COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Dasar Privasi

Sila dapatkan maklumat di bawah di mana data dikumpulkan dalam konteks lawatan anda dan/atau penggunaan kehadiran Internet kami https://www.healyworld.net/de/ dan apabila memasuki kontrak sebagai rakan penge-daran dan bagaimana data digunakan, diproses dan/atau didedahkan.

Pengawal dalam skop undang-undang perlindungan data adalah:

Healy World International Pte Ltd
1 Paya Lebar Link, #04-01
Paya Lebar Quarter 1,
Singapore 408533
E-Mail: imprint@healyworld.net
Company Reg. No – 202035675R

(selepas ini disebut: HEALY)

Pegawai Perlindungan Data pengawal adalah:

SBS Data Protect GmbH

diwakili oleh pengarah urusan Mr. Thilo Noack

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-mel: noack@sbs-data.de

Pengguna hendaklah menghubungi Pegawai Perlindungan Data yang dinamakan di atas, untuk melaksanakan hak-hak yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini atau dalam hal pertanyaan mengenai penggunaan, pengumpu-lan dan pemprosesan data peribadi.

Sebagai pengawal selaras dengan peruntukan undang-undang perlindungan data, HEALY berjanji untuk melindungi data peribadi dan privasi pengguna dan untuk merawat data tersebut sebagai sulit. Pengumpu-lan, penyimpanan, pengubahan, pemindahan, penguncian, pemadaman dan penggunaan data peribadi dilaku-kan atas dasar peruntukan statutori yang terpakai, khususnya berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Di HEALY, langkah-langkah perlindungan teknikal dan organisasi melindungi data pengguna terhadap seba-rang akses yang tidak dibenarkan, manipulasi, kemusnahan atau kerugian yang tidak sengaja atau disengajakan.

Definisi Istilah

Penggubal undang-undang menghendaki supaya data peribadi diproses secara sah, adil dan secara telus ber-hubung dengan subjek data (,undang-undang, keadilan dan ketelusan’); Untuk menjamin ini, kami memaklum-kan kepada anda tentang takrif istilah undang-undang individu yang juga digunakan dalam Dasar Privasi ini:

1. Data peribadi

,Data peribadi ‘bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang biasa yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti (selepas ini, Subjek Data’); seseorang yang boleh dikenal pasti adalah orang yang boleh dikenalpasti, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk kepada pengenal seperti nama, nombor pengenalan, data lokasi, pengecam dalam talian atau kepada satu atau lebih faktor yang khusus untuk fizikal, fisiologi, identiti genetik, mental, ekonomi, kebudayaan atau sosial orang asli itu.

2. Pemprosesan

,Pemprosesan ‘bermaksud apa-apa operasi atau set operasi yang dilakukan pada data peribadi atau pada set data peribadi, sama ada dengan cara automatik seperti pengumpulan, rakaman, organisasi, penstrukturan, penyimpanan, penyesuaian atau pengubahan, pengambilan, perundingan, penggunaan, penzahiran melalui penghantaran, penyebaran atau sebaliknya menyediakan, penjajaran atau gabungan, sekatan, penghapusan atau pemusnahan.

3. Sekatan pemprosesan

,Sekatan pemprosesan ‘bermaksud menandakan data peribadi yang disimpan dengan tujuan untuk mengehad-kan pemprosesan mereka pada masa akan datang.

4. Profil

,Profiling ‘bermaksud apa-apa bentuk pemprosesan automatik data peribadi yang terdiri daripada penggunaan data peribadi untuk menilai aspek peribadi tertentu yang berkaitan dengan seseorang yang semulajadi, khusus-nya untuk menganalisis atau meramalkan aspek-aspek mengenai prestasi orang semulajadi itu di tempat kerja, keadaan ekonomi, kesihatan, pilihan peribadi, minat, kebolehpercayaan, tingkah laku, lokasi atau pergerakan.

5. Penafsiran

,Penafsiran` bermaksud pemprosesan data peribadi dengan cara bahawa data peribadi tidak lagi boleh dikait-kan dengan subjek data tertentu tanpa menggunakan maklumat tambahan, dengan syarat bahawa maklumat tambahan itu disimpan secara berasingan dan tertakluk kepada langkah teknikal dan organisasi untuk memasti-kan bahawa data peribadi tidak dikaitkan dengan orang biasa yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.

6. Sistem fail

,Sistem fail’ bermaksud sebarang set data peribadi berstruktur yang boleh diakses mengikut kriteria tertentu, sama ada berpusat, tidak berpusat atau tersebar berdasarkan asas fungsian atau geografi.

7. Pengawal

,Pengawal` ertinya orang asli atau undang- undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang, secara bersendirian atau bersama dengan orang lain, menentukan maksud dan cara pemprosesan data peribadi; di mana maksud dan cara pemprosesan sedemikian ditentukan oleh Kesatuan atau undang-undang Negeri Ahli, pengawal atau kriteria khusus untuk pencalonannya boleh disediakan oleh Kesatuan atau undang-undang Negeri Anggota.

8. Pemproses

,Pemproses` bermaksud orang biasa atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang memproses data peribadi bagi pihak pengawal.

9. Penerima

,Penerima` bermaksud orang asli atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain, yang mana data peribadi didedahkan, sama ada pihak ketiga atau tidak. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa awam yang mungkin menerima data peribadi dalam rangka penyelidikan tertentu sesuai dengan undang-undang Kesatuan atau Negeri Ahli tidak akan dianggap sebagai penerima; pemprosesan data tersebut oleh pihak berkuasa awam adalah mematuhi peraturan perlindungan data yang terpakai mengikut tujuan pemprosesan.

10. Pihak ketiga

,Pihak Ketiga`bermaksud orang biasai atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan selain subjek data, pengawal, pemproses dan orang yang, di bawah pihak berkuasa langsung pengawal atau pempro-ses, diberi kuasa untuk memproses data peribadi.

11. Persetujuan

,Persetujuan` subjek data bermaksud apa -apa indikasi yang diberikan secara bebas, khusus, bermaklumat dan tidak jelas tentang kehendak subjek data yang dia, melalui pernyataan atau tindakan afirmatif yang jelas, men-andakan persetujuan terhadap pemprosesan data peribadi yang berhubungan dengannya atau dia.

Undang-undang pemprosesan

Pemprosesan hanya sah jika terdapat asas undang-undang untuk pemprosesan. Menurut Art. 6 (1) ayat 1 lit. a – f

GDPR asas undang-undang untuk pemprosesan boleh secara khususnya:

a. subjek data telah memberi persetujuan kepada pemprosesan data peribadinya untuk satu atau lebih tujuan tertentu;
b. pemprosesan diperlukan untuk pelaksanaan kontrak yang mana subjek data adalah pihak atau untuk men-gambil langkah-langkah atas permintaan subjek data sebelum membuat kontrak;
c. pemprosesan adalah perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang mana pengawal itu tertakluk;

d. pemprosesan diperlukan untuk melindungi kepentingan penting subjek data atau orang lain yang semula jadi;

e. pemprosesan adalah perlu bagi pelaksanaan sesuatu tugas yang dijalankan demi kepentingan awam atau dalam pelaksanaan pihak berkuasa rasmi yang terletak hak pada pengawal;
f. pemprosesan diperlukan untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh pengawal atau oleh pihak ketiga, kecuali kepentingan sedemikian ditindas oleh kepentingan atau hak dan kebebasan asas subjek data yang memerlukan perlindungan data peribadi, khususnya di mana subjek data adalah kanak-kanak.

Maklumat mengenai pengumpulan data peribadi

Dalam keadaan berikut kami memaklumkan anda tentang pengumpulan data peribadi apabila menggunakan laman web kami. Data peribadi adalah, sebagai contoh, nama, alamat, alamat e-mel, tingkah laku pengguna.

Bah. 1 Pengumpulan data peribadi semasa melayari laman web kami

Apabila laman web digunakan untuk tujuan mendapatkan maklumat, HEALY hanya mengumpul data peribadi yang pelayar pengguna menghantar ke server HEALY. Jika pengguna ingin melihat laman web HEALY, HEALY akan mengumpulkan data berikut yang diperlukan untuk alasan teknikal untuk memaparkan laman web kepada pengguna dan untuk memastikan kestabilan dan keselamatan:

∙ Tempat soal selidik

∙ alamat IP

∙ tarikh dan masa permintaan

∙ perbezaan zon masa ke Greenwich Mean Time (GMT)

∙ kandungan permintaan (halaman tertentu)

∙ status capaian/kod status HTTP

∙ jumlah data yang dihantar dalam setiap kes

∙ laman web dari mana permintaan dihantar

∙ pelayar

∙ sistem operasi dan antara muka

∙ bahasa dan versi perisian penyemak imbas

Selepas penilaian teknikal, data ini akan dipadamkan dengan serta-merta. Menurut Art. 6(1) ayat 1 lit. f GDPR, pengumpulan data ini melindungi kepentingan kami yang sah di dalam persembahan yang betul dari laman web kami yang menawarkan sebagai sebahagian daripada berat kepentingan, serta pematuhan dengan peraturan perlindungan data EU asas dari segi keselamatan dan kerahsiaan.

Bah. 2 Penggunaan kuki

Sebagai tambahan kepada data yang disebutkan di atas, kuki atau teknologi yang serupa seperti piksel (sele-pas ini dirujuk secara umum sebagai “Kuki”) digunakan pada komputer anda apabila anda menggunakan dan melawat laman web kami. Kuki adalah fail teks kecil yang disimpan oleh peranti terminal anda pada komputer anda untuk menyimpan maklumat tertentu, atau fail imej, seperti piksel. Apabila anda melawati laman web kami menggunakan peranti terminal yang sama, maklumat yang disimpan dalam Kuki kemudiannya dihantar semula ke laman web kami („Kuki Pihak Pertama“) atau ke laman web lain yang kuki itu milik (“Kuki Pihak Ketiga”).

Melalui maklumat yang disimpan dan dikembalikan, laman web masing-masing mengakui bahawa anda telah mengakses dan melawatnya dengan pelayar peranti terminal anda. Kami menggunakan maklumat ini agar dapat merancang dan memaparkan laman web untuk anda mengikut keutamaan anda. Hanya kuki itu sendiri yang dikenal pasti pada peranti terminal anda. Data peribadi hanya akan disimpan di luar keadaan tersebut dengan persetujuan anda yang jelas atau jika ini benar-benar perlu untuk dapat menggunakan perkhidmatan yang dita-warkan dan dipanggil oleh anda dengan sewajarnya.

Laman web ini menggunakan jenis kuki berikut, skop dan fungsi yang diterangkan di bawah:

∙ Kuki yang benar-benar perlu (jenis a)

∙ Kuki fungsi dan prestasi (jenis b)

∙ Kuki yang memerlukan persetujuan (jenis c)

Untuk setiap alat yang kami gunakan, kami akan memberitahu anda jenis kuki yang ditetapkan dan digunakan dalam setiap kes.

(1) Kuki yang benar-benar perlu (jenis a)

Kuki yang merupakan fungsi jaminan mutlak tanpa anda tidak boleh menggunakan laman web kami seperti yang dimaksudkan. Kuki ini digunakan secara eksklusif oleh kami dan oleh itu kuki pihak pertama. Ini bermakna semua maklumat yang disimpan dalam Kuki dikembalikan ke laman web kami.

Sebagai contoh, Kuki yang benar-benar diperlukan berfungsi untuk memastikan bahawa sebagai pengguna berdaftar, anda sentiasa dilog masuk ketika mengakses berbagai sub-halaman di laman web kami dan dengan itu tidak perlu memasukkan kembali data masuk anda setiap kali halaman baharu dipanggil.

Penggunaan Kuki yang mutlak diperlukan di laman web kami adalah mungkin tanpa persetujuan anda. Oleh sebab itu, Kuki yang mutlak diperlukan tidak boleh dinyahaktifkan atau diaktifkan secara individu. Walau bagai-manapun, anda boleh menyahaktifkan Kuki dalam pelayar anda pada bila-bila masa (lihat di bawah).

Asas perundangan untuk memproses data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. b GDPR.

(2) Kuki Fungsi dan prestasi (jenis b)

Kuki Fungsi membolehkan laman web kami menyimpan maklumat yang telah dimasukkan (seperti nama berdaf-tar atau pemilihan bahasa) dan menawarkan fungsi yang lebih baik dan lebih peribadi berdasarkan maklumat ini. Kuki ini mengumpul dan menyimpan maklumat tanpa nama sahaja supaya mereka tidak dapat mengesan per-gerakan anda di laman web lain.

Prestasi Kuki mengumpulkan maklumat tentang bagaimana laman web kami digunakan untuk meningkatkan daya tarikan, kandungan dan fungsi mereka. Kuki ini membantu kami, sebagai contoh, untuk menentukan sama ada dan mana sub-halaman laman web kami dilawati dan di mana pengguna kandungan sangat berminat. Khu-susnya, kami mencatat jumlah kunjungan ke halaman, bilangan sub halaman yang dilihat, masa yang dihabiskan di laman web kami, susunan laman yang dilawati, yang istilah carian telah membawa anda kepada kami, negara, wilayah dan, jika terpakai, bandar dari mana akses dibuat, serta perkadaran peranti mudah alih yang mengak-ses laman web kami. Kami juga merekodkan pergerakan, “klik” dan menatal dengan tetikus komputer untuk memahami bidang mana di tapak web kami yang menarik minat pengguna. Seterusnya, kami boleh menyesuai-kan kandungan laman web kami dengan lebih khusus kepada keperluan pengguna kami dan mengoptimumkan penawaran kami. Alamat IP komputer anda yang dihantar untuk tujuan teknikal secara automatik tidak dikenali dan tidak membenarkan kami membuat sebarang kesimpulan tentang pengguna individu.

Anda boleh membantah penggunaan kuki fungsi dan prestasi pada bila-bila masa dengan menyesuaikan teta-pan Kuki anda dengan sewajarnya.

Asas perundangan untuk pemprosesan data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. f GDPR.

(3) Kuki yang memerlukan persetujuan (jenis c)

Kuki yang tidak semestinya diperlukan (jenis a) atau fungsi atau prestasi Kuki (jenis b) hanya digunakan selepas persetujuan anda.

Kami berhak untuk menggunakan maklumat yang kami peroleh dengan menggunakan Kuki dari analisis tidak dikenali mengenai kelakuan pengguna pelawat ke laman web kami untuk menunjukkan pengiklanan tertentu untuk produk tertentu kami di laman web kami sendiri. Kami percaya bahawa anda, pengguna, akan mendapat manfaat daripada ini kerana kami akan memaparkan iklan atau kandungan yang berdasarkan tabiat melayari anda, kami menganggap sesuai dengan minat anda dan anda akan ditunjukkan kurang iklan secara berselerak atau kandungan tertentu yang mungkin kurang menarik kepada kamu.

Kuki Pemasaran berasal dari syarikat pengiklanan luar (kuki pihak ketiga) dan digunakan untuk mengumpulkan maklumat tentang laman web yang dilawati oleh pengguna untuk membuat pengiklanan berorientasikan kum-pulan sasaran untuk pengguna.

Pilihan untuk Kuki Pemasaran

Anda juga boleh menguruskan Kuki yang digunakan untuk pengiklanan dalam talian melalui alat yang diba-ngunkan di banyak negara sebagai sebahagian daripada program pengawalseliaan diri, seperti https://www. aboutads.info/choices/ yang bertempat di AS atau http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Anda boleh menarik balik persetujuan ini kepada Kuki pada bila-bila masa yang berkuat kuasa untuk masa depan di sini.

Asas perundangan untuk pemprosesan data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. a GDPR.

(4) Pentadbiran dan penghapusan semua kuki

Di samping itu, anda boleh menetapkan pelayar Internet anda untuk umum mencegah penyimpanan Kuki pada peranti terminal anda atau anda akan ditanya setiap kali sama ada anda bersetuju dengan tetapan Kuki. Sebaik sahaja Kuki telah ditetapkan, anda juga boleh memadamkannya pada bila-bila masa. Bagaimana semua ini ber-fungsi dengan terperinci boleh didapati dalam fungsi bantuan pelayar anda.

Sila ambil perhatian bahawa pengaktifan am Kuki boleh menyebabkan batasan fungsi laman web kami.

Bah. 3 Fail Log Pelayan

Anda boleh melawat laman web kami tanpa memberikan maklumat peribadi. Setiap kali anda mengakses laman web kami, data penggunaan dihantar kepada kami atau pembekal perkhidmatan hos web/IT kami melalui pel-ayar Internet anda dan disimpan dalam data log (yang dipanggil fail log pelayan). Data yang disimpan ini terma-suk, contohnya, nama halaman yang diakses, tarikh dan masa akses, alamat IP, jumlah data yang dipindahkan dan pembekal yang meminta.

Pemprosesan ini dijalankan berdasarkan Art. 6(1) ayat 1 lit. f GDPR dengan kepentingan yang sah untuk memas-tikan operasi bebas masalah di laman web kami dan meningkatkan perkhidmatan kami.

Bah. 4 Pengumpulan dan penggunaan data peribadi sekiranya terdapat permintaan kenalan

Apabila anda menghubungi HEALY melalui e -mel atau melalui borang kenalan, HEALY menyimpan data yang disediakan oleh anda (alamat e -mel anda, jika boleh nama pertama dan nama keluarga anda), untuk menjawab pertanyaan anda. HEALY akan memadamkan data yang dikumpulkan dalam konteks ini, sekali penyimpanan tidak lagi diperlukan, cth. sebaik sahaja kebimbangan anda telah ditangani. Jika tidak, pemprosesan akan dihad-kan sekiranya berlaku obligasi pengekalan statutori.

Pemprosesan data ini dilakukan atas dasar Art. 6(1) ayat 1 lit. a GDPR berkaitan dengan persetujuan yang dibe-rikan oleh pengguna.

Bah. 5 Pengumpulan data peribadi apabila kesimpulan kontrak sebagai rakan pengedaran

Untuk kesimpulan kontrak rakan pengedaran, kami memerlukan data peribadi berikut dari anda:

1. gelaran,

2. nama,

3. nama pertama

4. alamat,

5. nombor telefon,

6. alamat e-mel,

7. nombor ID cukai jualan,

8. data kad kredit, bank dan debit langsung.

HEALY menggunakan data ini semata-mata untuk pelaksanaan kontrak dan komunikasi dengan rakan-rakan pengedaran yang diperlukan dalam konteks ini. Ini termasuk penyediaan, kesimpulan dan pemprosesan kon-trak, jaminan dan, jika perlu, pembalikan kontrak. Data disimpan sehingga pelaksanaan kontrak telah selesai. Sekiranya tempoh pengekalan komersial dan statutori, data boleh disimpan sehingga 10 tahun.

Maklumat ini perlu bagi kesimpulan dan prestasi kontrak rakan pengedaran. Asas perundangan untuk mempro-ses data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. b GDPR. Dasar hukum untuk penyimpanan selanjutnya untuk alasan hukum dan undang-undang komersial adalah keperluan untuk mematuhi kewajiban hukum menurut Art. 6(1) ayat 1 lit. c GDPR.

Bah. 6 Pemindahan data kepada pihak ketiga

(1) HEALY hanya mendedahkan data peribadi pengguna setakat yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak atau untuk tujuan kepentingan sah HEALY. HEALY menggunakan pembekal perkhidmatan luaran (pempro-ses) untuk pelaksanaan kontrak. Untuk memastikan perlindungan data peribadi pengguna, perjanjian pem-prosesan data berasingan telah diselesaikan dengan penyedia perkhidmatan.

Sebagai rakan pengedaran, anda akan mempunyai akses ke pejabat belakang. Di pejabat belakang, anda boleh melihat gambaran keseluruhan pesanan yang telah diletakkan di atas permintaan anda. Untuk tujuan ini, maklumat berikut mengenai orang-orang yang telah membuat pesanan di atas permintaan anda akan dipaparkan kepada anda:

Status (pelanggan/rakan kongsi pengedaran), nama keluarga, nama pertama, nilai bersih barangan untuk pesanan bulan sebelumnya, bilangan ahli pasukan, masa aktiviti dalam talian yang paling terkini.

Maklumat ini diperlukan untuk pengiraan dan kebolehpercayaan tuntutan komisen. Asas perundangan untuk memproses data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. b GDPR.

Di samping itu, anda boleh melihat gambaran keseluruhan pasukan di pejabat belakang. Gambaran keselu-ruhan ini memberikan anda maklumat tentang rakan kongsi pengedaran yang direkrut oleh anda dalam talian turun anda. Untuk tujuan ini, maklumat berikut dipaparkan:

Status (pelanggan/rakan kongsi pengedaran), nama keluarga, nama pertama, nilai bersih barangan untuk pesanan bulan sebelumnya, bilangan ahli pasukan, masa aktiviti dalam talian yang paling terkini.

Maklumat ini diperlukan untuk pengiraan dan kebolehpercayaan tuntutan komisen. Asas perundangan untuk memproses data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. b GDPR.

(2) Jika anda ahli, untuk pengiraan komisen perbezaan rakan pengedaran dalam talian anda, data peribadi yang disebutkan di atas pada pesanan anda dan gambaran pasukan anda juga dipaparkan kepada rakan pengeda-ran dalam yang mana anda turun. Pemprosesan data ini diperlukan untuk pengiraan dan kebolehpercayaan tuntutan komisen. Asas perundangan untuk memproses data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. b GDPR.

(3) Kami memerlukan data berikut untuk memproses bayaran komisen:

Gelaran, nama keluarga, nama pertama, alamat, butiran bank.

Maklumat ini diperlukan untuk pengiraan dan kebolehpercayaan tuntutan komisen. Asas perundangan untuk memproses data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. b GDPR.

(4) Untuk memenuhi penghantaran, nama pertama, nama keluarga, alamat, alamat e-mel dan nombor telefon rakan pengedaran diberikan kepada syarikat pelayaran. Pemindahan data ini berlaku untuk prestasi kontrak dengan anda, rakan kongsi pengedaran. Asas perundangan untuk pemprosesan data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. b GDPR.

(5) Bagi pemprosesan pembayaran, data pembayaran rakan kongsi pengedaran, iaitu nama pertama, nama keluarga, alamat, alamat e-mel, nombor telefon, disediakan kepada pembekal pembayaran masing-masing. Pemprosesan data ini dilakukan untuk prestasi kontrak dengan anda, rakan kongsi pengedaran, dan/atau atas dasar persetujuan yang diberikan oleh anda. Asas perundangan untuk pemprosesan data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. a atau lit. b GDPR.

Bah. 7 Penggunaan alat luaran

Pelbagai alatan dari syarikat yang berbeza diintegrasikan di laman web kami yang membolehkan kami menilai tingkah laku pengguna anda atau untuk mewujudkan pautan dengan laman web lain. Untuk memastikan perlin-dungan data peribadi anda, perjanjian pemprosesan data berasingan telah diselesaikan dengan syarikat-syari-kat yang dinamakan di bawah.

Kami bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan berikut:

Penggunaan Google Analytics

Laman web ini menggunakan Google Analytics, sebuah perkhidmatan analisis web yang disediakan oleh Goo-gle Inc. (“Google”). Google Analytics menggunakan apa yang dipanggil “kuki”, iaitu fail teks yang diletakkan di komputer anda dan membantu menganalisis penggunaan laman web anda. Maklumat mengenai penggunaan laman web masing-masing yang dihasilkan oleh kuki biasanya dihantar dan disimpan oleh pelayan Google di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, sekiranya IP Anonymization diaktifkan di laman web masing-masing, di Negara-negara Anggota Kesatuan Eropah atau di negara-negara lain yang menyetujui Perjanjian di Kawasan Ekonomi Eropah, Google akan memendekkan alamat IP anda sebelum menghantarnya. Hanya dalam kes-kes yang luar biasa, alamat IP penuh dipindahkan dan dipendekkan oleh pelayan Google di Amerika Syarikat. Goo-gle akan menggunakan maklumat ini bagi pihak pengendali laman web ini untuk menilai penggunaan laman web anda, untuk menghasilkan laporan mengenai aktiviti laman web dan untuk menyediakan perkhidmatan lan-jut yang berkaitan dengan penggunaan laman web dan penggunaan web kepada pengendali laman web ini.

Alamat IP yang dihantar oleh pelayar anda dalam konteks Google Analytics tidak akan digabungkan dengan data Google yang lain.

Anda boleh menghalang penempatan kuki melalui tetapan perisian pelayar yang sepadan; Walau bagaimana-pun, kami ingin menunjukkan bahawa anda mungkin tidak dapat menggunakan sepenuhnya semua ciri laman web ini dalam kes ini. Selain itu, anda boleh menghalang pengumpulan data yang dihasilkan oleh kuki dan ber-kaitan dengan penggunaan laman web anda (termasuk alamat IP anda) oleh Google serta pemprosesan data tersebut oleh Google dengan memuat turun dan memasang pemalam pelayar yang tersedia di bawah pautan

berikut: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Laman web ini menggunakan Google Analytics dengan pelanjutan „_anonymizeIp()”. Oleh itu, alamat IP dipro-ses setelah dipendekkan, yang bermaksud bahawa mereka tidak boleh dikaitkan dengan orang tertentu. Sekira-nya data yang anda kumpulkan dikaitkan secara langsung kepada anda, sambungan tersebut segera dikecuali-kan dan data peribadi dihapuskan dengan serta-merta.

Kami menggunakan Google Analytics untuk dapat menganalisa dan kerap memperbaiki penggunaan laman web kami. Perangkaan yang diperoleh membolehkan kami memperbaiki tawarannya dan menjadikannya lebih menarik untuk anda sebagai pengguna. Untuk pengecualian data peribadi yang dihantar ke Amerika Syarikat, Google telah menempatkan dirinya kepada EU-U.S. Perisai Privasi, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Fra-mework.

Maklumat penyedia pihak ketiga: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,

Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Syarat perkhidmatan:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, gambaran keseluruhan privasi: http://www.google.com/intl/

de/analytics/learn/privacy.html, dan dasar privasi: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Di samping itu, laman web ini menggunakan Google Analytics untuk analisis silang peranti aliran pengguna; analisis ini dilakukan melalui ID pengguna. Anda mempunyai pilihan untuk menyahaktifkan analisis penggunaan merentas peranti yang berbeza dalam akaun pengguna mereka di bawah „Data Saya”, „Data Peribadi”.

Penggunaan Google Analytics adalah berdasarkan asas perundangan Art. 6(1) ayat 1 lit. a GDPR, persetujuan anda. Tempoh penyimpanan kuki, yang diletakkan di laman web ini, sehingga 12 bulan.

Fungsi pengiklanan Google Analytics

Jika anda bersetuju dengan penggunaan fungsi pengiklanan Google Analitis, laman web ini akan menggunakan fungsi Google Analytics yang dipertingkat selain fungsi standard. Fungsi pengiklanan Google Analytics yang dilaksanakan di laman web ini termasuk laporan Google Analitics mengenai prestasi oleh demografi dan minat.

Untuk tujuan ini, kami menggunakan kuki pihak pertama (misalnya, kuki Google Analytics) dan kuki pihak ketiga (cth., Kuki DoubleClick) bersama-sama untuk membantu kami menganalisis ciri dan minat demografi mana yang pengunjung ke laman web kami biasanya mempunyai tanpa nama dan agregat cara. Kami menggunakan maklu-mat ini untuk meningkatkan laman web kami.

Anda boleh mengelakkan penyertaan dalam proses pengesanan ini dalam pelbagai cara: a) dengan menetap-kan perisian pelayar anda dengan sewajarnya; b) dengan menyahaktifkan tetapan iklan Google di https://www. google.com/ads/preferences/?hl=de c) dengan menetapkan kuki yang sesuai [pautan ke laman tetapan kuki]. Kami menunjukkan bahawa dalam kes ini anda mungkin tidak dapat menggunakan sepenuhnya semua fungsi tawaran ini. Tempoh penyimpanan adalah sehingga 26 bulan. Penggunaan fungsi pengiklanan Google Analytics adalah berdasarkan dasar hukum Art. 6(1) ayat 1 lit. a GDPR, persetujuan anda.

Penggunaan Google Maps

Di laman web kami, kami menggunakan Google Maps untuk memaparkan lokasi kami dan untuk membuat pene-rangan laluan. Perkhidmatan ini disediakan oleh Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, selepas ini dirujuk sebagai „Google“.

Dengan pensijilannya di bawah Perisai Privasi EU-US https://www.privacyshield.gov/, Google menjamin bahawa keperluan perlindungan data EU juga akan dipenuhi apabila data diproses di Amerika Syarikat.

Untuk membolehkan paparan fon tertentu di laman web kami, sambungan ke pelayan Google di Amerika Syari-kat ditubuhkan apabila tapak web kami dipanggil.

Jika anda memanggil komponen Google Maps yang disatukan dalam kehadiran Internet kami, Google menyim-pan Kuki pada peranti terminal anda melalui pelayar Internet anda. Tetapan dan data pengguna anda diproses untuk memaparkan lokasi kami dan membuat penerangan laluan. Dalam konteks ini, kami tidak boleh menge-cualikan bahawa Google menggunakan pelayan di Amerika Syarikat.

Asas perundangan adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. f GDPR. Kepentingan sah kami adalah pengoptimuman kefungsian kehadiran Internet kami.

Sambungan kepada Google yang ditubuhkan dengan cara ini membolehkan Google untuk menentukan laman web mana yang telah menghantar pertanyaan anda dan alamat IP yang mana deskripsi laluan akan dihantar.

Sekiranya anda tidak bersetuju dengan pemprosesan ini, anda boleh mengelakkan pemasangan Kuki dengan tetapan yang sesuai dalam pelayar Internet anda. Butiran boleh didapati di atas di bawah “Kuki”.

Di samping itu, penggunaan Google Maps dan maklumat yang diperoleh melalui Google Maps dikawal oleh Syarat Penggunaan Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de dan Terma Penggunaan Google Maps

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Selain itu, Google menyediakan maklumat lanjut di https://adssettings.google.com/authenticated dan https://policies.google.com/privacy.

Untuk melindungi hak dan data peribadi anda, kami telah menyediakan Google Maps dengan penyelesaian dua klik yang dipanggil, yang hanya menghantar data ke Google selepas anda mengaktifkan fungsi peta secara jelas.

Penukaran Google Ads

Kami menggunakan perkhidmatan Penukaran Google Ads untuk menarik perhatian kepada tawaran menarik kami yang dibantu oleh media pengiklanan (yang dikenali sebagai Google Ads) di laman web luaran. Berkenaan dengan data kempen pengiklanan, kita dapat menentukan betapa suksesnya langkah pengiklanan individu. Kami menggunakan ini untuk meneruskan minat untuk menunjukkan kepada anda iklan, yang menarik minat anda, untuk menjadikan laman web kami lebih menarik untuk anda dan untuk mencapai pengiraan yang sak-sama mengenai kos pengiklanan.

Media pengiklanan ini dihantar oleh Google melalui apa yang disebut „Pelayan Iklan“. Kami menggunakan Kuki Pelayan Iklan, yang boleh mengukur parameter tertentu seperti paparan iklan atau klik oleh pengguna untuk mengukur kejayaan. Jika anda mengakses laman web kami melalui iklan Google, Google Ads menyimpan Kuki

pada peranti terminal anda. Kuki ini biasanya kehilangan kesahihannya selepas 30 hari dan tidak bertujuan untuk mengenal pasti anda secara peribadi. ID kuki unik, bilangan jejak iklan setiap penempatan (kekerapan), kesan terakhir (berkaitan untuk penukaran pasca paparan) dan maklumat pilihan (menandakan bahawa pengguna tidak lagi ingin ditangani) biasanya disimpan sebagai nilai analisis untuk Kuki ini.

Kuki ini membolehkan Google mengenali pelayar Internet anda. Sekiranya pengguna melayari halaman tertentu di laman web pengguna iklan dan Kuki yang disimpan di dalam komputernya tidak tamat tempoh, Google dan pengguna mungkin mengakui bahawa pengguna mengklik iklan tersebut dan diarahkan ke halaman tersebut. Setiap pengguna iklan diberikan Kuki yang berbeza. Oleh itu, kuki tidak boleh dikesan melalui laman web peng-guna iklan. Kami tidak mengumpul dan memproses sebarang data peribadi dalam pengiklanan yang disebutkan di atas. Kami hanya menerima penilaian statistik dari Google. Berdasarkan penilaian ini, kami dapat mengenal-pasti langkah-langkah pengiklanan yang digunakan khususnya. Kami tidak menerima sebarang data lanjut dari-pada penggunaan media pengiklanan, kami tidak dapat mengenal pasti pengguna berdasarkan maklumat ini.

Oleh kerana alat pemasaran yang digunakan, pelayar anda secara automatik menetapkan sambungan langsung dengan pelayan Google. Kami tidak mempunyai pengaruh sejauh mana dan menggunakan data yang dikum-pulkan oleh Google melalui penggunaan alat ini dan oleh itu memaklumkan kepada anda mengikut keadaan pengetahuan kami: Dengan mengintegrasikan Penukaran Iklan, Google menerima maklumat yang anda panggil bahagian relevan dari tapak web kami atau mengklik iklan dari kami. Jika anda berdaftar dengan perkhidmatan Google, Google boleh menyerahkan lawatan ke akaun anda. Walaupun anda tidak berdaftar dengan Google atau belum log masuk, mungkin penyedia mungkin mengetahui dan menyimpan alamat IP anda.

Khalayak Tersuai Facebook – Piksel Facebook

Laman web ini menggunakan fungsi pemasaran semula “Khalayak Tersuai” Facebook Inc. („Facebook”) untuk menghubungi anda sekali lagi dalam masa 6 bulan. Ini membolehkan pengguna laman web untuk melihat iklan berasaskan minat („Iklan Facebook”) ketika melawat rangkaian sosial Facebook atau tapak lain yang juga meng-gunakan proses tersebut. Kami menggunakannya untuk meneruskan minat untuk menunjukkan kepada anda iklan yang menarik minat anda untuk menjadikan laman web kami lebih menarik untuk anda.

Oleh kerana alat pemasaran yang digunakan, pelayar anda secara automatik menetapkan sambungan langsung dengan pelayan Facebook. Kami tidak mempunyai pengaruh sejauh mana dan menggunakan data yang dikum-pulkan oleh Facebook melalui penggunaan alat ini dan oleh itu memaklumkan kepada anda mengikut keadaan pengetahuan kami: Dengan menyepadukan Khalayak Tersuai Facebook, Facebook menerima maklumat yang anda panggil ke laman web yang relevan dengan kehadiran Internet kami atau mengklik pada iklan dari kami. Jika anda berdaftar dengan perkhidmatan Facebook, Facebook boleh memberikan lawatan ke akaun anda. Wal-aupun anda tidak berdaftar dengan Facebook atau belum log masuk, mungkin penyedia mungkin mengetahui dan menyimpan alamat IP dan ciri pengenalan tambahan anda.

Anda boleh menyahaktifkan fungsi „Khalayak Tersuai Facebook” di sini dan sebagai pengguna log masuk di https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Untuk maklumat lanjut mengenai amalan pemprosesan data Facebook, sila lawat https://www.facebook.com/ about/privacy

Kuki Digunakan: jenis c. Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat di bahagian “Kuki”.

Penggunaan Khalayak Tersuai Facebook adalah berdasarkan asas perundangan di bawah Art. 6(1) ayat 1 lit. a GDPR, persetujuan anda.

Bah. 8 halaman peminat Facebook

Untuk perkhidmatan maklumat yang ditawarkan di halaman ini, HEALY menggunakan platform teknikal dan perkhidmatan Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Face-book”).

Pada pendapat ECJ, Facebook dan pengendali laman peminat Facebook adalah pengawal bersama dalam skop Art. 26 GDPR berkaitan dengan data peribadi yang diproses melalui laman peminat Facebook. Atas sebab ini, Facebook dan HEALY telah membuat kesepakatan mengenai tanggungjawab bersama mereka, yang boleh did-apati di sini.

HEALY memberi anda maklumat berikut mengenai pemprosesan data pada laman peminat Facebook kami:

(1) Pengawal

Pemprosesan data peribadi anda pada halaman penggemar Facebook HEALY dilakukan dengan tanggungja-wab bersama dengan:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (2) Pemprosesan data
Apabila anda melawat halaman peminat Facebook, alamat IP peranti anda dihantar ke Facebook. Mengikut maklumat yang diberikan oleh Facebook, kata alamat IP tidak dikenali dan dihapuskan selepas 90 hari, seku-rang-kurangnya jika ia merupakan alamat IP Jerman. Facebook juga menyimpan maklumat tambahan mengenai peranti penggunanya, cth. pelayar Internet yang digunakan. Ini mungkin membolehkan Facebook memautkan alamat IP kepada pengguna individu. Jika anda log masuk ke akaun Facebook anda semasa melawat halaman peminat kami, kuki dengan ID Facebook anda akan berada di peranti anda. Oleh kerana kuki ini, Facebook dapat mengesan bahawa anda telah melawat halaman peminat kami dan bagaimana anda telah menggunakannya. Facebook menggunakan maklumat ini untuk memaparkan kandungan atau iklan yang diperibadikan kepada anda.

Jika anda ingin mengelakkan ini, anda harus keluar dari akaun Facebook anda dan/atau menyahaktifkan fungsi „Kekalkan log masuk saya”. Di samping itu, kami mencadangkan anda memadamkan kuki sedia ada dari peranti anda dan tutup dan mulakan semula pelayar anda. Melalui langkah ini, maklumat Facebook melalui Facebook yang boleh menghubungkan data kepada anda dihapuskan.

Walau bagaimanapun, jika anda ingin menggunakan ciri interaktif halaman penggemar kami, anda perlu sekali lagi log masuk ke Facebook dengan maklumat log masuk Facebook anda. Oleh itu, Facebook akan sekali lagi dapat menghubungkan data kepada anda.

Tidak juga Facebook secara konklusif dan jelas tidak tahu apa cara Facebook menggunakan data yang diperoleh dari lawatan anda ke laman Facebook untuk tujuannya sendiri, sejauh mana aktiviti di laman Facebook dikaitkan dengan pengguna individu, berapa lama Facebook menyimpan data ini dan sama ada data yang diperoleh dari lawatan anda ke laman Facebook didedahkan kepada pihak ketiga. Kami hanya boleh merujuk anda, sebagai pengguna laman peminat kami, kepada pernyataan Facebook mengenai perlindungan data.

Data yang anda kumpulkan dalam konteks ini diproses oleh Facebook dan mungkin dipindahkan ke negara-ne-gara di luar Kesatuan Eropah.

Facebook menerangkan dengan cara umum apa maklumat yang diperoleh Facebook dan bagaimana ia meng-gunakannya dalam dasar penggunaan data. Di sana, anda juga boleh mencari maklumat mengenai cara menghu-bungi Facebook dan cara menyesuaikan tetapan iklan. Dasar penggunaan data boleh didapati di: http://de-de. facebook.com/about/privacy

Dasar penggunaan data penuh Facebook boleh didapati di:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Dasar data Facebook termasuk maklumat lanjut mengenai pemprosesan data:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Pilihan penyisihan boleh didapati di sini: https://www.facebook.com/settings?tab=ads dan di sini http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., syarikat induk A.S. dari Facebook Ireland Ltd., disahkan di bawah EU-U.S. Perisai Privasi dan dengan itu berjanji untuk mematuhi peruntukan undang-undang perlindungan data Eropah. Maklumat lanjut mengenai status Privasi Shield Facebook boleh didapati di: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Sebagai pengendali halaman peminat Facebook, kami tidak dapat menilai pemindahan dan pemprosesan lanjut data peribadi para pengguna di (ke) negara ketiga, seperti Amerika Syarikat, dan potensi risiko yang berkaitan dengan anda, pengguna.

(3) Fungsi Insights

Di samping itu, Facebook menyediakan dalam konteks fungsi „Insights” yang dipanggil beberapa data statis-tik untuk SBS-Legal sebagai pengendali halaman penggemar. Statistik ini dihasilkan dan disediakan oleh Face-book. Sebagai pengendali halaman peminat, kami tidak mempunyai sebarang pengaruh pada penjanaan sta-tistik ini dan, khususnya, tidak dapat menghalang fungsi ini. Dalam konteks fungsi „Insights”, maklumat berikut masing-masing diberikan kepada kami untuk kategori „peminat”, „pengikut”, „orang mencapai” dan „orang yang berinteraksi” untuk tempoh masa yang boleh dipilih:

aktiviti halaman, seperti lawatan halaman, pratonton halaman, aktiviti di halaman, mencapai aktiviti seperti klik „Suka”, orang yang dicapai dan cadangan, aktiviti sumbangan seperti interaksi sumbangan, tontonan video, komen, kongsi.

Di samping itu, kami disediakan maklumat statistik mengenai kumpulan Facebook yang dihubungkan dengan halaman penggemar kami. Selaras dengan syarat perkhidmatan Facebook, yang setiap pengguna telah mene-rima dalam konteks penciptaan profil Facebook, kami juga dapat mengenal pasti pelanggan dan peminat hala-man dan melihat profil mereka dan maklumat lain yang mereka kongsi.

Maklumat lanjut disediakan oleh Facebook di bawah pautan berikut:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY menggunakan data ini yang tersedia dalam bentuk agregat, untuk membuat sumbangan dan kegiatan di halaman penggemar lebih menarik kepada pengguna, misalnya untuk merancang kandungan dan masa sum-bangan. Asas perundangan untuk pemprosesan data ini adalah Art. 6(1) ayat 1 lit. f GDPR, iaitu kepentingan sah kami dalam pengoptimalan tawaran kami.

(4) Tempoh penyimpanan

Kami hanya menyimpan maklumat yang dihantar oleh Facebook selama kepentingan kami tidak ditarik balik oleh minat anda dalam penghapusan atau penyebaran maklumat tersebut.

Sila hapuskan pautan antara profil pengguna dan halaman peminat kami dengan menggunakan „Tidak seperti Halaman ini” dan/atau „Unfollow this Page” fungsi, jika anda menghendaki pemprosesan data yang dijelaskan tidak dilakukan pada masa akan datang.

(5) Hak anda sebagai subjek data

Sekiranya permintaan maklumat atau pertanyaan lain mengenai hak anda, yang disenaraikan di akhir Dasar Pri-vasi ini, kami mengesyorkan agar anda menghubungi Facebook secara langsung, kerana hanya Facebook mem-punyai akses sepenuhnya kepada data pengguna. Walau bagaimanapun, jika anda menghantar pertanyaan anda kepada kami, kami tentu akan memprosesnya dan juga meneruskannya ke Facebook.

Bah. 9 Kanak-kanak

Tawaran kami pada umumnya disasarkan untuk orang dewasa. Individu di bawah umur 18 tahun tidak boleh menghantar sebarang data peribadi kepada kami tanpa persetujuan ibu bapa atau penjaga mereka.

Bah. 10 Hak subjek data

Subjek data mempunyai hak untuk:

∙ mendapatkan maklumat atau pengesahan mengenai pemprosesan data mereka

∙ pembetulan atau penghapusan data mereka

∙ sekatan pemprosesan

∙ objek ke pemprosesan

∙ pergerakan data

∙ menarik balik persetujuan mereka dengan kesan masa depan

∙ membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan

Senarai semua pihak berkuasa penyeliaan yang bertanggungjawab untuk Jerman boleh didapati di https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Kami berharap maklumat ini dapat membantu anda menggunakan hak anda. Sila hubungi kami jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai peruntukan perlindungan data.

Dasar Privasi kali terakhir dikemas kini pada: 24 September 2019

Scroll to Top