COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Privatlivspolitik

Nedenfor finder du oplysninger om, hvilke data der indsamles i sammenhæng med dit besøg og/eller brugen af vores hjemmeside https://www.healyworld.net/de/ og når du indgår en kontrakt som distributionspartner samt om hvordan disse data bruges, behandles og/eller videresendes.

Den registeransvarlige i sammenhæng med lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger er:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Millicent B.V.
E-Mail: imprint@healyworld.net
Phone: +31 800 3336222

(herefter: HEALY)

Den registeransvarliges databeskyttelsesmedarbejder er:

SBS Data Protect GmbH

repræsenteret af administrerende direktør Hr. Thilo Noack

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-mail: noack@sbs-data.de

Brugeren skal kontakte den ovennævnte databeskyttelsesmedarbejder for at udøve de rettigheder, der er fast-lagt i denne privatlivspolitik, eller ved spørgsmål om brug, indsamling og behandling af personlige oplysninger.

Som registeransvarlig i henhold til bestemmelserne i lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger engagerer HEALY sig i at beskytte sine brugeres personlige oplysninger og privatliv og at behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Indsamling, lagring, ændring, overførsel, spærring, sletning og brug af personlige oplysninger sker på grundlag af gældende vedtægtsmæssige bestemmelse, især på grundlag af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Hos HEALY beskytter tekniske og organisationsmæssige tiltag brugerens oplysninger mod enhver slags uauto-riseret adgang, utilsigtet eller tilsigtet manipulering, destruktion eller tab.

Healy World GmbH 2019

Definition af begreber

Lovgiveren kræver at personlige oplysninger skal behandles på en lovlig, fair og gennemskuelig måde i forhold til den registrerede (“lovlighed, fairness og gennemskuelighed”). For at kunne garantere dette, oplyser vi dig om de indviduelle juridiske definitioner af de begreber, der også bruges i denne privatlivspolitik.

1. Personlige oplysninger

“Personlige oplysninger” er enhver slags oplysninger i forhold til en identificeret eller identificerbar naturlig per-son (herefter “den registrerede”). En identificerbar naturlig person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved brug af en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, en online-identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for denne persons fysiske, fysiologiske, geneti-ske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

2. Behandling

“Behandling” er enhver slags handling eller ethvert slags handlingssæt, der udføres på personlige oplysninger eller personlige oplysningssæt, uanset om den sker automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, orga-nisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, afsløring ved overførsel, disseminering eller de på anden måde gøres tilgængelig, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

3. Begrænsning af behandling

“Begrænsning af behandling” er mærkning af personlige oplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

4. Profilering

“Profilering” er enhver form for automatiseret behandling af personlige oplysninger, der består af brugen af per-sonlige oplysninger til at evaluere bestemte personlige aspekter i forhold til en naturlig person, især for at analy-sere eller forudsige aspekter vedrørende denne naturlige persons præstation på arbejde, økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

5. Pseudonymisering

“Pseudonymisering” er behandling af personlige oplysninger på en sådan måde, at de personlige oplysninger ikke længere kan knyttes til en bestemt registreret uden at bruge yderliger oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger holdes adskilte og er underlagt tekniske og organisationsmæssige tiltag for at sikre, at de personlige oplysninger ikke knyttes til en identificeret eller identificerbar naturlig person.

6. Filsystem

Et “filsystem” er et strukteret sæt personlige oplysninger, der er tilgængelige i henhold til bestemte kriterier, uanset om det er centralt, decentralt eller fordelt i funktionelt eller geografisk henseende.

7. Registeransvarlig

“Registeransvarlig” er den naturlige eller juridiske person, offentlige myndighed, instans eller et andet organ, der, alene eller sammen med andre, fastlægger de formål og midler, som bruges til at behandle personlige oplysninger. Hvor formål og midler for sådan behandling bestemmes af unionens eller en medlemsstats lovgiv-ning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for nominering afgøres af unionens eller medlems-statens lovgivning.

8. Behandler

“Behandler” er en naturlig eller juridisk person, offentlig myndighed, instans eller et andet organ, der behandler personlige oplysninger på den registeransvarliges vegne.

Healy World GmbH 2019

9. Modtager

“Modtager” er en naturlig eller juridisk person, offentlig myndighed, instans eller et andet organ, som de per-sonlige oplysninger afsløres til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Dog betragtes offentlige myndigheder, der kan modtage personlige oplysninger inden for rammerne om en bestemt undersøgelse i henhold til uni-onens eller en medlemsstats lovgivning, ikke som modtagere. Behandlingen af sådanne oplysninger af disse myndigheder skal foregå i overensstemmelse med de gældende regler for databeskyttelse i henhold til formå-let med behandlingen.

10. Tredjepart

“Behandler” er en naturlig eller juridisk person, offentlig myndighed, instans eller et andet organ, som ikke er den registrerede, den registeransvarlige og personer, der er direkte ansvarlige overfor den registeransvarlige eller behandleren og er autoriseret til at behandle personlige oplysninger.

11. Samtykke

Den registeredes “samtykke” er enhver angivelse af den registredes ønske, der gives frit, bestemt, oplyst og utvetydigt, hvorved denne ved en udtalelse eller klart bekræftende handling, viser sig indforstået med behand-lingen af personlige oplysninger, der forholder sig til ham eller hende.

Behandlingens lovlighed

Behandlingen er kun lovlig, hvis der foreligger et juridisk grundlag for behandlingen. I henhold til art. 6 (1) stk. 1 lit. a – f GDPR kan det juridiske grundlag for behandling især være:

a. den registrerede har givet sit samtykke til behandlingen af sine personlige oplysninger til et eller flere for-mål;

b. behandlingen er nødvendig for at udføre en kontrakt, hvor den registrerede er en part eller for at tage skridt på den registeredes foranledning, inden en kontrakt indgås;

c. behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelser som den registeransvarlige er under-lagt;

d. behandlingen er nødvendig for at beskytte den registeredes eller en anden naturlig persons vitale inte-resser;

e. behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller ved udøvelsen af en myndlighed, der er tildelt den registeransvarlige;

f. behandlingen er nødvendig for formålet med de legitime interesser, der forfølges af den registeransvar-lige eller en tredjepart, undtaget hvor sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser og grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personlige oplysninger, især hvor den registrerede er et barn.

Oplysninger om indsamling af personlige oplysninger

Efterfølgende får du mere at vide om indsamling af personlige oplysninger ved brugen af vores hjemmeside.

Personlige oplysninger er for eksempel navn, adresse, e-mail-adresse, brugeradfærd.

Afs. 1 Indsamling af personlige oplysninger når du besøger vores hjemmeside.

Når hjemmesiden bruges til at indhente oplysninger, indsamler HEALY kun de personlige oplysninger som bru-gerens browser overfører til HEALYS server. Hvis brugeren ønsker at se HEALYS hjemmeside, indsamler HEALY de følgende oplysninger, der er nødvendige af tekniske grunde for at vise hjemmeside for brugeren og sørge for stabilitet og sikkerhed:

Healy World GmbH 2019

∙ Forespørgslens sted

∙ ip-adresse

∙ dato og klokkeslæt for anmodningen

∙ tidzones forskel fra Greenwich Mean Time (GMT)

∙ anmodningens indhold (specifik side)

∙ adgangsstatus/http-statuskode

∙ mængden af data, der overføres i hvert tilfælde

∙ webstedet anmodningen sendes fra

∙ browser

∙ operativsystem og dets grænseflade

∙ browser-softwarens sprog og version

Efter en teknisk evaluering slettes disse oplysninger med det samme. I henhold til art. 6 (1) stk. 1 lit f. GDPR bru-ges denne indsamling af data til at beskytte vores legitime vægtige interesser i den korrekte præsentation af vores hjemmeside som en del af en interesseafvejning samt overholdelse af grundlæggende EU-lovgivning om databeskyttelse med hensyn til sikkerhed og fortrolighed.

Afs. 2 Brug af cookies

Udover de ovennævnte oplysninger bruges der cookies eller lignende teknologi, såsom pixels (omtales herefter generelt som “cookies”), på din computer når du bruger og besøger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfi – ler, der lagres af din terminalenhed på din computer for at gemme bestemte oplysninger eller billedfiler såsom pixels. Næste gang du besøger vores hjemmeside med en samme terminalenhed, sendes oplysningerne, der er gemt i cookies, enten tilbage til vores hjemmeside (“førsteparts cookie”) eller til en anden hjemmeside, som cookien tilhører (“tredjeparts cookie”).

De oplysninger, der lagres og sendes tilbage, bruger den respektive hjemmeside til at genkende, at du allerede har tilgået og besøgt den med browseren på din terminalenhed. Vi bruger disse oplysninger til at designe og vise hjemmeside optimalt for dig i henhold til dine indstillinger. Det er kun selve cookien, der identificeres på din terminalenhed. Udover dette lagres personlig oplysninger kun med dit udtrykkelige samtykke eller hvis det er absolut nødvendigt for at kunne bruge den tilbudte tjeneste, du kalder op.

Hjemmesiden bruger følgende slags cookies, hvis omfang og funktion forklares nedenfor:

∙ Absolut nødvendige cookies (type a)

∙ Funktions- og præstationscookies (type b)

∙ Cookies, der kræver samtykke (type c)

For hver af de værktøjer vi bruger, oplyser vi dig om hvilke cookies der indstilles og bruges i hvert tilfælde.

(1) Absolut nødvendige cookies (type a)

Cookies, der er absolut nødvendige, garanterer de funktioner, der er nødvendige for at du kan bruge vores hjemmesider som beregnet. Disse cookies bruges udelukkende af os og er derfor førsteparts cookies. Det bety-der at alle oplysninger, der lagres i de cookies, sendes tilbage til vores hjemmeside.

Absolut nødvendige cookies bruges for eksempel til at sikre, at du som registreret bruger altid er logget på, når du tilgår forskellige undersider på vores hjemmeside og således ikke behøver at indtaste dine logon-oplysnin-ger hver gang der kaldes en ny side op.

Healy World GmbH 2019

Det er muligt at bruge absolut nødvendige cookies på vores hjemmeside uden dit samtykke. Af denne grund kan cookies, der er absolut nødvendige, ikke aktiveres eller deaktiveres individuelt. Dog kan du til enhver tid deaktivere cookies i din browser (se nedenfor).

Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. b GDPR.

(2) Funktions- og præstationscookies (type b)

Funktionscookies gør det muligt for vores hjemmeside at lagre oplysninger, der allerede er blevet indtastet (såsom registreret navn eller sprogvalg) og at tilbyde dig forbedrede og mere personlige funktioner på grund-lag af disse oplysninger. Disse cookies indsamler og lagrer kun anonyme oplysninger, så de kan ikke spore hvad du foretager dig på andre hjemmesider.

Præstationscookies indsamler oplysninger om hvordan vores hjemmesider bruges for at forbedre deres udse-ende, indhold og funktioner. Disse cookies hjælper os for eksempel med at fastlægge hvilke undersider på vores hjemmeside der besøges, om de besøges og hvilket indhold brugerne er særligt interesserede i. Vi registrerer især antallet af besøg på en side, antallet af undersider, der vises, hvor meget tid der tilbringes på vores hjem-meside, rækkefølgen af sider, der besøges, hvilke søgeord du fandt os med, landet, regionen og, hvis relevant, byen hvor adgangen sker fra, samt andelen af mobile apparater, som tilgår vores hjemmesider. Vi registrerer også bevægelser, klik og rulning med computerens mus for at få en forståelse for, hvilke områder af vores hjemmeside, der er af særlig interesse for brugerne. På den måde kan vi tilpasse indholdet på vores hjemmeside mere nøj-agtigt til vores brugeres behov og optimere vores tilbud. Din computers ip-adresse overføres af tekniske grund, anonymiseres automatisk og giver os ikke mulighed for at drage nogen konklusioner om den individuelle bruger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af funktions- og præstationscookies ved at tilpasse dine coo-kie-indstillinger tilsvarende.

Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. f GDPR.

(3) Cookies, der kræver samtykke (type c)

Cookies, der hver er absolut nødvendige (type a) eller er funktions- eller præstationscookies (type b), bruges kun efter dit samtykke.

Vi forbeholder os retten til også at bruge oplysninger vi har fået ved hjælp af cookies fra en anonym analyse af adfærden af de folk, der besøger vores hjemmesider, for at kunne vise dig bestemte reklamer for nogle af vores produkter på vores egne hjemmesider. Vi tror at du som bruger får gavn af dette, fordi vi viser reklamer eller ind-hold, der er baseret på dine browser- vaner, som vi mener passer til dine interesser og du kommer til at se færre tilfældige reklamer eller indhold, der er mindre interessant for dig.

Markedsføringscookies kommer fra eksterne reklamefirmaer (tredjeparts cookies) og bruges til at indsamle oplysninger om de hjemmesider brugere besøger, for at oprette målgruppe-orienterede reklamer for brugeren.

Fravalg af markedsføringscookies

Du kan også styre cookies, der bruges til reklame på nettet, ved hjælp af værktøjer, der er udviklet i mange lande som en del af selvregulerende programmer, såsom det amerikanske https://www.aboutads.info/choices/ eller det europæiske http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage med fremtidig virkning her.

Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR.

(4) Administration og sletning af alle cookies

Du kan desuden indstille din browser til generelt at forhindre lagring af cookies på din terminalenhed eller at du bliver bedt om at give dit samtykke til at bruge cookies hver gang. Når cookies er blevet sat, kan du også slette dem til enhver tid. Hvordan alt dette helt nøjagtigt fungerer, finder du i din browsers hjælp-funktion.

Vær opmærksom på at en generel deaktivering af cookies kan medføre at funktionerne på vores hjemmeside begrænses.

Healy World GmbH 2019

Afs. 3 Server-logfiler

Du kan besøge vores hjemmeside uden at give nogen personlige oplysninger. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres der brugsdata til os eller vores webhost/it-tjenesteudbyder via din internetbrowser og gemmes i logdata (såkaldte server-logfiler). Disse data, der lagres, omfatter bl.a. navnet på siden, der tilgås, dato og klokkeslæt for adgangen, ip-adressen, mængden af data, der overføres, og leverandøren, der anmoder.

Denne behandling sker på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. f GDPR med den legitime interesse at sørge for at vores hjemmeside fungerer uden problemer og at forbedre vores tjenester.

Afs. 4 Indsamling og brug af personlige oplysninger

Når du kontakter HEALY på e- mail eller via kontaktformularen, lagrer HEALY de oplysninger du giver (din e-mail-adresse og, hvis relevant, for- og efternavn), for at besvare din forespørgsel. HEALY sletter de oplysninger, der indsamles i denne sammenhæng, så snart det ikke længere er nødvendigt at lagre dem, f.eks. når vi har taget os af dit problem. Ellers begrænses behandlingen i tilfælde af juridiske forpligtelser angående opbevaringen.

Denne databehandling sker på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR i forbindelse med brugernes samtykke.

Afs. 5 Indsamling af personlige oplysninger ved indgåelse af en kontrakt som distributionspartner

For at kunne indgå en distributionspartnerkontrkt, behøver vi følgende personlige oplysninger fra dig:

1. titel,

2. navn,

3. fornavn,

4. adresse,

5. telefonnummer,

6. e-mail-adresse,

7. momsnummer,

8. oplysninger om kreditkort, bank og direkte debitering.

HEALY bruger udelukkende disse oplysninger til at udøve kontrakten og at kommunikere med distributionspart-nere i det omfang, der er nødvendigt i denne sammenhæng. Det omfatter forberedelse, indgåelse og behand-ling af kontrakten, garantier og, om nødvendigt, annullering af kontrakten. Oplysningerne opbevares indtil kon-trakten ikke længere udføres. I tilfælde af kommercielle og juridiske opbevaringsperioder, kan oplysningerne lagres i op til 10 år.

Disse oplysninger er nødvendige for at kunne indgå og udføre distributionspartnerkontrakten. Det juridiske grundlag for behandling af disse data er art. 6(1) stk. 1 lit. b GDPR. Det juridiske grundlag for yderligere lagring af skatte- og handelselovgivningsårsager er nødvendigheden af at overholde juridiske forpligtelser i henhold til art. 6(1) stk. 1 lit. c GDPR.

Afs. 6 Overførsel af data til tredjeparter

(1) HEALY afslører kun brugeres personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at udøve kontrakten eller for HEALYS legitime interesser. HEALY bruger eksterne tjenesteudbydere (behandlere) til at udøve kon-trakten. For at sikre at brugernes personlige oplysninger beskyttes, er der blevet indgået særskilte aftaler om behandling af data med tjenesteudbyderne.

Healy World GmbH 2019

Som distributionspartner har du adgang til backoffice. I dette backoffice kan du se en oversigt over de ordrer, der er blevet bestilt efter din medvirken. Til dette formål vises følgende oplysninger om personer, der har gjort bestillinger efter din medvirken:

Status (kunde/distributionspartner), efternavn, fornavn, e-mail, nettoværdien af de varer, der er blevet bestilt i den forrige måned, antallet af teammedlemmer, tidspunktet for den seneste online-aktivitet.

Disse oplysninger er nødvendige for at kunne beregne og spore provisionskrav. Det juridiske grundlag for behandling af disse data er art. 6(1) stk. 1 lit. b GDPR.

Desuden kan du se en oversigt over dit team i backoffice. Denne oversigt giver dig oplysninger om de distri-butionspartnere du har hvervet i din downline. Til dette formål vises følgende oplysninger:

Status (kunde/distributionspartner), efternavn, fornavn, nettoværdien af de varer, der er blevet bestilt i den forrige måned, antallet af teammedlemmer, tidspunktet for den seneste online-aktivitet.

Disse oplysninger er nødvendige for at kunne beregne og spore provisionskrav. Det juridiske grundlag for behandling af disse data er art. 6(1) stk. 1 lit. b GDPR.

(2) Hvis du er medlem vises de ovennævnte personlige oplysninger om dine bestillinger og din teamover-sigt også for distributionspartnere hvis downline du er i, for at beregne differentialprovisionen i din upline. Denne databehandling er nødvendig for at kunne beregne og spore provisionskrav. Det juridiske grundlag for behandling af disse data er art. 6(1) stk. 1 lit. b GDPR.

(3) Vi behøver følgende oplysninger for at kunne behandle provisionsudbetalinger: Tiltale, efternavn, fornavn, adresse, bankoplysninger.
Disse oplysninger er nødvendige for at kunne beregne og spore provisionskrav. Det juridiske grundlag for behandling af disse data er art. 6(1) stk. 1 lit. b GDPR.

(4) For at kunne fuldføre leveringen, gives distributionspartnerens fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer til fragtfirmaet. Denne overførsel af oplysninger sker for at kunne udøve kontrakten med dig som distributionspartner. Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. b GDPR.

(5) For at kunne behandle betalingen, gives distributionspartnerens betalingsoplysninger, dvs. fornavn, efter-navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer til den respektive betalingsudbyder. Denne behandling af oplysninger sker for at kunne udøve kontrakten med dig som distributionspartner og/eller på grundlag af det samtykke, du har givet. Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. a eller lit. b GDPR.

Afs. 7 Brug af eksterne værktøjer

Forskellige værktøjer fra forskellige virksomheder er integreret på vores hjemmeside, hvilket hjælper os med at evaluere din brugeradfærd eller oprette links med andre hjemmesider. For at sikre at dine personlige oplysnin-ger beskyttes, er der blevet indgået særskilte aftaler om behandling af data med de virksomheder, der nævnes nedenfor.

Vi arbejder sammen med følgende tjenesteudbydere:

Brug af Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, som er en web-analysetjeneste, der leveres af Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte “cookies”, som er tekstfiler, der gemmes på din computer og hjæl-per os med at analysere, hvordan du bruger hjemmesiden. Oplysningerne om hvordan du bruger den respek-tive hjemmeside, der genereres af cookien, overføres som regel til og lagres på en Google -server i USA. Hvis ip-anonymisering er aktiveret på den respektive hjemmeside, inden for medlemsstater i den Europæiske Union eller andre stater, der er med i aftalen om EØS, forkorter Google din ip- adresse, inden den overføres. Det er kun i undtagelsestilfælde at hele ip-adressen overføres og forkortes af en Google-server i USA. Google bruger

Healy World GmbH 2019

disse oplysninger på vegne af operatøren af denne hjemmeside, for at evaluere hvordan du bruger hjemmesi-den, generere rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og levere yderligere tjenester i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet til operatøren af denne hjemmeside.

Den ip-adresse, der overføres af din browser i sammenhæng med Google Analytics, flettes ikke sammen med andre Google-oplysninger.

Du kan forhindre placering af cookies ved hjælp af de tilsvarende indstillinger i din browser. Dog gør vi dig opmærksom på at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside. Desuden kan du forhindre indsamling af de data, der genereres af cookie og relaterer til hvordan du bruger hjemmesiden (her-under din ip-adresse) ved Google, samt behandlingen af disse data ved Google ved at hente og installere det browser-plug-in, der findes på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

Denne hjemmeside bruger Google Analytics med udvidelsen “_anonymizeIp()”. Således behandles ip-adresser efter de er blevet forkortet, hvilket betyder at de ikke kan knyttes til bestemte personer. Hvis dine indsamlede oplysninger knyttes direkte til dig, udelukkes en sådan forbindelse med det samme, og de personlige oplysnin-ger slettes omgående.

Vi bruger Google Analytics for at kunne analysere og med jævne mellemrum forbedre brugen af vores hjemme-side. De statistikker vi får, sætter os i stand til at forbedre dens tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. For de undtagelser hvor personlige oplysninger overføres til USA, har Google underlagt sig EU-US Pri-vacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Oplysninger om tredjepartsleverandøren: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Tjenestens vilkår:

http://www.google.com/analytics/terms/dk.html, oversigt over privatliv: http://www.google.com/intl/dk/analy-

tics/learn/privacy.html, og privatlivspolitikken: http://www.google.dk/intl/da/policies/privacy.

Desuden bruger denne hjemmeside Google Analytics til at analysere brugerstrømninger på tværs af enheder. Denne analyse udføres vha. af et bruger-id. Du har mulighed for at deaktivere brugsanalysen på tværs af forskel-lige enheder i disses brugerkonti under “Mine data”, “Personlige data”.

Brugen af Google Analytics sker på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR, dit samtykke. Opbevaringsperioden for cookies, der placeres på denne hjemmeside, er op til 12 måneder.

Google Analytics reklamefunktion

Hvis du giver dit samtykke til brugen af Google Analytics’ reklamefunktioner, bruger denne hjemmeside de for-bedrede funktioner i Google Analytics i tillæg til standardfunktionerne. Reklamefunktionerne i Google Analy-tics, der implementeres på denne hjemmeside omfatter Google Analytics-rapporter om præstation efter demo-grafi og interesser.

Til dette formål bruger vi førsteparts-cookies (f.eks. Google Analytics -cookies) og tredjeparts-cookies (f.eks. DoubleClick-cookies) sammen, for at hjælpe os med at analysere hvilke demografiske kendetegn og interesser folk, der besøger vores hjemmeside, typisk har, på en anonym og sammensat måde. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores hjemmesider.

Du kan undgå at deltage i denne sporingsproces på forskellige måder: a) ved at indstille din browser tilsvarende;

b) ved at deaktivere Googles reklameindstillinger på https://www.google.com/ads/preferences/?hl=da c) ved at indstille den passende cookie [link til side med cookie-indstillinger]. Vi gør dig opmærksom på at du i så fald ikke kan gøre brug af alle tilbuddets funktioner. Opbevaringsperioden er op til 26 måneder. Brugen af Google Analytics reklamefunktioner sker på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR, dit samtykke.

Healy World GmbH 2019

Brug af Google Maps

På vores hjemmeside bruger vi Google Maps til at vise vores placering og oprette en rutebeskrivelse. Denne tjeneste leveres af Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, herefter omtalt som “Google”.

Med sin certificering under EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/ garanterer Google at EU’s krav om databeskyttelse også opfyldes, når dataene behandles i USA.

For at kunne vise bestemte fonte på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse Googles server i USA, når vores hjemmeside kaldes op.

Hvis du kalder komponenten Google Maps op, som er integreret i vores websted, lagrer Google en cookie på din terminalenhed via din browser. Dine brugerindstillinger og -data behandles for at vise vores placering og oprette en rutebeskrivelse. I denne sammenhæng kan vi ikke udelukke at Google bruger servere i USA.

Det juridiske grundlag er art. 6(1) stk. 1 lit. f GDPR. Vores legitime interesse er optimering af funktionen af vores internettilstedeværelse.

Forbindelsen til Google, der oprettes på denne måde, sætter Google i stand til at fastlægge hvilken hjemme-side, der har sendt din forespørgsel og hvilken ip-adresse rutebeskrivelsen skal sendes til.

Hvis du ikke er indforstået med denne behandling, kan du undgå installation af cookies med de passende ind-stillinger i din browser. Oplysninger findes ovenfor under “Cookies”.

Desuden er brugen af Google Maps og oplysningerne, der indhentes via Google Maps underlagt Googles ser-vicevilkår https://policies.google.com/terms?gl=da&hl=da og servicevilkårene for Google Maps https://www.google.com/intl/da_dk/help/terms_maps.html.

Desuden giver Google flere oplysninger på https://adssettings.google.com/authenticated og https://policies.google.com/privacy.

For at beskytte dine rettigheder og personlige oplysninger, stiller vi Google Maps til rådighed med en såkalt to-klik-løsning, der kun overfører data til Google når du udtrykkeligt har aktiveret kortfunktionen.

Google Ads Conversion

Vi bruger Google Ads Conversion til at tiltrække opmærksomhed til vores tilbud med assistance fra reklameme-dier (såkaldte Google Ads (Google-reklamer)) på eksterne hjemmesider. Med hensyn til reklamekampagnernes data, kan vi fastlægge hvor vellykkede de enkelte reklametiltag er. Vi bruger dette til at følge interessen i at vise dig reklamer, der er af interesse for dig, til at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og opnå en fair beregning af reklameomkostningerne.

Disse reklamemedier leveres af Google via såkaldte reklameservere. Vi bruger reklameserver-cookies, der kan måle bestemte parametre som f.eks. visning af reklamer eller klik, der udføres af brugere, til at måle succes. Hvis du tilgår vores hjemmeside via Google -reklamer, gemmer Google Ads en cookie på din terminalenhed. Disse cookies bliver som regel ugyldige efter 30 dage og er ikke beregnet til at identificere dig personligt. Det unikke cookie- id, antallet af annoncer pr. placering (hyppighed), sidste annonce (relevant for konverteringer efter vis-ninger) og oplysninger om fravalg (mærkning om at brugeren ikke længere ønsker at man henvender sig til ham/ hende) gemmes som regel som analyseværdier for denne cookie.

Disse cookies hjælper Google med at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en reklamebrugers hjemmeside og cookien, der lagres på brugerens computer, ikke er udløbet, kan Google og brugeren genkende at brugeren har klikket på reklamen og blev ført til den side. Hver reklamebruger får til-delt en forskellig cookie. Cookies kan derfor ikke spores via reklamebrugernes hjemmesider. Vi indsamler og behandler ikke selv nogen personlige oplysninger i de førnævnte reklametiltag. Vi får kun statistiske evaluerin-ger af Google. På grundlag af disse evalueringer kan vi identificere, hvilke af de brugte reklametiltag er særligt effektive. Vi får ingen yderligere data fra brugen af reklamemedier og vi kan især ikke identificere brugere ud fra disse oplysninger.

Healy World GmbH 2019

På grund af de markedsføringsværktøjer, der bruges, opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indfl ydelse på omfanget af yderligere anvendelse af oplysningerne ved Google gennem brugen af dette værktøj og oplyser dig derfor i henhold til hvor meget vi selv ved: Ved at integrere Ads Conversion, modtager Google oplysninger om at du har kaldt den relevant del af vores hjemmeside op eller klik-ket på en reklame fra os. Hvis du er tilmeldt en Google-tjeneste, kan Google knytte besøget til din konto. Selv hvis du ikke er tilmeldt Google eller hvis du ikke logger på, er det muligt at leverandøren finder ud af det og lag-rer din ip-adresse.

Facebook Custom Audiences – Facebook Pixel

Denne hjemmeside bruger remarketing-funktionen “Custom Audiences” fra Facebook Inc. (“Facebook”) til at kontakte dig ingen inden for 6 måneder. Dette giver brugerne af hjemmesiden mulighed for at se interesseba-serede reklamer (“Facebook-reklamer”), når de besøger det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der også bruger denne fremgangsmåde. Vi bruger dette til at følge interessen i at vise dig reklamer, der er af interesse for dig, til at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig.

På grund af de markedsføringsværktøjer, der bruges, opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebooks server. Vi har ingen indfl ydelse på omfanget af yderligere anvendelse af oplysningerne ved Face-book gennem brugen af dette værktøj og oplyser dig derfor i henhold til hvor meget vi selv ved: Ved at integrere Facebook Custom Audiences, modtager Facebook oplysninger om at du har kaldt den relevant hjemmeside af vores internettilstedeværelse op eller klikket på en reklame fra os. Hvis du er tilmeldt en Facebook-tjeneste, kan Facebook knytte besøget til din konto. Selv hvis du ikke er tilmeldt Facebook eller hvis du ikke logger på, er det muligt at leverandøren finder ud af det og lagrer din ip-adresse og yderligere identificerende kendetegn.

Du kan deaktivere funktionen “Facebook Custom Audiences” her og logget på som bruger på https://www.face-book.com/settings/?tab=ads#_.

Flere oplysninger om Facebooks praksis vedrørende databehandling findes på https://www.facebook.com/ about/privacy

Brugte cookies: type c. Flere oplysninger findes også i afsnittet “Cookies”.

Brugen af Facebook Custom Audiences sker på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR, dit samtykke.

Afs. 8 Facebook fanside

Til informationstjenesten, der tilbydes på denne side, bruger HEALY den tekniske platform og tjenesterne fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

Efter EU-domstolens mening er Facebook og operatøren af en Facebook fanside fælles registeransvarlige i hen-hold til art. 26 GDPR med hensyn til personlige oplysninger, der behandles via en Facebook fanside. Af denne grund har Facebook og HEALY indgået en aftale om deres fælles ansvar, som er tilgængelig her.

HEALY giver dig de følgende oplysninger om databehandling på vores Facebook fanside.

(1) Registeransvarlige

Behandlingen af dine personlige oplysninger på Facebook fansiden, der tilhører HEALY, sker på fælles ansvar med:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (2) Databehandling
Når du besøger en Facebook fanside, overføres din enheds ip-adresse til Facebook. I henhold til de oplysnin-ger Facebook har givet, anonymiseres denne ip-adresse og slettes efter 90 dage, i hvert fald hvis det er en tysk ip-adresse. Facebook lagrer også yderligere oplysninger om brugernes enheder, f.eks. hvilken browser der bru-ges. Det kan muligvis sætte Facebook i stand til at knytte ip-adresser til enkelte brugere. Hvis du er logget på din Facebook-konto, når du besøger vores fanside, lægges der en cookie med dit Facebook-id på din enhed. På

Healy World GmbH 2019

grund af denne cookie kan Facebook spore at du har besøgt vores fanside og hvordan du har brugt den. Face-book bruger disse oplysninger til at vise personaliseret indhold eller reklamer for dig.

Hvis du ønsker at undgå dette, bør du logge af din Facebook-konto og/eller deaktivere funktionen “Hold mig logget på”. Desuden anbefaler vi at du sletter eksisterende cookies fra din enhed og lukker og genstarter din browser. På den måde slettes Facebook-oplysninger, som Facebook kan bruge til at knytte data til dig.

På den anden side, hvis du gerne vi bruge de interaktive funktioner på vores fanside, skal du logge på Facebook igen med dine Facebook-logon-oplysninger. Således kan Facebook igen knytte data til dig.

Facebook gør ingen utvetydige, helt bestemte udtalelser om – og vi ved heller ikke noget om – hvordan Face-book bruger de data, der indsamles, når du besøger Facebook, til sine egne formål, i hvilket omfang aktivite-terne på Facebooks hjemmeside knyttes til enkelte brugere, hvor længe Facebook lagrer disse data og om data, der indsamles, når du besøger Facebooks hjemmeside, afsløres til tredjeparter. Som bruger af vores fanside kan vi kun henvise dig til Facebooks udtalelser omkring databeskyttelse.

De data vedrørende dig, der indsamles i denne sammenhæng, behandles af Facebook og overføres muligvis til lande uden for den Europæiske Union.

Facebook beskriver på en generel måde, hvilke oplysninger Facebook indsamler og hvordan de bruges, i deres datapolitik. Der finder du også oplysninger om hvordan du kontakter Facebook og hvordan du tilpasser rekla-meindstillingerne. Datapolitikken findes på http://da-dk.facebook.com/about/privacy

Facebooks fulde datapolitik findes på:

https://da-dk.facebook.com/full_data_use_policy

Facebooks datapolitik indeholder yderligere oplysninger om databehandling:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Muligheder for fravalg findes på https://www.facebook.com/settings?tab=ads og på http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., som er det amerikanske moderselskab af Facebook Ireland Ltd., er certificeret under EU-US Pri-vacy Shield og engagerer sig således i at overholde bestemmelserne i Europæisk databeskyttelseslovgivning. Yderligere oplysninger Facebooks Privacy Shield-status findes på: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Som operatører af Facebook fansiden er vi ikke i stand til at vurdere overførsel og yderligere behandling af bru-gernes personlige oplysninger i og til tredjelande, som f.eks. USA og de dermed forbundne risici for dig som brugeren.

(3) Funktionen Insights

I sammenhæng med den såkaldte funktion “Insights” stiller Facebook desuden et antal statistikoplysninger til rådighed for SBS-Legal som operatør af fansiden. Disse statistikker genereres og leveres af Facebook. Som operatører af fansiden har vi ingen infl ydelse på oprettelsen af disse statistikker og er især ikke i stand til at for-hindre denne funktion. I sammenhæng med funktionen “Insights” stilles de følgende respektive oplysninger til rådighed for kategorierne “fans”, “følgere”, “folk nået” og “folk der interagerer” for et valgbart tidsrum:

sideaktiviteter såsom besøg, forhåndsvisninger, aktiviteter på siden, opnåelsesaktiviteter såsom klik på “Synes godt om”, nåede personer og anbefalinger, bidragsaktiviteter såsom bidragsinteraktioner, visning af videoklip, kommentater, delinger.

Desuden får vi statistikoplysninger for de Facebook- grupper, der er knyttet til vores fanside. I henhold til Face-books servicevilkår, som alle brugere har accepteret i sammenhæng med oprettelsen af en Facebook-profil, er vi også i stand til at identificere abonnenter og fans af siden og se deres profiler og andre oplysninger de deler.

Healy World GmbH 2019

Facebook giver yderligere oplysninger på følgende link:

http://da-dk.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY bruger disse oplysninger i en sammenlagt form til at gør bidrag og aktiviteter på fansiden mere attrak-tive for brugerne, f.eks. for at planlægge indholdet af og tidspunktet for bidrag. Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. f GDPR, især vores legitime interesse i at optimere vores tilbud.

(4) Opbevaringsperiode

Vi opbevarer kun de oplysninger, der overføres af Facebook, sålænge vores interesser ikke tilsidesættes af din interesse i sletning eller anonymisering af disse oplysninger.

Forbindelsen mellem din brugerprofil og vores fanside kan fjernes ved at bruge funktionerne “Synes ikke læn-gere godt om” og/eller “Stop med at følge”, hvis du vil have at den beskrevne databehandling ikke længere skal udføres i fremtiden.

(5) Dine rettigheder som registreret

I tilfælde af anmodninger om oplysninger eller andre spørgsmål omkring dine rettigheder, der er opført i slut-ningen af denne privatlivspolitik, anbefaler vi at du kontakter Facebook direkte, da det kun er Facebook, der har adgang til brugernes oplysninger. Dog vil vi, hvis du sender din forespørgsel til os, selvfølgelig behandle den og også sende den videre til Facebook.

Afs. 9 Børn

Vores tilbud er generelt rettet mod voksne. Personer under 18 år bør ikke overføre nogen personlige oplysnin-ger til os uden samtykke fra deres forældre eller værge.

Afs. 10 De registreredes rettigheder

Registrerede har ret til:

∙ at få oplysninger om eller bekræftelse af behandlingen af deres data

∙ at få data berigtiget eller slettet

∙ begrænsning af behandling

∙ at gøre indsigelse mod behandlingen

∙ portabilitet af dataene

∙ at trække deres samtykke tilbage med fremtidig virkning

∙ at indgive en klage ved en tilsynsmyndighed

Datatilsynet findes på

https://www.datatilsynet.dk/

Vi håber at disse oplysninger hjælper dig med at udøve dine rettigheder. Du må gerne kontakte os, hvis du vil have flere oplysninger om bestemmelserne vedrørende databeskyttelse.

Privatlivspolitikken blev seneste opdateret den: 24. september 2019

Scroll til toppen