COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Adatvédelmi szabályzat

Az alábbiakban adunk tájékoztatást arról, hogy a https://www.healyworld.net/de/ internetes jelenlétünk Ön által történő meglátogatása és/vagy használata, valamint értékesítési partnerként szerződés létesítése során milyen adatokat gyűjtünk; és ezeket az adatokat miként használjuk, kezeljük és/vagy adjuk ki.

Az adatvédelmi törvény alkalmazásában az adatkezelő a következő:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Millicent B.V.
E-Mail: imprint@healyworld.net
Phone: +31 800 3336222

(a továbbiakban: HEALY)

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

SBS Data Protect GmbH

képviseli Thilo Noack úr, ügyvezető igazgató

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-mail: noack@sbs-data.de

A felhasználónak a jelen adatvédelmi szabályzatban lefektetett jogainak gyakorlása érdekében, vagy a szemé-lyes adatai használatára, gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kérdéseivel a fent megnevezett adatvédelmi tiszt-ségviselőhöz kell fordulnia.

A HEALY – az adatvédelmi törvény rendelkezéseit betartó adatkezelőként – vállalja a személyes adatok és fel-használói titkosságának védelmét, és az ilyen adatok bizalmas kezelését. A személyes adatok gyűjtése, tárolása, módosítása, továbbítása, zárolása, törlése és használata a hatályos jogszabályi rendelkezések – különösen az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – alapján történik.

A HEALY-nél technikai és szervezeti védelmi intézkedések védik a felhasználók adatait az illetéktelen hozzáférés-től, véletlen vagy szándékos manipulációtól, törléstől vagy elvesztéstől.

Healy World GmbH 2019

Fogalommeghatározások

A jogszabályalkotó előírja, hogy a személyes adatok kezelése az érintett szempontjából törvényesen, hitelesen és átlátható módon történjen („törvényesség, hitelesség és átláthatóság”); Ennek garantálása érdekében tájé-koztatjuk a jelen adatvédelmi szabályzatban használt kifejezések egyedi jogi meghatározásairól:

1. Személyes adat

A „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett”) vonat-kozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különö-sen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2. Adatkezelés

Az „adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon vég-zett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakí-tás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisí-tés.

3. Az adatkezelés korlátozása

Az „adatkezelés korlátozása” a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

4. Profilalkotás

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a szemé-lyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklő-déshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elem-zésére vagy előrejelzésére használják.

5. Álnevesítés

Az „álnevesítés” a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további informá-ciók felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes sze-mélyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézke-dések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

6. Nyilvántartási rendszer

A „nyilvántartási rendszer” a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

7. Adatkezelő

Az „adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

8. Feldolgozó

A „feldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

Healy World GmbH 2019

9. Címzett

A „címzett” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, ame-lyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes ada-tokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy felel-jen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

10. Harmadik fél

A „harmadik fél” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

11. Az érintett hozzájárulása

Az „érintett hozzájárulása” az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező csele-kedet útján jelzi, hogy hozzájárulását adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelés csak akkor jogszerű, ha az adatkezelés rendelkezik jogalappal. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1.

mondatának a–f. pontjai értelmében az adatkezelés jogalapja lehet különösen:

a. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szer-ződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabad-ságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Tájékoztatás a személyes adatok gyűjtéséről

A következőkben tájékoztatjuk a személyes adatoknak a weboldalunk használata során történő gyűjtéséről. Sze-mélyes adat például a név, cím, e-mail cím, használati viselkedés.

1. szakasz: Személyes adatok gyűjtése weboldalunk meglátogatásakor

Amikor a weboldalt információszerzésre használják, akkor az HEALY csak azokat a személyes adatokat gyűjti, amelyeket a felhasználó böngészője továbbít a HEALY szerverére. Ha a felhasználó meg akarja nézni a HEALY webhelyet, akkor a HEALY a következő adatokat gyűjti, amelyekre technikai okokból szükség van a weboldal fel-használó számára történő megjelenítéséhez, valamint a stabilitás és biztonság garantálása érdekében:

∙ Lekérdezés helye

∙ IP cím

Healy World GmbH 2019

∙ a kérelem napja és időpontja

∙ időzóna-különbség a greenwichi középidőhöz (GMT) képest

∙ a kérelem tartalma (konkrét oldal)

∙ hozzáférési állapot / HTTP állapotkód

∙ az egyes esetekben továbbított adatmennyiség

∙ az webhely, ahonnan a kérelmet elküldték

∙ böngésző

∙ operációs rendszer és annak felülete

∙ a böngésző szoftver nyelve és verziója

A műszaki értékelés után ezeket az adatokat azonnal törlik. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f. pontja értel-mében, ez az adatgyűjtés arra szolgál, hogy megvédje jogos elsőbbségi érdekeinket weboldalunkon az érdekek mérlegelésének részeként történő korrekt bemutatása iránt, valamint a biztonság és a titoktartás szempontjából az alapvető uniós adatvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében.

2. szakasz: Cookie-k használata

A fent említett adatok mellett cookie-kat („sütiket”) vagy hasonló technológiákat, például pixeleket (a továbbiak-ban általában „cookie-k” néven hivatkozunk rá) használnak a számítógépén, amikor Ön weblapunkat használja és felkeresi. A cookie -k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön végberendezése a számítógépén tárol bizonyos információk, vagy képfájlok – például pixelek – tárolására. A következő alkalommal, amikor ugyanazzal a végbe-rendezéssel látogatja meg weboldalunkat, a cookie-kban tárolt információkat később visszajuttatjuk vagy a web-oldalunkra („belső cookie” [First Party Cookie]), vagy egy másik weboldalra, amelyhez a cookie tartozik („külső cookie” [Third Party Cookie]).

A tárolt és visszaadott információk révén az adott webhely felismeri, hogy korábban már hozzáfért-e és meglá-togatta-e azt a végberendezése böngészőjével. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy optimálisan meg-tervezzük és megjelenítsük a weboldalt az Ön preferenciái szerint. Az Ön végberendezésén csak maga a cookie kerül azonosításra. A személyes adatokat kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával tárolják, vagy ha ez feltétle-nül szükséges ahhoz, hogy az Önnek felkínált és Ön által igénybe vett szolgáltatást használhassa.

Ez a webhely a következő típusú cookie-kat használja, amelyek alkalmazási körét és működését az alábbiakban ismertetjük:

∙ Feltétlenül szükséges cookie-k („a” típus)

∙ Funkcionális és teljesítmény-cookie-k („b” típus)

∙ Hozzájárulást igénylő cookie-k („c” típus)

Az általunk használat minden egyes eszköznél tájékoztatjuk Önt arról, hogy az adott esetben mely típusú cookie került létrehozásra és használatra

(1) Feltétlenül szükséges cookie-k („a” típus)

A cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek, garantálják azokat a funkciókat, amelyek nélkül nem tudja használni weblapjainkat a kívánt módon. Ezeket a cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért belső cookie-k. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt összes információ visszakerül a weboldalunkra.

A feltétlenül szükséges cookie-k például annak biztosítására szolgálnak, hogy regisztrált felhasználóként mindig bejelentkezve maradjon, amikor weboldalunkon különféle aloldalakhoz fér hozzá, és így nem kell újból megad-nia a bejelentkezési adatait minden egyes új oldal megnyitásakor.

Healy World GmbH 2019

A feltétlenül szükséges cookie-k használata weboldalunkon az Ön hozzájárulása nélkül lehetséges. Ezért a fel-tétlenül szükséges cookie-kat nem lehet külön-külön deaktiválni vagy aktiválni. A cookie-kat azonban bármikor deaktiválhatja a böngészőjében (lásd alább).

Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b. pontja.

(2) Funkcionális és teljesítmény-cookie-k („b” típus)

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik weboldalunk számára a már bevitt információk tárolását (például regiszt-rált név vagy nyelvválasztás), és ezen információk alapján továbbfejlesztett és személyesebb funkciókat tudunk kínálni Önnek. Ezek a cookie-k csak névtelen információkat gyűjtenek és tárolnak, így nem tudják követni az Ön mozgását más webhelyeken.

A teljesítmény-cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy miként használják weboldalainkat vonzerejük, tartal-muk és funkcionalitásuk javítása érdekében. Ezek a cookie-k például segítenek bennünket annak meghatározá-sában, hogy weboldalunkat meglátogatták-e, és mely aloldalakat látogatták meg, és a felhasználókat konkrétan mely tartalom érdekli. Konkrétan rögzítjük egy adott oldal meglátogatásainak számát, a megtekintett aloldalak számát, a webhelyen eltöltött időt, a meglátogatott oldalak sorrendjét, mely keresőkifejezések vezették Önt hoz-zánk, az országot, a régiót, és ha releváns, akkor a város, ahonnan hozzáférés történt, valamint a webhelyeinket elérő mobil eszközök arányát. Ezen kívül rögzítjük a mozgásokat, a „kattintásokat” és a számítógép egerével tör-ténő görgetést annak érdekében, hogy megértsük, hogy webhelyünk mely területei vonzzák a felhasználókat különösen. Ezt követően weboldalunk tartalmát a felhasználók igényeihez igazíthatjuk, és optimalizálhatjuk kíná-latunkat. A számítógépének műszaki okokból átadott IP-címe automatikusan névtelenítésre kerül, és nem teszi lehetővé következtetések levonását az egyéni felhasználóról.

A cookie-k megfelelő beállításával bármikor tiltakozhat a funkcionális és teljesítmény-cookie-k használata ellen. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f. pontja.

(3) Hozzájárulást igénylő cookie-k („c” típus)

Azok a cookie- k csak az Ön hozzájárulásával kerülnek használatra, amelyek sem feltétlenül szükséges cookie-k („a” típus), sem funkcionális és teljesítmény-cookie-k („b” típus).

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a weboldalunkon a látogatók használati viselkedésének anonim elemzéséből szár-mazó, a cookie-k útján nyert információkat is felhasználjuk annak érdekében, hogy a saját webhelyeinken bizo-nyos termékekre vonatkozóan specifikus reklámot jelenítünk meg Önnek. Úgy véljük, hogy Önnek, a felhaszná-lónak előnye származik ebből, mert olyan hirdetéseket vagy tartalmat jelenítünk meg, amelyek az Ön böngészési szokásai alapján az Ön érdekeinek megfelelőnek tekinthetők, és kevésbé véletlenszerűen szétszórt hirdetéseket vagy bizonyos olyan tartalmat mutatnak Önnek, amelyek iránt kevésbé érdeklődhet.

A marketing cookie-k külső reklámtársaságoktól származnak (külső cookie-k), és azokat a felhasználó által meg-látogatott webhelyekről gyűjtik, és célcsoport-orientált reklámot hoznak létre a felhasználó számára.

Marketing cookie-k elutasítása

Az online reklámozáshoz használt cookie-kat az önszabályozási programok részeként számos országban kifej-lesztett eszközökkel is kezelheti, például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/ vagy az EU-beli http:// www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

A cookie-kra vonatkozó hozzájárulását jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. pontja.

(4) Az összes cookie adminisztrációja és törlése

Ezen kívül beállíthatja az internetes böngészőjét úgy, hogy az általában megakadályozza a cookie-k tárolását a vég-berendezésén, vagy minden alkalommal megkérdezze Önt, hogy elfogadja-e a cookie-k létrehozását. A cookie-kat

– létrehozásuk után – bármikor törölheti. Ennek működési módja részletesen megtalálható a böngésző súgójában. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k általános deaktiválása webhelyünk működési korlátozásait eredményezheti.

Healy World GmbH 2019

3. szakasz: Szerver-naplófájlok

Bármilyen személyes adat megadása nélkül ellátogathat weboldalunkra. Minden alkalommal, amikor belép a weboldalunkra, a használati adatokat internetes böngészőjén keresztül továbbítja nekünk vagy webszolgálta-tónknak/IT szolgáltatónknak, és naplóadatokban (úgynevezett szerver-naplófájlokban) tárolja. Ezek a tárolt ada-tok tartalmazzák például a megtekintett oldal nevét, a hozzáférés napját és időpontját, az IP-címet, az átvitt ada-tok mennyiségét és a kérelmező szolgáltatót.

Ezt az adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f. pontja alapján jogos érdek alapján végezzük, hogy webhelyünk problémamentes működését biztosítsuk és szolgáltatásainkat javítsuk.

4. szakasz: Személyes adatok gyűjtése és használata kapcsolatfelvételi kérések esetén

Amikor e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép a HEALY-vel, a HEALY tárolja az Ön által megadott adatokat (az Ön e- mail címét, adott esetben a vezeték- és utónevét) annak érdekében, hogy vála-szoljon megkeresésére. A HEALY törli az ebben az összefüggésben gyűjtött adatokat, ha a tárolásra már nincs szükség, pl. miután elintézte az Ön ügyét. Ellenkező esetben az adatkezelést a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettségek korlátozzák.

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. pontja alapján kerül elvégzésre, a felhasználók által adott hozzájárulással összekapcsolva.

5. szakasz: Személyes adatok gyűjtése szerződés értékesítési partnerként történő aláírásakor Az értékesítési partneri szerződés megkötéséhez a következő személyes adatokat kérjük Öntől:
1. megszólítás,

2. név,

3. utónév,

4. cím,

5. telefonszám,

6. e-mail cím,

7. adószám,

8. hitelkártya, bankkártya és betéti kártya adatai.

A HEALY ezeket az adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez és az értékesítési partnerekkel az ebben az összefüggésben szükséges folytatott kommunikációhoz használja. Ez magában foglalja a szerződés előkészíté-sét, megkötését és feldolgozását, a garanciákat és szükség esetén a szerződés érvénytelenítését. Az adatokat a szerződés teljesítésének lezárásig tárolják. Kereskedelmi és jogszabályban előírt megőrzési időszakok esetén az adatokat legfeljebb 10 évig lehet tárolni.

Ezek az információk a értékesítési partneri szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b. pontja. Az adó- és kereskedelmi jogi okokból történő további tárolás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c. pont szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés szükségessége.

6. szakasz: Adatok küldése harmadik félnek

(1) A HEALY a felhasználók személyes adatait csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben vagy a HEALY jogos érdekeinek elérése érdekében hozza nyilvánosságra. A HEALY külső szolgáltatókat (feldolgozókat) igénybe vesz a szerződés teljesítése érdekében. A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében külön adatkezelési megállapodások megkötésére került sor a szolgáltatókkal.

Healy World GmbH 2019

Értékesítési partnerként Ön hozzáférést kap a háttérrendszerhez (back office). Az említett háttérrendszerben áttekintést kap azokról a megrendeléseiről, amelyeket az Ön kezdeményezése alapján adtak fel. E célból a következő információk jelennek meg azokról a személyekről, akik az Ön kezdeményezésére megrendelést adtak:

Állapot (ügyfél/értékesítési partner), vezetéknév, utónév, e-mail, az előző hónap megrendeléseiben szereplő áruk nettó értéke, a team tagjainak száma, a legutóbbi online tevékenység időpontja.

Ez az információ szükséges a jutalékigények kiszámításához és nyomon követhetőségéhez. Ezen adatok keze-lésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b. pontja.

Ezen felül a háttérrendszerben egy team-áttekintést is megtekinhet. Ez az áttekintés tájékoztatás nyújt Önnek az Ön által toborzott, alsóbb szinteken levő értékesítési partnerekről. Ebből a célból az alábbi információk kerülnek megjelenítésre:

Állapot (ügyfél/értékesítési partner), vezetéknév, utónév, az előző hónap megrendeléseiben szereplő áruk nettó értéke, a team tagjainak száma, a legutóbbi online tevékenység időpontja.

Ez az információ szükséges a jutalékigények kiszámításához és nyomon követhetőségéhez. Ezen adatok keze-lésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b. pontja.

(2) Ha Ön tag, az Ön felső szintjében levő értékesítési partnerek differenciált jutalékának kiszámításához, az Ön megrendeléseire és a team-áttekintésére vonatkozó fent említett személyes adatok azoknak az értékesítési partnereknek is megjelennek, akiknek az alsóbb szintjében van. Ez az adatkezelés szükséges a jutalékigények kiszámításához és nyomon követhetőségéhez. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez-dés 1. mondat b. pontja.

(3) A jutalékok kifizetésének kezeléséhez a következő adatokra van szükségünk: megszólítás, vezetéknév, utónév, cím, banki adatok.
Ez az információ szükséges a jutalékigények kiszámításához és nyomon követhetőségéhez. Ezen adatok keze-lésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b. pontja.

(4) A szállítás teljesítése érdekében a szállító társaság megkapja értékesítési partner utónevét, vezetéknevét, címét, e-mail címét és telefonszámát. Ez az adattovábbítás az Önnel, az értékesítési partnerrel kötött szerző-dés teljesítése érdekében történik. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b. pontja.

(5) A fizetés feldolgozása érdekében az értékesítési partner fizetési adatait, nevezetesen az utónevét, a vezeték-nevét, a címét, e-mail címét, a telefonszámát megkapja az illető fizetési szolgáltató. Ez az adattovábbítás az Önnel, az értékesítési partnerrel kötött szerződés teljesítése érdekében és/vagy az Ön által megadott hozzá-járulás alapján történik. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. vagy b. pontja.

7. szakasz: Külső eszközök használata

A weboldalunkba különböző vállalatok számos eszköze van integrálva, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felmérjük az Ön felhasználói viselkedését vagy kapcsolatot létesítsünk más webhelyekkel. Személyes adatainak védelme érdekében külön adatkezelési megállapodások megkötésére került sor az alább megnevezett vállala-tokkal.

A következő szolgáltatókkal dolgozunk együtt:

A Google Analytics használata

Ez a webhely a Google Analytics webes elemző szolgáltatást használja, amelyet a Google Inc. („Google”) nyújt. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” („sütiket”) használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok, és amelyek segítségével elemezni lehet weboldalunk Ön általi használatát. Az adott weboldal használa-

Healy World GmbH 2019

tával kapcsolatos, a cookie-k által generált információkat általában a Google Egyesült Államokban levő szerve-rére továbbítják és ott tárolják. Ha azonban az IP-névtelenítés aktiválva van az adott weboldalon, az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban a Google az Ön IP-címét annak továbbítása előtt lerövidíti. Csak kivételes esetekben lehet a teljes IP-címet továbbítani a Google Egyesült Államokban levő szerverére és azt ott lerövidíteni. A Google ezeket az információkat a webol-dal üzemeltetőjének nevében fogja felhasználni a weboldal Ön általi használatának értékelésére, jelentéseket készít a weboldal tevékenységeiről, és további szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetőjének a weboldal használatához és az internet használatához kapcsolódóan.

A böngésző által a Google Analytics keretében továbbított IP-címet nem egyesítik más Google-adatokkal.

A megfelelő böngészőszoftver beállításainak segítségével megakadályozhatja cookie-k elhelyezését; szeret-nénk azonban rámutatni, hogy ebben az esetben lehet, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által generált és a weboldal használatával (beleértve az Ön IP-címét) a Google által történő felhasználását, valamint az említett adatok Google általi feldolgozását a böngésző alábbi hivatkozáson elérhető beépülő modulja letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=hu.

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja az „_anonymizeIp ()” kiterjesztéssel. Így az IP- címeket a rövidítés után dolgozzuk fel, ami azt jelenti, hogy nem kapcsolhatók össze konkrét személyekkel. Ha az össze-gyűjtött adatok közvetlenül kapcsolódnak Önhöz, akkor az ilyen kapcsolat azonnal kizárásra kerül, és így a sze-mélyes adatokat azonnal törlik.

A Google Analytics szolgáltatást használjuk annak érdekében, hogy elemezzük és rendszeresen javítsuk webhe-lyünk használatát. A gyűjtött statisztikák lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk a webhelyünk kínálatát, és azt érdekesebbé tegyük az Ön mint a felhasználó számára. A személyes adatoknak az Egyesült Államok felé történő továbbítására vonatkozó kivétel esetében a Google alávette magát az EU-USA Adatvédelmi pajzsnak, https:// www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Külső szolgáltató adatai: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország,

Fax: +353 (1) 436 1001. Szolgáltatási feltételek:

http://www.google.com/analytics/terms/hu.html, adatvédelem áttekintése: http://www.google.com/intl/hu/

analytics/learn/privacy.html, és az adatvédelmi szabályzat: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy.

Ezenkívül ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja a felhasználói folyamatok eszközökön átnyúló elemzésére; ezt az elemzést egy felhasználói azonosítón keresztül hajtják végre. Lehetősége van arra, hogy a fel-használói fiókjában kikapcsolja a használat eszközökön átnyúló elemzését a „Saját adatok”, „Személyes adatok” menüpontban.

A Google Analytics használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. pont, az Ön hozzájárulása.

A jelen weboldalon elhelyezett cookie-k megőrzési időszaka legfeljebb 12 hónap.

A Google Analytics hirdetési funkciója

Ha hozzájárul a Google Analytics hirdetési funkcióinak használatához, akkor ez a webhely a szokásos funkciókon túl a Google Analytics továbbfejlesztett funkcióit is használja. A Google Analytics ezen a webhelyen létrehozott hirdetési funkciói között szerepel a teljesítmény elemzése a demográfiai adatok és érdeklődési körök szerint.

Ebből a célból együttesen belső cookie-kat (pl. Google Analytics cookie-kat) és külső cookie-kat (pl. Doub-leClick cookie-kat) használunk annak névtelen és összesített formában történő elemzésére, hogy általában milyen demográfiai jellemzőkkel és érdeklődéssel bírnak webhelyünk látogatói. Ezt az információt weboldalaink fejlesztésére használjuk.

Számos módon elkerülheti a követési folyamatban való részvételt: a) a böngészőszoftver megfelelő beállításá-val; b) a https://www.google.com/ads/preferences/?hl=hu oldalon a Google hirdetési beállítások kikapcsolásá-val; c) a megfelelő cookie beállításával [hivatkozás a cookie-k beállításának oldalára]. Felhívjuk figyelmét, hogy

Healy World GmbH 2019

ebben az esetben nem biztos, hogy teljes mértékben ki tudja használni a kínálat összes funkcióját. A tárolási idő legfeljebb 26 hónap. A Google Analytics hirdetési funkciója használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. pontja, az Ön hozzájárulása.

A Google Maps használata

Webhelyünkön a Google Maps használatával jelenítjük meg a helyünket és hozzuk létre az útvonal leírását. Ezt a szolgáltatást a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a továbbiakban „Google”, bizto-sítja.

Az EU -USA adatvédelmi pajzs (https://www.privacyshield.gov/) szerinti tanúsítvánnyal a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi követelményei akkor is teljesülnek, amikor az adatokat az Egyesült Államokban kezelik.

Annak érdekében, hogy bizonyos betűtípusok megjelenjenek weboldalunkon, a webhelyünk megnyitásakor kapcsolat létesül az USA-ban lévő Google szerverrel.

Ha megnyitja az internetes jelenlétünkbe integrált Google Maps összetevőt, a Google az Ön internetes bön-gészőjén keresztül egy cookie-t tárol a végberendezésén. A felhasználói beállításokat és az adatokat a helymeg-határozás megjelenítéséhez és az útvonal leírásának létrehozásához kezeljük. Ebben az összefüggésben nem zárhatjuk ki, hogy a Google az Egyesült Államokban levő szervereket használ.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f. pontja. Jogos érdekünk az internetes jelenlétünk funkcionali-tásának optimalizálása.

Az ilyen módon létrehozott kapcsolat a Google -lal lehetővé teszi a Google számára, hogy meghatározza, hogy melyik weboldal küldte el az Ön kérdését, és az útvonal leírása melyik IP-címre kerül elküldésre.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, az internetes böngészőben a megfelelő beállításokkal megakadályoz-hatja a cookie-k telepítését. A részletek a fent, a „Cookie-k” bekezdésben találhatók.

Ezenkívül a Google Maps használatát és a Google Maps segítségével megszerzett információkat a Google Álta-lános Szerződési Feltételek https://policies.google.com/terms?gl=HU&hl=hu és a Google Maps Általános Szer-ződési Feltételek https://www.google.com/intl/hu-hu/help/terms_maps/ szabályozzák. https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ezen kívül a Google további információt nyújt ezen a címen: https://adssettings.google.com/authenticated és https://policies.google.com/privacy.

Az Ön jogainak és személyes adatainak védelme érdekében a Google Maps szolgáltatást egy úgynevezett két kattintásos megoldással láttuk el, ami csak akkor továbbítja az adatokat a Google-nak, miután kifejezetten akti-válta a térkép funkciót.

Google Ads Conversion

A Google Ads Conversion szolgáltatásainak használatával olyan vonzó ajánlatainkra hívjuk fel a figyelmet, ame-lyeket külső webhelyeken levő hirdető médiumok (úgynevezett Google Ads) segítenek. A reklámkampányok adatait figyelembe véve meghatározhatjuk, hogy az egyes hirdetési intézkedések mennyire sikeresek. Ezzel annak az érdeknek a megvalósítására törekszünk, hogy az Önt érdeklő hirdetéseket jelenítsük meg, webolda-lunkat érdekesebbé tegyük az Ön számára, és a reklámköltségek méltányos kalkulációját érjük el.

Ezeket a reklámhordozókat a Google az úgynevezett „hirdetéskiszolgálók” útján biztosítja. Hirdetéskiszolgáló cookie-kat használunk, amelyek bizonyos paramétereket, például a hirdetések megjelenítését vagy a felhasz-nálók általi kattintásokat mérik a siker mérésére. Ha Google-hirdetésen keresztül lép a weboldalunkra, akkor a Google Ads egy cookie-t tárol az Ön végberendezésén. Ezek a cookie-k általában 30 nap elteltével veszítik érvé-nyességüket, és nem céljuk az Ön személyes azonosítása. Az egyedi cookie-azonosítót, a hirdetésmegjelenések számát elhelyezésenként (gyakoriság), az utolsó megjelenést (a megtekintés utáni konverziók szempontjából

Healy World GmbH 2019

releváns) és az elutasítás információit (annak megjelölése, hogy a felhasználó már nem kívánja, hogy megszólít-sák) ehhez a cookie-hoz általában elemzési értékekként tárolják.

Ezek a cookie-k lehetővé teszik a Google számára az internetes böngésző felismerését. Ha egy felhasználó a hir-detés felhasználói webhelyének egyes oldalait látogatja meg, és a számítógépén tárolt cookie még nem járt le, a Google és a felhasználó felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és az adott oldalra került átirányí-tásra. Minden hirdetési felhasználóhoz különböző cookie van hozzárendelve. Ezért a cookie-k nem követhetők nyomon a hirdetési felhasználók webhelyein keresztül. A fent említett hirdetési intézkedések során nem gyűjtünk és nem kezelünk semmilyen személyes adatot. A Google-tól csak statisztikai értékeléseket kapunk. Ezen értéke-lések alapján meghatározhatjuk, hogy az alkalmazott hirdetési intézkedések közül melyik különösen hatékony. A reklámanyagok használatából semmilyen további információt nem kapunk, ezen információk alapján különösen nem tudjuk azonosítani a felhasználókat.

Az alkalmazott marketingeszközök miatt a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. Nincs befolyásunk a Google által ezen eszköz használatával összegyűjtött adatok körére és további felhasználására, ezért ismereteink szerint tájékoztatjuk Önt: Az Ads Conversion integrálásával a Google meg-kapja azokat az információkat, amelyeket Ön megnyitott a webhelyünk adott részén vagy rákattintott egy tőlünk származó hirdetésre. Ha regisztrált egy Google-szolgáltatásnál, akkor a Google hozzárendelheti a látogatást a fiókjához. Még akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megtudhatja és tárolhatja az Ön IP-címét, ha nem regiszt-rált a Google oldalán vagy ha nem jelentkezett be.

Facebook egyéni célközönség – Facebook Pixel

A weboldal a Facebook Inc. („Facebook”) „egyéni célközönség” remarketing funkcióját használja, hogy 6 hóna-pon belül újból felvegye Önnel a kapcsolatot. Ez lehetővé teszi a weboldal felhasználói számára, hogy érdeklődé-sen alapuló hirdetéseket („Facebook-hirdetések”) tekintsenek meg, amikor meglátogatják a Facebook közösségi hálózatot vagy más, a folyamatot szintén használó webhelyet. Ezzel annak az érdeknek a megvalósítására törek-szünk, hogy az Önt érdeklő hirdetéseket jelenítsük meg, weboldalunkat érdekesebbé tegyük az Ön számára.

Az alkalmazott marketingeszközök miatt a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Face-book szerverével. Nincs befolyásunk a Facebook által ezen eszköz használatával összegyűjtött adatok körére és további felhasználására, ezért ismereteink szerint tájékoztatjuk Önt: A Facebook egyéni célközönség integrálá-sával a Facebook megkapja azokat az információkat, amelyeket Ön megnyitott az internetes jelenlétünk adott webhelyén vagy rákattintott egy tőlünk származó hirdetésre. Ha regisztrált egy Facebook-szolgáltatásra, akkor a Facebook hozzárendelheti a látogatást fiókjához. Még akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megtudhatja és tárolhatja az Ön IP-címét és egyéb azonosító jeleit, ha nem regisztrált a Facebook oldalán vagy ha nem jelent-kezett be.

A „Facebook egyéni célközönség” funkciót kikapcsolhatja itt és bejelentkezett felhasználóként a https://www.

facebook.com/settings/?tab=ads#_ címen.

A Facebook adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos bővebb tájékoztatáshoz látogassa meg a https://www.face-book.com/about/privacy oldalt.

Alkalmazott cookie-k: „c” típus Bővebb tájékoztatást a „Cookie-k” bekezdésben találhat.

A Facebook egyéni célközönség használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. pont, az Ön hozzájárulása.

8. szakasz: Facebook rajongói oldal

Az ezen az oldalon kínált információs szolgáltatáshoz a HEALY a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”) műszaki platformját és szolgáltatásait használja fel.

Az Európai Bíróság véleménye szerint a Facebook és valamely Facebook rajongói oldal üzemeltetője a GDPR

26. cikkének hatálya alá tartozó közös adatkezelők a Facebook rajongói oldalon feldolgozott személyes adatok tekintetében. Ezért a Facebook és a HEALY megállapodást kötöttek közös felelősségükről, amely itt elérhető.

Healy World GmbH 2019

A HEALY a következő tájékoztatást nyújtja Önnek a Facebook rajongói oldalunkon történő adatkezelésről:

(1) Adatkezelők

Az Ön személyes adatainak a HEALY Facebook rajongói oldalán történő kezelése együttes felelősséggel törté-nik az alábbival:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (2) Adatkezelés
Amikor meglátogat egy Facebook rajongói oldalt, akkor az eszközének IP-címe továbbításra kerül a Facebook-hoz. A Facebook által nyújtott tájékoztatás szerint az említett IP-cím névtelenítésre kerül és 90 nap elteltével tör-lődik, legalábbis ha az egy német IP-cím. A Facebook további információkat is tárol a felhasználói eszközökről, pl. a használt internetes böngésző. Ez esetlegesen lehetővé teheti a Facebook számára az IP-címek és az egyes felhasználók összekapcsolását. Ha rajongói oldalunk látogatása közben be van jelentkezve Facebook-fiókjába, akkor az eszközén egy Facebook-azonosítót tartalmazó cookie jön létre. Ennek a cookie-nak köszönhetően a Facebook nyomon tudja követni, hogy Ön meglátogatta rajongói oldalunkat és hogyan használta azt. A Face-book ezeket az információkat arra használja, hogy személyre szabott tartalmat jelenítsen meg vagy reklámozzon Önnek.

Ha szeretné elkerülni ezt, akkor jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából és/vagy kapcsolja ki a „Maradjak beje-lentkezve” funkciót. Ezenkívül azt javasoljuk, hogy törölje a meglévő cookie-kat az eszközéről, majd zárja be és indítsa újra a böngészőjét. Ezen intézkedésekkel törlésre kerülnek azok a Facebook információk, amelyek révén a Facebook összekapcsolhatja az adatokat Önnel.

Ha azonban rajongói oldalunk interaktív funkcióit szeretné használni, akkor a Facebook bejelentkezési adataival ismét be kell jelentkeznie a Facebookba. A Facebook ezáltal ismét összekapcsolhatja az adatokat Önnel.

A Facebook végérvényesen és egyértelműen nem fogalmazza meg, és nem is tudjuk, hogy a Facebook hogyan használja fel Önnek a Facebook oldalain tett látogatása során szerzett adatokat saját céljaira, milyen mértékben vannak összekapcsolva a Facebook-oldalon végzett tevékenységek az egyes felhasználókkal, a Facebook med-dig tárolja ezeket az adatokat és hogy a Facebook-oldal látogatásából nyert adatokat harmadik felek számára továbbadják- e. Önt mint rajongói oldalunk felhasználóját csupán a Facebook adatvédelemmel kapcsolatos nyi-latkozataihoz tudjuk irányítani.

Ebben az összefüggésben az Önről gyűjtött adatokat a Facebook kezeli, és azokat továbbadhatja az Európai Unión kívüli országokba.

A Facebook az adatfelhasználási szabályzatában általánosságban ismerteti, hogy milyen információkat szerez meg a Facebook, és hogyan használja fel azokat. Abban információkat talál arról is, hogy miként lehet kapcso-latba lépni a Facebook-lal, és hogyan módosíthatja a hirdetési beállításokat. Az adatfelhasználási szabályzat itt érhető el: http://de-de.facebook.com/about/privacy

A Facebook teljes adatfelhasználási szabályzata itt érhető el:

https://hu-hu.facebook.com/full_data_use_policy

A Facebook adatvédelmi szabályzata további információkat tartalmaz az adatkezelésről:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Az elutasítási opciók elérhetők itt: https://www.facebook.com/settings?tab=ads és itt http://www.youronlinechoices.com

A Facebook Inc., a Facebook Ireland Ltd. Egyesült Államokbeli anyavállalata az EU-USA adatvédelmi pajzs kere-tében tanúsítvánnyal rendelkezik, és így vállalja, hogy betartja az európai adatvédelmi törvény rendelkezéseit. A Facebook adatvédelmi pajzsának állapotáról további információ a következő címen érhető el: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Healy World GmbH 2019

A Facebook rajongói oldal üzemeltetőjeként nem tudjuk felmérni a felhasználók személyes adatainak harmadik országokba – például az Egyesült Államokba – történő továbbítását és ott végzett további kezelését, valamint Önre mint felhasználóra nézve az ezekkel járó potenciális kockázatokat.

(3) Insights funkció

Ezenkívül a Facebook az úgynevezett „Insights” funkció keretében számos statisztikai adatot szolgáltat az SBS-Legal mint a rajongói oldal üzemeltetője számára. Ezeket a statisztikákat a Facebook hozza létre és biztosítja. A rajongói oldal üzemeltetőiként nincs befolyásunk ezen statisztikák előállítására, és különösen nem tudjuk meg-akadályozni ezt a funkciót. Az „Insights” funkcióval összefüggésben egy kiválasztható időszakra vonatkozóan a következő információkat nyújtják számunkra a „rajongók”, „követők”, „elért emberek” és „reagáló emberek” kategóriákra vonatkozóan:

oldaltevékenységek, például oldallátogatások, oldal-előnézetek, tevékenységek az oldalon, olyan tevékenysé-gek elérése, mint a „Tetszik” kattintások, elért személyek és ajánlások, hozzájárulási tevékenységek, például hoz-zájárulási reagálások, videók megtekintése, megjegyzések, megosztások.

Ezen felül statisztikai információkat kapunk a rajongói oldalunkra mutató Facebook-csoportokról. A Facebook szolgáltatási feltételeivel összhangban – amelyeket minden felhasználó elfogadott Facebook-profil létrehozása során – azonosítani tudjuk az oldalra feliratkozókat és az oldal rajongóit is, meg tudjuk tekinteni profiljaikat és az általuk megosztott egyéb információikat.

A Facebook nyújt a következő hivatkozáson nyújt további tájékoztatást:

http://hu-hu.facebook.com/help/pages/insights.

A HEALY ezeket az adatokat összesített formában használja, hogy a rajongói oldalon szereplő hozzájárulásokat és tevékenységeket vonzóbbá tegye a felhasználók számára, például a hozzájárulások tartalmának és ütemezé-sének megtervezése érdekében. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f. pontja, nevezetesen jogos érdekünk ajánlatunk optimalizálása iránt.

(4) Megőrzési időszak

Csak a Facebook által továbbított információkat tároljuk annyi ideig, amíg érdekeinket nem bírálja felül Önnek az említett információk törlésére vagy névtelenítésére vonatkozó érdeke.

Távolítsa el a felhasználói profilja és a rajongói oldalunk közötti összekapcsolást a „Mégsem tetszik az oldal” és/ vagy a „Követés leállítása” funkciókkal, ha azt akarja, hogy az ismertetett adatkezelés a jövőben ne történjen meg.

(5) Az Ön jogai érintettként

Önnek a jelen adatvédelmi szabályzat végén felsorolt jogaira vonatkozó tájékoztatáskérések vagy egyéb kérdé-sek esetén javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a Facebookkal, mivel csak a Facebook rendelke-zik teljes hozzáféréssel a felhasználói adatokhoz. Azonban ha kérését elküldi nekünk, akkor természetesen fel-dolgozzuk és továbbítjuk azt a Facebooknak.

9. szakasz: Gyermekek

Ajánlatunk általában felnőtteknek szól. A 18 év alatti személyek szüleik vagy törvényes gondviselőjük hozzájáru-lása nélkül nem továbbíthatnak hozzánk semmilyen személyes adatot.

10. szakasz: Az érintettek jogai Az érintetteknek joguk van:
∙ – információkat vagy megerősítést kapni adataik kezeléséről ∙ – adataik helyesbítéséhez vagy törléséhez
∙ – az adatkezelés korlátozásához

Healy World GmbH 2019

∙ – az adatkezelés elleni tiltakozáshoz

∙ – az adatok hordozhatóságához

∙ – hozzájárulásuk jövőbeni hatállyal való visszavonásához

∙ – felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásához

A Magyarországon található felügyeleti hatóság elérhető a következő weboldalon:

https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html

Reméljük, hogy ez a tájékoztató segíti jogainak gyakorlásában. Forduljon hozzánk, ha további tájékoztatást sze-retne kapni az adatvédelmi rendelkezésekről.

Az adatvédelmi szabályzat utolsó frissítése: 2019. szeptember 24.

Scroll to Top