COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Tietosuojakäytäntö

Alta löydät tietoja siitä, mitä tietoja kerätään käyntisi yhteydessä ja/tai Internet-sisältömme käytön yhteydessä https://www.healyworld.net/de/ ja kun solmitaan jälleenmyyntikumppanin sopimus, ja kuinka edellä mainittuja tietoja käytetään, käsitellään ja/tai julkaistaan.

Rekisterinpitäjä tietosuojalain laajuudessa on:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Millicent B.V.
E-Mail: imprint@healyworld.net
Phone: +31 800 3336222

(jäljempänä: HEALY)

Rekisterinpitäjän tietosuojavaltuutettu on:

SBS Data Protect GmbH

jota edustaa pääjohtaja Thilo Noack

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

Sähköposti: noack@sbs-data.de

Käyttäjä ottaa yhteyttä yllä nimettyyn Tietosuojavaltuutettuun käyttääkseen tässä Tietosuojakäytännössä esitet-tyjä oikeuksia tai mikäli hänellä on kysyttävää henkilötietojen käytöstä, keräämisestä ja käsittelystä.

Tietosuojalain määräyksiä noudattavana rekisterinpitäjänä HEALY suojaa käyttäjiensä henkilötietoja ja yksityi-syyttä ja käsittelee tällaisia tietoja luottamuksellisesti. Henkilötietojen keräys, säilytys, muuttaminen, siirto, lukit-seminen, poisto ja käyttö suoritetaan sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti, erityisesti Yleisen tie-tosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

HEALYSSA tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet suojaavat käyttäjän tietoja luvattomalta käytöltä, tahattomalta tai tahalliselta manipulaatiolta, tuhoamiselta tai menettämiseltä.

Healy World GmbH 2019

Käsitteiden määritelmät

Lainsäätäjä edellyttää, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, tasapuolisesti ja avoimella tavalla suhteessa rekisteröityihin (”lainmukaisuus, tasapuolisuus ja avoimuus”); tämän takaamiseksi tiedotamme sinulle käsitteiden yksilöllisistä oikeudellisista määritelmistä, joita käytetään myös tässä Tietosuojakäytännössä.

1. Henkilötiedot

”Henkilötiedot” tarkoittavat mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnol-liseen henkilöön (jäljempänä ”Rekisteröity”); tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on sellainen, joka voi-daan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti viittaamalla tunnisteeseen, kuten nimi, tunnusnumero, sijain-titiedot, verkkotunniste tai yksi tai useampi tekijä, joka koskee tämän luonnollisen henkilön fyysistä, fysiologista, geneettistä, henkistä, taloudellista, kulttuurista tai sosiaalista identiteettiä.

2. Käsittely

”Käsittelyllä” tarkoitetaan mitä tahansa toimintaa tai toimintasarjaa, joka suoritetaan henkilötiedoille tai henkilö-tietojoukolle, olipa ne automatisoituja keinoja tai ei, kuten keräys, tallennus, järjestely, jäsennys, säilytys, mukau-tus, muokkaus, haku, konsultointi, käyttö, julkaisu siirtämällä, levittämällä tai muutoin saatavaksi tekemällä, ryh-mittely tai yhdistäminen, kielto, poisto tai tuhoaminen.

3. Käsittelyn rajoittaminen

”Käsittelyn rajoittamisella” tarkoitetaan tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä tavoitteena rajoittaa niiden käsittelyä tulevaisuudessa.

4. Profilointi

”Profiloinnilla” tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen käsittelyn automatisoitua muotoa, joka sisältää henki-lötietojen käytön tiettyjen henkilökohtaisten näkökulmien arvioimista luonnolliseen henkilöön liittyen, erityi-sesti sellaisten näkökulmien analysoimista tai ennakoimista, jotka koskevat luonnollisen henkilön suoriutumista työelämässä, taloudellista tilannetta, terveyttä, henkilökohtaisia mieltymyksiä, mielenkiinnon kohteita, luotetta-vuutta, käyttäytymistä, sijaintia tai liikkeitä.

5. Pseudonymisointi

”Pseudonymisoinnilla” tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä niin, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiet-tyyn rekisteröityyn ilman lisätietoja, edellyttäen että tällaisia lisätietoja pidetään erillään ja niitä hallitaan tekni-sillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, jotta varmistetaan, että henkilötietoja ei liitetä tunnistettuun tai tunnistet-tavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

6. Tiedostojärjestelmä

”Tiedostojärjestelmällä” tarkoitetaan mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietojen joukkoa, jota voidaan käyttää eri-tyisten kriteerien mukaisesti, keskittyneesti, hajautettuna tai hajallaan toiminnollisesti tai maantieteellisesti.

7. Rekisterinpitäjä

”Rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta tahoa, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja tavat; kun tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja tavat määrittä Euroopan unionin tai jäsenvaltion laki, unionin tai jäsenmaan laki voi määrittää, kuka rekisterinpitäjä on tai erityiset kriteerit sen nimittämiseksi.

8. Käsittelijä

”Käsittelijällä” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Healy World GmbH 2019

9. Vastaanottaja

”Vastaanottajalla” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta tahoa, jolle hen-kilötiedot julkaistaan, olipa se kolmas osapuoli tai ei. Viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja erityisen Euroopan unionin tai jäsenmaiden lain mukaisesti tehdyn pyynnön puitteissa, ei katsota vastaanottajiksi; viran-omaisten suorittama noiden tietojen käsittely on tehtävä sovellettavia tietosuojasääntöjä noudattaen käsittelyn tarkoitusten mukaisesti.

10. Kolmas osapuoli

”Kolmannella osapuolella” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta tahoa kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, käsittelijä ja henkilöt, jolla rekisterinpitäjän tai käsittelijän suoran käskyvallan alla, on valtuutus käsitellä henkilötietoja.

11. Suostumus

Rekisteröidyn ”suostumus” tarkoittaa vapaasti annettua, erityistä, tietoista ja selkeää osoitusta rekisteröidyn haluista, joilla hän ilmoittamalla tai selkeällä vahvistuksella osoittaa hyväksyvänsä häneen liittyvien henkilötie-tojen käsittelyn.

Käsittelyn lainmukaisuus

Käsittely on lainmukaista vain, jos käsittelylle on olemassa oikeudellinen perusta. GDPR-asetuksen 6 (1) art. 1 lau-seen kirj. a-f perustella, oikeudellinen perusta käsittelylle voi olla erityisesti:

a. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoi-tusta varten;

b. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

c. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

d. käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;

e. käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

f. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät täl-laiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Tietoja henkilötietojen keräämisestä

Seuraavassa osassa kerromme sinulle henkilötietojen keräämisestä, kun käytät verkkosivustoamme. Henkilötie-toja ovat, esimerkiksi, nimi, osoite, sähköpostiosoitteet, käyttäjän käyttäytyminen.

Osa 1 Henkilötietojen kerääminen verkkosivustollamme käynnin yhteydessä

Kun verkkosivustoa käytetään tietojen hankkimisen tarkoituksessa, HEALY kerää vain henkilötietoja, joita käyttä-jän selain välittää HEALYN palvelimelle. Jos käyttäjä haluaa tarkastella HEALY-sivustoa, HEALY kerää seuraavat tiedot, joita tarvitaan teknisistä syistä sivuston näyttämiseen käyttäjälle sekä vakauden ja turvallisuuden varmis-tamiseksi:

∙ Tiedustelun tekopaikka

∙ IP-osoite

∙ pyynnön päivämäärä ja aika

Healy World GmbH 2019

∙ aikavyöhykkeen ero Greenwhich Mean Timeen (GMT)

∙ pyynnön sisältö (erityinen sivu)

∙ käyttötila/HTTP-tilakoodi

∙ kussakin tapauksessa siirretyn tiedon määrä

∙ sivusto, jolta pyyntö lähetettiin

∙ selain

∙ käyttöjärjestelmä ja sen rajapinta

∙ selainohjelmiston kieli ja versio

Teknisen arvioinnin jälkeen nämä tiedot poistetaan välittömästi. GDPR-asetuksen 6(1) artiklan 1 lauseen kirj. f nojalla tämä tietojen keräys suojaa oikeutettuja syrjäyttäviä oikeuksiamme sivustomme asianmukaisessa esittä-misessä osana etujemme punnitsemista sekä EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamista turvallisuuden ja luotta-muksellisuuden suhteen.

Osa 2 Evästeiden käyttö

Yllä mainittujen tietojen lisäksi tietokoneellasi käytetään evästeitä tai vastaavia teknologioita, kuten pikseleitä (joihin jäljempänä viitataan yleisesti ”Evästeinä”), kun käytät ja vierailet verkkosivustollamme. Evästeet ovat pie-niä tekstitiedostoja, joita tallennetaan päätelaitteellesi tietokoneellesi tiettyjen tietojen tai kuvatiedostojen, kuten pikseleiden, tallentamiseksi. Kun seuraavan kerran vierailet sivustollamme käyttäen samaa päätelaitetta, evästei-siin tallennetut tiedot lähetetään tämän jälkeen takaisin joko sivustollemme (”Ensimmäisen osapuolen eväste”) tai toiselle sivustolle, jolle eväste kuuluu (”Kolmannen osapuolen eväste”).

Tallennettujen ja palautettujen tietojen kautta vastaava sivusto tunnistaa, että olet jo käyttänyt ja vieraillut sillä päätelaitteesi selaimella. Käytämme näitä tietoja suunnitellaksemme ja näyttääksemme sivustomme optimaali-sesti mieltymyksiesi mukaisesti. Vain itse eväste tunnistetaan päätelaitteellasi. Tämän lisäksi henkilötietoja tallen-netaan vain nimenomaisesti antamallasi suostumuksella tai jos se on ehdottomasti tarpeen pystyäksemme käyt-tämään tarjottua ja sinun pyytämääsi palvelua.

Tämä sivusto käyttää seuraavantyyppisiä evästeitä, joiden laajuus ja toiminta selitetään alla:

∙ Ehdottoman välttämättömät evästeet (tyyppi a)

∙ Toiminnolliset ja suorituskykyevästeet (tyyppi b)

∙ Suostumusta vaativat evästeet (tyyppi c)

Ilmoitamme sinulle jokaisen käyttämämme välineen osalta, minkätyyppisiä evästeitä on asetettu ja käytetty kus-sakin tapauksessa.

(1) Ehdottoman välttämättömät evästeet (tyyppi a)

Ehdottoman välttämättömät evästeet takaavat toiminnot, joita ilman et voisi käyttää verkkosivua tarkoituksen-mukaisesti. Näitä evästeitä käytetään yksinomaan meidän toimestamme, ja näin ollen ne ovat ensimmäisen osa-puolen evästeitä. Tämä tarkoittaa, että kaikki evästeisiin tallennetut tiedot palautetaan sivustollemme.

Ehdottoman välttämättömät evästeet auttavat esimerkiksi varmistamaan, että rekisteröitynyt käyttäjä pysyy aina sisäänkirjautuneena käyttäessään sivustomme useita alasivuja eikä hänen näin ollen tarvitse kirjautua uudestaan sisään joka kerta, kun uusi sivu haetaan.

Ehdottoman tärkeiden evästeiden käyttö sivustollamme on mahdollista ilman suostumustasi. Tästä syystä ehdot-toman tärkeitä evästeitä ei pysty yksilöllisesti poistamaan käytöstä tai ottamaan käyttöön. Voit kuitenkin poistaa evästeet käytöstä selaimessasi milloin vain (katso alta).

Tällaisen tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. b.

Healy World GmbH 2019

(2) Toiminnolliset ja suorituskykyevästeet (tyyppi b)

Toiminnollisten evästeiden avulla sivustomme pystyy tallentamaan tietoja, joita on jo syötetty (kuten rekisteröity nimi ja kielenvalinta) ja tarjoamaan sinulle parempia ja henkilökohtaisempia toimintoja näiden tietojen perus-teella. Nämä evästeet keräävät ja tallentavat vain nimettömiä tietoja niin, että ne eivät pysty jäljittämään liikkei-täsi muilla sivustoilla.

Suorituskykyevästeet keräävät tietoja siitä, kuinka sivustojamme käytetään, jotta voisimme parantaa niiden hou-kuttavuutta, sisältöä ja toiminnollisuutta. Nämä evästeet auttavat meitä esimerkiksi määrittämään, millä sivus-tomme alasivuilla vieraillaan ja mistä sisällöstä käyttäjät ovat erityisen kiinnostuneita. Erityisesti tallennamme käyntien määriä sivulla, katseltujen alasivujen määrän, ajan, joka sivustollamme vietettiin, vierailtujen sivujen jär-jestyksen, mitkä hakutermit johtivat sinut meille, maan, alueen ja tarvittaessa kaupungin, josta käyttö tehtiin, sekä sivustojamme käyttävien mobiililaitteiden osuuden. Tallennamme myös liikkeet, ”napsautukset” ja sela-uksen tietokoneen hiirellä ymmärtääksemme, mitkä sivustomme alueet ovat erityisen mielenkiintoisia käyttäjil-lemme. Tämän seurauksena voimme räätälöidä sivustomme sisältöä tarkemmin käyttäjiemme tarpeiden mukaan ja optimoimaan tarjoomaamme. Tietokoneesi IP-osoite, joka välitetään teknisistä syistä, anonymisoidaan auto-maattisesti eikä sen avulla voida vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä yksittäisestä käyttäjästä.

Voit vastustaa toiminnollisten ja suorituskykyevästeiden käyttöä milloin säätämällä evästeasetuksiasi vastaavasti.

Tällaisen tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. f.

(3) Suostumusta vaativat evästeet (tyyppi c)

Evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä (tyyppi a) tai toiminnollisia tai suorituskykyevästeitä (tyyppi b), käytetään vain sinulta saadun suostumuksen jälkeen.

Pidätämme oikeuden myös käyttää tietoja, joita olemme saaneet evästeiden avulla sivustollamme kävijöiden käyttökäyttäytymisen nimettömästä analyysistä näyttääksemme sinulle erityistä mainontaa tietyistä tuotteis-tamme omalla sivustollamme. Uskomme, että sinä käyttäjänä hyödyt tästä, koska näytämme mainoksia tai sisäl-töä, joka perustuu selaustapoihisi, jonka uskomme sopivan mielenkiinnon kohteisiisi ja sinulle näytetään vähem-män satunnaisesti sijoitettuja mainoksia tai tiettyä sisältöä, joka ei saata kiinnostaa sinua yhtä paljon.

Markkinointievästeet ovat peräisin ulkoisilta mainontayrityksiltä (kolmannen osapuolen evästeet) ja niitä käyte-tään keräämään tietoja käyttäjän vierailemista verkkosivustoista, jotta käyttäjälle luotaisiin ryhmäsuuntautunutta mainontaa.

Markkinointievästeiden kieltäminen

Voit hallita myös verkkomainontaan käytettyjä evästeitä monissa maissa osana itsesääntelyohjelmia kehitetty-jen työkalujen kautta, kuten Yhdysvalloissa toimiva https://www.aboutads.info/choices/ tai EU:ssa toimiva http:// www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Voit peruuttaa tämän suostumuksen evästeille milloin vain, jolloin se tulee voimaan tulevaa käyttöä varten täällä.

Tällaisen tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. a.

(4) Kaikkien evästeiden hallinta ja poistaminen

Voit lisäksi asettaa Internet-selaimesi yleisesti estämään evästeiden tallennuksen päätelaitteellesi tai kysymään joka kerta, hyväksytkö evästeiden asettamisen. Kun evästeet on asetettu, voit poistaa niitä milloin vain. Saat yksi-tyiskohtaiset ohjeet tähän selaimesi ohjetoiminnosta.

Huomaa, että evästeiden yleinen käytöstäpoisto voi rajoittaa sivustomme toimintoja.

Osa 3 Palvelimen lokitiedostot

Voit käydä sivustollamme tarjoamatta mitään henkilötietoja. Joka kerta, kun käyt sivustollamme, käyttötietoja välitetään meille tai verkkoisännällemme/IT-palveluntarjoajalle Internet-selaimesi ja tallennettujen lokitietojen kautta (niin kutsutut lokitiedostot). Näihin tallennettuihin tietoihin sisältyvät, esimerkiksi, käytetyn sivun nimi, käytön päivämäärä ja aika, IP-osoite, siirretyn tiedon määrä ja pyytävä palveluntarjoaja.

Healy World GmbH 2019

Tämä käsittely suoritetaan GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lauseen kirj. f perusteella sillä oikeutuksella, että varmiste-taan sivustomme ongelmaton toiminta ja palveluidemme parantaminen.

Osa 4 Henkilötietojen kerääminen ja käyttö yhteydenottopyyntöjen yhteydessä

Kun otat yhteyttä HEALYYN sähköpostiviestillä tai yhteydenottolomakkeen kautta, HEALY tallentaa tarjoamasi tiedot (sähköpostiosoite, jos sovellettavissa etu- ja sukunimi) vastatakseen kyselyysi. HEALY poistaa tässä yhtey-dessä kerätyt tiedot heti, kun säilyttäminen ei ole enää tarpeen, esim. kun huolenaiheesi on käsitelty. Muutoin käsittelyä rajoitetaan lakisääteisten säilytysvelvollisuuden tapauksessa.

Tämä tietojenkäsittely suoritetaan GDPR-asetuksen 6(1) art. lause 1 kirj. a perusteella yhdessä käyttäjien anta-man suostumuksen kanssa.

Osa 5 Henkilötietojen kerääminen jälleenmyyntikumppanin sopimuksen solmimisen yhteydessä

Jälleenmyyntikumppanin sopimuksen solmimista varten pyydämme sinulta seuraavia henkilötietoja:

1. puhuttelusana,

2. nimi,

3. etunimi

4. osoite,

5. puhelinnumero,

6. sähköpostiosoite,

7. ALV-tunnus,

8. luottokortti-, pankki- ja suoraveloitustiedot.

HEALY käyttää näitä tietoja yksinomaan sopimuksen täyttämiseen ja tässä yhteydessä välttämättömään viestin-tään jälleenmyyntikumppaneiden kanssa. Tähän sisältyy sopimuksen valmistelu, solmiminen ja käsittely, takuut ja tarvittaessa sopimuksen peruuttaminen. Tietoja säilytetään, kunnes sopimuksen täytäntöönpano on suoritettu. Kaupallisten ja lakisääteisten säilytysjaksojen tapauksessa tietoja voidaan säilyttää enintään 10 vuoden ajan.

Nämä tiedot ovat välttämättömiä jälleenmyyntikumppanin sopimuksen solmimista ja täytäntöönpanoa var-ten. Tällaisten tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. b. Oikeudelli-nen perusta lisäsäilytykselle vero- ja kauppalakisyistä on välttämättömyys noudattaa oikeudellista velvoitetta GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause, kirj. c nojalla.

Osa 6 Tietojen siirto kolmansille osapuolille

(1) HEALY julkaisee käyttäjien henkilötietoja vain siinä määrin, kun se on välttämätöntä sopimuksen täyttämi-seksi tai HEALYN oikeutettujen etujen tarkoituksessa. HEALY käyttää ulkoisia palveluntarjoajia (käsittelijöitä) sopimuksen täyttämiseksi. Käyttäjien henkilötietojen suojauksen varmistamiseksi erillisiä tietojenkäsittelyso-pimuksia on solmittu palveluntarjoajien kanssa.

Jälleenmyyntikumppanina sinulla on pääsy back office -toimintoihin. Edellä mainituissa back office -toimin-noissa näet yleiskuvauksen tilauksista, joita on tehty sinun kehotuksestasi. Tätä tarkoitusta varten seuraavat tiedot sinun kehotuksestasi tilauksen tehneistä henkilöistä näytetään sinulle:

Asema (asiakas/jälleenmyyntikumppani), etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, edellisen kuukauden tilausten tavaroiden nettoarvo, tiiminjäsenten määrä, viimeisimmän verkkotoiminnan aika.

Näitä tietoja tarvitaan palkkiovaatimusten laskentaa ja jäljitettävyyttä varten. Tällaisten tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. b.

Lisäksi voit tarkastella tiimin yleiskuvausta back officessa. Tämä yleiskuvaus tarjoaa tietoja sinun rekrytoimista jälleenmyyntikumppaneista alalinjassasi. Tätä tarkoitusta varten näytetään seuraavat tiedot:

Healy World GmbH 2019

Asema (asiakas/jälleenmyyntikumppani), etunimi, sukunimi, edellisen kuukauden tilausten tavaroiden netto-arvo, tiiminjäsenten määrä, viimeisimmän verkkotoiminnan aika.

Näitä tietoja tarvitaan palkkiovaatimusten laskentaa ja jäljitettävyyttä varten. Tällaisten tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. b.

(2) Jos olet jäsen, ylälinjasi jälleenmyyntikumppaneiden erotuspalkkion laskentaa varten yllä mainitut henkilö-tietosi tilauksistasi ja tiimisi yleiskuvaus näytetään myös niille jälleenmyyntikumppaneille, joiden alalinjassa olet. Tätä tietojen käsittelyä tarvitaan palkkiovaatimusten laskentaa ja jäljitettävyyttä varten. Tällaisten tieto-jen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. b.

(3) Tarvitsemme seuraavat tiedot palkkiomaksujen käsittelyä varten: Puhuttelusana, sukunimi, etunimi, osoite, pankkitiedot.
Näitä tietoja tarvitaan palkkiovaatimusten laskentaa ja jäljitettävyyttä varten. Tällaisten tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. b.

(4) Toimituksen täyttämiseksi jälleenmyyntikumppanin etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnu-mero toimitetaan kuljetusyritykselle. Tämä tiedonsiirto tehdään kanssasi jälleenmyyntikumppanina solmitun sopimuksen täyttämiseksi. Tällaisen tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. b.

(5) Maksun suorittamista varten jälleenmyyntikumppanin maksutiedot, erityisesti etunimi, sukunimi, osoite, säh-köpostiosoite, puhelinnumero, toimitetaan vastaavalle maksupalvelun tarjoajalle. Tämä tietojen käsittely suo-ritetaan kanssasi jälleenmyyntikumppanina solmitun sopimuksen täyttämiseksi, ja/tai antamasi suostumuk-sen perusteella. Tällaisen tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. a tai kirj. b.

Osa 7 Ulkoisten välineiden käyttö

Sivustollemme on integroitu eri yrityksistä erilaisia välineitä, joiden avulla pystymme arvioimaan käyttäjän käyt-täytymistä ja muodostamaan linkkejä muille verkkosivustoille. Henkilötietojesi suojauksen varmistamiseksi erilli-siä tietojenkäsittelysopimuksia on solmittu alla nimettyjen yrityksien kanssa.

Toimimme yhteistyössä seuraavien palveluntarjoajien kanssa:

Google Analyticsin käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Google Analytics käyttää niin kutsuttuja ”evästeitä”, tietokoneellesi asetettuja tekstitiedostoja, joiden avulla voimme analysoida verkkosivuston käyttöäsi. Evästeen luomia tietoja vastaavan sivuston käytöstäsi tavallisesti siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Jos IP-anonymisointi kuitenkin aktivoidaan vas-taavalla sivustolla, Euroopan unionin jäsenmaissa tai muussa Euroopan talousalueen sopimusvaltiossa, Google lyhentää IP-osoitteesi ennen sen siirtämistä. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään, ja lyhennetään Googlen palvelimen toimesta Yhdysvalloissa. Google käyttää näitä tietoja sivuston omistajan puolesta arvioi-dakseen sivuston käyttöäsi, luodakseen raportteja sivuston toiminnoista ja tarjotakseen sivuston käyttöön ja ver-kon käyttöön liittyviä lisäpalveluita tämän sivuston ylläpitäjälle.

Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google-tietoihin.

Voit estää evästeiden asetuksen selainohjelmistosi vastaavien asetusten kautta; haluaisimme kuitenkin todeta, ettet tässä tapauksessa ehkä pysty täysin käyttämään kaikkia tämän sivuston ominaisuuksia. Voit lisäksi estää evästeen luomien ja sivuston käyttöösi liittyvien tietojen keräämisen (IP-osoite mukaan lukien) Googlen toimesta sekä edellä mainittujen tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavissa seuraavasta linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tämä sivusto käyttää Google Analyticsia laajennuksella ”_anonymizeIp()“. Näin ollen IP- osoitteita käsitellään lyhentämisen jälkeen, mikä tarkoittaa, että niitä ei voida yhdistää yksittäisiin ihmisiin. Jos kerätyt tiedot yhdis-

Healy World GmbH 2019

tetään suoraan sinuun, tällainen yhteys suljetaan välittömästi pois, ja henkilötiedot näin ollen poistetaan välittö-mästi.

Käytämme Google Analyticsia pystyäksemme analysoimaan ja säännöllisesti parantamaan sivustomme käyttöä. Saamiemme tilastojen avulla voimme parantaa sen tarjontaa ja tehdä siitä mielenkiintoisemman sinulle käyttä-jänä. Poikkeustapauksissa, joissa henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, Google noudattaa EU:n ja Yhdysvalto-jen välistä Privacy Shield -sopimusta, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tiedot: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow

Street, Dublin 4, Irlanti, Faksi: +353 (1) 436 1001. Palveluehdot:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, tietosuojan yleiskuvaus: http://www.google.com/intl/de/ana-

lytics/learn/privacy.html, ja tietosuojakäytäntö: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Lisäksi tämä sivusto käyttää Google Analyticsia käyttäjävirtojen laitteiden väliseen analyysiin. Sinulla on vaihto-ehto poistaa eri laitteiden välisen käytön analyysi käytöstä käyttäjätililtä kohdasta ”Omat tiedot”, ”Henkilötiedot”.

Google Analyticsin käytön oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. a. ja suostumuksesi.

Tälle verkkosivustolle asetettujen evästeiden säilytysaika on enintään 12 kuukautta.

Google Analyticsin mainontatoiminto

Jos annat suostumuksen Google Analyticsin mainontatoimintojen käytölle, tämä sivusto käyttää Google Analy-ticsin tehostettuja toimintoja vakiotoimintojen lisäksi. Tällä sivustolla toimeenpantuihin Google Analyticsin mai-nontatoimintoihin sisältyvät Google Analyticsin raportit suorituskyvystä demografioiden ja mielenkiinnon koh-teiden mukaisesti.

Käytämme tätä tarkoitusta varten ensimmäisen osapuolen evästeitä (esim. Google Analyticsin evästeitä) ja kol-mannen osapuolen evästeitä (esim. DoubleClick-evästeitä) yhdessä, jotta pystyisimme analysoimaan nimettö-mällä ja koostetulla tavalla, mitä demografisia ominaisuuksia ja mielenkiinnon kohteita sivustomme kävijöillä tyy-pillisesti on. Käytämme näitä tietoja sivustomme parantamiseen.

Voit estää osallistumisen tähän seurantaprosessiin useilla eri tavoilla: a) asettamalla selainohjelmistosi tämän mukaisesti; b) poistamalla Google ad -asetukset käytöstä osoitteessa https://www.google.com/ads/preferen-ces/?hl=de c) asettamalla sopivan evästeen [linkki evästeiden asetussivulle]. Toteamme, että tässä tapauksessa et ehkä pysty täysin käyttämään kaikkia tämän tarjouksen toimintoja. Säilytysaika on enintään 26 kuukautta. Goo-gle Analyticsin mainontatoimintojen käytön oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. a. ja suostumuksesi.

Google Maps -palvelun käyttö

Käytämme sivustollamme Google Maps -palvelua näyttääksemme sijaintimme ja luodaksemme reittikuvauksen. Tämän palvelun tarjoaa Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, johon jäljempänä viitataan ”Googlena”.

Todistuksellaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen nojalla https://www.privacyshield.

gov/, Google takaa, että EU:n tietosuojavaatimukset täytetään myös silloin, kun tietoja käsitellään Yhdysvalloissa.

Ottaaksemme käyttöön tiettyjen fonttien näytön sivustollamme, yhteys Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin muodostetaan, kun sivustomme haetaan.

Jos haet Internet-sivustollemme integroitua Google Maps -komponenttia, Google tallentaa evästeen päätelait-teellesi Internet-selaimesi kautta. Käyttäjäasetuksiasi ja tietojasi käsitellään sijaintimme näyttämiseksi ja reittiku-vauksen luomiseksi. Emme voi tässä yhteydessä sulkea pois sitä, että Google käyttää palvelimia Yhdysvalloissa.

Oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause, kirj. f. Oikeutettu etumme on Internet-sivustomme toiminnallisuuden optimointi.

Googleen tällä tavalla muodostettu yhteys antaa Googlelle mahdollisuuden määrittää, mikä sivusto on lähettä-nyt kyselysi ja mihin IP-osoitteeseen reittikuvaus on lähetettävä.

Healy World GmbH 2019

Jos et hyväksy tätä käsittelyä, voit estää evästeiden asettamisen Internet-selaimesi sopivien asetusten kautta.

Tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta ”Evästeet”.

Lisäksi Google Maps -palvelun käyttöä ja Google Maps -palvelun hankkimia tietoja hallitaan Googlen käyttöeh-doilla https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de ja Google Maps -palvelun käyttöehdoilla https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google tarjoaa lisätietoja osoitteessa https://adssettings.google.com/authenticated ja https://policies.google.com/privacy.

Oikeuksiesi ja henkilötietojesi suojaamiseksi olemme toimittaneet Google Mapsille niin kutsutun kaksoisnap-sautusratkaisun, mikä välittää tietoja Googlelle vain, kun olet nimenomaisesti ottanut karttatoiminnon käyttöön.

Google Ads -konversio

Käytämme Google Ads -konversion palveluita kiinnittääksemme huomiota houkuttaviin tarjouksiimme mainon-tamedian (niin kutsuttu Google Ads) avustamana ulkoisilla sivustoilla. Mainoskampanjoiden tietojen suhteen me määritämme, kuinka onnistuneita yksittäiset mainontatoimenpiteet ovat. Käytämme tätä näyttääksemme sinulle mainontaa, joka on kiinnostavaa sinulle, tehdäksemme sivustostamme mielenkiintoisemman sinulle ja saadak-semme reilun laskelman mainontakustannuksista.

Nämä mainontamediat toimitetaan Googlelle niin kutsuttujen ”mainospalvelinten” kautta. Käytämme mainospal-velinevästeitä, jotka mittaavat tiettyjä parametreja, kuten mainosten näyttöä tai käyttäjien napsautuksia onnistu-misen mittaamiseksi. Jos käytät sivustoamme Google-mainoksen kautta, Google Ads tallentaa evästeen pääte-laitteellesi. Näiden evästeiden voimassaolo yleensä lakkaa 30 päivän kuluttua, eikä niiden tarkoitus ole tunnistaa sinua henkilökohtaisesti. Yksilöllinen evästetunnus, mainosesitysten määrä paikkaa kohti (taajuus), edellinen esi-tys (merkitykselliset tarkastelun jälkeiset konversiot) ja mainosten poisjättäytymistiedot (merkintä, että käyttäjä ei enää halua vastaanottaa niitä) tallennetaan yleensä tämän evästeen analyysiarvoina.

Näiden evästeiden avulla Google tunnistaa Internet-selaimesi. Jos käyttäjä vierailee tietyillä sivulla mainoksen käyttäjän sivustolla ja hänen tietokoneelleen tallennettu eväste ei ole vanhentunut, Google ja käyttäjä voivat tun-nistaa, että käyttäjä napsautti mainosta ja hänet ohjattiin tuolle sivulle. Jokaiselle mainosten käyttäjälle nimetään erilainen eväste. Evästeitä ei näin ollen voi jäljittää mainosten käyttäjien sivustojen kautta. Emme kerää tai käsit-tele mitään henkilötietoja itse edellä mainituissa mainontatoimenpiteissä. Saamme vain tilastollisia arviointeja Googlelta. Näiden arviointien perusteella pystymme tunnistamaan, mitkä käytetyistä mainontatoimenpiteistä ovat erityisen tehokkaita. Emme saa mitään lisätietoja mainontamedian käytöstä, emme eritysesti pysty tunnis-tamaan käyttäjiä näiden tietojen perusteella.

Käytettyjen markkinointityökalujen vuoksi selaimesi muodostaa automaattisesti suoran yhteyden Google-pal-velimeen. Emme pysty vaikuttamaan Googlen tämän työkalun kautta keräämien tietojen laajuuteen ja myö-hempään käyttöön, ja siksi ilmoitamme siitä sinulle nykytietojemme mukaisesti: Ads-konversion integroinnilla Google saa tietoja, joita sinä olet hakenut sivustomme merkityksellisistä osista tai olet napsauttanut meidän mai-nostamme. Jos olet rekisteröitynyt Google -palveluun, Google voi kohdentaa vierailun tiliisi. Vaikka et olisi rekis-teröitynyt Googleen tai et olisi kirjautunut sisään, on mahdollista, että palveluntarjoaja voi saada selville ja tal-lentaa IP-osoitteesi.

Facebookin mukautetut yleisöt – Facebook-pikseli

Sivusto käyttää uudelleenmarkkinointitoimintoa ”mukautetut yleisöt” Facebook Inc. -yritykseltä (”Facebook”) ottaakseen sinuun yhteyttä 6 kuukauden sisällä. Tämän avulla sivuston käyttäjät pystyvät tarkastelemaan mie-lenkiintoon perustuvia mainoksia (”Facebook-mainokset”) käydessään Facebookin sosiaalisessa verkostossa tai muilla sivustoilla, jotka myös käyttävät tätä prosessia. Käytämme tätä näyttääksemme sinulle mainontaa, joka on kiinnostavaa sinulle, tehdäksemme sivustostamme mielenkiintoisemman sinulle.

Käytettyjen markkinointityökalujen vuoksi selaimesi muodostaa automaattisesti suoran yhteyden Facebook-pal-velimeen. Emme pysty vaikuttamaan Facebookin tämän työkalun kautta keräämien tietojen laajuuteen ja myö-hempään käyttöön, ja siksi ilmoitamme siitä sinulle nykytietojemme mukaisesti: Facebookin mukautettujen ylei-söjen integroinnilla Facebook saa tietoja, joita sinä olet hakenut Internet-sisältömme merkitykselliseltä sivustolta tai olet napsauttanut meidän mainostamme. Jos olet rekisteröitynyt Facebook-palveluun, Facebook voi kohden-

Healy World GmbH 2019

taa vierailun tiliisi. Vaikka et olisi rekisteröitynyt Facebookiin tai et olisi kirjautunut sisään, on mahdollista, että palveluntarjoaja voi saada selville ja tallentaa IP-osoitteesi ja muita tunnistusominaisuuksia.

Voit poistaa ”Facebookin mukautetut yleisöt” -toiminnon käytöstä täältä ja sisäänkirjautuneena käyttäjänä osoit-teesta https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Saat lisätietoja Facebookin tietojenkäsittelykäytännöistä osoitteesta https://www.facebook.com/about/privacy Käytetyt evästeet: tyyppi c. Saat lisätietoja ”Evästeiden” osasta.
Facebookin mukautettujen yleisöjen käytön oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. a. ja suostumuksesi.

Osa 8 Facebook-fanisivu

Tällä sivulla tarjotuille tietopalveluille HEALY käyttää Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (”Facebook“) -yrityksen teknistä alustaa ja palveluita.

Euroopan unionin tuomioistuimen kannan mukaan, Facebook ja Facebook-fanisivun omistaja ovat yhteisiä rekis-terinpitäjiä GDPR -asetuksen 26 art. mukaisesti koskien Facebook- fanisivun kautta käsiteltyjä henkilötietoja. Tästä syystä Facebook ja HEALY ovat solmineet yhteisestä vastuustaan sopimuksen, joka on saatavissa täältä.

HEALY tarjoaa sinulle seuraavat tiedot tietojen käsittelystä Facebook-fanisivuillamme.

(1) Rekisterinpitäjät

Henkilötietojesi käsittely HEALYN Facebook-fanisivulla tehdään yhteisellä vastuulla seuraavan kanssa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti

(2) Tietojen käsittely

Kun käyt Facebook-fanisivuilla, laitteesi IP-osoite välitetään Facebookille. Facebookin tarjoamien tietojen mukai-sesti edellä mainittu IP-osoite anonymisoidaan ja poistetaan 90 päivän kuluttua, ainakin, jos se on saksalainen IP-osoite. Facebook tallentaa myös muita tietoja käyttäjiensä laitteista, esim. käytetty Internet-selain. Tämän avulla Facebook voi pystyä linkittämään IP-osoitteet yksittäisiin käyttäjiin. Jos olet kirjautunut sisään Facebook-ti-lillesi käydessäsi fanisivullamme, eväste, jossa on Facebook-tunnus on laitteellasi. Tämän evästeen vuoksi Face-book pystyy seuraamaan, että olet käynyt fanisivullamme ja kuinka olet käyttänyt sitä. Facebook käyttää näitä tietoja näyttääkseen räätälöityä sisältöä tai mainostaakseen sinulle.

Jos haluat estää tämän, sinun on kirjauduttava ulos Facebook-tililtäsi ja/tai poistettava käytöstä ”Pidä minut kir-jautuneena” -toiminto. Suosittelemme lisäksi, että poistat nykyiset evästeet laitteeltasi sekä suljet ja käynnistät selaimesi uudestaan. Tällä toimenpiteellä Facebookin tiedot, joiden kautta Facebook pystyy linkittämään tietoja sinuun, poistetaan.

Jos kuitenkin haluat käyttää fanisivumme vuorovaikutteisia ominaisuuksia, sinun on kirjauduttava takaisin sisään Facebookiin Facebookin kirjautumistiedoillasi. Näin ollen Facebook pystyy taas linkittämään tietoja sinuun.

Facebook ei kiistatta ja selkeästi ilmoita emmekä me tiedä, millä tavalla Facebook käyttää Facebook-sivuilla käynnistäsi saatuja tietoja omiin tarkoituksiinsa, missä määrin Facebook-sivun toiminta linkitetään yksittäisiin käyttäjiin, kuinka pitkään Facebook säilyttää näitä tietoja ja julkaistaanko Facebook-sivun käyntisi tietoja kolman-sille osapuolille. Voimme vain viitata sinut fanisivumme käyttäjänä Facebookin lausuntoihin koskien tietosuojaa.

Sinua koskevia tässä yhteydessä kerättyjä tietoja käsittelee Facebook, ja niitä voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin.

Facebook kuvaa yleisellä tavalla tietojen käyttöä koskevassa käytännössään, mitä tietoja Facebook saa ja kuinka se käyttää niitä. Täältä löydät myös tietoja, kuinka ottaa yhteyttä Facebookiin ja kuinka säätää mainosasetuksia. Tietojen käyttöä koskeva käytäntö on saatavissa osoitteesta: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Facebookin täydellinen tietojen käyttöä koskeva käytäntö on saatavissa osoitteesta:

Healy World GmbH 2019

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Facebookin tietokäytäntö sisältää lisätietoja tietojen käsittelystä:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Poisjättäytymisvaihtoehdot ovat saatavissa täältä: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ja täältä http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd.:n yhdysvaltalainen emoyritys, on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy-Shield -sopimuksen nojalla, ja näin ollen huolehtii eurooppalaisen tietosuojalain määräysten noudatta-misesta. Lisätietoja Facebookin Privacy Shield -asemasta on saatavissa osoitteesta: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Facebookin fanisivujen omistajina emme pysty arvioimaan käyttäjien henkilötietojen siirtojen lisäkäsittelyä kol-mansissa maissa tai kolmansiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, ja siihen liittyviä mahdollisia riskejä sinulle käyttä-jänä.

(3) Insights-toiminto

Facebook tarjoaa lisäksi niin kutsutun ”Insights”-toiminnon yhteydessä tilastollisia tietoja SBS -Legalille fanisivu-jen omistajalle. Facebook on luonut ja tarjoaa nämä tilastot. Fanisivun omistajina meillä ei ole vaikutusta näiden tilastojen luomiseen, emmekä erityisesti pysty estämään tätä toimintoa. ”Insights”-toiminnon yhteydessä meille tarjotaan seuraavat tiedot luokille ”fanit”, ”seuraajat”, ”tavoitetut henkilöt” ja ”vuorovaikutteiset henkilöt” valitta-van ajanjakson ajan:

sivun toiminta, kuten sivukäynnit, sivun esikatselut, toimet sivulla, tavoitettavuustoimet, kuten ”Tykkäys”-napsau-tukset, tavoitetut henkilöt ja suositukset, osallistumistoimet, kuten osallistumisvuorovaikutukset, videoiden kat-selu, kommentit, jaot.

Lisäksi meille toimitetaan tilastotietoja Facebook-ryhmistä, jotka on linkitetty fanisivuumme. Facebookin palve-luehtojen mukaisesti, jotka jokaisen käyttäjän on hyväksyttävä Facebook-profiilin luomisen yhteydessä, myös me pystymme tunnistamaan tilaajat ja sivun fanit ja tarkastelemaan heidän profiilejaan ja muita heidän jakamiaan tie-toja.

Facebook tarjoaa lisätietoja seuraavasta linkistä:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY käyttää näitä saatavissa olevia tietoja koostetussa muodossa tehdäkseen fanisivulle osallistumista ja toimimista houkuttavampaa käyttäjille, esimerkiksi suunnitellakseen osallistumisen sisältöä ja ajoitusta. Tällai-sen tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR-asetuksen 6(1) art. 1 lause kirj. f., erityisesti oikeudellinen etumme optimoida tarjoustamme.

(4) Säilytysaika

Säilytämme Facebookin välittämiä tietoja vain niin kauan kun etusi eivät syrjäytä etujamme edellä mainittujen tie-tojen poistossa tai anonymisoinnissa.

Poista linkki käyttäjäprofiilisi ja fanisivulle väliltä valitsemalla ”Poista tämän sivun tykkäys” ja/tai ”Lopeta tämän sivun seuraaminen”, jos haluat, että kuvattua tietojen käsittelyä ei suoriteta tulevaisuudessa.

(5) Oikeutesi rekisteröitynä

Mikäli pyydät tietoja tai sinulla on muuta kysyttävää koskien oikeuksiasi, jotka on lueteltu tämän Tietosuojakäy-tännön lopussa, suosittelemme, että otat suoraan yhteyttä Facebookiin, koska vain Facebookilla on täysi käyttö-oikeus käyttäjätietoihin. Jos lähetät kyselysi meille, me tietenkin käsittelemme sen ja välitämme sen myös eteen-päin Facebookille.

Healy World GmbH 2019

Osa 9 Lapset

Tarjouksemme on yleisesti tarkoitettu aikuisille. Alle 18-vuotiaiden ei pitäisi välittää mitään henkilötietoja meille ilman heidän vanhempiensa tai laillisten huoltajiensa suostumusta.

Osa 10 Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus:

∙ saada tietoja tai vahvistuksen heidän tietojensa käsittelystä

∙ korjata tai poistaa tietojaan

∙ kieltää käsittely

∙ vastustaa käsittelyä

∙ siirtää tietoja

∙ peruuttaa suostumuksensa, mikä otetaan huomioon tulevaisuudessa

∙ tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Luettelo Saksassa vastuussa olevista valvontaviranomaisista on saatavissa osoitteesta https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Toivomme, että nämä tiedot auttavat sinua käyttämään oikeuksiasi. Ota meihin yhteyttä milloin, jos haluat saada lisätietoja tietosuojamääräyksistä.

Tietosuojakäytäntöä päivitettiin viimeksi: 24. syyskuuta 2019

Vieritä ylös