COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Terma dan syarat Healy World GmbH

Terma dan syarat jualan dan penghantaran untuk pelanggan komersial

§ 1 Am – skop
1.1 Terma dan syarat jualan dan penghantaran ini hanya
terpakai untuk penghantaran kepada pelanggan komersial.
Mereka akan terpakai secara eksklusif dan, sebagai tambahan,
kepada semua hubungan perniagaan masa depan,
walaupun mereka tidak lagi dipersetujui secara jelas sekali
lagi. Kami tidak akan mengiktiraf sebarang terma dan syarat
pembeli yang bercanggah atau berbeza dari terma dan
syarat jualan dan penghantaran kami melainkan kami telah
memberikan penerimaan yang jelas dan tertulis tentang
kesahannya. Terma dan syarat jualan dan penghantaran
kami juga terpakai jika kami membuat penghantaran kepada
pembeli tanpa syarat walaupun pengetahuan tentang terma
dan syarat atau terma dan syarat yang berbeza dari terma
dan syarat jualan dan penghantaran kami.
1.2 Terma dan syarat berasingan hendaklah terpakai kepada
perkhidmatan yang diberikan (termasuk, tetapi tidak terhad
kepada, latihan dan seminar).
1.3 Tidak ada perjanjian sampingan bersifat lisan.
1.4 Kontrak hanya akan berkuatkuasa sebaik sahaja kami telah
mengeluarkan pengesahan pesanan bertulis atau membuat
penghantaran segera. Apabila membayar melalui PayPal,
pemindahan bank segera ‘Sofort’ atau pemindahan bank
biasa, kontrak juga akan berkuat kuasa sebaik sahaja penyedia
perkhidmatan pembayaran atau institusi kewangan yang
berkenaan telah mengesahkan pesanan pembayaran. Syarat
untuk kesahihan kontrak yang berasal dari kedai dalam talian
kami akan sentiasa menyelesaikan proses pesanan dengan
menghantar pesanan kepada kami.
1.5 Kualiti yang dinyatakan dalam spesifikasi pesanan (iaitu
pengesahan pesanan) hendaklah menentukan secara komprehensif
dan menentukan sifat objek yang dihantar.
1.6 Kenyataan yang kami buat sehubungan dengan kontrak ini
(misalnya spesifikasi pesanan / pengesahan dsb.) Tidak akan
memberikan sebarang jaminan dalam hal keraguan. Dalam
keadaan seperti keraguan, hanya menyatakan, akujanji
yang ditulis dari kami untuk memberikan jaminan adalah
berkesan.
1.7 Perintah boleh diubah hanya dalam keadaan yang luar biasa
dan, dalam keadaan sedemikian, hanya jika pengeluaran
belum dimulakan. Sebarang kos untuk perubahan yang
dikehendaki oleh pembeli akan dikenakan ke atas pembeli.
§ 2 Sebutharga – dokumen sebutharga
2.1 Semua sebut harga hendaklah tidak terikat kecuali dipersetujui
sebaliknya.
2.2 Lukisan, ilustrasi, dimensi, berat dan data pesanan lain
hendaklah mengikat hanya jika secara jelas dipersetujui
secara bertulis.
§ 3 Harga – terma pembayaran
3.1 Melainkan jika diperuntukkan selainnya dalam pengesahan
pesanan atau melalui arahan lain, harga kami akan
menjadi muktamad, termasuk pembungkusan, kecuali caj
penghantaran.
3.2 Kami hanya akan menerima kaedah pembayaran berikut
daripada pelanggan komersial yang membuat pesanan pertama
mereka: tunai terlebih dahulu, PayPal dan wang tunai
dalam penghantaran. Kami juga akan menerima bayaran di
atas akaun sebagai pesanan kedua pelanggan komersial.
3.3 Apabila membayar oleh pemindahan bank biasa, kami akan
menghantar barang setelah menerima pembayaran. Apabila
pelanggan membuat tempahan dari kedai dalam talian kami,
kami akan memberikan butiran akaun bank mereka semasa
membuat pesanan dan dengan pengesahan pesanan
mereka.
3.4 Harga kami hendaklah termasuk cukai nilai tambah berkanun;
ia akan dikenakan pada kadar berkanun untuk tarikh
invois dan disenaraikan secara berasingan pada invois kami.
3.5 Melainkan jika diperuntukkan selainnya dalam pengesahan
pesanan atau melalui satu lagi, susunan berasingan, harga
belian bersih akan dibayar untuk pembayaran terlebih
dahulu. Sekiranya pembeli gagal membuat pembayaran,
kami berhak untuk mengenakan faedah penalti pada kadar
lapan peratus melebihi kadar peratusan tahunan asas yang
berkaitan. Sekiranya, dalam keadaan sedemikian, kami dapat
menunjukkan kerugian yang lebih besar akibat kegagalan ini,
kami juga berhak menuntut pampasan bagi mereka.
3.6 Pelanggan hanya berhak untuk mengimbangi tuduhan dari
kami jika pengakuan balas mereka ditegakkan oleh mahkamah,
tidak dapat dipertikaikan atau telah diakui oleh kami.
Pelanggan juga berhak untuk melaksanakan hak pengekalan
di mana tuntutan balas mereka berkaitan dengan hubungan
undang-undang yang sama.
§ 4 Masa penghantaran
4.1 Masa penghantaran hanya akan dihitung dari masa di mana
sebarang isu teknikal telah diselesaikan.
4.2 Kami akan menjamin pemerolehan tepat pada masanya
objek penyampaian hanya apabila kami menerima objek
penyampaian atau bekalan yang diperlukan untuknya tepat
pada masanya. Walau bagaimanapun, kami akan memaklumkan
kepada pembeli apa-apa ketiadaan atau ketiadaan
objek penyampaian atau pembekalan secepat mungkin.
Pembeli hendaklah membawa beban bukti untuk apa-apa
liabiliti kami untuk pelanggaran kewajipan berkaitan dengan
pemerolehan objek penyerahan.
4.3 Kepuasan kami terhadap kewajipan penghantaran kami
memerlukan kepuasan pembeli tepat pada masanya dan
wajar. Kami akan berhak untuk menahan prestasi sehingga
kewajiban ini terpenuhi.
4.4 Sekiranya terdapat kelewatan dalam penerimaan pembeli
barang atau jika pembeli melanggar kewajiban kerjasama
lain, kami berhak mendapat ganti rugi untuk ganti rugi
yang dihasilkan, termasuk untuk sebarang perbelanjaan
tambahan. Kami akan berhak untuk melaksanakan tuntutan
selanjutnya.
4.5 Jika, sekiranya berlaku kelewatan sedemikian, pembeli tidak
memenuhi permintaan bertulis untuk menerima penghantaran
dalam tempoh masa yang munasabah, kami berhak
untuk menolak pemenuhan kontrak dan mendapatkan
pampasan bagi ketidakpatuhan. Dalam kes ini, kami berhak
untuk mendapatkan daripada pembeli pilihan pampasan
sekaligus sebanyak 20 peratus daripada harga belian kasar
yang dipersetujui, melainkan jika pembeli dapat membuktikan
bahawa kerugian sebenar kami adalah kurang atau
pampasan kerugian efektif yang ditanggung.
4.6 Dalam keadaan yang dinyatakan dalam Seksyen 4.4, risiko
kehilangan atau kemerosotan yang tidak sengaja objek yang
dibeli akan dipindahkan kepada pembeli pada masa ia terlepas
tarikh penerimaan atau pembayaran yang dipersetujui.
4.7 Penghantaran sebahagian pesanan tersebut adalah
dibenarkan.
4.8 Sekiranya berlaku mogok yang memberi kesan kepada masa
penghantaran, atau force majeure atau peristiwa lain (di
mana kami tidak mempunyai pengaruh), dan penghantaran
ditangguhkan sebagai akibatnya, tarikh penghantaran akan
ditangguhkan dengan sewajarnya. Apa-apa tanggungjawab
lain di bawah kontrak pesanan tidak akan terjejas
dengannya.
§ 5 Syarat pengangkutan untuk barangan – laluan risiko
5.1 Di mana kami tidak mengatur pengangkutan untuk
barangan, semua penghantaran akan dihantar di atas risiko
pembeli; pembeli juga bertanggungjawab untuk menginsuranskan
barangan tersebut. Risiko akan dipindahkan pada
masa kami memindahkan barang kepada kontraktor atau
pembeli pengangkutan.
5.2 Pampasan bagi ganti rugi jelas yang berterusan semasa
pengangkutan hendaklah segera diminta secara bertulis
daripada kontraktor pengangkutan yang menyerahkan
apabila menerima barang itu; kerosakan tersembunyi dalam
masa tujuh hari penemuan.
5.3 Di mana kami menguruskan pengangkutan barangan, kami
berhak memilih laluan dan kaedah pengangkutan.
§ 6 Jaminan dan liabiliti untuk kecacatan lain
6.1 Kami hanya akan memberi jaminan melalui pengaturan yang
khusus untuk kontrak individu.
6.2 Seksyen 377 Kanun Perdagangan Jerman
(‘Handelsgesetzbuch’, HGB) memberikan kewajipan untuk
pembeli untuk memeriksa barangan dan, jika berkaitan,
memberi notis mengenai apa-apa kecacatan; kewajipan
ini juga akan terpakai jika pelanggan adalah pembeli
sebagaimana yang ditakrifkan dalam Seksyen 14 Kanun
Sivil Jerman (‘Bürgerliches Gesetzbuch’, BGB) dan pesanan
merupakan sebahagian daripada aktiviti mereka untuk
perdagangan mereka atau kepunyaan tunggal.
6.3. Tempoh waranti berkanun untuk barangan baharu hendaklah
terhad kepada satu tahun, kecuali tuntutan ganti rugi
menurut Seksyen 7 terma dan syarat ini.
6.4. Waranti dikecualikan sama sekali untuk barangan terpakai,
kecuali tuntutan ganti rugi menurut Seksyen 7 dalam terma
dan syarat ini.
Selain itu, aduan tidak akan dipertimbangkan jika barangan
tersebut adalah kualiti kedua atau barangan khas dan
kebolehgunaan barangan tidak banyak memberi kesan.
Kecacatan yang telah dikenal pasti semasa pembelian
tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk aduan.
Aduan berdasarkan kecacatan yang tidak dapat dielakkan
memandangkan keadaan semasa teknologi, seperti variasi
warna atau penyelewengan struktur dengan venir kayu
atau kulit sebenar, tidak boleh dilihat sebagai kecacatan
kerana penyebabnya tidak bergantung kepada bahan atau
pembuatan. Perkara yang sama hendaklah digunakan untuk
penyimpangan kecil dalam kualiti, berat, saiz, ketebalan,
lebar, peralatan, corak dan warna di mana variasi tersebut
dibenarkan di bawah norma yang sah.
6.5 Jika objek yang dibeli mempunyai kecacatan yang mana kita
bertanggungan, pembeli hendaklah – bertentangan dengan
Seksyen 439 (1) BGB – berhak sama ada pembaikan atau
penggantian, pilihan antara yang akan kita buat. Pembeli
hendaklah membayar perbelanjaan yang diperlukan
untuk tanggungan ini jika ia meningkat disebabkan objek
dihantar dipindahkan ke suatu lokasi selain daripada tempat
perniagaan utama pembeli kecuali penempatan semula itu
sesuai dengan tujuan penggunaan objek.
6.6 Sekiranya pembaikan atau penggantian masih gagal selepas
dua percubaan, pembeli berhak untuk memilih sama ada
untuk membatalkan kontrak atau mendapatkan diskaun
harga pembelian yang berkaitan. Mana-mana hak pembeli
selanjutnya akan diketepikan. Ini hendaklah termasuk tuntutan
pembeli untuk pampasan.
6.7 Di mana pembeli menjalankan haknya di bawah peruntukan
pembubaran Seksyen 478 dan 479 BGB, kami akan menolak
liabiliti untuk pampasan sejauh yang dibenarkan secara sah.
§ 7 Liabiliti
7.1 Kami mempunyai liabiliti yang tidak terhad, selaras dengan
peruntukan berkanun, untuk kecederaan kepada nyawa,
anggota badan dan kesihatan akibat daripada pelanggaran
kewajipan yang disebabkan oleh kecuaian atau niat kami,
wakil undang-undang kami atau ejen kami dan untuk kerugian
yang terkandung dalam skop liabiliti yang disediakan
dalam Akta Liabiliti Produk Jerman (‘Produkthaftungsgesetz’,
ProdHaftG). Peruntukan berkanun akan mengawal liabiliti
kami untuk kerugian yang tidak termasuk dalam skop ayat
sebelumnya dan akibat daripada pelanggaran kontrak
melalui niat atau niat kasar kami, wakil undang-undang kami
atau ejen kami. Walau bagaimanapun dalam kes ini, liabiliti
kami adalah terhad kepada pampasan bagi kerugian yang
boleh dijangka dan tipikal melainkan kami, wakil undang-undang
kami atau ejen kami telah bertindak dengan niat. Di
mana kami telah memberikan waranti untuk kualiti barangan
atau bahagiannya, kami juga akan mempunyai liabiliti
sehingga tahap jaminan itu. Walau bagaimanapun, untuk
kerosakan yang disebabkan oleh ketiadaan kualiti yang
dijamin, walaupun tidak dikekalkan oleh barangan secara
langsung, kami hanya akan bertanggungjawab jika risiko
kerosakan itu dapat dilihat dengan jelas di bawah waranti
kami untuk kualiti barangan.
7.2 Kami juga akan bertanggungjawab ke atas kerugian yang
disebabkan oleh kecuaian biasa, dengan syarat kecuaian
ini menyangkut pelanggaran kewajipan kontraktual seperti
itu, dalam pandangan objektif pembeli, penting untuk
memenuhi kewajipan kontraktual teras dan kepuasan tidak
berpengaruh terhadap hasil pesanan yang lebih daripada
sekadar tidak penting. Bagaimanapun, kita hanya mempunyai
liabiliti sejauh kerugian biasanya berkaitan dengan
kontrak dan boleh diramal.
7.3 Liabiliti selanjutnya akan diketepikan tanpa mengira jenis
undang-undang tuntutan yang dikemukakan; khususnya,
ini juga terpakai untuk tuntutan dan tuntutan tort untuk
pampasan bagi perbelanjaan tanpa hasil dan bukannya
objek yang dipersetujui dalam kontrak.
7.4 Jika liabiliti kami terhad atau ditolak, batasan ini juga terpakai
bagi liabiliti peribadi petugas, pekerja, kakitangan, wakil dan
ejen kami.
§ 8 Pembatalan kontrak
Kami berhak untuk membatalkan kontrak pada bila-bila
masa tanpa memberi amaran jika keadaan kewangan
pembeli semakin memburuk dan dengan itu mengancam
kepuasan pembeli tanggungjawabnya. Syarat-syarat ini
dianggap dipenuhi, contohnya, jika pembeli berhenti pembayaran,
tertakluk kepada langkah penguatkuasaan yang
disebabkan oleh tuntutan pembayaran, tertakluk kepada
rang undang-undang protes atau cek atau menjadi tunggakan
dan prosiding berkaitan diminta atau dimulakan untuk
baki asetnya. Kami akan menikmati hak-hak ini walaupun
kami tidak menyedari keadaan-keadaan ini yang hadir pada
masa kontrak itu selesai.
§ 9 Tiada hak pembatalan untuk pembeli
Pelanggan komersial yang tidak membeli produk untuk
kegunaan peribadi mereka sendiri tidak akan menikmati hak
untuk membatalkan kontrak. Hanya pengguna sebagaimana
yang ditakrifkan dalam Seksyen 13 BGB akan menikmati
hak ini.
§ 10 Pengekalan hak milik
10.1 Hak milik kepada objek yang dibeli akan tetap terletak pada
kami sehingga kami menerima semua pembayaran yang
terhutang melalui hubungan perniagaan kami.
10.2 Pembeli wajib mengendalikan barang yang dibeli dengan
hati-hati. Khususnya, pembeli dikehendaki menginsuranskan
objek yang dibeli dengan perbelanjaannya sendiri untuk
liputan memadai untuk kerosakan kebakaran dan air dan
kecurian pada nilai penggantian.
10.3 Sekiranya berlaku penyitaan atau gangguan lain dengan
objek yang dibeli, pembeli hendaklah dengan segera memaklumkan
kepada kami secara bertulis supaya kami boleh
memfailkan aduan menurut Seksyen 771 Kanun Tatacara
Jenayah Jerman (‘Zivilprozessordnung’, ZPO). Jika pihak
ketiga tidak dapat membayar balik kos perundangan dan
undang-undang lain yang berkaitan dengan tuntutan mahkamah
di bawah Seksyen 771 ZPO, kami akan memegang
pembeli yang bertanggungjawab terhadap kerugian yang
ditanggung.
10.4 Pembeli berhak menjual semula objek yang dibeli sebagai
sebahagian daripada perjalanan biasa perniagaannya;
bagaimanapun, akan dengan ini menyerahkan kepada kami
semua penghutang yang diperolehnya daripada pelanggan
atau pihak ketiga sehingga nilai amaun invois program
(termasuk cukai nilai tambah) penghutang kami, tidak kira
sama ada objek yang dibeli itu dijual semula selepas atau
tanpa selanjutnya pemprosesan. Pembeli tetap diberi kuasa
untuk mengutip penghutang ini walaupun selepas tugasan.
Pihak berkuasa kami untuk mengutip penghutang sendiri
tidak akan terjejas dengannya. Walau bagaimanapun, kami
akan berjanji untuk tidak mengumpul penghutang ini selagi
pembeli memenuhi obligasi pembayarannya daripada
pendapatan yang diterima, pembeli tidak ingkar ke atas
pembayaran dan, khususnya, tidak ada permintaan untuk
pembukaan proses ketidakmampuan bayar atau pemberhentian
bayaran. Walau bagaimanapun, sekiranya ini, kami
boleh memaksa pembeli untuk memberi kami butir-butir
penghutang yang diberikan kepada kami, memberi kami
semua butiran yang diperlukan untuk pengambilannya,
memberi kami semua dokumen yang berkaitan dan memaklumkan
penghutang (pihak ketiga) tugasan.
10.5 Mana-mana pemprosesan atau transformasi objek yang
dibeli yang dilakukan oleh pembeli hendaklah sentiasa bagi
pihak kami. Di mana objek yang dibeli bercampur dengan
objek lain yang bukan milik kita, kita akan memperoleh
kepentingan dalam objek baru yang bersamaan dengan sebahagian
nilai objek yang dibeli (jumlah invois akhir termasuk
cukai nilai tambah) kepada objek diproses yang lain di masa
campuran. Terma dan syarat yang sama hendaklah terpakai
kepada objek yang dibuat melalui pemprosesan sedemikian
bagi mereka untuk objek yang dibeli tertakluk kepada
pengekalan hak milik.
10.6 Untuk memastikan tunggakan terimaan kami daripada
pembeli, pembeli juga akan memberi kepada kami penghutang
yang terakru dari pihak ketiga dengan menggabungkan
objek yang dibeli dengan hartanah.
§ 11 Mengawal undang-undang
Hubungan kontrak yang ditadbir oleh terma dan syarat
jualan dan penghantaran ini adalah tertakluk kepada undang-
undang Republik Persekutuan Jerman; peruntukan 11
April 1980 Konvensyen Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
mengenai Kontrak untuk Jualan Barangan Antarabangsa
tidak akan terpakai.
§ 12 Tempat undang-undang – tempat pemenuhan
12.1 Mahkamah untuk tempat perniagaan utama kami hendaklah
mempunyai bidang kuasa untuk sebarang pertikaian
yang timbul daripada hubungan kontrak ini di mana pembeli
itu merupakan saudagar atau entiti undang-undang di
bawah undang-undang awam, termasuk yang mempunyai
akses kepada dana awam khas. Walau bagaimanapun, kami
juga berhak untuk mengambil tindakan undang-undang
terhadap pembeli di mahkamah untuk tempat kediaman
atau perniagaannya.
12.2 Tempat pemenuhan apa-apa pertikaian yang timbul daripada
kontrak ini adalah tempat perniagaan utama kami di
mana pelanggan adalah peniaga atau entiti undang-undang
di bawah undang-undang awam dan pengesahan pesanan
tidak memberi sebaliknya.
§ 13 Pengasingan
Sekiranya peruntukan individu kontrak ini tidak sah atau
hilang kesahan undang-undang dalam keadaan yang timbul,
atau jika terdapat jurang dalam kontrak ini, kesahihan
undang-undang peruntukan selebihnya tidak akan terjejas
olehnya. Peruntukan yang sesuai yang hampir mendekati
apa yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang telah mereka
anggap apabila situasi ini dipertimbangkan akan berlaku di
tempat ketentuan kontrak yang tidak sah atau untuk mengisi
jurang.
§ 14 Permohonan Temporal
Terma dan syarat di atas dan penghantaran hendaklah
berkuatkuasa mulai 1 Disember 2018.

Terma dan syarat Healy World GmbH untuk pembelian sistem

§ 1 Skop terma dan syarat ini
1.1 Terma dan syarat ini terpakai kepada peranti Healy yang
terdiri daripada perkakasan dan perisian.
1.2 Pengguna juga akan tertakluk kepada Terma dan Syarat
kami untuk Pengguna.
1.3 Pelanggan komersial juga akan tertakluk kepada Terma dan
Syarat Jualan dan Penghantaran kami.
§ 2 Perkara subjek kontrak
2.1 (Sistem) Pelanggan hendaklah memiliki dengan membeli peranti
yang dinyatakan dalam jadual perkhidmatan, termasuk
dengan perisian; aplikasi yang dinyatakan dalam jadual
perkhidmatan dan dokumentasi sistem yang berkaitan
(untuk semua komponen sistem) berdasarkan terma dan
syarat kontrak ini. Jadual perkhidmatan hendaklah menjadi
sebahagian daripada kontrak.
2.2 (Pemindahan barangan, izin untuk digunakan) Perkakasan
hendaklah dipindahkan kepada pemilikan pelanggan.
Pelanggan akan diberikan hak eksklusif untuk menggunakan
perisian tanpa had masa. Apabila memindahkan perkakasan
kepada pihak ketiga, hak untuk menggunakan perisian itu
hendaklah mengikuti hak kepada perkakasan. Pelanggan
dikehendaki memaklumkan pihak ketiga pelanggan yang
menyediakan Healy World GmbH dengan bukti pemindahan
undang-undang harta (termasuk nombor siri dan perincian
pemindah milik) dan hendaklah bekerjasama dengan ini.
Dalam kes ini, pelanggan akan, pada masa yang sama dengan
pemindahan ini, memadamkan semua salinan program
yang masih kekal selepas memindahkan harta tersebut
kepada pihak ketiga.
2.3 (Lanjutan hak pelanggan) Membatalkan kontrak dengan
membatalkannya juga akan menjejaskan keseluruhan
kontrak jika pelanggaran prestasi atau pelanggaran kontrak
pemberi kuasa hanya melibatkan satu komponen sistem
tetapi mengehadkan atau menafikan penggunaan secara
keseluruhan sistem.
§ 3 Penghantaran, caj pengangkutan, penangguhan
kelewatan
3.1 (Caj pengangkutan) Pelanggan hendaklah membayar caj
untuk pengangkutan dari lokasi pembekal.
3.2 (Masa penghantaran) Masa penghantaran hendaklah ditentukan
oleh pihak-pihak dalam jadual perkhidmatan.
3.3 (Hak pelanggan sekiranya berlaku penangguhan) Setelah
pembekal ditangguhkan lebih lama daripada waktu tertentu
yang dinyatakan dalam jadual pelayanan, pelanggan berhak
membatalkan bagian kontrak untuk perangkat atau program
yang penyedianya tertunda dalam menyampaikan. Dalam
kes ini, pelanggan berhak, walaupun tidak dikehendaki,
untuk membalikkan keseluruhan kontrak mengikut Seksyen
2.3. Tuntutan pampasan pelanggan tidak akan terjejas
dengannya.
§4 Lanjutan kebenaran penggunaan
4.1 (Penggunaan yang berkaitan dengan sistem) Pelanggan berhak
untuk menggunakan perisian tidak eksklusif yang diberikan
kepadanya pada sistem jenis yang ditentukan secara
terperinci dalam jadual perkhidmatan dan menggunakan
perihalan program/dokumentasi pengguna yang berkaitan.
4.2 (Permit duplikasi) Pelanggan dibenarkan untuk menduplikasi
program yang disediakan dalam bentuk mesin yang boleh
dibaca atau dicetak hanya setakat yang sepadan dengan
penggunaan yang dimaksudkan oleh program tersebut. Ini
termasuk memasukkan pembawa data asal dan pemasangan
pada media storan, dalam memori utama / memori
akses rawak dan dalam memori storan sementara seperti
cache, dengan syarat ini dikaitkan dengan penggunaan dan
keperluan teknikal. Satu salinan boleh dibuat pada medium
penyimpanan untuk tujuan sandaran.
4.3 (Penggunaan serentak) Penggunaan perisian serentak dan
programnya pada pelbagai sistem dan / atau pada rangkaian
hanya dibenarkan dengan kebenaran terlebih dahulu
daripada pembekal.
4.4 (Kebenaran pengubahsuaian) Pelanggan dibenarkan untuk
memodifikasi kod program hanya setakat yang diperlukan
untuk membetulkan kesilapan. Pelanggan akan membayar
semua perbelanjaan yang berkaitan dengan pengubahsuaian
tersebut. Semasa tempoh jaminan, pelanggan akan
menganjurkan pengubahsuaian tersebut dalam penyelarasan
dengan pembekal supaya mereka mungkin mempunyai
peluang untuk membetulkan kesilapan itu sendiri.
4.5 (Nyahkompilasi) Nyahkompilasi perisian hendaklah
dibenarkan hanya jika pembekal tidak berkongsi maklumat
yang diperlukan untuk menubuhkan operasi saling kendali
walaupun diminta untuk berbuat demikian.
§ 5 Jaminan bersama kewajipan penyelenggaraan
Sekiranya pembekal memikul tanggungjawab penyelenggaraan,
satu-satunya aktiviti yang memerlukan pampasan
semasa tempoh kewajiban jaminan adalah yang tidak
dilindungi oleh jaminan.
§ 6 Harga belian
6.1 (Spesifikasi, terma pembayaran) Harga belian – termasuk
jumlah dan syarat pembayarannya, seperti tarikh matangnya
– hendaklah ditentukan oleh pihak-pihak dalam jadual
perkhidmatan.
6.2 (Perkhidmatan sampingan) Melainkan dinyatakan sebaliknya
dalam jadual perkhidmatan, semua perkhidmatan
sampingan yang dipersetujui juga akan dianggap dibayar
dengan harga belian yang dinyatakan dalam Seksyen 6.1.
6.3 (Hak penggunaan) Pelanggan tidak dibenarkan untuk
memindahkan kepada pihak ketiga hak yang telah diberikan
untuk penggunaan perisian sehingga pembayaran penuh
telah dibuat. Salinan yang dihasilkan oleh pelanggan tidak
boleh dijual semula.
§ 7 Hak harta perindustrian pihak ketiga
7.1 (Tanggungan) Pembekal hendaklah menanggung rugi
pelanggan dan menahan pelanggan yang tidak berbahaya
terhadap semua tuntutan pihak ketiga terhadap pelanggan
yang timbul daripada pelanggaran hak harta industri pihak
ketiga berkenaan dengan perkakasan dan/atau perisian
berkaitan.
7.2 (Pengubahsuaian) Pembekal berhak dan dikehendaki
untuk melaksanakan, atas perbelanjaannya sendiri dan
pada premis pelanggan, pengubahsuaian yang diperlukan
kerana tuntutan pihak ketiga berdasarkan hak harta industri.
Pelanggan akan memberi kami penggunaan untuk tujuan ini.
§ 8 Tarikh berkesan
Terma dan syarat di atas untuk pembelian sistem adalah
berkuatkuasa mulai 1 Disember 2018.

Terma dan syarat Healy World GmbH untuk pembelian modul Healy atau penggunaan perkhidmatan awan

§ 1 Skop terma dan syarat ini
1.1 Terma dan syarat ini akan terpakai kepada semua modul
(perisian) dan perkhidmatan awan.
1.2 Pengguna juga akan tertakluk kepada Terma dan Syarat
kami untuk Pengguna.
1.3 Pelanggan komersial juga akan tertakluk kepada Terma dan
Syarat Jualan dan Penghantaran kami.
§ 2. Subjek kepada kontrak
2.1 (Hak untuk menggunakan modul) Penyedia hendaklah
memindahkan kepada pelanggan hak yang tidak boleh
digantikan dan tidak eksklusif untuk menggunakan modul
yang disenaraikan dalam jadual perkhidmatan, termasuk
apa-apa program tambahan dan bahan yang berkaitan dengan
masing-masing, untuk tempoh masa yang tidak terhad
dan untuk tempoh hayat perkhidmatan komersial mereka.
2.2 (Hak untuk menggunakan perkhidmatan awan) Penyedia
hendaklah memindahkan kepada pelanggan hak yang tidak
boleh digantikan dan bukan eksklusif untuk menggunakan
perkhidmatan awan yang disenaraikan dalam jadual
perkhidmatan untuk tempoh masa yang ditentukan semasa
pembelian.
§ 3. Caj penghantaran dan pengangkutan
3.1 (Penghantaran) Bagi setiap modul, penyedia hendaklah
menghantar kepada pelanggan suatu salinan dalam format
mesin yang boleh dibaca.
3.2 (Dokumentasi pengguna) Pembekal hendaklah menyerahkan
dokumentasi yang berkaitan dengan setiap modul.
3.3 (Caj pengangkutan) Caj tersebut tidak akan dibayar.
Pelanggan akan menerima perkhidmatan kontrak melalui
pengaktifan elektronik.
§ 4. Lanjutan kebenaran penggunaan
Seksyen 4 Terma dan Syarat untuk Pembelian Sistem akan
diguna pakai di sini untuk tahap yang sama.
§ 5. Waranti
Pembekal tidak akan menjamin bahawa perisian dan
perkhidmatan awan yang disediakan memenuhi keperluan
khas pelanggan sendiri kecuali jika pelanggan adalah
pengguna. Perkara yang sama akan dikenakan kepada ralat
yang disebabkan oleh perkakasan atau perisian pihak ketiga
atau pengaruh pihak ketiga yang lain, seperti kerosakan yang
dilakukan melalui perisian hasad yang diimport (contohnya
virus).
6. Hak kepada dan hak harta industri bagi perisian
6.1 (Hak milik kepada perisian) Hak milik kepada perisian yang
diberikan kepada pelanggan, termasuk semua dokumentasi,
akan tetap terletak hak pada penyedia.
6.2 (Hak kepada perisian) Penyedia hendaklah kekal sebagai
pemegang semua hak kepada modul yang diberikan kepada
pelanggan, termasuk bahan yang berkaitan, walaupun
pelanggan mengubahnya atau menggabungkannya dengan
program sendiri atau pihak ketiga. Pelanggan hendaklah
menyertakan notis hak cipta yang sepadan untuk pengubahsuaian
atau gabungan dan apabila menghasilkan salinan.
6.3 (Tiada jualan berasingan) Pelanggan tidak berhak untuk
menjual semula kepada pihak ketiga modul atau perkhidmatan
awan yang menyokong kontrak ini tanpa memindahkan
kepada tajuk pihak ketiga ke seluruh sistem Healy
(termasuk perkakasan).
§ 7. Bayaran penggunaan/lesen
Pelanggan perlu membayar yuran lesen sekali sahaja.
§ 8. Akses kepada perkhidmatan awan, caj
8.1 (Akses) Penyedia hendaklah memberi akses pelanggan
kepada perkhidmatan awan yang disediakan oleh pembekal.
8.2 (Perkhidmatan awan) Pembekal hendaklah memberikan
akses pelanggan kepada perkhidmatan awan, secara
percuma, dari masa kontrak diselesaikan dan untuk tempoh
yang ditentukan semasa pembelian. Sebaik sahaja masa
yang ditentukan dalam penerangan terdahulu, pembekal
akan menawarkan akses awan pelanggannya kepada syaratsyarat
yang ditetapkan dalam senarai harga.
§ 9. Kewajipan pelanggan
9.1 Pelanggan tidak boleh membuat modul yang disediakan dan
perkhidmatan awan dan dokumentasi yang berkaitan disediakan
kepada pihak ketiga, sama ada secara keseluruhan atau
sebahagiannya.
9.2 Pelanggan tidak semestinya mengubah suai tanda pembekal,
notis hakcipta atau maklumat pemilikan dalam modul
dan dokumentasi yang berkaitan.

Terma dan syarat Healy World GmbH untuk pengguna

Terma dan syarat berikut bersama-sama memberikan
beberapa maklumat undang-undang mengenai hak anda
di bawah undang-undang untuk kontrak diselesaikan untuk
urus niaga jarak jauh dan elektronik.
§ 1. Skop
Terma dan syarat ini terpakai bagi semua penghantaran
yang dibuat oleh Healy World GmbH kepada pengguna
(seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 13 Kod Sivil Jerman
[‘Bürgerliches Gesetzbuch’, BGB]). Sekiranya anda membeli
produk kami sebagai pelanggan komersial (cth. sebagai
doktor atau pengamal perubatan alternatif) dan bukan
untuk kegunaan peribadi, terma dan syarat ini tidak akan
dikenakan kepada anda. Kami mempunyai terma dan syarat
yang berasingan yang terpakai bagi perkhidmatan yang
diberikan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, latihan dan
seminar).
§ 2. Rakan niaga kontrak
Anda mesti membuat kontrak dengan Healy World GmbH.
Anda boleh menghubungi kami jika anda mempunyai
pertanyaan, aduan atau kebimbangan pada hari kerja dari
pukul 10.00 pagi hingga 4 petang. dengan menghubungi
+49 30 54905949-1 atau e-mel di imprint@healy.de.
§ 3. Perjanjian tambahan
Tidak ada perjanjian sampingan yang bersifat lisan.
§ 4. Harga dan caj penghantaran
4.1 Harga yang ditunjukkan dalam senarai harga kami hendaklah
termasuk cukai nilai tambah dan komponen harga lain.
4.2 Di samping itu, kami akan mengenakan bayaran untuk penghantaran
secara berasingan kepada harga yang dinyatakan
pada senarai harga kami.
4.3 Kami hanya akan menerima kaedah pembayaran berikut
daripada pelanggan yang membuat pesanan pertama
mereka: pemindahan bank biasa, PayPal dan wang tunai
penghantaran. Kami juga akan menerima bayaran di atas
akaun sebagai pesanan kedua pelanggan.
4.4 Apabila membayar oleh pemindahan bank biasa, kami akan
menghantar barang setelah menerima pembayaran. Apabila
pelanggan membuat tempahan dari kedai dalam talian kami,
kami akan memberikan butiran akaun bank mereka semasa
membuat pesanan dan dengan pengesahan pesanan
mereka.
§ 5. Penghantaran
5.1 Maklumat mengenai masa penghantaran hendaklah dilihat
sebagai anggaran masa penghantaran.
5.2 Sekiranya produk yang dipesan tidak tersedia untuk
penghantaran tepat masa kerana pembekal kami tidak
membekalkannya kepada kami tepat pada waktunya, kami
akan memberitahu anda tanpa berlengah-lengah. Dalam
kes ini, anda akan mempunyai pilihan untuk menunggu
produk yang dipesan atau membatalkan pesanan anda. Hak
pembeli tambahan yang diberikan oleh undang-undang
tidak akan terjejas olehnya. Kami akan segera mengembalikan
wang anda yang telah dibayar jika anda membatalkan
pesanan anda.
5.3 Sekiranya berlaku mogok yang memberi kesan kepada masa
penghantaran, atau kekangan majeure atau peristiwa lain (di
mana kami tidak mempunyai pengaruh), dan penghantaran
ditangguhkan sebagai akibatnya, tarikh penghantaran akan
ditangguhkan dengan sewajarnya. Apa-apa tanggungjawab
lain di bawah kontrak pesanan tidak akan terjejas
dengannya.
§ 6 Kewajipan pelanggan untuk melaporkan kecacatan
Anda mesti melaporkan kecacatan yang jelas kepada kami
selewat-lewatnya dua minggu selepas menerima produk, jika
tidak, anda akan kehilangan hak jaminan yang dipersetujui/
berkanun. Adalah memadai bahawa anda hanya menghantar
laporan anda tepat pada masanya untuk memenuhi
tarikh akhir anda untuk melaporkan kecacatan yang jelas.
§ 7. Mengimbangi tindak balas dan hak pengekalan
7.1 Anda hanya akan menikmati hak pengekalan (iaitu hak untuk
menahan prestasi obligasi anda) jika pengakuan anda telah
dikuatkuasakan oleh mahkamah undang-undang atau
diiktiraf oleh kami secara bertulis.
7.2 Anda hanya boleh menggunakan hak pengekalan di mana
hasil tuntutan anda dari hubungan kontrak yang sama.
§ 8. Pengekalan hak milik
Hak milik kepada barang tersebut akan kekal terletak pada
kami sehingga pembayaran penuh dibuat.
§ 9. Kos pemulangan barangan
Jika anda berhak kepada hak berkanun bagi setiap Seksyen
312g dan 355 BGB untuk membatalkan kontrak, anda hendaklah
dimaklumkan mengenai perkara ini secara berasingan;
peruntukan yang berikut juga terpakai: anda dikehendaki
membayar kos pengangkutan pengembalian jika barang
yang disampaikan sesuai dengan yang diperintahkan.
Jika anda tidak berhak kepada hak berkanun bagi setiap
Seksyen 312g dan 355 BGB untuk membatalkan kontrak,
anda tidak boleh mengembalikan atau bertukar barang yang
dihantar jika mereka sepadan dengan yang diperintahkan.
§ 10. Waranti, liabiliti
10.1 Hak jaminan statutori anda hendaklah terpakai untuk tempoh
jaminan dua tahun (menurut Seksyen 438 (2) BGB).
10.2 Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap pelanggaran
kewajipan melalui kecuaian yang sedikit di mana ia tidak melibatkan
kecederaan kepada kehidupan, anggota badan atau
kesihatan atau jaminan dan di mana ia tidak memberikan
alasan untuk tuntutan di bawah Akta Liabiliti Produk Jerman
(‘Produkthaftungsgesetz’, ProdHaftG). Bagaimanapun,
kami akan terus bertanggungjawab terhadap apa-apa
pelanggaran kewajipan yang pemenuhannya membolehkan
pelaksanaan kontrak yang sewajarnya di tempat pertama
dan yang memenuhi kehendak pelanggan biasanya bergantung.
Perkara yang sama akan dikenakan terhadap sebarang
pelanggaran kewajipan oleh ejen kami. 10.3 Liabiliti selanjutnya
akan diketepikan tanpa mengira jenis undang-undang
tuntutan yang dikemukakan; khususnya, ini juga terpakai
untuk tuntutan dan tuntutan tort untuk pampasan bagi perbelanjaan
tanpa hasil dan bukannya objek yang dipersetujui
dalam kontrak.
§ 11. Notis yang dikehendaki di bawah Seksyen 36 VSBG
Kami tidak bersedia atau tidak diperlukan untuk mengambil
bahagian dalam proses penyelesaian pertikaian yang dijalankan
oleh badan hal ehwal pengguna.
§ 12. Tarikh kuat kuasa
Terma dan syarat di atas akan berkuatkuasa mulai 1
Disember 2018.

Maklumat berikut tentang pemulangan hanya terpakai kepada pengguna

Pengguna menikmati hak untuk membatalkan kontrak pembelian
berdasarkan peruntukan yang berikut. Seorang pengguna
adalah individu yang membuat transaksi undang-undang untuk
tujuan yang tidak boleh dikaitkan secara besar-besaran kepada
aktiviti berkaitan perdagangan atau pekerjaan sendiri.

Maklumat tentang membatalkan kontrak dan barang yang dihantar

Hak pembatalan kontrak
Anda mempunyai hak untuk membatalkan kontrak ini dalam
tempoh empat belas hari tanpa perlu memberi alasan. Tarikh
akhir untuk membatalkan kontrak anda adalah hari keempat
belas selepas hari dimana anda, atau pihak ketiga yang dinamakan
oleh anda yang bukan pembawa barang, mengambil barang
itu. Untuk menggunakan hak anda untuk membatalkan kontrak
pembelian ini, anda mesti menghubungi kami di: Healy World International Pte Ltd
1 Paya Lebar Link, #04-01
Paya Lebar Quarter 1,
Singapore 408533
E-Mail: imprint@healyworld.net
Company Reg. No – 202035675R yang jelas (cth. Surat
yang dihantar melalui pos, faks atau e-mel) yang menunjukkan
keputusan anda untuk membatalkan kontrak ini. Anda boleh
menggunakan borang sampel tertutup untuk membatalkan
kontrak pembelian anda, walaupun tidak wajib. Untuk memenuhi
tarikh akhir untuk membatalkan kontrak pembelian anda,
sudah memadai bahawa anda menghantar komunikasi anda
untuk membatalkan pembatalan anda sebelum tarikh tutup.

Selepas pembatalan kontrak
Sekiranya anda membatalkan kontrak pembelian ini, kami
harus segera mengembalikan semua pembayaran yang kami
terima daripada anda, termasuk caj penghantaran (kecuali
untuk kos tambahan yang dilakukan dengan memilih kaedah
penghantaran selain daripada kaedah penyampaian yang
paling standard, ekonomi yang ditawarkan oleh kami), dalam
masa empat belas hari dari kami menerima kenyataan anda
yang menunjukkan pembatalan kontrak pembelian ini. Untuk
bayaran balik ini, kami akan menggunakan kaedah pembayaran
yang sama yang digunakan untuk transaksi asal melainkan kami
telah menyusun sesuatu yang lain dengan anda; anda tidak
akan dikenakan bayaran tambahan untuk bayaran balik ini.
Kami mungkin menolak untuk mengembalikan bayaran anda
sehingga kami telah menerima barang tersebut atau anda telah
memberikan bukti bahawa anda telah menghantar balik barang,
bergantung kepada yang sebelumnya.
Anda mesti segera menghantar atau memberikan balik barang
kepada kami, dan dalam mana-mana dalam masa empat belas
hari di mana anda memberitahu kami pembatalan kontrak
pembelian ini. Anda akan bertemu tarikh akhir ini jika anda
menghantarnya (iaitu penghantaran) barang sebelum empat
hari berlalu. Anda bertanggungjawab untuk membayar kos
langsung untuk menghantar semula barangan.
Anda hanya perlu membayar untuk apa-apa kerugian yang berpotensi
dalam nilai barangan jika kehilangan nilai ini disebabkan
oleh anda mengendalikan barang dengan cara yang tidak perlu
untuk memeriksa keadaan, ciri-ciri dan fungsi barangan.
Penghujung maklumat

Maklumat mengenai membatalkan kontrak anda untuk penyediaan perkhidmatan

Hak pembatalan kontrak
Anda mempunyai hak untuk membatalkan kontrak ini dalam
tempoh empat belas hari tanpa perlu memberi alasan. Tarikh
akhir pembatalan kontrak ialah hari keempat belas selepas
hari yang anda membuat kontrak ini. Untuk menggunakan hak
anda untuk membatalkan kontrak ini, anda mesti menghubungi
kami di: Healy World International Pte Ltd
1 Paya Lebar Link, #04-01
Paya Lebar Quarter 1,
Singapore 408533
E-Mail: imprint@healyworld.net
Company Reg. No – 202035675RAnda mesti memberikan pernyataan yang
jelas (cth. Surat yang dihantar melalui pos, faks atau e-mel) yang
menunjukkan keputusan anda untuk membatalkan kontrak ini.
Anda boleh menggunakan borang sampel tertutup untuk membatalkan
kontrak anda, walaupun tidak wajib. Untuk memenuhi
tarikh akhir untuk membatalkan kontrak anda, sudah memadai
bahawa anda menghantar komunikasi anda untuk membatalkan
pembatalan anda sebelum tarikh tutup.

Selepas pembatalan kontrak
Sekiranya anda membatalkan kontrak ini, kami harus segera
mengembalikan semua pembayaran yang kami terima daripada
anda, termasuk caj penghantaran (kecuali kos tambahan
yang dikenakan dengan memilih kaedah penghantaran selain
daripada kaedah standard, kaedah penghantaran yang paling
ekonomi yang ditawarkan oleh kami), dalam empat belas
hari dari kami menerima kenyataan anda yang menunjukkan
pembatalan kontrak anda. Untuk bayaran balik ini, kami akan
menggunakan kaedah pembayaran yang sama yang digunakan
untuk transaksi asal melainkan kami telah menyusun sesuatu
yang lain dengan anda; anda tidak akan dikenakan bayaran
tambahan untuk bayaran balik ini.
Sekiranya anda telah meminta agar perkhidmatan bermula
sebelum tarikh akhir pembatalan, anda perlu membayar
jumlah yang munasabah untuk perkhidmatan yang disediakan
sehingga masa anda memaklumkan kepada kami mengenai
penggunaan pembatalan anda untuk kontrak ini mengikut
proporsi keseluruhan skop perkhidmatan yang dinyatakan dalam kontrak.
Penghujung maklumat

Scroll to Top