COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Patakaran sa pagkapribado

Mangyaring hanapin sa ibaba ang impormasyon kung saan ang mga datos ay nakolekta sa konteksto ng iyong pagbisita at/o paggamit ng aming presensya sa Internet https://www.healyworld.net/de/ at kung papasok sa isang kontrata bilang isang kasosyo sa pamamahagi, at sa kung paano ang nasabing mga datos ay ginamit, naproseso at o isiniwalat.

Ang controller na nakapaloob sa saklaw ng batas sa proteksyon ng datos ay:

HWI Healy World International PTE. LTD.
Director: Knut Unger
Office Address: 4 Battery road #25-01
Bank OF CHINA BUILDING,
SINGAPORE (049908)
Company Reg. No – 202035675R

E-Mail: imprint@healyworld.net

(simula dito: HEALY)

Ang Opisyal ng Proteksyon ng Datos ng controller ay:

SBS Data Protect GmbH

na kinakatawan ng namamahalang director na si Mr. Thilo Noach

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

Email: noack@sbs-data.de

Ang gumagamit ay dapat makipag-ugnayan sa Opisyal ng Proteksyon ng Datos na pinangalanan sa itaas, upang magamit ang mga karapatan na nakalagay sa Patakaran sa Pagkapribado na ito o sa kaso ng mga katanungan tungkol sa paggamit, pagkolekta at pagpoproseso ng personal na datos.

Bilang controller alinsunod sa mga probisyon ng batas sa proteksyon ng datos, isinasagawa ng HEALY na pro-tektahan ang personal na datos at pagkapribado ng mga gumagamit nito at ituring ang naturang datos bilang lihim. Ang pagkolekta, pag -imbak, pagbabago, paglipat, pagsasara, pagbura at paggamit ng mga personal na datos ay isinasagawa batay sa naaangkop na mga probisyon na naaayon sa batas, partikular sa batayan ng Pang-kalahatang Regulasyon sa Proteksyon ng Datos (GDPR).

Sa HEALY, ang teknikal at mga panukala na pang-organisasyong proteksyon ay nagpo- protekta sa datos ng mga gumagamit laban sa anumang hindi awtorisadong pag-access, hindi sadya o sadyang manipulasyon, pagkasira o pagkawala.

Kahulugan ng mga Termino

Kinakailangan ng lehislador na maiproseso ang personal na datos nang legal, makatarungan at sa isang malinaw na paraan sa kaugnayan sa paksa ng datos (‘pagkalegal, pagkamakatarungan at pagkamalinaw’): Upang maga-rantiyahan ito, ipinapaalam namin sa iyo ang tungkol sa indibidwal na mga legal na kahulugan ng mga termino na ginamit din sa Patakaran sa Pagkapribado na ito:

1. Personal na Datos

,Ang ‘personal na datos’ ay nangangahulugan ng anumang impormasyon na may kaugnayan sa isang tinukoy o matutukoy na likas na tao (simula dito ‘Paksa ng Datos’); ang matutukoy na likas na tao ay isang maaaring matu-koy, tuwiran man o hindi, partikular sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang pagkakilanlan katulad ng isang pan-galan, isang numero ng pagkakakilanlan, datos ng kinaroroonan, isang pagkakilanlan sa online o sa isa o higit pang kadahilanan na tiyak sa pisikal, pisyolohikal, genetiko, kaisipan, ekonomiya, pang-kultura o panlipunang pagkakakilanlan ng likas na taong iyon.

2. Pagpoproseso

,Ang ‘pagpoproseso’ ay nangangahulugan ng anumang operasyon o hanay ng mga operasyon na isinasagawa sa personal na datos o sa hanay ng mga personal na datos, maging ito man ay sa pamamagitan ng awtomati-kong mga paraan o hindi, tulad ng pagkolekta, pagtatala, organisasyon, pagsasaayos, pag-imbak, pag-aangkop o pagbabago, pagbawing muli, pagsangguni, paggamit, pagsiwalat sa pamamagitan ng pagpapadala, pagpa-pakalat o hindi man gawing magagamit, paghanay o pagsasama, paghihigpit, pagbura o pagsira.

3. Paghihigpit sa pagpoproseso

,Ang ‘paghihigpit sa pagpoproseso’ ay nangangahulugan ng pagmamarka ng nakaimbak na personal na datos na may layuning limitahan ang pagpoproseso ng mga ito sa hinaharap.

4. Pag-profile

,Ang ‘pag-profile’ ay nangangahulugan ng anumang anyo ng awtomatikong pagpoproseso ng personal na datos na binubuo ng paggamit ng personal na datos upang masuri ang ilang pansariling mga aspeto na may kaug-nayan sa isang likas na tao, partikular upang suriin o hulaan ang mga aspeto tungkol sa pagganap sa trabaho ng likas na tao, kalagayang ekonomiya, kalusugan, mga pansariling kagustuhan, mga hilig, kahusayan, pag-uugali, kinaroroonan o mga paggalaw.

5. Pag-aalyas

Ang ‘pag-aalyas’ ay nangangahulugan na ang pagpoproseso ng pansariling datos sa isang paraan na ang pansa-riling datos ay hindi na maiuugnay sa isang tiyak na paksa ng datos nang walang paggamit ng karagdagang impormasyon, sa kondisyon na ang karagdagang impormasyon ay pinananatiling hiwalay at sumasailalim sa teknikal at pang- organisasyong mga panukala upang matiyak na ang mga personal na datos ay hindi maiuugnay sa isang natukoy o matutukoy na likas na tao.

6. Sistema ng file

Ang ‘sistema ng pag-file’ ay nangangahulugan ng anumang nakaayos na hanay ng mga personal na datos na maa-access ayon sa tiyak na pamantayan, maging sentralisado, desentralisado o ikinalat sa isang gumagana o batayang heograpikal.

7. Controller

Ang ‘controller’ ay nangangahulugang likas o legal na tao, pampublikong awtoridad, ahensya o iba pang kina-tawan na, nag-iisa o kasama ng iba pa, tinutukoy ang mga layunin at paraan ng pagpoproseso ng personal na datos; kung saan ang mga layunin at paraan ng naturang pagpoproseso ay tinukoy ng batas ng Unyon o Esta-dong Miyembro, ang controller o ang tiyak na pamantayan para sa nominasyon nito ay maaaring ipagkaloob sa pamamagitan ng batas ng Unyon o Estadong Miyembro.

8. Tagapagproseso

Ang ‘tagapagproseso’ ay nangangahulugang isang likas o legal na tao, pampublikong awtoridad, ahensya o iba pang kinatawan na nagpoproseso ng personal na datos sa ngalan ng controller.

9. Tagatanggap

Ang ‘tagatanggap’ ay nangangahulugang isang likas o legal na tao, ahensya o isa pang kinatawan, kung saan isiniwalat ang mga personal na datos, maging isang ikatlong partido o hindi. Gayunpaman, ang mga pampu-blikong awtoridad na maaaring makatanggap ng personal na datos sa balangkas ng isang partikular na kata-nungan alinsunod sa batas ng Unyon o Estadong Miyembro ay hindi dapat ituring bilang mga tagatanggap; ang pagpoproseso ng mga datos na iyon ng mga pampublikong awtoridad na iyon ay dapat na sumusunod sa naa-angkop sa mga patakaran sa proteksyon ng datos alinsunod sa mga layunin ng pagpoproseso.

10. Ikatlong partido

Ang ‘ikatlong partido’ ay nangangahulugang isang likas o legal na tao, pampublikong awtoridad, ahensya o kinatawan maliban sa paksa ng datos, controller, tagapagproseso at mga tao na, nasa ilalim ng direktang awto-ridad ng controller o tagapagproseso, ay pinapahintulutan ng iproseso ang personal na datos.

11. Pahintulot

Ang ‘Pahintulot’ ng paksa ng datos ay nangangahulugang anumang malayang naibigay, tiyak, naipaalam at hindi malabong kahulugan ng indikasyon sa hangarin ng paksa ng datos kung saan siya, sa pamamagitan ng isang pahayag o sa isang malinaw na kilos ng pagsang-ayon, nagpapahiwatig ng kasunduan sa pagpoproseso ng per-sonal na datos na may kaugnayan sa kanya.

Pagiging legal ng pagpoproseso

Ang pagpoproseso ay dapat maging legal lamang kung ang legal na batayan para sa pagpoproseso ay umiiral. Alinsunod sa Artikulo 6 (1) pangungusap 1 letrang a – f ng legal na batayan sa GDPR para sa pagpoproseso ay maaaring maging partikular:

a. ang paksa ng datos ay nagbigay ng pahintulot sa pagpoproseso ng kanyang personal na datos para sa isa o higit pang tiyak na mga layunin;

b. ang pagpoproseso ay kinalailangan para sa pagganap ng isang kontrata kung saan ang paksa ng datos ay partido o upang gumawa ng mga hakbang sa kahilingan ng paksa ng datos bago pumasok sa isang kon-trata;

c. ang pagpoproseso ay kinakailangan para sa pagsunod sa isang legal na obligasyon kung saan ang cont-roller ay ang paksa;

d. ang pagpoproseso ay kinakailangan upang maprotektahan ang mahalagang kapakanan ng paksa ng datos o ng ibang likas na tao;
e. ang pagpoproseso ay kinakailangan para sa pagganap ng isang gawain na isinasagawa sa kapakanan ng publiko o sa pagpapatupad ng opisyal na awtoridad na naibigay sa controller;
f. ang pagpoproseso ay kinakailangan para sa mga layunin ng lihitimong mga kapakanan na isinulong ng con-troller o sa pamamagitan ng isang ikatlong partido, maliban kung ang nasabing mga kapakanan ay napasa-walang halaga ng mga kapakanan o pangunahing mga karapatan at kalayaan ng paksa ng datos na nangan-gailangan ng proteksyon ng personal na datos, lalo na kung ang paksa ng datos ay isang bata.

Impormasyon sa pagkolekta ng personal na datos

Sa mga sumusunod ipinapaalam namin sa iyo ang tungkol sa pagkolekta ng personal na datos kapag ginaga-mit ang aming website. Ang personal na datos ay, para sa halimbawa, pangalan, tirahan, mga address ng e-mail, ugali ng gumagamit.

Sec. 1 Pagkolekta ng personal na datos kung bibisita sa aming website

Kung ang website ay ginagamit para sa layunin ng pagkuha ng impormasyon, ang HEALY ay kumukolekta lamang ng personal na datos na ipinapadala ng browser ng gumagamit sa server ng HEALY. Kung gusto ng gumagamit na makita ang website ng HEALY, ang HEALY ay kokolekta ng mga sumusunod na datos na kailangan para sa mga dahilang teknikal upang i-display ang website sa gumagamit at upang matiyak ang katatagan at seguridad.

∙ Lugar ng katanungan

∙ Address ng IP

∙ petsa at oras ng kahilingan

∙ pagkakaiba ng time zone sa Greenwich Mean Time (GMT)

∙ nilalaman ng kahilingan (tiyak na pahina)

∙ istado ng pag-access/codecode sa istado ng HTTP

∙ halaga ng ipinadalang datos sa bawat kaso

∙ website kung saan ipinadala ang kahilingan

∙ browser

∙ sistema ng operasyon at interface nito

∙ software ng browser wika at bersyon

Matapos ang isang teknikal na pagsusuri ang mga datos na ito ay agarang mabubura. Alinsunod sa Artikulo 6 (1) pangungusap 1 letrang f ng GDPR, ang pagkolekta ng datos na ito ay nagsisilbi upang protektahan ang aming lihitimong mga kapakanan sa pagpapasawalang halaga sa tamang presentasyon ng aming pag-aalok ng web-site bilang bahagi ng isang pagtimbang ng mga kapakanan, pati na rin ang pagsunod sa pangunahing regula-syon sa proteksyon ng datos ng EU sa mga tuntunin ng seguridad at pagka-kumpedensyal.

Sec. 2 Ang paggamit ng mga cookie

Bilang karagdagan sa datos na binanggit sa itaas, ang mga cookie o katulad na mga teknolohiya tulad ng mga pixel (simula dito ay pangkalahatang tutukuyin bilang ‘Mga Cookie’) ay ginagamit sa iyong computer kung ikaw ay gumagamit at bibisita sa aming website. Ang mga cookie ay maliliit na mga file ng text na nakaimbak sa pamamagitan ng iyong terminal na aparato sa iyong computer upang mag-imbak ng ilang impormasyon, o mga file ng imahe, tulad ng mga pixel. Sa susunod na pagkakataong ikaw ay bibisita sa aming website gamit ang parehong terminal na aparato, ang impormasyong naimbak sa Mga Cookies ay kasunod na ipapadala pabalik alinman sa aming website (“Cookie ng Unang Partido”) o sa isa pang website kung saan kabilang ang cookie (“Cookie ng Ikatlong Partido”).

Sa pamamagitan ng naimbak at naibalik na impormasyon, kinikilala ng kani-kaniyang website na ikaw ay naka- ac-cess na at binisita ito gamit ang browser ng iyong terminal na aparato. Ginagamit namin ang impormasyong ito upang pinakamahusay na disenyuhan at ipakita ang website para sa iyo na ayon sa iyong mga kagustuhan. Tan-ging ang cookie mismo ang natukoy sa iyong terminal na aparato. Ang personal na datos lamang ang maiimbak maliban dyan kailangan ng iyong tahasang pahintulot o kung ito ay ganap na kinakailangan upang magamit ang serbisyo na inaalok at sa iyong naaayong pag-anyaya.

Ang website na ito ay gumagamit ng mga sumusunod na tipo ng mga cookie, ang saklaw at paggana kung saan ay ipinaliwanag sa ibaba:

∙ Ganap na kinakailangang mga Cookie (tipo a)

∙ Mga Cookie na Gumagana at pagganap (tipo b)

∙ Mga Cookie na nangangailangan ng pahintulot (tipo c)

Para sa bawat isa sa mga kagamitan na aming ginagamit, ipapaalam namin sa iyo kung aling mga tipo ng cookie ang itinakda at ginagamit sa bawat kaso.

(1) Ganap na kinakailangang mga Cookie (tipo a)

Ang mga cookie na ganap na kinakailangan ay ginagarantiyahan ang mga kakayahan kung wala ito hindi mo maaaring magamit ang mga pahina ng aming web tulad ng nilalayon. Ang mga Cookie na ito ay eksklusibo naming ginagamit at samakatuwid ang mga ito ay ang mga cookie ng unang partido. Ito ay nangangahulugan na ang lahat ng impormasyong nakaimbak sa mga Cookie ay ibinabalik sa aming website.

Ang ganap na kinakailangang mga Cookie ay nagsisilbi, para sa halimbawa, upang matiyak na bilang isang nakarehistrong gumagamit ikaw ay palaging manatiling naka- log in kung nag-aaccess ng iba’t-ibang sub-pages ng aming website at sa gayon hindi na kailangang ipasok muli ang iyong datos sa pag-login sa tuwing ang isang bagong pahina ay inanyayahan.

Ang paggamit ng ganap na kinakailangang mga Cookie sa aming website ay posible nang wala ang iyong pahin-tulot. Para sa kadahilanang ito, ang mga Cookie na ganap na kinakailangan ay hindi maaaring isa-isang ideak-tibo o iaktibo. Gayunpaman, maaari mong ideaktiba ang mga Cookie sa iyong browser anumang oras (tingnan sa ibaba).

Ang legal na batayan para sa pagpoproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang b ng GDPR.

(2) Mga Cookie na gumagana at ng pagganap (tipo b)

Ang mga Cookie na gumagana ay ginagawang posible para sa aming website na mag -imbak ng impormasyon na naipasok na (tulad ng registradong pangalan o pagpili ng wika) at mag- alok sa iyo ng pinabuti at mas personal na mga kakayahan batay sa impormasyong ito. Ang mga Cookie na ito ay nangongolekta at nag-iimbak lamang ng hindi kilalang impormasyon upang hindi masubaybayan ng mga ito ang iyong mga paggalaw sa ibang mga website.

Ang mga Cookie ng pagganap ay nangongolekta ng impormasyon tungkol sa kung paano ang aming mga web-site ay ginagamit upang mapabuti ang pagiging kaakit-akit ng mga ito, nilalaman at paggana. Ang mga Coo-kie na ito ay tumutulong sa amin, para sa halimbawa, upang matukoy kung at alin sa sub- pages ng aming web-site ang binisita at kung saan partikular na interesado ang mga gumagamit ng nilalaman. Sa partikular, itinatala namin ang bilang ng mga pagbisita sa isang pahina, ang numero ng sub-pages na tiningnan, ang panahong ginugol sa aming website, aling mga termino ng paghahanap ang nagdala sa iyo sa amin, ang bansa, rehiyon at, kung maaari, ang lungsod kung saan ang pag- access ay ginawa, pati na rin ang proporsyon ng mga aparatong mobile na nag-access ng aming mga website. Itinatala rin namin ang mga paggalaw, “mga pag -click” at pag-scroll nang may mouse ng computer upang maunawaan kung aling mga lugar ng aming website ang partikular na nagpawili sa mga gumagamit. Kasunod nito, maari naming maiangkop ang nilalaman ng aming website nang mas partikular sa mga pangangailangan ng aming mga gumagamit at i-optimize ang aming mga pag-aalok. Ang IP address ng iyong computer na ipinadala para sa mga kadahilanang teknikal ay awtomatikong hindi ipinakilala at hindi nagpapahintulot sa amin na gumawa ng anumang mga konklusyon tungkol sa indibidwal na gumagamit.

Maaari kang tumutol sa paggamit ng Mga Cookie na gumagana at ng pagganap sa anumang oras sa pamama-gitan ng pag-aayos nang naaayon sa iyong mga pagtatakda ng Cookie.

Ang legal na batayan para sa pagpoproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang f ng GDPR.

(3) Mga Cookie na nangangailangan ng pahintulot (tipo c)

Ang mga Cookie na hindi ganap na kinakailangan (tipo a) o gumagana o mga Cookie ng pagganap (tipo b) ay ginagamit lamang matapos ang iyong pahintulot.

Inilalaan namin ang karapatan upang magamit din ang impormasyon na aming nakuha sa pamamagitan ng mga Cookie mula sa isang hindi nagpapakilalang pagsusuri ng pag-uugali ng paggamit ng mga bisita sa aming mga website upang ipakita sa iyo ang tukoy na pag-aanunsiyo para sa ilan sa aming mga produkto sa aming sari-

ling mga website. Kami ay naniniwala na ikaw, ang gumagamit, ay makikinabang mula dito dahil magpapakita kami ng mga patalastas o nilalaman na batay sa iyong mga gawi sa pagba-browse, isinasaalang-alang namin na umangkop sa iyong mga interes at ipapakita sa iyo ang mas kaunting nakakalat na sapalarang mga patalastas o ilang nilalaman na hindi gaanong kapakipakinabang sa iyo.

Ang mga Cookie ng pagmemerkado ay nagmula sa mga panlabas na kompanya ng pag-aanunsyo (mga coo-kie ng ikatlong partido) at ginagamit upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga binisitang website ng gumagamit upang lumikha ng pagtarget sa pag-aanunsyong group-oriented para sa gumagamit.

Hindi Paglahok para sa mga Cookie ng Pagmemerkado

Maaari mong pamahalaan ang mga ginamit na Cookie ng pag-aanunsyo sa online sa pamamagitan ng mga binuong kagamitan sa maraming mga bansa bilang bahagi ng mga programa pansariling regulasyon tulad ng naninirahan sa US https://www.aboutads.info/choices/ o ng naninirahan sa EU http://www.youronlinechoices. com/uk/your-ad-choices.

Maaari mong bawiin ang pahintulot na ito sa mga Cookie anumang oras na may epekto sa hinaharap dito.

Ang legal na batayan para sa pagpoproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang a ng GDPR.

(4) Pangangasiwa at pagtanggal ng lahat ng mga cookie

Bilang karagdagan, maaari mong itakda ang browser ng iyong Internet upang pangkalahatang mapigilan ang pag-iimbak ng mga Cookie sa iyong terminal na aparato o tatanungin ka bawat pagkakataon kung suma-sang-ayon ka ba sa pagtatakda ng mga Cookie. Kapag ang mga Cookie ay naitakda na, maaari mo ring tanggalin ang mga ito anumang oras. Kung paano gumagana ang lahat ng ito nang detalyado ay matatagpuan sa kakay-ahang tumulong ng iyong browser.

Mangyaring tandaan na ang isang pangkalahatang deaktibasyon ng mga Cookie ay maaaring humantong sa gumaganang mga limitasyon ng aming website.

Sec. 3 Mga Log File ng Server

Maaari mong bisitahin ang aming website nang hindi nagbibigay ng personal na impormasyon. Sa bawat pagka-kataon na maa-access mo ang aming website, ang datos ng paggamit ay ipinapadala sa amin o sa aming host ng web/tagapagbigay ng serbisyo ng IT sa pamamagitan ng iyong browser ng Internet at iniimbak sa datos ng log (tinatawag na mga log file). Kabilang sa mga naka-imbak na datos na ito, para sa halimbawa, ang pangalan ng na-access na pahina, ang petsa at oras ng pag-access, ang address ng IP, ang halaga ng inilipat na datos at ang tagapagbigay ng humihiling.

Ang pagpoproseso na ito ay isinagawa batay sa Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang f ng GDPR sa lehitimong kapakanan sa pagtiyak ng walang kaguluhang operasyon ng aming website at pagpapabuti ng aming mga ser-bisyo.

Sec. 4 Pagkolekta at paggamit ng personal na datos sa kaso ng mga kahilingan sa pakikipag-ugnayan

Kung ikaw ay makikipag-ugnayan sa HEALY sa email o sa pamamagitan ng anyo ng pakikipag-ugnayan, iniimbak ng HEALY ang datos na iyong ibinigay (ang iyong address ng email, kung maaari ang iyong pangalan at apelyido), upang matugunan ang iyong katanungan. Buburahin ng HEALY ang nakolektang datos sa kontekstong ito, kapag ang pag-iimbak ay hindi na kinakailangan, hal. sa sandaling natugunan ang iyong alalahanin. Kung hindi man, ang pagpoproseso ay ipagbabawal sa kaso ng mga pananagutan sa pagpapanatili na naaayon sa batas.

Ang pagpoproseso ng datos na ito ay isinagawa batay sa Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang a ng GDPR kaug-nay sa pahintulot na ibinigay ng mga gumagamit.

Sec. 5 Pagkolekta ng personal na datos sa konklusyon ng isang kontrata bilang isang kasosyo sa pamamahagi

Para sa konklusyon ng isang kontrata ng kasosyo sa pamamahagi, kailangan namin ang sumusunod na personal na datos mula sa iyo:

1. titulo,

2. pangalan,

3. pangalan

4. tirahan,

5. numero ng telepono,

6. address ng email,

7. numero ng ID ng sales tax,

8. credit card, bangko at direktang datos ng debit

Eksklusibong ginagamit ng HEALY ang mga datos na ito para sa pagganap ng kontrata at pakikipag-ugnayan sa mga kasosyo sa pamamahagi na kinakailangan sa kontekstong ito. Kabilang dito ang paghahanda, konklusyon at pagpoproseso ng kontrata, mga garantiya at kung kinakailangan ang pagbaliktad ng kontrata. Ang datos ay nakaimbak hanggang matapos ang pagganap ng kontrata. Sa kaso ng komersyal at mga panahon ng pagpapa-natili na naaayon sa batas, ang datos ay maaaring maimbak hanggang 10 taon.

Ang imprmasyng ito ay kailangan para sa konklusyon at pagganap ng kontrata ng kasosyo sa pamamahagi. Ang legal na batayan para sa pagpoproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang b ng GDPR. Ang legal na batayan para sa higit pang pag-iimbak para sa mga kadahilanan ng buwis at batas sa komersyo ay pangangailangan para sa pagsunod sa isang obligasyong legal alinsunod sa Artikulo 6(1) pangungusap 1 ler-ang c ng GDPR.

Sec. 6 Paglipat ng datos sa ikatlong mga partido

(1) Ang HEALY ay nagsisiwalat lamang ng personal na datos ng mga gumagamit sa lawak na kinakailangan para sa pagganap ng kontrata o para sa mga layunin ng lihitimong mga kapakanan ng HEALY. Ang HEALY ay gumagamit ng panlabas ng mga tagapagbigay ng serbisyo (mga tagapagproseso) para sa pagganap ng kon-trata. Upang matiyak ang proteksyon ng personal na datos ng mga gumagamit, hiwalay na mga kasunduan ng pagpoproseso ng datos ay natapos sa mga tagapagbigay ng serbisyo.

Bilang isang kasosyo sa pamamahagi, ikaw ay magkakaroon ng pag-access sa aming back office. Sa nasabing back office, maaari mong makita ang isang pangkalahatang-ideya ng mga order na inilagay sa iyong panghi-hikayat. Sa kaganapang ito, ang sumusunod na impormasyon sa mga taong naglagay ng mga order sa iyong panghihikayat ay ipapakita sa iyo:

Istado (customer/kasosyo sa pamamahagi), apelyido, pangalan, email, netong halaga ng mga kalakal para sa mga order ng nakaraang buwan, bilang ng mga miyembro ng pangkat, oras ng pinaka-huling aktibidad sa online.

Ang impormasyong ito ay kinakailangan para sa kalkulasyon at pagsubaybay ng mga paghahabol ng komi-syon. Ang legal na batayan para sa pagpoproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang b ng GDPR.

Bilang karagdagan, maaari mong tingnan ang pangkalahatang-ideya ng isang pangkat sa back office. Ang pangkalahatang -ideyang ito ay magbibigay sa iyo ng impormasyon sa mga kasosyo sa pamamahagi na iyong kinalap sa iyong down-line. Sa kaganapang ito, ang sumusunod na impormasyon ay ipinakita:

Istado (customer/kasosyo sa pamamahagi), apelyido, pangalan, netong halaga ng mga kalakal para sa mga order ng nakaraang buwan, numero ng mga miyenbro ng pangkat, oras ng pinaka-huling aktibidad sa online.

Ang impormasyong ito ay kinakailangan para sa kalkulasyon at pagsubaybay ng mga paghahabol ng komi-syon. Ang legal na batayan para sa pagpoproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang b ng GDPR.

(2) Kung ikaw ay isang miyembro, para sa kalkulasyon ng kaibahan sa komisyon ng mga kasosyo sa pamamahagi sa iyong up-line, ang binanggit sa itaas na personal na datos sa iyong mga order at pangkalahatang-ideya ng iyong pangkat ay ipinakita din sa mga kasosyo sa pamamahagi kung kanino ka naka down-line. Ang pagpo-proseso ng datos na ito ay kinakailangan para sa kalkulasyon at pagsubaybay ng mga paghahabol ng komi-syon. Ang legal na batayan para sa pagpoproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang b ng GDPR.

(3) Kailangan namin ang sumusunod na datos upang iproseso ang mga kabayaran sa komisyon: Pagbati, apelyido, pangalan, tirahan, mga detalye ng bangko.
Ang impormasyong ito ay kinakailangan para sa kalkulasyon at pagsubaybay ng mga paghahabol ng komi-syon. Ang legal na batayan para sa pagpoproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang b ng GDPR.

(4) Upang matupad ang paghahatid, ang pangalan, apelyido, tirahan, address ng email at numero ng telepono ng kasosyo sa pamamahagi ay ibinigay sa kumpanya ng pagpapadala. Ang paglipat ng datos na ito ay naga-ganap para sa pagganap ng kontrata sa iyo, ang kasosyo sa pamamahagi. Ang legal na batayan para sa pag-poproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang b ng GDPR.

(5) Para sa pagpoproseso ng pagbabayad, ang datos ng pagbabayad ng kasosyo sa pamamahagi, sa makatuwid baga ang pangalan, apelyido, tirahan, address ng email, numero ng telepono, ay ibinigay sa kanya-kanyang tagapagbigay ng kabayaran. Ang pagpoproseso ng datos na ito ay isinagawa para sa pagganap ng kontrata sa iyo, ang kasosyo sa pamamahagi, at/o sa batayan ng pahintulot na iyong ibinigay. Ang legal na batayan para sa pagpoproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang a o letrang b ng GDPR.

Sec. 7 Paggamit ng mga panlabas na kagamitan

Iba’t ibang mga kagamitan mula sa iba’t ibang mga kumpanya ay isinama sa aming website na nabibigay-daan sa amin upang masuri ang iyong pag-uugali ng gumagamit o maitatag ang mga link sa iba pang mga website. Upang matiyak ang proteksyon ng iyong personal na datos, hiwalay na mga kasunduan sa pagpoproseso ng datos ay natapos sa mga kumpanyang pinangalanan sa ibaba.

Kami ay nakikipagtulungan sa sumusunod na mga tagapagnigay ng serbisyo:

Paggamit ng Google Analytics

Ang website na ito ay gumagamit ng Google Analytics, isang web ng mga analitikang serbisyo na ibinigay ng Google Inc. (“Google”). Ang Google Analytics ay gumagamit ng tinatawag na “mga cookies”, na mga file ng text na inilagay sa iyong computer at tumutulong na suriin ang iyong paggamit ng website. Ang impormasyon sa iyong paggamit ng kaukulang website na kinalap ng cookie ay karaniwang ipinapadala at iniimbak ng isang server ng Google sa Estados Unidos. Gayunpaman, kung ang Hindi Pagpapakilala ng IP ay isinaaktibo sa kau-kulang website, sa loob ng Member States of the European Union o sa iba pang mga estado ng pangongon-trata sa European Economic Area, ang Google ay paiikliin ang iyong address ng IP bago ang pagpapadala nito. Tanging sa mga pambihirang kaso na ang buong address ng IP ay ililipat sa at paiikliin ng isang server ng Goo-gle sa Estados Unidos. Gagamitin ng Google ang impormasyong ito sa ngalan ng tagapamahala ng website na ito upang masuri ang iyong paggamit ng website, upang makabuo ng mga ulat sa mga aktibidad ng website at makapagbigay ng karagdagang mga serbisyo na nauugnay sa paggamit ng website at paggamit ng web sa tag-apamahala ng website na ito.

Ang address ng IP na ipinadala ng iyong browser sa konteksto ng Google Analytics ay hindi isasama sa iba pang datos ng Google.
Maaari mong mapigilan ang paglalagay ng mga cookies sa pamamagitan ng iyong kaukulang mga pagtatakda sa software ng browser; gayunpaman, nais naming ituro na maaaring hindi mo ganap na magagamit ang lahat ng katangian ng website na ito sa kasong ito. Bukod dito, maaari mong pigilan ang pagkolekta ng datos na kinalap ng cookie at may kaugnayan sa iyong paggamit ng website (kabilang ang address ng iyong IP) ng Google pati na rin ang pagpoproseso ng nabanggit na datos ng Google sa pamamagitan ng pagda-download at pag-iinstall ng maga-gamit na plug-in ng browser sa ilalim ng sumusunod na link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ang website na ito ay gumagamit ng Google Analytics na may karugtong na „_anonymizeIp () “. Kaya, ang mga address ng IP ay naproseso matapos mapaikli, na nangangahulugang ang mga ito ay hindi maaaring iugnay sa tiyak na mga tao. Kung ang iyong nakolektang datos at direktang nakaugnay sa iyo, ang nasabing koneksyon ay kaagad na ibinukod, at ang personal na datos ay kaagad na binura.

Kami ay gumagamit ng Google Analytics upang masuri at regular na mapabuti ang paggamit ng aming website. Ang mga istatistikang nakuha ay nagbibigay -daan sa amin upang mapabuti ang alok nito at gawin itong mas kawili-wili para sa iyo bilang gumagamit. Para sa mga pagbubukod kung saan ang personal na datos ay ipinadala sa Estados Unidos, isinailalim ng Google ang sarili nito sa EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/ EU-US-Framework.

Impormasyon ng ikatlong-partidong tagapagbigay: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow

Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Mga tuntunin ng serbisyo:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, pangkalahatang-ideya ng pagkapribado: http://www.google. com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, at ng patakaran sa pagkapribado: http://www.google.de/intl/de/poli-cies/privacy.

Bilang karagdagan, ang website na ito ay gumagamit ng Google Analytics para sa isang cross-device na pagsu-suri ng mga pagdaloy ng gumagamit; ang pagsusuring ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang ID ng guma-gamit. Ikaw ay mayroong opsyon na deaktibahin ang pagsusuri ng paggamit patawid sa ibang mga aparato sa account ng gumagamit nito sa ilalim ng “Ang Aking Datos”, “Personal na Datos”.

Ang paggamit ng Google Analytics ay batay sa legal na batayan ng Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang a ng GDPR, ng iyong pahintulot. Ang panahon ng pag-iimbak ng mga cookie, na inilagay sa pahina ng web na ito, hanggang 12 buwan.

Kakayahan sa pag-aanunsyo ng Google Analytics

Kung nagpahintulot ka sa paggamit ng mga kakayahan sa pag-aanunsyo ng Google Analytics, ang website na ito ay gagamit ng pinahusay na mga kakayahan ng Google Analytics bilang karagdagan sa pangkaraniwang mga kakayahan. Ang mga kakayahan sa pag-aanunsyo ng Google Analytics na ipinatupad sa site na ito kabilang ang mga ulat ng Google Analytics sa pagganap sa pamamagitan ng mga demograpiko at mga kapakanan.

Para sa layuning ito, kami ay gumagamit ng mga cookie ng unang-partido (hal. mga cookie ng Google Analytics) at mga cookie ng ikatlong-partido (hal. mga cookie ng DoubleClick) na magkasama upang tulungan kami na suriin kung aling mga demograpikong katangian at kapakanan na karaniwang mayroon ang mga bisita sa aming site sa isang hindi kilala at pinagsama-samang paraan. Ginagamit namin ang impormasyon na ito upang mapa-buti ang aming mga website.

Maiiwasan mo ang pakikilahok sa proseso ng pagsubaybay na ito sa iba’t ibang paraan: a) sa pamamagitan ng pagtatakda ng software ng iyong browser nang naaayon; b) sa pamamagitan pagdedeaktiba ng mga pag-tatakda ng Google ad sa https://www.google.com/ads/preferences/?hl=de c) sa pamamagitan ng pagtatakda ng angkop na cookie [[link sa pahina ng mga pagtatakda ng cookie]. Itinuturo namin na sa kasong ito hindi mo maaaring lubusang magagamit ang lahat ng kakayahan ng alok na ito. Ang panahon ng pag-iimbak ay hanggang 26 buwan. Ang paggamit ng mga kakayahan sa pag -aanunsyo ng Google Analytics ay batay sa legal na batayan ng Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang a ng GDPR, ng iyong pahintulot.

Paggamit ng Google Maps

Sa aming website kami ay gumagamit ng Google maps upang ipakita ang aming kinaroroonan at upang lumikha ng isang paglalarawan ng ruta. Ang serbisyong ito ay ibinigay ng Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, simula dito tutukuyin bilang “Google”.

Sa sertipikasyon nito sa ilalim ng EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/, ginagarantiyahan ng Google na ang mga kinakailangan sa proteksyon ng datos ng EU ay matutugunan din kung ang datos ay naipro-seso sa Estados Unidos.

Upang maipakita ang ilang mga font sa aming website, isang koneksyon sa server ng Google sa USA ang itina-tag kung ang aming website ay inanyayahan.

Kung anyayahan mo ang isinamang bahagi ng Google Maps sa aming presensya sa Internet, ang Google ay mag-iimbak ng isang Cookie sa iyong terminal na aparato sa pamamagitan ng iyong browser ng Internet. Ang iyong mga pagtatakda ng gumagamit at datos ay naproseso upang ipakita ang aming kinaroroonan at lumikha ng isang paglalarawan ng ruta. Sa kontekstong ito, hindi namin maaaring itanggi na ang Google ay gumagamit ng mga server sa USA.

Ang legal na batayan ay Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang f ng GDPR. Ang aming lihitimong kapakanan ay ang pag-optimize ng paggana ng aming presensya sa Internet.

Ang koneksyon sa Google na itinatag sa paraang ito ay nagpapahintulot sa Google na matukoy kung aling web-site ang nagpadala ng iyong katanungan at kung aling address ng IP ipapadala ang paglalarawan ng ruta.

Kung ikaw ay hindi sumasang-ayon sa pagpoprosesong ito, maiiwasan mo ang pag-install ng mga Cookie sa angkop na mga pagtatakda sa iyong browser ng Internet. Ang mga detalye ay maaaring mahanap sa itaas sa ila-lim ng “Mga Cookie”.

Bilang karagdagan, ang paggamit ng Google Maps at ang impormasyong nakuha sa pamamagitan ng Goo-gle Maps ay pinamamahalaan ng Mga Tuntunin sa Paggamit ng Google https://policies.google.com/terms?gl=-DE&hl=de at ng Mga Tuntunin sa Paggamit ng Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Bukod dito, Ang Google ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon sa https://adssettings.google.com/

authenticated at

https://policies.google.com/privacy.

Upang maprotektahan ang iyong mga karapatan at personal na datos, binigyan naming ang Google Maps ng isang tinatawag na dalawang-click na solusyon, na nagpapadala lamang ng datos sa Google matapos mong malinaw na inaktibo ang kakayahan ng mapa.

Google Ads Conversion

Kami ay gumagamit ng mga serbisyo ng Google Ads Conversion upang makakuha ng atensiyon sa aming kaa-kit-akit na mga alok na tinulungan ng media ng pag-aanunsyo (tinatawag na Google Ads) sa panlabas na mga website. Kaugnay sa datos ng mga kampanya sa pag-aanunsyo, maaari naming matukoy kung gaano katagum-pay ang indibidwal na mga panukala sa pag- aanunsyo. Ginagamit namin ito upang isulong ang kapakanan na ipakita sa iyo ang patalastas, na kung saan ay interesado sa iyo, upang gawing mas kawili-wili sa iyo ang aming website at upang makamit ang isang makatarungang kalkulasyon ng mga gastos sa pag-aanunsyo.

Ang mga media ng pag -aanunsyo na ito ay inihatid ng Google sa pamamagitan ng tinatawag na “Ad Servers”. Kami ay gumagamit ng Mga Cookie ng Ad Servers, na maaaring masukat ang ilang mga parametro tulad ng pagpapakita ng mga ad o mga pag-click ng mga gumagamit upang masukat ang tagumpay. Kung na-access mo ang aming website sa pamamagitan ng isang patalastas ng Google, Ang Google Ads ay mag-iimbak ng isang Cookie sa iyong terminal na aparato. Karaniwang nawawala ang pagka-epektibo ng mga Cookie na ito matapos ang 30 araw at hindi nilayon upang makilala ka nang personal. Ang natatanging ID ng cookie, bilang ng mga impresyon ng ad bawat paglalagay (dalas), huling impresyon (may kaugnayan para sa mga conversion ng post-view) at impormasyon ng hindi paglahok (pagmamarka na ang gumagamit na hindi na ninanais na matugunan) ay karaniwang nakaimbak bilang mga kahalagahan ng pagsusuri para sa Cookie na ito.

Ang mga cookie na ito ay nagbibigay daan sa Google upang makilala ang iyong browser ng Internet. Kung ang isang gumagamit ay bumibisita sa ilang mga pahina sa isang ad ng website ng gumagamit at ang Cookie na nakaimbak sa kanyang computer ay hindi pa nag-expire, maaaring makilala ng Google at ng gumagamit na ang gumagamit ay nag-click sa ad at itinuro sa pahinang iyon. Ang bawat gumagamit ng ads ay naatasan ng ibang Cookie. Ang mga Cookie ay hindi maaaring masubaybayan sa pamamagitan ng mga website ng mga guma-gamit ng ads. Hindi kami -komokolekta at nagpoproseso ng anumang personal na datos sa nabanggit na sarili naming mga panukala sa pag-aanunsyo. Kami ay tumatanggap lamang ng mga paghuhusgang istatistika mula sa Google. Batay sa mga paghuhusgang ito, maaari naming matukoy kung ano sa ginamit na mga panukala sa pag-aanunsyo ang bukod-tanging epektibo. Kami ay hindi tumatanggap ng anumang karagdagang datos mula sa paggamit ng media ng pag-aanunsyo, maaari namin, sa partikular, hindi matukoy ang mga gumagamit batay sa impormasyong ito.

Dahil sa ginamit na mga kagamitan ng pagmemerkado, awtomatikong naitatatag ng iyong browser ang isang direktang koneksyon sa server ng Google. Kami ay walang impluwensya sa lawak at karagdagang paggamit ng datos na nakolekta ng Google sa pamamagitan ng paggamit ng kagamitan na ito at samakatuwid ipapaalam sa iyo ayon sa aming estado ng kaalaman: Sa pamamagitan ng pagsasama ng Ads Conversion, ang Google ay tumatanggap ng impormasyon na iyong inanyayahan na may kaugnayang bahagi ng aming website o mag-click sa isang patalastas mula sa amin. Kung ikaw ay nakarehistro sa isang serbisyo ng Google, maaaring italaga ng Google ang pagbisita sa iyong account. Kahit na ikaw ay hindi rehistrado sa Google o hindi naka-log in, ito ay posibleng malaman ng tagapagbigay at iimbak ang address ng IP.

Mga Pasadyang Madla ng Facebook – Pixel ng Facebok

Ang website ay gumagamit ng kakayahan ng muling- pagmemerkado na “Mga Pasadyang Madla” ng Facebook Inc. (“Facebook”) upang muling makipag-ugnayan sa iyo sa loob ng 6 na buwan. Pinapahintulutan nito ang mga gumagamit ng website na tingnan ang mga patalastas na batay sa kapakanan (“Facebook Ads”) kapag binibisita ang social network na Facebook o iba pang mga site na gumagamit din ng proseso. Ginagamit namin ito upang isulong ang kapakanan na ipakita sa iyo ang patalastas, na kung saan ay interesado sa iyo, upang gawing mas kawili-wili sa iyo ang aming website.

Dahil sa ginamit na mga kagamitan ng pagmemerkado, atomatikong naitatatag ng iyong browser ang isang direktang koneksyon sa server ng Facebook. Kami ay walang impluwensya sa lawak at karagdagang pagga-mit ng datos na nakolekta ng Facebook sa pamamagitan ng paggamit ng kagamitan na ito at samakatuwid ipa-paalam sa iyo ayon sa aming estado ng kaalaman: Sa pamamagitan ng pagsasama ng Mga Pasadyang Madla ng Facebook, ang Facebook ay tumatanggap ng impormasyon na may kaugnayan sa website ng aming presen-sya sa Internet na iyong inanyayahan o mag-click sa isang patalastas mula sa amin. Kung ikaw ay nakarehistro sa isang serbisyo ng Facebook, maaaring italaga ng Facebook ang pagbisita sa iyong account. Kahit na ikaw ay hindi rehistrado sa Facebook o hindi naglog- in, ito ay posibleng malaman ng tagapagbigay at iimbak ang address ng IP at karagdagang mga katangian ng pagkakakilanlan.

Maaari mong ideaktiba ang kakayahan ng “ Mga Pasadyang Madla ng Facebook” dito at bilang isang gumaga-mit na naka-log in sa https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa pagpoproseso ng datos ng Facebook, mang-yaring bisitahin ang https://www.facebook.com/about/privacy

Ginamit na mga Cokie: tipo c. Maaari mong matagpuan ang karagdagang impormasyon sa “Seksyon ng mga Cookie”.

Ang paggamit ng Mga Pasadyang Madla ng Facebook ay batay sa legal na batayan ng Artikulo 6(1) pangungu-sap 1 letrang a ng GDPR, iyong pahintulot.

Sec. 8 Fan page ng Facebook

Para sa inalok na serbisyo ng impormasyon sa pahinang ito, ang HEALY ay gumagamit ng platapormang teknikal at mga serbisyo ng Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Face-book“).

Sa opinyon ng ECJ, ang Facebook at ang tagapamahala ng isang fan page ng Facebook ay mga controller na magkasanib na nakapaloob sa saklaw ng Artikulo 26 ng GDPR na may kinalaman sa personal na datos na naipro-seso sa pamamagitan ng fan page ng Facebook. Para sa kadahilanang ito, ang Facebook at ang HEALY ay nag-tapos sa isang kasunduan sa kanilang magkasanib ng pananagutan, na magagamit dito.

Ang HEALY ay nagbibigay sa iyo ng sumusunod na impormasyon sa pagpoproseso ng datos sa aming fan page sa Facebook.

(1) Mga Controller

Ang pagpoproseso ng iyong personal na datos sa fan page ng Facebook ng HEALY ay isinagawa sa magkasa-nib na pananagutan sa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

(2) Pagpoproseso ng datos

Kung ikaw ay bibisita sa isang fan page ng Facebook, ang address ng IP ng iyong aparato at ipinapadala sa Facebook. Ayon sa impormasyon na ibinigay ng Facebook, ang nabanggit na address ng IP ay hindi ipinakilala at binura matapos ang 90 araw, kahit na kung ito ay isang address ng IP sa Germany. Ang Facebook ay nag-iim-bak din ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga aparato ng mga gumagamit nito, e.g. ang ginamit na browser ng Internet. Maaari nitong pahintulutan ang Facebook na i-link ang address ng IP sa indibidwal na mga gumagamit. Kung ikaw ay naka- log sa iyong account sa Facebook habang bumibisita sa aming fan page, isang cookie kasama ang iyong ID ng Facebook ay nasa iyong aparato. Dahil sa cookie na ito, nagawang subaybayan ng Facebook na binisita mo ang aming fan page at kung paano mo ito ginamit. Ang Facebook ay gumagamit ng impormasyong ito upang ipakita ang pang-personal na nilalaman o pag-aanunsyo sa iyo.

Kung gusto mong itong iwasan, dapat kang mag-log out sa iyong account sa Facebook at/o ideaktiba ang kakay-ahan ng “Panatilihin akong naka-log in”. Bilang karagdagan, iminumungkahi namin na iyong burahin ang mga umiiral na cookie mula sa iyong aparato at isara at simulang mulin ang iyong browser. Sa pamamagitan ng panu-kalang ito, ang impormasyon ng Facebook kung saan maaaring i-link ng Facebook ang datos sa iyo ay binura.

Gayunpaman, kung nais mong gamitin ang mga katangiang interactive ng aming fan page, kailangan mong mag-log in muli sa Facebook gamit ang iyong impormasyon ng pag-log in sa Facebook. Sa gayon, muling maii-link ng Facebook ang datos sa iyo.

Kahit ang Facebook ay hindi pangwakas o malinaw na ipinahayag ni hindi namin alam kung sa anong paraan ginagamit ng Facebook para sa sarili nitong mga layunin ang nakuhang datos mula sa iyong pagbisita sa mga pahina ng Facebook, sa kung anong lawak ng mga aktibidad sa pahina ng Facebook ang nai-link sa indibidwal na mga gumagamit at kung ang datos na nakuha mula sa iyong pagbisita sa pahina ng Facebook ay isiniwalat sa mga ikatlong partido. Maaari ka lamang naming isangguni, bilang mga gumagamit ng aming fan page, sa mga pahayag ng Facebook patungkol sa proteksyon ng datos.

Ang datos tungkol sa iyong nakolekta sa kontekstong ito at naiproseso ng Facebook at maaaring ilipat sa mga bansa sa labas ng European Union.

Inilalarawan ng Facebook sa isang pangkalahatang paraan kung ano ang nakukuhang impormasyon ng Face-book at kung paano nito ginagamit ito sa patakaran ng paggamit ng datos. Doon, maaari mo ring matagpuan ang impormasyon kung paano makipag-ugnay sa Facebook at kung paano maiayos ang mga pagtatakda ng ads. Ang patakaran sa paggamit ng datos ay nasa http://de-de.facebook.com/about/privacy

Ang buong patakaran ng paggamit ng datos ng Facebook ay nasa:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Kabilang sa patakaran ng datos ng Facebook ang karagdagang impormasyon sa pagpoproseso ng datos:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Ang mga opsyon ng hindi paglahok ay magagamit dito: https://www.facebook.com/settings?tab=ads at dito http://www.youronlinechoices.com

Ang Facebook Inc., ang pinagmulang kumpanya sa U.S ng Facebook Ireland Ltd., ay setipikado sa ilalim ng EU-U.S. Privacy-Shield at sa gayon ay isinasagawa ang pagsunod sa mga probisyon ng batas sa proteksyon ng datos ng European. Karagdagang impormasyon sa istado ng Privacy Shield ng Facebook ay nasa: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Bilang mga tagapamahala ng fan page ng Facebook, hindi namin kayang masuri ang paglipat at karagdagang pagpoproseso ng personal na datos ng mga gumagamit sa(para) ikatlong mga bansa, tulad ng Estados Unidos, at ang nauugnay na mga potensyal na panganib sa iyo, ang gumagamit.

(3) Kakayahan ng mga pananaw

Bilang karagdagan, Ang Facebook ay nagbibigay sa konteksto ng tinatawag na kakayahan ng “Mga pananaw” numero ng istatistikal na datos sa SBS-Legal bilang tagapamahala ng fan page. Ang mga istatistikang ito ay

kinalap at ibinigay ng Facebook. Bilang mga tagapamahala ng fan page, wala kaming anumang impluwensya sa pangangalap ng mga istatistikang ito at hindi namin, sa partikular’ kayang pigilan ang kakayahang ito. Sa kon-teksto ng kakayahan ng “Mga Pananaw”, ang sumusunod na impormasyon ay buong galang na ibinigay sa amin para sa mga kategoryang “mga tagahanga”, “mga tagasunod”, “mga taong naabot” at “mga taong nakikipag-ug-nay” para sa isang mapagpipiliang haba ng panahon:

mga aktibidad ng pahina, tulad ng mga pagbisita sa pahina, mga preview ng pahina, mga aktibidad sa pahina, mga aktibidad na naabot tulad ng mga pag-click sa “Gusto”, mga taong naabot at mga rekomendasyon, mga aktibidad ng kontribusyon tulad ng mga pakikipag-ugnayan sa kontribusyon, panonood ng mga video, mga komento, mga pagbabahagi.

Bilang karagdagan, kami ay binigyan ng istatistikal na impormasyon sa Facebook groups na naka-link sa aming fan page. Alinsunod sa mga tuntunin ng serbisyo ng Facebook, kung saan tinanggap ng bawat gumagamit sa konteksto ng paglikha ng isang profile ng Facebook, nakaya naming matukoy ang mga subscriber at mga tag-ahanga ng pahina at tingnan ang kanilang mga profile at iba pang impormasyon na kanilang ibinahagi.

Karagdagang impormasyon ay ibinigay ng Facebook sa ilalim ang sumusunod na link:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Ang HEALY ay gumagamit ng mga magagamit na datos sa pinagsama- samang anyo upang makagawa ng mga kontribusyon at mga aktibidad sa fan page na mas kaakit-akit sa mga gumagamit, para sa halimbawa, upang magplano ng nilalaman at tiyempo ng mga kontribusyon. Ang legal na batayan para sa pagpoproseso ng datos na ito ay ang Artikulo 6(1) pangungusap 1 letrang f ng GDPR, sa makatuwid baga ang aming lihitimong kapaka-nan sa pag-optimize ng aming alok.

(4) Panahon ng pag-iimbak

Kami ay nag-iimbak lamang ng impormasyon na ipinadala ng Facebook hangga’t ang aming mga kapakanan ay hindi napapasawalang halaga ng iyong kapakanan sa pagbura o hindi pagpapakilala ng nabanggit na imporma-syon.

Mangyaring tanggalin ang link sa pagitan ng iyong profile ng gumagamit at fan page naming sa pamamagitan ng paggamit ng mga kakayahang “I- unlike ang Pahinang ito” and/o “I-unfollow ang pahinang ito” kung nais mo na ang isinalarawang pagpoproseso ng datos ay hindi isagawa sa hinaharap.

(5) Ang iyong mga karapatan bilang isang paksa

Sa kaso ng mga kahilingan para sa impormasyon o iba pang mga katanungan tungkol sa iyong mga karapatan, na nakatala sa dulo ng Patakaran sa Pagkapribado na ito, iminumungkahi namin na direktang makipag-ugnayan sa Facebook, dahil tanging ang Facebook ang may buong pag-access sa datos ng gumagamit. Gayunpaman, kung ipapadala mo sa amin ang iyong katanungan, siyempre ipoproseso namin ito at ipapasa din ito sa Face-book.

Sec. 9 Mga bata

Ang pangkalahatang pakay ng aming alok ay mga matatanda. Ang mga tao na mababa sa 18 ang edad ay hindi dapat magpadala ng anumang personal na datos sa amin nang walang pahintulot ng kanilang mga magulang o mga legal na tagapangalaga.

Sec. 10 Mga karapatan ng mga paksa ng datos

Ang mga paksa ng datos ay may karapatan na:

∙ makakuha ng impormasyon o kumpirmasyon sa pagpoproseso ng kanilang datos

∙ pagwawasto o pagbubura ng kanilang datos

∙ paghihigpit ng pagpoproseso

∙ pagtutol sa pagpoproseso

∙ portability ng datos

∙ pagbawi sa kanilang pahintulot na may epekto sa hinaharap

∙ maghain ng reklamo sa isang awtoridad ng pangangasiwa

Isang talaan ng lahat ng awtoridad ng pangangasiwa na responsible sa Germany ay nasa https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Hinahangad naming na ang impormasyong ito ay makakatulong sa iyo upang gamitin ang iyong mga karapa-tan. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin kung gusto mong makakuha ng karagdagang impormasyon sa mga probisyon sa proteksyon ng datos.

Ang Patakaran sa Pagkapribado ay huling na-update noong: Setyembre 24, 2019

Scroll to Top