifi catie, betalingsvoorwaarden) De aankoopprijs –
inclusief het bedrag en bijbehorende betalingsvoorwaarden,
zoals de vervaldatum – worden door de partijen gespecifi –
ceerd in het dienstenoverzicht.
6.2 (Aanvullende diensten) Tenzij anders vermeld in het
dienstenoverzicht zullen alle overeengekomen aanvullende
diensten geacht worden te zijn betaald met de aankoopprijs
zoals uiteengezet in paragraaf 6.1.
6.3 (Gebruiksrecht) De klant is niet geautoriseerd om het aan
hem verleende gebruiksrecht voor de software over te
dragen aan derden, totdat de volledige betaling is verricht.
Kopieën die door de klant zijn vervaardigd, mogen niet
worden doorverkocht.
§ 7 Industriële eigendomsrechten van derden
7.1 (Schadeloosstelling) De leverancier zal de klant schadeloos
stellen en vrijwaren tegen alle aan de klant gerichte vorderingen
van derden die ontstaan uit schendingen van de industriële
eigendomsrechten van deze derden met betrekking tot
de hardware en/of bijbehorende software.
7.2 (Modifi caties) De leverancier is gerechtigd en verplicht om,
voor eigen kosten en op de locatie van de klant, modifi caties
uit te voeren die zijn vereist als gevolg van vorderingen van
derden gebaseerd op industriële eigendomsrechten. De
klant verleent ons toestemming voor het gebruik met betrekking
tot deze doeleinden.
§ 8 Datum van ingang
De hierboven genoemde algemene voorwaarden voor
systeemaankopen zijn geldig vanaf 1 december 2018.

Healy World GmbH algemene voorwaarden voor aankopen van Healy-modules of voor het gebruik van de clouddienst

§ 1 Omvang van deze algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
modules (software) en op clouddiensten.
1.2 Consumenten worden bovendien onderworpen aan onze
Algemene voorwaarden voor consumenten.
1.3 Commerciële klanten worden bovendien onderworpen aan
onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
§ 2 Voorwerp van het contract
2.1 (Gebruiksrecht voor modules) De leverancier draagt aan
de klant een overigens niet-overdraagbaar, niet-exclusief
gebruiksrecht voor modules over, zoals opgesomd in het
dienstenoverzicht, inclusief eventuele extra programma’s
met bijbehorend materiaal, voor een onbeperkte gebruikstijd
en voor de duur van hun commerciële levensduur.
2.2 (Gebruiksrecht voor clouddiensten) De leverancier draagt
aan de klant een overigens niet-overdraagbaar, niet-exclusief
gebruiksrecht voor clouddiensten over, zoals opgesomd
in het dienstenoverzicht, voor de gebruiksperiode zoals
gespecifi ceerd tijdens de aankoop.
§ 3. Levering, transportkosten
3.1 (Levering) Voor elke module levert de leverancier een kopie
in een machineleesbaar formaat aan de klant.
3.2 (Gebruikersdocumentatie) De leverancier levert de bij elke
module behorende documentatie.
3.3 (Transportkosten) Dergelijke kosten zijn niet van toepassing.
De klant ontvangt de gecontracteerde dienst via elektronische
activatie.
§ 4. Omvang van de gebruikstoestemming
Paragraaf 4 van onze algemene voorwaarden voor systeemaankopen
zijn voor dezelfde omvang van toepassing.
§ 5. Garantie
De leverancier garandeert niet dat de geleverde software en
clouddiensten voldoen aan de persoonlijke specifi caties van
de klant, behalve als de klant een consument is. Hetzelfde
is van toepassing op fouten, die worden veroorzaakt door
hardware of software of door andere invloeden van derden,
zoals schade als gevolg van geïmporteerde malware (bijvoorbeeld
virussen).
6. Eigendom en industriële eigendomsrechten voor
software
6.1 (Eigendom van software) Eigendom van de aan de klant geleverde
software, inclusief alle documentatie, blijft berusten
bij de leverancier.
6.2 (Rechten voor software) De leverancier blijft houder van alle
rechten voor de modules geleverd aan de klant, inclusief
het bijbehorende materiaal, zelfs als deze door de klant
worden gemodifi ceerd of worden gecombineerd met eigen
programma’s of programma’s van derden. De klant neemt
een dienovereenkomstige auteursrechtmelding op bij dergelijke
modifi caties of combinaties en bij het vervaardigen
van kopieën.
6.3 (Geen afzonderlijke doorverkoop) De klant is niet gerechtigd
om de modules of clouddiensten op basis van dit contract
aan derden door te verkopen, zonder overdracht van
het eigendom van het volledige Healy-systeem (inclusief
hardware).
§ 7. Gebruik/licentievergoeding
De gebruiker is een eenmalige licentievergoeding verschuldigd.
§ 8. Toegang tot clouddiensten, kosten
8.1 (Toegang) De leverancier biedt de klant toegang tot de clouddiensten
die door de leverancier worden geleverd.
8.2 (Clouddienst) De leverancier biedt de klant gratis toegang tot
clouddiensten vanaf het moment dat het contract is gesloten
en gedurende de periode die bij aanschaf is overeengekomen.
Wanneer de in de vorige zin genoemde periode is verstreken,
zal de leverancier zijn klant cloudtoegang aanbieden
onder de voorwaarden die in de prijslijst zijn vermeld.
§ 9. Klantverplichtingen
9.1 Het is de klant niet toegestaan om de geleverde modules en
clouddiensten met bijbehorende documentatie, volledig of
in delen, ter beschikking te stellen van derden.
9.2 De klant mag op geen enkele wijze veranderingen aanbrengen
in de merktekens, auteursrechtvermeldingen of
eigendomsinformatie van de leverancier in de modules en
bijbehorende documentatie.

Healy World GmbH algemene voorwaarden voor consumenten

De volgende algemene voorwaarden als geheel bieden juridische informatie over uw rechten onder de wetgeving voor afgesloten contracten voor elektronische transacties en transacties op afstand. § 1. Omvang Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Healy World GmbH aan consumenten (zoals gedefi nieerd in paragraaf 3.1 van het Duitse Burgerlijk wetboek [‘Bürgerliches Gesetzbuch’, BGB]). Als u uw producten aanschaft als commerciële klant (bijvoorbeeld als arts, behandelaar of alternatieve genezer) en niet voor persoonlijk gebruik, zijn deze algemene voorwaarden niet op u van toepassing. Wij hebben afzonderlijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op geleverde diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, trainingen en seminars). § 2 Tegenpartij contract U gaat een contract aan met Healy World GmbH. Als u vragen, klachten of zorgen hebt, kunt u contact met ons opnemen op weekdagen van 10:00 tot 16:00 uur per telefoon +49 30 54905949-1 of per e-mail via offi ce@healy.de. § 3. Aanvullende overeenkomsten Er worden geen aanvullende mondelinge overeenkomsten gesloten. § 4. Prijzen en leveringskosten 4.1 De prijzen die in onze prijslijst zijn vermeld, zijn inclusief omzetbelasting en andere prijscomponenten. 4.2 Aanvullend op de in onze prijslijst vermelde prijzen brengen wij leveringskosten afzonderlijk in rekening. 4.3 Wij accepteren slechts de volgende betalingsmethoden van klanten die hun eerste bestelling doen: gewone bankoverboeking, PayPal en contant bij levering. We accepteren ook betalingen op rekening vanaf de tweede bestelling van een klant. 4.4 Bij betaling via normale bankoverboeking leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling. Indien klanten in onze onlineshop bestellen, verstrekken wij hen onze bankgegevens bij de bestelling en bij hun orderbevestiging. § 5. Levering 5.1 De gegevens over levertijden moeten worden beschouwd als geschatte levertijden. 5.2 Als het bestelde product niet beschikbaar is voor tijdige levering vanwege een niet-tijdige levering van onze leverancier, zullen wij u per omgaande informeren. In een dergelijk geval kunt u wachten op het bestelde product, of kunt u uw bestelling annuleren. Aanvullende kopersrechten conform de wet worden hierdoor niet aangetast. Wij zullen uw eventueel reeds voldane betalingen onmiddellijk terugstorten als u uw bestelling annuleert. 5.3 In geval van stakingen die van invloed zijn op levertijden, of van overmacht of van andere gebeurtenissen (waar wij geen invloed op hebben), waardoor de levering wordt vertraagd, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig uitgesteld. Elke andere resterende verplichting volgens het opdrachtcontract wordt hierdoor niet aangetast. § 6 Verplichting van de klant om gebreken te melden U moet zichtbare gebreken aan ons melden binnen twee weken na ontvangst van het product, anders verliest u de overeengekomen/wettelijke garantierechten. Om te voldoen aan de vervaldatum voor het melden van zichtbare gebreken, volstaat het dat u uw rapport juist voor het verlopen van de vervaldatum verstuurt. § 7. Verrekening van tegenvorderingen en retentierecht 7.1 U behoudt slechts het retentierecht (d.w.z. een recht op uitstel van het voldoen aan verplichtingen) als uw tegenvorderingen zijn bevestigd door een rechtbank of door ons schriftelijk zijn erkend. 7.2 U kunt uitsluitend een retentierecht uitoefenen indien uw betreff ende vordering is ontstaan uit dezelfde contractuele relatie. § 8. Eigendomsvoorbehoud Het eigendom van de goederen blijft bij ons, totdat de betreffende betaling volledig is voldaan. § 9. Kosten van het retourneren van goederen Als u het contract conform een wettelijk recht volgens de paragrafen 312g en 355 BGB mag annuleren, wordt u hiervan afzonderlijk geïnformeerd. De volgende voorwaarde is dan tevens van toepassing: u dient de kosten van het retourtransport te dragen indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen. Als u het contract niet conform een wettelijk recht volgens de paragrafen 312g en 355 BGB mag annuleren, mag u de geleverde goederen niet retourneren of ruilen als deze overeenkomen met de bestelde goederen. § 10. Garantie, aansprakelijkheid 10.1 Uw wettelijke garantierechten zijn van toepassing gedurende een garantieperiode van twee jaar (overeenkomstig paragraaf 438(2) BGB). 10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van verplichtingen als gevolg van geringe nalatigheid, in gevallen die geen betrekking hebben op schade aan leven, lijf of gezondheid of op garanties, en in gevallen die geen redenen vormen voor een vordering onder de Duitse productaansprakelijkheidswet (‘Produkthaftungsgesetz’, ProdHaftG). Wij blijven echter aansprakelijk voor elke schending van verplichtingen, waarvan de vervulling vereist is voor de uitvoering van het contract zelf en waarvan de vervulling normaal gesproken door de klant op kan worden gerekend. Hetzelfde is van toepassing op elke schending van verplichtingen door onze vertegenwoordigers. 10.3 Verdergaande aansprakelijkheid wordt uitgesloten, ongeacht de juridische status van de ingediende vordering; met name is dit tevens van toepassing op buitencontractuele vorderingen en vorderingen betreff ende compensatie voor niets opleverende uitgaven in plaats van het in het contract overeengekomen product. § 11. Mededeling vereist volgens paragraaf 36 VSBG Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenoplossing die wordt gevoerd door een instantie voor consumentenzaken. § 12. Datum van ingang De hierboven genoemde algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 december 2018.

De volgende informatie over het retourneren van goederen is alleen van toepassing op consumenten

Consumenten hebben het recht om hun aankoopcontract te annuleren op basis van de volgende bepalingen. Een consument is een persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegewezen aan commerciële of zelfstandigen-gerelateerde activiteiten.
Informatie over het annuleren van uw contract en het retourneren van de geleverde goederen
Recht op annulering van een contract U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen en zonder opgaaf van redenen te annuleren. De vervaldatum voor het annuleren van uw contract is de veertiende dag na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de transporteur van de goederen is, de goederen in bezit hebben genomen. Voor het uitoefenen van uw recht om dit aankoopcontract te annuleren, moet u contact opnemen met ons via: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlijn, e-mail: info@healy.de, telefoon: +49 30 54905949-1 U dient een duidelijke verklaring te sturen (bijvoorbeeld een brief per post, een fax of een e-mail), waarin u mededeelt dat u het contract annuleert. U kunt het bijgesloten voorbeeldformulier gebruiken om uw aankoopcontract te annuleren, dit is echter niet verplicht. Om te voldoen aan de vervaldatum voor het annuleren van uw aankoopcontract, volstaat het dat u uw opzegging vlak voor het verlopen van de vervaldatum verstuurt. Na de annulering van een contract Als u dit aankoopcontract annuleert, moeten wij alle eventueel door u verrichte betalingen onmiddellijk aan u terugstorten, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten als gevolg van uw keuze voor een leveringsmethode anders dan de normale, meest voordelige methode die door ons wordt aangeboden), binnen veertien dagen nadat wij uw verklaring met betrekking tot het annuleren van dit aankoopcontract hebben ontvangen. Voor deze terugstorting gebruiken wij dezelfde betalingsmethode als die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij wij expliciet iets anders met u zijn overeengekomen. In geen geval zullen bij u extra kosten voor deze terugstorting in rekening worden gebracht. We kunnen de terugstorting aan u weigeren totdat wij de goederen hebben ontvangen, dan wel totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder optreedt. U moet de goederen onmiddellijk naar ons terugsturen of ons overhandigen, in elk geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons hebt geïnformeerd over het annuleren van dit aankoopcontract. U voldoet aan deze vervaltermijn als u de goederen verzendt (d.w.z. overdraagt aan een vervoerder) voordat er veertien dagen zijn verstreken. U draagt de rechtstreekse kosten van de retourverzending van de goederen. U hoeft alleen een eventuele waardedaling van de goederen te betalen, als deze waardedaling kan worden toegewezen aan uw behandeling van de goederen als deze niet op een manier is uitgevoerd die noodzakelijk is voor het inspecteren van de status, eigenschappen en functionaliteit van de goederen. Einde van de informatie
Informatie over het annuleren van uw contract voor het leveren van diensten
Recht op annulering van een contract U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen en zonder opgaaf van redenen te annuleren. De vervaldatum voor het annuleren van het contract is de veertiende dag na de dag waarop u dit contract hebt afgesloten. Voor het uitoefenen van uw recht om dit contract te annuleren, moet u contact opnemen met ons via: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlijn, e-mail: info@healy.de, telefoon: +49 30 54905949-1. U dient een duidelijke verklaring te sturen (bijvoorbeeld een brief per post, een fax of een e-mail), waarin u mededeelt dat u het contract annuleert. U kunt het bijgesloten voorbeeldformulier gebruiken om uw contract te annuleren, dit is echter niet verplicht. Om te voldoen aan de vervaldatum voor het annuleren van uw contract, volstaat het dat u uw opzegging vlak voor het verlopen van de vervaldatum verstuurt. Na de annulering van een contract Als u dit contract annuleert, moeten wij alle eventueel door u verrichte betalingen onmiddellijk aan u terugstorten, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten als gevolg van uw keuze voor een leveringsmethode anders dan de normale, meest voordelige methode die door ons wordt aangeboden), binnen veertien dagen nadat wij uw verklaring met betrekking tot het annuleren van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugstorting gebruiken wij dezelfde betalingsmethode als die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij wij expliciet iets anders met u zijn overeengekomen. In geen geval zullen bij u extra kosten voor deze terugstorting in rekening worden gebracht. Als u ons hebt verzocht om diensten te laten ingaan voordat de vervaldatum voor annulering is verstreken, bent u een redelijk bedrag verschuldigd voor de geleverde diensten tot het tijdstip dat u ons meedeelt gebruik te maken van uw recht op annulering voor dit contract, dat in verhouding staat tot de totale omvang van de diensten zoals in het contract is gespecifi ceerd. Einde van de informatie
Scroll naar top