COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Healy World GmbH vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for salg og levering for erhvervskunder

§ 1 Generelt – omfang
1.1 Disse vilkår og betingelser for salg og levering gælder kun for
forsendelser til erhvervskunder. De gælder udelukkende for
og i tillæg til alle fremtidige forretningsforhold, også hvis de
ikke er blevet udtrykkeligt aftalt en gang til. Vi anerkender
ingen købers vilkår og betingelser, der er i modstrid eller
afviger fra vores vilkår og betingelser for salg og levering,
medmindre vi udtrykkeligt har givet skriftligt samtykke til deres
gyldighed. Vores vilkår og betingelser for salg og levering
gælder også, hvis vi foretager en levering til køberen uden
reservering på trods af viden om denne købers modsigende
vilkår og betingelser eller vilkår og betingelser, der afviger fra
vores vilkår og betingelser for salg og levering.
1.2 Særskilte vilkår og betingelser gælder for leverede tjenesteydelser
(herunder, men ikke udelukkende, træning og
seminarer).
1.3 Der vil ikke være nogen supplerende mundtlige aftaler.
1.4 Kontrakter træder først i kraft, når vi har udstedt en skriftlig
ordrebekræftelse eller foretaget en omgående levering.
Ved betaling med PayPal, “Sofort”-bankoverførsler eller
almindelig bankoverførsel, træder kontrakter også i kraft,
så snart den relelvante betalingsudbyder eller det relevante
finansieringsinstitut har bekræftet betalingen. En betingelse
for gyldigheden af kontrakter, der hidrører fra vores netbutik,
vil altid være gennemførslen af bestillingsproceduren ved
at sende bestillingen til os.
1.5 Kvaliteterne, der er fastlagt i bestillingsspecifikationerne
(dvs. ordrebekræftelsen) fastlægger omfattende og endegyldigt
kendetegnene ved den leverede genstand.
1.6 Udtalelserne vi gør i forbindelse med denne kontrakt (f.eks.
ordrespecifikationer/ordrebekræftelser osv.) udgør ikke
nogen garanti i tilfælde af tvivl. I sådanne tilfælde af tvivl, er
det kun udtrykkelige skriftlige foranstaltninger for at give en
garanti fra vores side, der gælder.
1.7 Ordrer kan kun ændres i undtagelsestilfælde og i sådanne
situationer kun hvis produktionen ikke er påbegyndt endnu.
Alle omkostninger ved ændringer, der udbedes af køberen,
er for køberens regning.
§ 2 Tilbud – tilbudsdokumenter
2.1 Alle tilbud er ikke bindende, medmindre andet er aftalt.
2.2 Tegninger, illustrationer, dimensioner, vægte og andre
ordredata er kun bindende, hvis dette udtrykkeligt er blevet
aftalt skriftligt.
§ 3 Priser – betalingsvilkår
3.1 Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen eller gennem
en anden ordning, er vores priser ab fabrik, inklusive
emballage, eksklusive fragtomkostninger.
3.2 Vi accepterer kun følgende betalingsmåder fra erhvervskunder,
der gør deres første bestilling: betaling på forhånd,
PayPal og betaling ved levering. For en erhvervskundes
anden bestilling accepterer vi også acontobetaling.
3.3 Ved betaling via almindelig bankoverførsel leverer vi varerne,
når vi har modtaget betaling. Når kunder bestiller fra vores
netbutik, giver vi dem vores benkkontooplysninger ved
bestillingen og med ordrebekræftelsen.
3.4 Vores priser indeholder lovpligtig moms, som opkræves
ved den nominelle sats der gælder på fakturaens dato og
angives særskilt på vores faktura.
3.5 Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen eller
gennem en anden ordning, forfalder nettokøbsprisen til
omgående fuldstændig betaling. Hvis køberen misligholder
betalingen, er vi berettiget til at pålægge en strafrente på
otte procent over den relevante årlige basis-procentsats.
Hvis vi i sådanne situationer er i stand til at påvise at der er
opstået større tab for os på grund af denne misligholdelse,
er vi også berettiget til at gøre krav på godtgørelse for dem.
3.6 Kunder er kun berettiget til at modregne omkostninger hos
os, hvis deres modkrav har fået medhold af en domstol, der
ikke er blevet gjort indsigelse imod dem eller vi anerkender
dem. Kunder er ydermere berettiget til at udøve tilbageholdelsesret
i tilfælde, hvor deres modkrav vedrører det samme
juridiske forhold.
§ 4 Leveringstid
4.1 Leveringstiden regnes kun fra det tidspunkt, hvor eventuelle
tekniske problemstillinger er blevet afgjort.
4.2 Vi garanterer kun rettidigt indkøb af leveringsgenstanden,
hvis vi modtager leveringsgenstanden eller de nødvendige
råvarer i tide. Dog giver vi køberen besked med det samme,
hvis leveringsgenstanden eller de nødvendige råvarer ikke
er til rådighed eller ikke kan leveres i tide. Køberen bærer
bevisbyrden for et eventuelt ansvar fra vores side for en
pligtforsømmelse i forbindelse med indkøb af leveringsgenstanden.
4.3 Opfyldelsen af vores leveringsforpligtelse kræver rettidig
og fuldstændig opfyldelse af køberens forpligtelser. Vi
forbeholder os retten til at tilbageholde ydelsen indtil disse
forpligtelser er opfyldt.
4.4 Hvis der er en forsinkelse i køberens accept af varerne eller
hvis køberen forsømmer andre samarbejdspligter, er vi
berettiget til at kræve kompensation for de resulterende
skader, herunder eventuelle yderligere omkostninger. Vi
forbeholder os retten til at udøve yderligere krav.
4.5 Hvis køberen i tilfælde af en sådan forsinkelse forsømmer
at tilfredsstille vores skriftlige anmodning om accept af
leveringen inden for et rimeligt tidsrum, er vi berettiget til at
nægte at opfylde kontrakten og til at kræve kompensation
for misligholdelsen. I så fald er vi berettiget til efter eget valg
at opkræve enten et engangsbeløb på 20 procent af den
aftalte bruttokøbspris, medmindre køberen kan påvise, at
vores faktiske tab var mindre, eller kompensation af det rent
faktiske tab vi har lidt.
4.6 Under de omstændigheder, der beskrives i afsnit 4.4, overføres
risikoen for tab ved uheld eller forringelse af den købte
genstand til køberen på det tidspunkt, hvor de aftalte datoer
for accept eller betaling forfalder.
4.7 Levering af dele af ordren er tilladt.
4.8 I tilfæde af at en strejke, force majeure eller en anden begivenhed
(som vi ikke kan påvirke) forsinker leveringstiden, udsættes
leveringsdatoen tilsvarende. Alle andre forpligtelser i
forbindelse med ordrekontrakten påvirkes ikke af dette.
§ 5 Transportbetingelser for varerne – overdragelse af risiko
5.1 I de tilfælde hvor vi ikke selv sørger for transport af varerne,
gøres alle forsendelser på kundens risiko; sidstnævnte
skal også være ansvarlig for at forsikre varerne. Risikoen
overdrages når vi overdrager varerne til transportudbyderen
eller køberen.
5.2 Kompensation for åbenlyse skader, der er opstået under
transporten, skal søges skriftligt med det samme fra den
leverende transportudbyder, når varerne accepteres; skjulte
skader inden for syv dage efter de opdages.
5.3 Hvis vi organiserer transport af varerne, forbeholder vi os
ret til at vælge transportruten og transportmåden.
§ 6 Garanti og ansvar for andre defekter
6.1 Vi giver kun garanti gennem ordninger, der er specifikke for
individuelle kontrakter.
6.2 Ifølge afsnit 377 af den tyske handelslov
(“Handelsgesetzbuch”, “HGB”) har køberen pligt til at
inspicere varerne og, hvor det er relevant, give besked om
eventuelle defekter; denne forpligtelse gælder også, hvis
kunder er købere som defineret i afsnit 14 af den tyske
civillov (“Bürgerliches Gesetzbuch”, “BGB”) og bestillingen
er en del af deres aktiviteter for deres virksomhed eller
enkeltmandsfirma.
6.3. Den lovbestemte garantiperiode for nye varer er begrænset
til et år, med undtagelse af kompensationskrav i henhold til
afsnit 7 af disse vilkår og betingelser.
6.4. Garanti udelukkes helt for brugte varer, med undtagelse
af kompensationskrav i henhold til afsnit 7 af disse vilkår og
betingelser.
Desuden behandles klager ikke, hvis varerne er af anden
kvalitet eller særlige genstande og varernes brugbarhed
ikke påvirkes betydeligt. Defekter, der er anerkendt ved
købet, kan ikke bruges som grund til klage. Klager på grund
af skader, der er uundgåelige, på grund af teknologiens
nuværende stade, såsom farvevariationer eller strukturelle
uregelmæssigheder med ægte træfiner eller læder,
betragtes ikke som defekter, da deres årsag ikke afhænger af
materialet eller fremstillingen. Det samme gælder for mindre
afvigelser i kvalitet, vægt, størrelse, tykkelse, bredde, udstyr,
mønster og farve, hvor sådanne variationer er tilladte efter
gyldig standard.
6.5 Hvis den købte genstand har en defekt vi er ansvarlige for,
har køberen – i modsætning til afsnit 439(1) BGB – ret til
enten reparation eller udskiftning efter vores valg. Køberen
betaler de nødvendige udgifter for denne afhjælpning,
hvis de øges fordi den leverede genstand flyttes til et sted,
der ikke er køberens hovedsæde, medmindre en sådan
flytning er i overensstemmelse med genstandens tiltænkte
anvendelse.
6.6 Hvis reparation eller udskiftning ikke skulle lykkes efter to
forsøg, er køberen berettiget til at vælge enten at annullere
kontrakten eller få en tilsvarende rabat på købsprisen.
Yderligere rettigheder for køberen udelukkes. Dette omfatter
eventuelle krav på kompensation for køberen.
6.7 Hvis køberen udøver sine rettigheder i henhold til erstatningsbestemmelserne
i afsnit 478 og 479 BGB, udelukker vi
ansvaret for erstatning i det omfang det er lovligt.
§ 7 Ansvar
7.1 Vi har ubegrænset ansvar, i henhold til lovmæssige
bestemmelser for skader på liv, lemmer og sundhed,
der er opsået op grund af en forsætlig eller uagtsom
pligtforsømmelse fra vores, vores jurdiske repræsentanters
eller vores ansattes side og for tab, der ligger inden for
ansvarsomfanget i henhold til den tyske produktansvarslov
(“Produkthaftungsgesetz”, “ProdHaftG”). Lovmæssige
bestemmelser fastlægger vores ansvar tab, der ikke ligger
inden for omfanget af den foregående sætning og som er
opstået på grund af en forsætlig eller uagtsom forsømmelse
af kontrakten fra vores, vores juridiske repræsentanters
eller vores ansattes side. Dog er vores ansvar i disse tilfælde
begrænset til kompensation for forudsigelige og typisk tab,
medmindre vi, vores juridiske repræsentater eller vores ansatte
har handlet forsætligt. I de tilfælde hvor vi giver garanti
for kvaliteten af varerne eller dele deraf, er vi også ansvarlige
i omfanget af den garanti. Dog er vi kun ansvarlige for skader,
der opstår på grund af den garanterede kvalitets fravær,
men ikke direkte fra varen, hvis sådanne skader tydeligt er
inkluderet i vores garanti for varernes kvalitet.
7.2 Vi er også ansvarlige for tab på grund af almindelig
uagtsomhed, forudsat at denne uagtsomhed drejer sig om
forsømmelse af sådanne kontraktlige forpligtelser der, efter
køberens objektive synspunkt, er vigtige for overholdelsen
af grundlæggende kontraktforpligtelser og hvis manglende
tilfredsstillelse påvirker resultatet af ordren mere end bare
uvæsentligt. Dog er vi kun ansvarlige i det omfang tabene
typisk er forbundet med kontrakten og er forudsigelige.
7.3 Yderligere ansvar udelukkes også, uanset kravets juridiske
status; dette gælder især også erstatningskrav og krav på
kompensation og frugtløse udgifter i stedet for kontraktens
aftalte genstand.
7.4 Hvis vores ansvar er begrænset eller udelukket, gælder
begrænsningen også vores medarbejderes, personales,
repræsentanters og ansattes personlige ansvar.
§ 8 Tilbagetrækning af kontrakt
Vi er til enhver til berettiget til at trække kontrakten tilbage,
hvis køberens finansielle situation er væsentligt forringet og
som følge af dette truer køberens overholdelse af sine forpligtelser.
Disse betingelser betragtes som værende opfyldt,
f.eks. hvis køberen holder op med at betale, er underlagt
tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger på grund af betalingskrav,
er underlagt protesterede fakturaer eller checks eller
bliver insolvent og relevante forhandlinger er blevet udbedt
eller indledt for dennes resterende aktiver. Disse rettigheder
har vi også selv om vi ikke var bekendte med denne tilstand
på det tidspunkt kontrakten blev indgået.
§ 9 Ingen tilbagetrækningsret for køberen
Erhvervskunder, der ikke køber produkter til deres egen
personlige anvendelse har ikke ret til at trække kontrakten
tilbage. Det er kun forbrugere i henhold til afsnit 13 BGB, der
har denne ret.
§ 10 Ejendomsforbehold
10.1 Ejendommen af den købte genstand forbliver hos os, indtil
vi har modtaget alle betalinger, vi har tilgode gennem vores
forretningsforhold.
10.2 Køberen er forpligtet til at omgås den købte genstand med
omhu. Køberen er især forpligtet til at forsikre den købte
genstand for egen regning med tilstrækkelig dækning for
brand- og vandskader og tyveri til erstatningsværdien.
10.3 I tilfælde af konfiskering eller anden forstyrrelse af
genstanden, skal køberen med det samme give os skriftligt
besked, så vi kan indgive klage i henhold til afsnit 771 i den
tyske civilprocesordning (“Zivilprozessordnung”, “ZPO”). Hvis
tredjeparten ikke er i stand til at refundere retsomkostningerne
og andre juridiske omkostninger i forbindelse med
et søgsmål i henhold til afsnit 771 ZPO, holder vi køberen
ansvarlig for tabet.
10.4 Køberen er berettiget til at videresælge den købte
genstand som en del af dennes normale handel; dog skal køberen
i dette tilfælde tildele os alle fordringer, som modtages
fra kunder eller tredjeparter op til fakturaens endelige værdi
(herunder moms) til vores fordringer, uanset om den købte
genstand sælges efter eller uden yderligere behandling.
Køberen er også berettiget til at inddrive disse fordringer
efter tildeling. Vores myndighed for egen inddrivelse af
disse fordringer påvirkes ikke af dette. Dog forsøger vi ikke
at inddrive disse fordringer, så længe køberen overholder
sine betalingsforpligtelser fra den modtagede indtægt,
køberen ikke misligholder betaling og især at der ikke er
blevet anmodet om indledning af insolvensforhandlinger
eller betalingsstandsning. Skulle dette dog blive tilfældet, kan
vi tvinge køberen til at give os oplysninger om debitorernes
fordringer, der er tildelt os, give os alle oplysninger, der er
nødvendige for inddrivelse af disse, give os alle dokumenter,
der er forbundet med dette og oplyse debitorerne (tredjeparterne)
om tildelingen.
10.5 Enhver behandling eller ændring af den købte genstand,
der udføres af købere skal altid ske på vores vegne. Hvis den
købte genstand blandes med andre genstande, der ikke
tilhører os, får vi interesse i den nye genstand svarende til
den andel af den købte genstands værdi (fakturaens endelige
beløb inklusive moms) i forhold til de andre behandlede
genstandes værdi på tidspunktet for blandingen. De samme
vilkår og betingelser gælder for genstanden, der er blevet
lavet ved en sådan behandling som de, der gælder for den
købte genstand der er underlagt ejendomsforbeholdet.
10.6 For at sikre vores fordringer fra køberen, skal køberen også
tildele os de fordringer, der modtages fra tredjeparter ved at
kombinere den købte genstand med fast ejendom.
§ 11 Gældende lovgivning
Kontraktlige forhold, der forvaltes af disse vilkår og betingelser
for salg og levering er underlagt forbundsrepublikken
Tysklands love; bestemmelserne i de Forenede Nationers
konvention om kontrakter for internationalt salg af varer af
11. april 1980 gælder ikke.
§ 12 Værneting – opfyldelsessted
12.1 Domstolene for vores hovedsæde har retslig kompetence
for eventuelle tvister, der måtte opstå af dette kontraktlige
forhold, hvor køberen er købmand eller juridisk enhed i
henhold til offentlig lov, herunder sådanne med adgang til
særlige offentlige midler. Dog forbeholder vi os også retten
til retlige tiltag mod køberen ved en domstol ved dennes
bopæl eller forretningssted.
12.2 Opfyldelsesstedet for eventuelle tvister, der måtte opstå
af dette kontraktlige forhold, hvor køberen er købmand eller
juridisk enhed i henhold til offentlig lov, er vores hovedsæde,
medmindre andet er afgjort i ordrebekræftelsen.
§ 13 Gyldighed af enkelte bestemmelser
Hvis enkelte bestemmelser i denne kontrakt ikke skulle være
juridisk gyldige eller de mister deres juridiske gyldighed
under omstændigheder, der opstår på et senere tidspunkt,
eller hvis der afsløres et tomrum i denne kontrakt, påvirker
det ikke kontraktens andre bestemmelser. En passende
bestemmelse, der kommer så tæt på parternes hensigt som
muligt, hvis disse havde taget denne situation i betragtning,
kommer til at gælde i stedet for den ugyldige kontraktlige
bestemmelse eller for at fylde hullet.
§ 14 Tidsmæssig anvendelse
Ovennævnte vilkår og betingelser for salg og levering for
erhvervskunder gælder fra 1. december 2018.

Healy World GmbH vilkår og betingelser for systemkøb

§ 1 Omfanget af disse vilkår og betingelser
1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for Healy-enheder, der
består af hardware og software.
1.2 Forbrugere er desuden underlagt vores vilkår og betingelser
for forbrugere.
1.3 Erhvervskunder er desuden underlagt vores vilkår og betingelser
for salg og levering for erhvervskunder.
§ 2 Kontraktens formål
2.1 (System) Kunden køber disse apparater, der er specificeret
i tjenesteplanen, inklusive software; anvendelserne der er
specificeret i planen for tjenesteydelser og den dermed
forbundne systemdokumentation (for alle systemkomponenter)
på grundlag af vilkårene og betingelserne i denne
kontrakt. Tjenesteplanen er en del af kontrakten.
2.2 (Overførsel af varer, brugstilladelse) Hardwaren overføres
til kundens besiddelse. Kunden får en ikke-eksklusiv ret til
at bruge softwaren uden tidsbegrænsning. Når hardwaren
overdrages til tredjeparter, følger retten til at bruge softwaren
med hardwaren. Kunden skal oplyse tredjeparten om
kunden, der giver Healy World GmbH bevis for den lovlige
overdragelse af ejendommen (herunder serienummeret og
overførerens oplysninger) og skal samarbejde med dette.
I så fald skal kunden, på samme tidspunkt som denne
overførsel, fysisk slette alle resterende kopier af programmet,
som denne stadig har, efter ejendommen er flyttet til
tredjeparten.
2.3 (Omfanget af kundens rettigheder) Tilbagetrækning af kontrakten
påvirker også hele kontrakten hvis forsømmelse af
ydelsen eller leverandørens brud på kontrakten kun påvirker
en systemkomponent, men alligevel begrænser eller negere
brugen af systemet som helhed.
§ 3 Levering, fragtomkostninger, leverandørforsinkelse
3.1 (Fragtomkostninger) Kunden skal betale for transport fra
leverandørens sted.
3.2 (Leveringstidspunkt) Et leveringstidspunkt specificeres af
parterne i tjenesteplanen.
3.3 (Kundens rettigheder ved forsinkelse) Når leverandøren er
forsinket mere end en bestemt tid, der angives i tjenesteplanen,
er kunden berettiget til at annullere delen af kontrakten
for de enheder eller programmer, hvis levering leverandøren
er forsinket i. I så fald er kunden berettiget, men ikke forpligtet,
til at trække hele kontrakten tilbage i henhold til afsnit
2.3. Kundens kompensationskrav påvirkes ikke af dette.
§ 4 Brugstilladelsens omfang
4.1 (Systemrelateret brug) Kunden er berettiget til ikke-eksklusiv
brug af softwaren, der leveres til kunden, på et system af
typen, der angives detaljeret i tjenesteplanen og til brug af
den forbundne programbeskrivelse/brugerdokumentation.
4.2 (Tilladelse til kopiering) Kunden har kun lov til at kopiere de
leverede programmer i maskinlæsbar eller trykt form i det
omfang, der svarer til programmets tiltænkte brug. Dette
omfatter indlæsning af orignale databærere og installation
på lagringsmedier, i primær hukommelse/random access
memory og i midlertidigt lager, såsom cache, forudsat at dette
er forbundet med brugen og teknisk nødvendigt. Der må
oprettes en kopi på et lagringsmedie som sikkerhedskopi.
4.3 (Samtidig brug) Samtidig brug af softwaren og dens programmer
på flere systemer og/eller et netværk er kun tilladt
efter forudgående tilladelse fra leverandøren.
4.4 (Ændringstilladelse) Kunden er kun berettiget til at ændre
programkoden i det omfang det er nødvendigt for at afhjælpe
fejl. Kunden skal betale alle udgifter i forbindelse med
sådanne ændringer. I garantiperioden skal kunden organisere
sådanne ændringer i samarbejde med leverandøren, så
sidstnævnte selv har mulighed for at rette fejlen/fejlene.
4.5 (Dekompilering) Dekompilering af softwaren er kun tilladt,
hvis leverandøre ikke deler oplysninger, der er nødvendige
for at skabe interoperabilitet på trods af at være blevet bedt
om det.
§ 5 Garanti sammen med vedligeholdelsesforpligtelser
Hvis leverandøren skulle antage en vedligeholdelsesforpligtelse,
er den eneste aktivitet, der kræver kompensation i
garantiforpligtelsens tidsrum, aktiviteter, der ikke er dækket
af garanti.
§ 6 Købspris
6.1 (Specifikation, betalingsvilkår) Købsprisen – herunder
beløbet og betalingsvilkårene, såsom forfaldsdatoen – specificeres
af parterne i tjenesteplanen.
6.2 (Supplerende tjenesteydelser) Medmindre andet er angivet
i tjenesteplanen, betragtes alle aftalte supplerende tjenester
som værende betalt med købsprisen, der er fastlagt i afsnit
6.1.
6.3 (Brugsret) Kunden er ikke autoriseret til at overføre retten
denne har fået til brugen af softwaren til tredjeparter indtil
betalingen er gennemført helt. Kopier, der oprettes af
kunden, må ikke sælges videre.
§ 7 Tredjeparters industrielle ejendomsret
7.1 (Skadesløsholdelse) Leverandøren holder kunden fri for skader
og holder kunden skadesløs overfor alle tredjeparters
krav mod kunden, der måtte opstå på grund af overtrædelse
af disse tredjeparters industrielle ejendomsret med hensyn
til hardwaren og/eller den forbundne software.
7.2 (Ændringer) Leverandøren er berettiget og forpligtet til,
for egen regning og på kundens forretningssted, at udføre
ændringer på grund af tredjeparters krav på industriel ejendomsret.
Kunden skal give os brugsret til dette formål.
§ 8 Ikrafttrædelsesdato
Ovennævnte vilkår og betingelser for systemkøb gælder fra
1. december 2018.

Healy World GmbH vilkår og betingelser for køb af Healy-moduler eller brug af cloud-tjeneste

§ 1 Omfanget af disse vilkår og betingelser
1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for alle moduler (software)
og cloud-tjenester
1.2 Forbrugere er desuden underlagt vores vilkår og betingelser
for forbrugere.
1.3 Erhvervskunder er desuden underlagt vores vilkår og betingelser
for erhvervskunder.
§ 2. Kontraktens formål
2.1 (Ret til brug af moduler) Leverandøren overfører retten, som
ellers ikke kan overføres og er ikke-eksklusiv, til at bruge modulerne,
der er opført i tjenesteplanen, herunder eventuelle
ekstra programmer og materialerne forbundet med hver
af disse, i et ubegrænset tidsrum og varigheden af deres
forretningsmæssige levetid.
2.2 (Ret til brug af cloud-tjenester) Leverandøren overfører
retten, som ellers ikke kan overføres og er ikke-eksklusiv, til
at bruge cloud-tjenesterne, der er opført i tjenesteplanen, i
det tidsrum, der angives ved købet.
§ 3. Levering, fragtomkostninger
3.1 (Levering) For hvert modul leverer leverandøren en kopi i et
maskinlæsbart format til kunden.
3.2 (Brugerdokumentation) Leverandøren leverer dokumentationen,
der er forbundet med hvert modul.
3.3 (Fragtomkostninger) Sådanne omkostninger skal ikke betales.
Kunden modtager den betalte tjeneste via elektronisk aktivering.
§ 4. Brugstilladelsens omfang
Afsnit 4 af vores vilkår og betingelser for systemkøb gælder
her i samme omfang.
§ 5. Garanti
Leverandøren garanterer ikke, at den leverede software og
de leverede cloud-tjenester opfylder kundens egne særlige
krav, medmindre kunden er forbruger. Det samme gælder
for fejl, der forårsages af tredjeparters hardware eller software,
eller andre indflydelser fra tredjeparter, såsom skader
opstået på grund af importeret malware (f.eks. virusser).
6. Ejerskab af softwaren og industrielle ejendomsrettigheder
6.1 (Ejerskab af softwaren) Ejerskabet af softwaren, der leveres
til kunden, herunder al dokumentation, forbliver hos
leverandøren.
6.2 (Ret til softwaren) Leverandøren forbliver indehaver af alle
rettigheder til modulerne, der leveres til kunden, herunder
de tilknyttede materialer, også hvis kunden ændrer dem eller
kombinerer dem med sine egne eller tredjeparters programmer.
Kunden skal vedlægge en tilsvarende meddelelse om
ophavsret for sådanne ændringer eller kombination og når
der laves kopier.
6.3 (Intet særskilt videresalg) Kunden er ikke berettiget til at
sælge modulerne eller cloud-tjenesterne, der ligger til grund
for denne kontrakt, videre uden at overføre ejendommen af
hele Healy-systemet til tredjeparten (herunder hardwaren).
§ 7. Brugs-/licensgebyr
Kunden forpligtes til at betale et engangslicensgebyr.
§ 8. Adgang til cloud-tjenester, gebyrer
8.1 (Adgang) Leverandøren giver kunden adgang til cloud-tjenesten,
der leveres af leverandøren.
8.2 (Cloud-tjeneste) Leverandøren giver kunden gratis adgang
til cloud-tjenester fra det tidspunkt kontrakten indgås og
for det tidsrum, der angives ved købet. Når tidsrummet,
der angives i den forudgående sætning, udløber, giver
leverandøren kunderne adgang til cloud på de vilkår der er
fastlagt i prislisten.
§ 9. Kundens forpligtelser
9.1 Kunden må ikke gøre de leverede moduler og cloud-tjenester
og den tilknyttede dokumentation tilgængelige for
tredjeparter, hverken helt eller delvist.
9.2 Kunden må ikke på nogen måde ændre leverandørens mærker,
beskeder om ophavsret eller oplysninger om ejerskab i
modulerne og den tilknyttede dokumentation.

Healy World GmbH vilkår og betingelser for forbrugere

De følgende vilkår og betingelser giver samlet nogle juridiske oplysninger om dine rettigheder i henhold til lovgivning om kontrakter, der indgås for fjerntransaktioner og elektroniske transaktioner. § 1. Omfang Disse vilkår og betingelser gælder for alle leveringer, der foretages af Healy World GmbH til forbrugere (som defineret i afsnit 13 af den tyske civillovbog (“Bürgerliches Gesetzbuch”, “BGB”)). Hvis du køber vores produkter som erhvervskunde (f.eks. som læge eller praktiker af alternativ medicin) og ikke til personlig brug, gælder disse vilkår og betingelser ikke for dig. Vi har særskilte vilkår og betingelser, der gælder for leverede tjenesteydelser (herunder, men ikke udelukkende, træning og seminarer). § 2. Kontraktens modpart Du indgår en kontrakt med Healy World GmbH. Hvis du har spørgsmål eller klager, kan du kontakte os ved at ringe til +49 30 54905949-1 eller sende e-mail til office@healy.de på hverdage fra kl. 10:00 til kl. 16:00. § 3. Supplerende aftaler Der vil ikke være nogen supplerende mundtlige aftaler. § 4. Priser og fragtomkostninger 4.1 Priserne, der angives i vores prisliste, indeholder moms og andre priskomponenter. 4.2 Derudover afregner vi fragt særskilt fra priserne, der angives i vores prisliste. 4.3 Vi accepterer kun følgende betalingsmåder fra kunder, der gør deres første bestilling: almindelig bankoverførsel, PayPal og betaling ved levering. For en kundes anden bestilling accepterer vi også acontobetaling. 4.4 Ved betaling via almindelig bankoverførsel leverer vi varerne, når vi har modtaget betaling. Når kunder bestiller fra vores netbutik, giver vi dem vores benkkontooplysninger ved bestillingen og med ordrebekræftelsen. § 5. Levering 5.1 Oplysninger om leveringstider skal betragtes som anslåede leveringstider. 5.2 Hvis det bestilte produkt ikke skulle være til rådighed for rettidig levering, fordi vores leverandør ikke leverer det til os i tide, giver vi dig besked med det samme. I så fald har du ret til at vente på det bestilte produkt alle annullere din bestilling. Køberens yderligere rettigheder ved lov påvirkes ikke af dette. Vi refunderer eventuelle penge, du har betalt, med det samme, hvis du annullerer din bestilling. 5.3 I tilfæde af at en strejke, force majeure eller en anden begivenhed (som vi ikke kan påvirke) forsinker leveringstiden, udsættes leveringsdatoen tilsvarende. Alle andre forpligtelser i forbindelse med ordrekontrakten påvirkes ikke af dette. § 6 Kundens forpligtelse til at indberette defekter Du skal indberette åbenlyse defekter til os højst to uger efter du har modtaget produktet, da du ellers kan miste de aftalte/lovmæssige garantirettigheder. Det rækker at du bare afsender din rapport i tide for at nå din frist for indberetning af åbnelyse defekter. § 7. Modregning af modkrav og tilbageholdelsesret 7.1 Du har kun tilbageholdelsesret (dvs. retten til at tilbageholde præstationen af dine forpligtelser), hvis dine modkrav har fået medhold af en domstol eller vi har anerkendt dem skriftligt. 7.2 Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis dine krav hidrører fra det samme kontraktlige forhold. § 8. Ejendomsforbehold Ejerskabet over varerne forbliver hos os, indtil betalingen er gjort helt. § 9. Omkostninger for returnering af varer Hvis du har en lovmæssig ret i henhold til afsnit 312g og 355 BGB til at annullere kontrakten, vil du blive oplyst særskilt om dette; den følgende bestemmelse gælder yderligere: du forpligtes til at betale omkostningerne for returnering hvis de leverede varer stemmer overens med de bestilte varer. Hvis du har en lovmæssig ret i henhold til afsnit 312g og 355 BGB til at annullere kontrakten, kan du ikke returnere eller udskifte de leverede varer, hvis de stemmer overens med de bestilte varer. § 10. Garanti, ansvar 10.1 Dine lovmæssige rettigheder gælder for en garantiperiode på to år (i henhold til afsnit 438(2) BGB). 10.2 Vi er ikke ansvarlige for pligtforsømmelse gennem let uagtsomhed, hvis det ikke drejer sig om skader på liv, lemmer og sundhed, eller garantier, eller hvor der ikke er grundlag for et krav i henhold til den tyske produktansvarslov (“Produkthaftungsgesetz”, “ProdHaftG”). Dog forbliver vi ansvarlige for pligtforsømmelser hvis opfyldelse gør at vi kan udføre kontrakten i det hele taget og hvis opfyldelse kunden normalt kan have tiltro til. Det samme gælder for pligtforsømmelser ved vores repræsentanter. 10.3 Yderligere ansvar udelukkes også, uanset kravets juridiske status; dette gælder især også erstatningskrav og krav på kompensation og frugtløse udgifter i stedet for kontraktens aftalte genstand. § 11. Besked krævet i henhold til afsnit 36 VSBG Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelse, der foretages af et forbrugerbeskyttelsesorgan. § 12. Ikrafttrædelsesdato Ovennævnte vilkår og betingelser gælder fra 1. december 2018.

Følgende oplysninger om returnering gælder kun for forbrugere

Forbrugere har ret til at annullere deres køb på grundlag af følgende bestemmelser. En forbruger er en hvilken som helst person, der foretager en lovlig transaktion til formål, der ikke primært drejer sig om forretningsmæssig aktivitet eller erhvervsaktivitet.
Oplysninger om annullering af din konktrakt og returnering af leverede varer
Ret til annullering af kontrakt Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage, uden at skulle angive en grund. Fristen for annullering af din kontrakt er den fjortende dag efter den dag, hvor du, eller en tredjepart du har udpeget, der ikke er transportør af varerne, tager varerne i besiddelse. For at gøre brug af din ret til at annullere denne købskontrakt, skal du kontakte os på: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, email: info@healy.de, phone: +49 30 54905949-1 Du skal gøre en tydelig udtalelse (f.eks. et brev sendt med posten, en fax eller en e-mail), der angiver din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte standardformular til at annullere din købskontrakt, men det er ikke obligatorisk. For at opfylde fristen for annullering af din købskontrakt, er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen hvor du udøver din ret til annullering inden fristen udløber. Efter annullering af kontrakten Hvis du annullerer denne købskontrakt, skal vi med det samme refundere alle betalinger vi har modtaget fra dig, inklusive fragtomkostninger (med undtagelse af ekstraomkostningerne ved at vælge en anden metode end den almindelige mest økonomiske leveringsmåde vi tilbyder), inden for fjorten dage efter vi har modtaget din meddelelse om at du ønsker at annullere denne købskontrakt. For denne refusion bruger vi den samme betalingsmåde, der blev brugt ved den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt har arrangeret noget andet med dig; du vil under ingen omstændigheder skulle betale mere for denne refusion. Vi kan nægte at refundere dig, indtil vi har modtaget varerne eller du har givet os et bevis på at du har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der kommer først. Du skal omgående sende eller give varerne tilbage til os og under alle omstændigheder inden for fjorten dage efter den dag du gav os besked om din annullering af denne købskontrakt. Du opfylder denne frist, hvis du sender varerne til os inden der er gået fjorten dage. Du er ansvarlig for at betale de direkte omkostninger for returnering af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt tab af varernes værdi, hvis dette værditab opstår fordi du håndterer varerne på en måde, der er unødvendig for at inspicere varernes tilstand, kendetegn og funktion. Slut på oplysningerne

Oplysninger om annullering af din kontrakt for levering af tjenesteydelser

Ret til annullering af kontrakt Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage, uden at skulle angive en grund. Fristen for annullering af kontrakten er den fjortende dag efter den dag du har indgået denne kontrakt. For at gøre brug af din ret til at annullere denne kontrakt, skal du kontakte os på: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, email: info@healy.de, phone: +49 30 54905949-1 Du skal gøre en tydelig udtalelse (f.eks. et brev sendt med posten, en fax eller en e-mail), der angiver din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte standardformular til at annullere din kontrakt, men det er ikke obligatorisk. For at opfylde fristen for annullering af din kontrakt, er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen hvor du udøver din ret til annullering inden fristen udløber. Efter annullering af kontrakten Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi med det samme refundere alle betalinger vi har modtaget fra dig, inklusive fragtomkostninger (med undtagelse af ekstraomkostningerne ved at vælge en anden metode end den almindelige mest økonomiske leveringsmåde vi tilbyder), inden for fjorten dage efter vi har modtaget din meddelelse om at du ønsker at annullere denne kontrakt. For denne refusion bruger vi den samme betalingsmåde, der blev brugt ved den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt har arrangeret noget andet med dig; du vil under ingen omstændigheder skulle betale mere for denne refusion. Hvis du har bedt om at tjenesteydelserne skal begynde, inden fristen for annullering udløber, skal du betale et rimeligt beløb for de tjenester, der er blevet leveret indtil det tidspunkt, hvor du oplyser os om at du ønsker at gøre brug af din annulleringsret for denne kontrakt proportionelt i forhold til det samlede omfang af tjenesterne, der er specificeret i kontrakten. Slut på oplysningerne
Scroll til toppen